Pasikalbėjimų knygelė

lt Jungtukai 1   »   th คำสันธาน 1

94 [devyniasdešimt keturi]

Jungtukai 1

Jungtukai 1

94 [เก้าสิบสี่]

gâo-sìp-sèe

คำสันธาน 1

[kam-sǎn-tan]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Palauk, kol liausis lietus. รอก-อ- จ-ก---ฝน-ะหยุด รอก-อน จนกว-าฝนจะหย-ด ร-ก-อ- จ-ก-่-ฝ-จ-ห-ุ- --------------------- รอก่อน จนกว่าฝนจะหยุด 0
ra---a-wn-----gw-̀-f-̌n--à-y-̀ot raw-ga-wn-jon-gwa--fo-n-ja--yo-ot r-w-g-̀-n-j-n-g-a---o-n-j-̀-y-̀-t --------------------------------- raw-gàwn-jon-gwà-fǒn-jà-yòot
Palauk, kol (aš) susiruošiu. ร----น-จนก-่- ผ--- ด--ั--จ-----จ รอก-อน จนกว-า ผม / ด-ฉ-น จะเสร-จ ร-ก-อ- จ-ก-่- ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ร-จ -------------------------------- รอก่อน จนกว่า ผม / ดิฉัน จะเสร็จ 0
r---ga-----on-g-a----̌m-----ch-̌n-j-----̀-r--t raw-ga-wn-jon-gwa--po-m-di--cha-n-ja--sa--re-t r-w-g-̀-n-j-n-g-a---o-m-d-̀-c-a-n-j-̀-s-̀-r-̀- ---------------------------------------------- raw-gàwn-jon-gwà-pǒm-dì-chǎn-jà-sà-rèt
Palauk, kol jis grįš. รอก-อน-จ-------าจ--ลับมา รอก-อน จนกว-าเขาจะกล-บมา ร-ก-อ- จ-ก-่-เ-า-ะ-ล-บ-า ------------------------ รอก่อน จนกว่าเขาจะกลับมา 0
r-w---̀---j-n---à---̌---a---la----a raw-ga-wn-jon-gwa--ka-o-ja--gla-p-ma r-w-g-̀-n-j-n-g-a---a-o-j-̀-g-a-p-m- ------------------------------------ raw-gàwn-jon-gwà-kǎo-jà-glàp-ma
(Aš) palauksiu, kol išdžius mano plaukai. ผ------ฉัน-ร--น-ว่-ผมจ----ง ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าผมจะแห-ง ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ผ-จ-แ-้- --------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าผมจะแห้ง 0
p--m--i--ch--n--a--t----k--â-p--m-j-̀---̂-g po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--po-m-ja--hæ-ng p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-p-̌---a---æ-n- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-pǒm-jà-hæ̂ng
(Aš) palauksiu, kol baigsis filmas. ผ-------ัน---จนก-่าห---จะ-บ ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าหน-งจะจบ ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ห-ั-จ-จ- --------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าหนังจะจบ 0
p----d-̀-ch--n---------́--w---n-̌-g--à--o-p po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--na-ng-ja--jo-p p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-n-̌-g-j-̀-j-̀- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-nǎng-jà-jòp
(Aš) palauksiu, kol užsidegs žalia šviesoforo šviesa. ผ- /-ด-ฉัน ร------าสั-ญ----จ---ลี---เ--น--เ--ยว ผม / ด-ฉ-น รอจนกว-าส-ญญาณไฟจะเปล--ยนเป-นส-เข-ยว ผ- / ด-ฉ-น ร-จ-ก-่-ส-ญ-า-ไ-จ-เ-ล-่-น-ป-น-ี-ข-ย- ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 0
p--m--ì--ha---r--w--n-́--wâ--a---y---f----à--hli-an--h-n-s----k-̌eo po-m-di--cha-n-ra-wt-no-k-wa--sa-n-yan-fai-ja--bhli-an-bhen-se-e-ke-eo p-̌---i---h-̌---a-w---o-k-w-̂-s-̌---a---a---a---h-i-a---h-n-s-̌---e-e- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-sǎn-yan-fai-jà-bhlìan-bhen-sěe-kěeo
