Pasikalbėjimų knygelė

lt Banke   »   th ที่ธนาคาร

60 [šešiasdešimt]

Banke

Banke

60 [หกสิบ]

hòk-sìp

ที่ธนาคาร

[têet-na-kan]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Norėčiau atidaryti sąskaitą. ผม-/ ด-ฉ---ต้--การ-----ัญชี ผม / ด-ฉ-น ต-องการเป-ดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ป-ด-ั-ช- --------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเปิดบัญชี 0
po-m-d----h-̌-----̂--g--a----e--̶---a---h-e po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-bhe-r-t-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀-̶---a---h-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhèr̶t-ban-chee
Štai mano pasas. น-่-ือ-น-งส----ินท-ง -อ--ม /-ของ-ิ--น น--ค-อหน-งส-อเด-นทาง ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-ห-ั-ส-อ-ด-น-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------- นี่คือหนังสือเดินทาง ของผม / ของดิฉัน 0
ne-e--eu-nǎ-g-s-̌u--er-n--a----ǎ-----ǒ--k--w--------h-̌n ne-e-keu-na-ng-se-u-der-n-tang-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-n---e-u-d-r-n-t-n---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n ----------------------------------------------------------- nêe-keu-nǎng-sěu-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Ir štai mano adresas. และ---ที----่ ของผ- / -อง-ิ--น และน--ท--อย-- ของผม / ของด-ฉ-น แ-ะ-ี-ท-่-ย-่ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------ และนี่ที่อยู่ ของผม / ของดิฉัน 0
lǽ-nêe--e----̀-y-̂------ng-po-m---̌----d-̀--ha-n læ--ne-e-te-e-a--yo-o-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n l-́-n-̂---e-e-a---o-o-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- -------------------------------------------------- lǽ-nêe-têe-à-yôo-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Norėčiau įmokėti pinigų į savo sąskaitą. ผม-- --ฉ---ต-อง-าร-ากเง-น-ข้-บ---- ขอ--ม /--องด-ฉ-น ผม / ด-ฉ-น ต-องการฝากเง-นเข-าบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-เ-ิ-เ-้-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการฝากเงินเข้าบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
po----ì-chǎ------wn--gan-------------k--o-ban-ch-e-k--w-----̌m----wn--d-----ǎn po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-fa-k-nger-n-ka-o-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-n-e-̶---a-o-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-fàk-nger̶n-kâo-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Norėčiau nusiimti pinigų iš savo sąskaitos. ผ----ดิ----ต---กา-ถอน-งินจ-ก-ัญช---อ--ม /---ง--ฉัน ผม / ด-ฉ-น ต-องการถอนเง-นจากบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-เ-ิ-จ-ก-ั-ช- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการถอนเงินจากบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
p-̌m-dì-c--̌---hâwng--a---a--n---e-̶n---̀k-b----h---kǎwn--pǒm--a-w-g-d-̀-c-a-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ta-wn-nger-n-ja-k-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---g-r-n-j-̀---a---h-e-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-tǎwn-nger̶n-jàk-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Norėčiau gauti išrašą iš sąskaitos. ผ- /-ดิฉ------ง---ม-รั--บแ--ง----ัญชี ผม / ด-ฉ-น ต-องการมาร-บใบแจ-งยอดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ั-ใ-แ-้-ย-ด-ั-ช- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี 0
po-m--ì--h--n---â-n--g---ma--áp--ai-j--n--y-̂-t-b----h-e po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-ra-p-bai-jæ-ng-ya-wt-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-r-́---a---æ-n---a-w---a---h-e ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-ma-ráp-bai-jæ̂ng-yâwt-ban-chee
Norėčiau išpirkti kelionės čekius. ผม - -ิ----ต้-งก-ร--กเ---เ--น--ง ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเช-คเด-นทาง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-็-เ-ิ-ท-ง -------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเช็คเดินทาง 0
p----di--c--̌n-d--̂-n----n-l-----h-́k-de--n-t-ng po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-che-k-der-n-tang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-c-e-k-d-r-n-t-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-chék-der̶n-tang
Kokie yra mokesčiai? ค่-ธ---เนีย----าไห----รับ---คะ? ค-าธรรมเน-ยมเท-าไหร- คร-บ / คะ? ค-า-ร-ม-น-ย-เ-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
ka------n-a---âo-------r-́p-k-́ ka--tam-niam-ta-o-ra-i-kra-p-ka- k-̂-t-m-n-a---a-o-r-̀---r-́---a- -------------------------------- kâ-tam-niam-tâo-rài-kráp-ká
