Pasikalbėjimų knygelė

lt Šalutiniai sakiniai su ar   »   th อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

93 [devyniasdešimt trys]

Šalutiniai sakiniai su ar

Šalutiniai sakiniai su ar

93 [เก้าสิบสาม]

gâo-sìp-sǎm

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

[à-nóop-rá-yôk-têe-chái-wâ-chêuam]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
(Aš) nežinau, ar jis mane myli. ฉ-น--่-ร-บว---เ-ารักฉันห-ือ-ม่ ฉ------------ เ--------------- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------ ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ 0
c---n--âi-t---r--p--a----̌-----k--ha-n-r-̌--m-̂i c------------------------------------------------ c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a-k-c-a-n-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-rák-chǎn-rěu-mâi
(Aš) nežinau, ar jis grįš. ฉัน-ม---าบ----เ-าจะก-ับ--หร-อไม่ ฉ------------ เ----------------- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ล-บ-า-ร-อ-ม- -------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ 0
c-a-n-mâ----́--âp-wa--kǎ---a--g--̀--m--re---m--i c-------------------------------------------------- c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---l-̀---a-r-̌---a-i --------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-glàp-ma-rěu-mâi
(Aš) nežinau, ar jis man paskambins. ฉ-น-ม่ทร---่- --า--โท-ม-หร---ม่ ฉ------------ เ---------------- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ท-ม-ห-ื-ไ-่ ------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ 0
c-a-n----i------â--wa-----o--à------a----u-ma-i c------------------------------------------------ c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---o---a-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-ton-ma-rěu-mâi
Ar jis mane myli? เขาอาจ-ะ----ั-ฉ---็-ด้? เ---------------------- เ-า-า-จ-ไ-่-ั-ฉ-น-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้? 0
ka-o--̀----̀-ma-i--a---chǎn-g--w----i k------------------------------------- k-̌---̀---a---a-i-r-́---h-̌---a-w-d-̂- -------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-rák-chǎn-gâw-dâi
Ar jis grįš? เขา-าจจ-ไม-ก----า---ด้? เ---------------------- เ-า-า-จ-ไ-่-ล-บ-า-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้? 0
ka-o-a---jà-ma----l--p-m---â--da-i k----------------------------------- k-̌---̀---a---a-i-g-a-p-m---a-w-d-̂- ------------------------------------ kǎo-àt-jà-mâi-glàp-ma-gâw-dâi
Ar jis man paskambins? เขา---จ---่-ทรมาห--ผ- /-ดิ-----็ได้? เ----------------- ผ- / ด---- ก----- เ-า-า-จ-ไ-่-ท-ม-ห- ผ- / ด-ฉ-น ก-ไ-้- ------------------------------------ เขาอาจจะไม่โทรมาหา ผม / ดิฉัน ก็ได้? 0
kǎo-àt-j------i--o---a-----p-̌m--i-----̌---âw--a-i k---------------------------------------------------- k-̌---̀---a---a-i-t-n-m---a---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---a-i ----------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-ton-ma-hǎ-pǒm-dì-chǎn-gâw-dâi
Aš klausiu savęs, ar jis apie mane galvoja. ผม-/ ด---- สง-----า--า-ะคิด-ึ-----/ -ิฉ-น-ไ-ม ผ- / ด---- ส------------------ ผ- / ด---- ไ-- ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ิ-ถ-ง ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะคิดถึง ผม / ดิฉัน ไหม 0
p-̌m---̀---a---so--g--ǎi-----ka---j-̀--i-t-t-̌-ng-p-̌m--i--c-----m--i p--------------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---i-t-t-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kít-těung-pǒm-dì-chǎn-mǎi
Aš klausiu savęs, ar jis turi kitą. ผ--- -ิฉ---ส-ส-ย-่--ขา-ะ--ค-อ---ไหม ผ- / ด---- ส----------------------- ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ี-น-ื-น-ห- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม 0
po-------c---n-s--n--sǎ--wâ-k----jà-me--k---èu--mǎi p------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---e---o---̀-n-m-̌- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-mee-kon-èun-mǎi
Aš klausiu savęs, ar jis nemeluoja. ผ--- ---ั- ส-สัย-่-เข-พูด---ก ผ- / ด---- ส----------------- ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ู-โ-ห- ----------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาพูดโกหก 0
po-m-d----h--n--o--g-sǎ---a--k-----ô----oh--o-k p------------------------------------------------ p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---o-o---o---o-k ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-pôot-goh-hòk
Ar jis apie mane galvoja? เขา-าจ--ค--ถึ--ั-หร-อเป--า? เ-------------------------- เ-า-า-จ-ค-ด-ึ-ฉ-น-ร-อ-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า? 0
k--o--̀t-jà-k-́--t---n--c-a-n-r----b-l-̀o k----------------------------------------- k-̌---̀---a---i-t-t-̌-n---h-̌---e-u-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-kít-těung-chǎn-rěu-bhlào
Ar jis turi kitą? เขาอ--จะมีคนอ-----ือ-----? เ------------------------- เ-า-า-จ-ม-ค-อ-่-ห-ื-เ-ล-า- -------------------------- เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า? 0
k-̌---̀--ja----e-kon----n-r----b----o k------------------------------------ k-̌---̀---a---e---o---̀-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------- kǎo-àt-jà-mee-kon-èun-rěu-bhlào
Ar jis sako tiesą? เข-อ--จ--ู---ามจร--ก---้? เ------------------------ เ-า-า-จ-พ-ด-ว-ม-ร-ง-็-ด-? ------------------------- เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้? 0
k-̌o--̀t-ja-----o--k-a-m----------a---da-i k----------------------------------------- k-̌---̀---a---o-o---w---o-t-r-n---a-w-d-̂- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-pôot-kwa-mót-ring-gâw-dâi
(Aš) abejoju, ar (aš) jam tikrai patinku. ฉั------ว-า--า-ะช--ฉัน---ง ๆ-รือไม่ ฉ------------------------- ๆ------- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-ช-บ-ั-จ-ิ- ๆ-ร-อ-ม- ----------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ 0
cha---so-n--sǎ--------̌---à-c--̂-p--ha---j-̀-r-n--rin--re-u---̂i c----------------------------------------------------------------- c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-c-a-w---h-̌---a---i-g-r-n---e-u-m-̂- ------------------------------------------------------------------ chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-mâi
(Aš) abejoju, ar jis man parašys. ฉันส--ั--่า---จะ---ยน-ึง---หร--ไ-่ ฉ--------------------------------- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-เ-ี-น-ึ-ฉ-น-ร-อ-ม- ---------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ 0
cha-n--o-ng--ǎ---â---̌--jà-k--a-----un--c--̌n-------âi c--------------------------------------------------------- c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-k-̌-n-t-̌-n---h-̌---e-u-m-̂- ---------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kǐan-těung-chǎn-rěu-mâi
(Aš) abejoju, ar jis mane ves. ฉัน---ั--่า---จะ--่งงา-ก---ัน-ร-อ--่ ฉ----------------------------------- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------------ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ 0
c--̌n-sǒng-s-̌--wa--k-̌o-j-̀-dhæ̀ng--ga-----p-ch-̌n--e-u----i c------------------------------------------------------------- c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-d-æ-n---g-n-g-̀---h-̌---e-u-m-̂- -------------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-rěu-mâi
Ar tikrai aš jam patinku? เขา------อบฉ---ริ-ๆห-ื-เปล-า? เ---------------------------- เ-า-า-จ-ช-บ-ั-จ-ิ-ๆ-ร-อ-ป-่-? ----------------------------- เขาอาจจะชอบฉันจริงๆหรือเปล่า? 0
k-̌o--̀--j---ch-̂-p-ch--n-jà-------i-g-re-u--hlào k-------------------------------------------------- k-̌---̀---a---h-̂-p-c-a-n-j-̀-r-n---i-g-r-̌---h-a-o --------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-bhlào
Ar jis man parašys? เข---จ-ะเ---น-า--ฉ--ห----ป---? เ----------------------------- เ-า-า-จ-เ-ี-น-า-า-ั-ห-ื-เ-ล-า- ------------------------------ เขาอาจจะเขียนมาหาฉันหรือเปล่า? 0
ka---a----a---ǐan-m---a---ha---re-------̀o k------------------------------------------ k-̌---̀---a---i-a---a-h-̌-c-a-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------------- kǎo-àt-jà-kǐan-ma-hǎ-chǎn-rěu-bhlào
Ar jis mane ves? เขา---จะ--่งง-นกับ-ั--ป--า? เ-------------------------- เ-า-า-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะแต่งงานกับฉันเปล่า? 0
k--o-a-t--à-d--̀-g-n----gà----a---b-l-̀o k----------------------------------------- k-̌---̀---a---h-̀-g-n-a---a-p-c-a-n-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-bhlào