Kada (tu) vyksi atostogų? คุ-จ-ไปพักร--นเมื--ไร? ค-ณจะไปพ-กร-อนเม--อไร? ค-ณ-ะ-ป-ั-ร-อ-เ-ื-อ-ร- ---------------------- คุณจะไปพักร้อนเมื่อไร? 0
k-o--jà--h-i--ák-r-́-----̂ua-rai koon-ja--bhai-pa-k-ra-wn-me-ua-rai k-o---a---h-i-p-́---a-w---e-u---a- ---------------------------------- koon-jà-bhai-pák-ráwn-mêua-rai
Ar dar prieš vasaros atostogas? ก่อ-ว-น-ยุ-ฤ---้--อ-ก--ื-? ก-อนว-นหย-ดฤด-ร-อนอ-กหร-อ? ก-อ-ว-น-ย-ด-ด-ร-อ-อ-ก-ร-อ- -------------------------- ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ? 0
g-̀----an-yo-ot-----doo-r-------ek--e-u ga-wn-wan-yo-ot-ri--doo-ra-wn-e-ek-re-u g-̀-n-w-n-y-̀-t-r-́-d-o-r-́-n-e-e---e-u --------------------------------------- gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-èek-rěu
Taip, dar prieš prasidedant vasaros atostogoms. ใช่ ก่อน----------ร้อ--ะเ---ม ใช- ก-อนว-นหย-ดฤด-ร-อนจะเร--ม ใ-่ ก-อ-ว-น-ย-ด-ด-ร-อ-จ-เ-ิ-ม ----------------------------- ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม 0
c-â--ga-w--w----o----r-́-d-o-ra-wn-j-----̂r-m cha-i-ga-wn-wan-yo-ot-ri--doo-ra-wn-ja--re-r-m c-a-i-g-̀-n-w-n-y-̀-t-r-́-d-o-r-́-n-j-̀-r-̂-̶- ---------------------------------------------- châi-gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-jà-rêr̶m
Sutaisyk stogą, kol dar neprasidėjo žiema. ซ---ห-ั-คา-ก-อ-ที่--ู-นาว---าถึง ซ-อมหล-งคา ก-อนท--ฤด-หนาวจะมาถ-ง ซ-อ-ห-ั-ค- ก-อ-ท-่-ด-ห-า-จ-ม-ถ-ง -------------------------------- ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง 0
s-------̌ng-----àwn----e---́--o--nǎ---a--ma-tě--g sa-wm-la-ng-ka-ga-wn-te-e-ri--doo-na-o-ja--ma-te-ung s-̂-m-l-̌-g-k---a-w---e-e-r-́-d-o-n-̌---a---a-t-̌-n- ---------------------------------------------------- sâwm-lǎng-ka-gàwn-têe-rí-doo-nǎo-jà-ma-těung
Prieš sėsdamas prie stalo nusiplauk rankas. ล-า-ม-อขอ-คุณ-----ที่ค--จ--------โต๊ะ ล-างม-อของค-ณ ก-อนท--ค-ณจะน--งท--โต-ะ ล-า-ม-อ-อ-ค-ณ ก-อ-ท-่-ุ-จ-น-่-ท-่-ต-ะ ------------------------------------- ล้างมือของคุณ ก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ 0
la------u---̌wn--k--n-----n--ê---o-n---̀---̂n--t-̂e-d--́ la-ng-meu-ka-wng-koon-ga-wn-te-e-koon-ja--na-ng-te-e-dho- l-́-g-m-u-k-̌-n---o-n-g-̀-n-t-̂---o-n-j-̀-n-̂-g-t-̂---h-́ --------------------------------------------------------- láng-meu-kǎwng-koon-gàwn-têe-koon-jà-nâng-têe-dhó
Prieš išeidamas uždaryk langą. ปิ--น้า--า- --อ--ี่ค-ณ--ออกไป-้---อก ป-ดหน-าต-าง ก-อนท--ค-ณจะออกไปข-างนอก ป-ด-น-า-่-ง ก-อ-ท-่-ุ-จ-อ-ก-ป-้-ง-อ- ------------------------------------ ปิดหน้าต่าง ก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก 0
b--̀t---̂--ha-n--g-̀---------o-n-------wk--hai--a-n--n-̂wk bhi-t-na--dha-ng-ga-wn-te-e-koon-ja--a-wk-bhai-ka-ng-na-wk b-i-t-n-̂-d-a-n---a-w---e-e-k-o---a---̀-k-b-a---a-n---a-w- ---------------------------------------------------------- bhìt-nâ-dhàng-gàwn-têe-koon-jà-àwk-bhai-kâng-nâwk
Kada pareisi namo? ค--จ-ก-ั-บ้านเมื่-ไร? ค-ณจะกล-บบ-านเม--อไร? ค-ณ-ะ-ล-บ-้-น-ม-่-ไ-? --------------------- คุณจะกลับบ้านเมื่อไร? 0