Kur man pasirašyti? ผ--/ --ฉ-- ต-องเซ็-ช--อ--่ไ------- --ค-? ผม / ด-ฉ-น ต-องเซ-นช--อท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-เ-็-ช-่-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องเซ็นชื่อที่ไหน ครับ / คะ? 0
p-̌--di--ch-------̂w----en--hêu---̂e---̌----á--ká po-m-di--cha-n-dha-wng-sen-che-u-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---e---h-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-sen-chêu-têe-nǎi-kráp-ká
(Aš) laukiu pinigų pervedimo iš Vokietijos. ผม / ด-ฉ-น-ก-ล-ง--เงิ--อ-ม-จา-ปร--ทศ---รม-น ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งรอเง-นโอนมาจากประเทศเยอรม-น ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ง-น-อ-ม-จ-ก-ร-เ-ศ-ย-ร-ั- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน 0
p--------c-ǎn-g-m-la-------nger̶n-o--m---àk--h-à-t-̂y----r----an po-m-di--cha-n-gam-lang-raw-nger-n-on-ma-ja-k-bhra--ta-yt-yur-n-man p-̌---i---h-̌---a---a-g-r-w-n-e-̶---n-m---a-k-b-r-̀-t-̂-t-y-r-n-m-n ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-raw-nger̶n-on-ma-jàk-bhrà-tâyt-yur̶n-man
Štai mano sąskaitos numeris. น---ือ--ขที-บั-ชี ของ---/ ข-งดิฉัน น--ค-อเลขท--บ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-เ-ข-ี-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ---------------------------------- นี่คือเลขที่บัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
n--e--eu-l-̂-k-te-e-ban--h-----̌wng--o---kǎwng-d-̀-ch-̌n ne-e-keu-la-yk-te-e-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-y---e-e-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------- nêe-keu-lâyk-têe-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Ar pinigai pervesti? เ-ิ-เข้าห--อย-- คร-บ - ค-? เง-นเข-าหร-อย-ง คร-บ / คะ? เ-ิ-เ-้-ห-ื-ย-ง ค-ั- / ค-? -------------------------- เงินเข้าหรือยัง ครับ / คะ? 0
nger̶n-kâo----u--a---k---p-k-́ nger-n-ka-o-re-u-yang-kra-p-ka- n-e-̶---a-o-r-̌---a-g-k-a-p-k-́ ------------------------------- nger̶n-kâo-rěu-yang-kráp-ká
(Aš) norėčiau išsikeisti šiuos pinigus. ผม ---ิฉัน ต-อ-การ-----ิน ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเง-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-ิ- ------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเงิน 0
p----d-̀----̌--d-a-----gan---̂k--g---n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-nger-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-n-e-̶- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-nger̶n
Man reikia Amerikos dolerių. ผม - ด---น--้--การเ---ด-ล--ร--หร-ฐ ผม / ด-ฉ-น ต-องการเง-นดอลลาร-สหร-ฐ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ง-น-อ-ล-ร-ส-ร-ฐ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ 0
p--m--i--cha----h--w---ga---g-r̶n-d-------s-r--t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-nger-n-dawn-la-s-ra-t p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---g-r-n-d-w---a-s-r-̀- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nger̶n-dawn-lâs-ràt
Prašom duoti man smulkiomis kupiūromis. ก-ุณาขอ---ค์ย--ย ครั--/ -ะ กร-ณาขอแบงค-ย-อย คร-บ / คะ ก-ุ-า-อ-บ-ค-ย-อ- ค-ั- / ค- -------------------------- กรุณาขอแบงค์ย่อย ครับ / คะ 0
g--̀--na-k-------g--a-w-----́p-ká gro-o-na-ka-w-bæng-ya-wy-kra-p-ka- g-o-o-n---a-w-b-n---a-w---r-́---a- ---------------------------------- gròo-na-kǎw-bæng-yâwy-kráp-ká
Ar čia yra bankomatas? ท-่-ี่ม-ตู---ท-เ-็-ไ---ค--- - ค-? ท--น--ม-ต--เอท-เอ-มไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ต-้-อ-ี-อ-ม-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหม ครับ / คะ? 0
tê-----e-------o----y---------a-i--r-́---á te-e-ne-e-mee-dho-o-ay-tee-em-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-d-o-o-a---e---m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- têe-nêe-mee-dhôo-ay-tee-em-mǎi-kráp-ká
Kiek pinigų galima pasiimti? สามา-ถ--นเงิน-ด--ท---- คร-บ / -ะ? สามารถถอนเง-นได-เท-าไร คร-บ / คะ? ส-ม-ร-ถ-น-ง-น-ด-เ-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------------- สามารถถอนเงินได้เท่าไร ครับ / คะ? 0
sa----n-t--t----n-e--n-da---t--o-rai-k---p-k-́ sa--man-to-t-on-nger-n-da-i-ta-o-rai-kra-p-ka- s-̌-m-n-t-̀---n-n-e-̶---a-i-t-̂---a---r-́---a- ---------------------------------------------- sǎ-man-tòt-on-nger̶n-dâi-tâo-rai-kráp-ká
Kokiomis kredito kortelėmis galima naudotis? ใ---ั-รเ--ดิ----ร--้-้าง-ครั----คะ? ใช-บ-ตรเครด-ตอะไรได-บ-าง คร-บ / คะ? ใ-้-ั-ร-ค-ด-ต-ะ-ร-ด-บ-า- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้าง ครับ / คะ? 0
c-a---ba-t-kray-dìt-a--r---dâ--bâ---kr--p--á cha-i-ba-t-kray-di-t-a--rai-da-i-ba-ng-kra-p-ka- c-a-i-b-̀---r-y-d-̀---̀-r-i-d-̂---a-n---r-́---a- ------------------------------------------------ chái-bàt-kray-dìt-à-rai-dâi-bâng-kráp-ká