Kaip smegenys išmoksta gramatikos?

Gimtosios kalbos pradedame mokytis dar kūdikystėje. Tai nutinka savaime. Mes to nepastebime. Tačiau mūsų smegenys sugeba labai daug išmokti. Pavyzdžiui, mokydamosios gramatikos, smegenys turi daug dirbti. Kasdien jos girdi naujus dalykus. Nuolatos patiria naujus stimulus. Tačiau smegenys negali kiekvieno stimulo apdoroti atskirai. Jos turi veikti ekonomiškai. Todėl jos kreipia dėmesį į reguliarumą. Smegenys prisimena tai, ką dažnai girdi. Jos užfiksuoja, kaip dažnai kas nors pasikartoja. Vėliau iš tų pavyzdžių jos suformuoja gramatinę taisyklę. Vaikai žino, kada sakinys būna taisyklingas, o kada ne. Tačiau jie nežino, kodėl. Jų smegenys žino taisykles nors jų ir nesimokė. Suaugusieji kalbų mokosi kitaip. Jie jau žino savo gimtosios kalbos struktūras. Jos tampa pagrindu naujos gramatikos taisyklėms. Tačiau tam, kad išmoktų, suaugusiesiems tenka mokytis. Kai smegenys išmoksta gramatikos, ji įgauna fiksuotą sistemą. Tai, pavyzdžiui, pastebima su daiktavardžiais ir veiksmažodžiais. Jie saugomi skirtingose smegenų srityse. Juos apdorojant aktyvuojamos skirtingos smegenų sritys. Paprastos taisyklės išmokstamos kitaip nei sudėtingos. Esant sudėtingoms taisyklėms, veikia daugiau smegenų sričių. Kaip būtent smegenys išmoksta gramatikos, kol kas nebuvo ištirta. Tačiau mes žinome, kad teoriškai jos gali išmokti kiekvieną gramatikos taisyklę...