ko---j-------p-ba---mêua--ai koon-ja--gla-p-ba-n-me-ua-rai k-o---a---l-̀---a-n-m-̂-a-r-i ----------------------------- koon-jà-glàp-bân-mêua-rai
Po pamokų? หล--เ-----------อ? หล-งเล-กเร-ยนหร-อ? ห-ั-เ-ิ-เ-ี-น-ร-อ- ------------------ หลังเลิกเรียนหรือ? 0
la-ng-----̶k--ia----̌u la-ng-le-r-k-rian-re-u l-̌-g-l-̂-̶---i-n-r-̌- ---------------------- lǎng-lêr̶k-rian-rěu
Taip, kai baigsis pamokos / pasibaigus pamokoms. ค-ับ --ค-ะ --ังเลิกเ--ยน คร-บ / ค-ะ หล-งเล-กเร-ยน ค-ั- / ค-ะ ห-ั-เ-ิ-เ-ี-น ------------------------ ครับ / ค่ะ หลังเลิกเรียน 0
k-áp-kâ-lǎ-g--e---k-r-an kra-p-ka--la-ng-le-r-k-rian k-a-p-k-̂-l-̌-g-l-̂-̶---i-n --------------------------- kráp-kâ-lǎng-lêr̶k-rian
Po avarijos / po to, kai jam įvyko avarija, / jis negalėjo daugiau dirbti. หลั---ก---ปร--บ----ติ-ห-- ---ก---ง--ไม-ได้---ต่--ป หล-งจากเขาประสบอ-บ-ต-เหต- เขาก-ท-งานไม-ได-อ-กต-อไป ห-ั-จ-ก-ข-ป-ะ-บ-ุ-ั-ิ-ห-ุ เ-า-็-ำ-า-ไ-่-ด-อ-ก-่-ไ- -------------------------------------------------- หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาก็ทำงานไม่ได้อีกต่อไป 0
l-̌--------ka-----r-̀------o----a---h--y-d-----ka-----̂w---m-ng-n---̂---a-i---e--dha----h-i la-ng-ja-k-ka-o-bhra--so-p-o-o-ba-t-ha-y-dho-o-ka-o-ga-w-tam-ngan-ma-i-da-i-e-ek-dha-w-bhai l-̌-g-j-̀---a-o-b-r-̀-s-̀---̀---a-t-h-̌---h-̀---a-o-g-̂---a---g-n-m-̂---a-i-e-e---h-̀---h-i ------------------------------------------------------------------------------------------- lǎng-jàk-kǎo-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo-kǎo-gâw-tam-ngan-mâi-dâi-èek-dhàw-bhai
Po to, kai jis neteko darbo, išvyko į Ameriką. หล-งจา--ี---าต--า---ข-ก็--ประเท-อเ--ิ-า หล-งจากท--เขาตกงาน เขาก-ไปประเทศอเมร-กา ห-ั-จ-ก-ี-เ-า-ก-า- เ-า-็-ป-ร-เ-ศ-เ-ร-ก- --------------------------------------- หลังจากที่เขาตกงาน เขาก็ไปประเทศอเมริกา 0
l-̌ng--a-----̂e-kǎo-dhòk-nga---a----a-----ai---r-̀--a--sǎw---y-r-́-ga la-ng-ja-k-te-e-ka-o-dho-k-ngan-ka-o-ga-w-bhai-bhra--tay-sa-w-may-ri--ga l-̌-g-j-̀---e-e-k-̌---h-̀---g-n-k-̌---a-w-b-a---h-a---a---a-w-m-y-r-́-g- ------------------------------------------------------------------------ lǎng-jàk-têe-kǎo-dhòk-ngan-kǎo-gâw-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga
Po to, kai jis išvyko į Ameriką, jis praturtėjo. ห-ัง--ก-ี---า-ด---ปร-----เ----- เ-าก-ร-ำ--ย หล-งจากท--เขาได-ไปประเทศอเมร-กา เขาก-ร--รวย ห-ั-จ-ก-ี-เ-า-ด-ไ-ป-ะ-ท-อ-ม-ิ-า เ-า-็-่-ร-ย ------------------------------------------- หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย 0
l-̌---j----te-e-ka-o---̂--bh-i-b---̀--ay-sǎw-------́-ga-ka-o--âw-------uay la-ng-ja-k-te-e-ka-o-da-i-bhai-bhra--tay-sa-w-may-ri--ga-ka-o-ga-w-ra-m-ruay l-̌-g-j-̀---e-e-k-̌---a-i-b-a---h-a---a---a-w-m-y-r-́-g---a-o-g-̂---a-m-r-a- ---------------------------------------------------------------------------- lǎng-jàk-têe-kǎo-dâi-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga-kǎo-gâw-râm-ruay