Ar egzistuoja universali gramatika?

Kai išmokstame kalbą, taip pat išmokstame ir jos gramatiką. Kai vaikai išmoksta savo gimtąją kalbą, tai nutinka automatiškai. Jie nepastebi, kaip jų smegenis išmoksta įvairias taisykles. Nepaisant to, jie savo gimtąją kalbą išmoksta nuo pat pradžių. Kadangi egzistuoja daug kalbų, egzistuoja ir daug gramatikų. Tačiau ar egzistuoja universali gramatika? Mokslininkai ilgą laiką bandė atsakyti į šį klausimą. Naujausi tyrimai gali suteikti atsakymą. Smegenų tyrėjai padarė įdomų atradimą. Jie paprašė eksperimento dalyvių studijuoti gramatikos taisykles. Tie dalyviai priklausė kalbų mokyklai. Jie mokėsi japonų arba italų kalbas. Pusė gramatikos taisyklių buvo visiškai išgalvotos. Tačiau dalyviai to nežinojo. Pasimokius, studentams buvo duodami sakiniai. Jie turėjo nustatyti, ar teisingi buvo tie sakiniai. Kol jie bandė tai nuspręsti, buvo analizuojami jų smegenys. Tyrėjai matavo jų smegenų aktyvumą. Taip jie galėjo sužinoti, kaip smegenys reaguoja į sakinius. Ir, pasirodo, kad mūsų smegenys reaguoja į gramatiką! Apdorojant kalbą, aktyvuojamos tam tikros smegenų sritys. Viena tų sričių yra Broko sritis. Ji yra kairiajame pusrutulyje. Kai studentai susidūrė su tikromis gramatikos taisyklėmis, ta sritis buvo labai aktyvi. Tačiau, kai jie mokėsi išgalvotas taisykles, aktyvumas žymiai sumažėjo. Tad gali būti, jog visos gramatikos sistemos turi tą patį pagrindą. Vadovaujasi tais pačiais principais. O tie principai gali būti mums įgimti…