Kaip mokytis dviejų kalbų vienu metu

Šiais laikais užsienio kalbos darosi vis svarbesnės. Daugelis mokosi užsienio kalbų. Tačiau pasaulyje egzistuoja labai daug įdomių kalbų. Todėl daugelis mokosi kelių kalbų vienu metu. Paprastai dvikalbiai vaikai augdami nesusiduria su problemomis. Jų smegenys abi kalbas išmoksta savaime. Kai jie suauga, jie žino, kas priklauso kuriai kalbai. Dvikalbiai žmonės žino abiejų kalbų būdingiausius bruožus. Visai kas kita yra su suaugusiais. Jie negali taip lengvai vienu metu išmokti dviejų kalbų. Besimokantieji dviejų kalbų vienu metu turėtų sekti tam tikromis taisyklėmis. Pirmiausia, svarbu abi kalbas sulyginti. Kalbos, priklausančios tai pačiai kalbų šeimai, neretai yra labai panašios. Jas lengva sumaišyti. Todėl naudinga abi kalbas atidžiai ištyrinėti. Pavyzdžiui, galite susidaryti sąrašą. Jame užfiksuokite panašumus ir skirtumus. Tuomet smegenys bus priverstos intensyviai dirbti su abiem kalbom. Jos lengviau prisimins, kokie yra abiejų kalbų ypatumai. Taip pat reikėtų kalbas atskirti į skirtingų kalbų aplankus. Taip lengviau jas atskirsite ir mintyse. Jei mokomasi nepanašios kalbos, viskas yra kitaip. Nėra pavojaus susimaišyti. Tokiu atveju kyla abiejų kalbų lyginimo pavojus! Geriau kalbą lyginti su savo gimtąja kalba. Kai smegenys atpažįsta skirtumus, jos lengviau mokosi. Taip pat svarbu, kad abiejų kalbų būtų mokomasi vienodu intensyvumu. Vis dėlto teoriškai smegenims nesvarbu, kiek kalbų išmoksta...