Parlør

no Bilulykke   »   kn ವಾಹನದ ತೊಂದರೆ

39 [trettini]

Bilulykke

Bilulykke

೩೯ [ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

39 [Mūvattombattu]

ವಾಹನದ ತೊಂದರೆ

[vāhanada tondare.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Hvor er nærmeste bensinstasjon? ಇಲ್-- ---ತಿ-ದಲ್ಲಿ-ಎ-್-----ಟ-ರ-ಲ- -ಂ--ಿ-ಇದ-? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಎಲ-ಲ- ಪ-ಟ-ರ-ಲ- ಅ-ಗಡ- ಇದ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಎ-್-ಿ ಪ-ಟ-ರ-ಲ- ಅ-ಗ-ಿ ಇ-ೆ- ------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ? 0
Illi h--ti--da--- -l---p---ōl-aṅ---i-id-? Illi hattiradalli elli peṭrōl aṅgaḍi ide? I-l- h-t-i-a-a-l- e-l- p-ṭ-ō- a-g-ḍ- i-e- ----------------------------------------- Illi hattiradalli elli peṭrōl aṅgaḍi ide?
Jeg har punktert dekk. ನ-್ನ-ವಾಹ-ದ -ೈರ- ತೂ---ಿ--. ನನ-ನ ವ-ಹನದ ಟ-ರ- ತ-ತ-ಗ-ದ-. ನ-್- ವ-ಹ-ದ ಟ-ರ- ತ-ತ-ಗ-ದ-. ------------------------- ನನ್ನ ವಾಹನದ ಟೈರ್ ತೂತಾಗಿದೆ. 0
Nann--v--an-da -ai--tū-āg-de. Nanna vāhanada ṭair tūtāgide. N-n-a v-h-n-d- ṭ-i- t-t-g-d-. ----------------------------- Nanna vāhanada ṭair tūtāgide.
Kan du skifte dekket? ನ-ಮಗೆ-----ವನ್ನು ಬದ-ಾಯ-------ು--ತ-ೆ--? ನ-ಮಗ- ಚಕ-ರವನ-ನ- ಬದಲ-ಯ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಚ-್-ವ-್-ು ಬ-ಲ-ಯ-ಸ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? ------------------------------------- ನಿಮಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? 0
N-m-ge -----v-nnu -a----yi--l--ā-ut--dey-? Nimage cakravannu badalāyisalu āguttadeyē? N-m-g- c-k-a-a-n- b-d-l-y-s-l- ā-u-t-d-y-? ------------------------------------------ Nimage cakravannu badalāyisalu āguttadeyē?
Jeg trenger et par liter diesel. ನನ---ಎ-------ರ- ಡೀ--ಲ್ ---ು. ನನಗ- ಎರಡ- ಲ-ಟರ- ಡ-ಸ-ಲ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಎ-ಡ- ಲ-ಟ-್ ಡ-ಸ-ಲ- ಬ-ಕ-. ---------------------------- ನನಗೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. 0
Nan-g--era-- --ṭ----ī-e- -ē--. Nanage eraḍu līṭar ḍīsel bēku. N-n-g- e-a-u l-ṭ-r ḍ-s-l b-k-. ------------------------------ Nanage eraḍu līṭar ḍīsel bēku.
Jeg er tom for bensin. ನ-್-ಲ್-ಿ--ೆಟ-ರೋ-್ ಇ---. ನನ-ನಲ-ಲ- ಪ-ಟ-ರ-ಲ- ಇಲ-ಲ. ನ-್-ಲ-ಲ- ಪ-ಟ-ರ-ಲ- ಇ-್-. ----------------------- ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. 0
Nan--lli ---rōl-il-a. Nannalli peṭrōl illa. N-n-a-l- p-ṭ-ō- i-l-. --------------------- Nannalli peṭrōl illa.
Har du en reservekanne med bensin? ನಿಮ್ಮ ----ತ-ಡಿ--ಡ-್ಬಿ----ೆ-್ರೋ-್--ಬ್-- ---ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ತಗಡ-ನ ಡಬ-ಬ- / ಪ-ಟ-ರ-ಲ- ಡಬ-ಬ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ತ-ಡ-ನ ಡ-್-ಿ / ಪ-ಟ-ರ-ಲ- ಡ-್-ಿ ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬಿ / ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆಯೆ? 0
N---ma-baḷi ---aḍin- ḍa-b-- p-ṭ-ō- -a-b---d--e? Nim'ma baḷi tagaḍina ḍabbi/ peṭrōl ḍabbi ideye? N-m-m- b-ḷ- t-g-ḍ-n- ḍ-b-i- p-ṭ-ō- ḍ-b-i i-e-e- ----------------------------------------------- Nim'ma baḷi tagaḍina ḍabbi/ peṭrōl ḍabbi ideye?
Hvor kan jeg telefonere? ನ-ನು -ಲ್ಲಿ-- ದ-ರ---- ಕರ- -ಾಡ-ಹುದ-? ನ-ನ- ಎಲ-ಲ--ದ ದ-ರವ-ಣ- ಕರ- ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಎ-್-ಿ-ದ ದ-ರ-ಾ-ಿ ಕ-ೆ ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ---------------------------------- ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು? 0
Nā-u--l-in-a --r--āṇi ---- -āḍa-----u? Nānu ellinda dūravāṇi kare māḍabahudu? N-n- e-l-n-a d-r-v-ṇ- k-r- m-ḍ-b-h-d-? -------------------------------------- Nānu ellinda dūravāṇi kare māḍabahudu?
Jeg trenger en borttauingsbil. ನ--- ಗ--ಿ ಎ--ದು--ಂ------ುವ-- ---್ಯಕ----ದ-. ನನಗ- ಗ-ಡ- ಎಳ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ವವರ ಅವಶ-ಯಕತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ಗ-ಡ- ಎ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ವ-ರ ಅ-ಶ-ಯ-ತ- ಇ-ೆ- ------------------------------------------ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 0
N--age-g--i -ḷ---k-ṇḍu h-g-va--ra avaś-aka-e-ide. Nanage gāḍi eḷedukoṇḍu hōguvavara avaśyakate ide. N-n-g- g-ḍ- e-e-u-o-ḍ- h-g-v-v-r- a-a-y-k-t- i-e- ------------------------------------------------- Nanage gāḍi eḷedukoṇḍu hōguvavara avaśyakate ide.
Jeg leter etter et bilverksted. ನಾ-ು ಒಂದು ವಾ-ನ-ರಿಪ-ರ--ಅಂಗ-ಿ--ುಡುಕುತ್ತಿದ-----. ನ-ನ- ಒ-ದ- ವ-ಹನ ರ-ಪ-ರ- ಅ-ಗಡ- ಹ-ಡ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ವ-ಹ- ರ-ಪ-ರ- ಅ-ಗ-ಿ ಹ-ಡ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. --------------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
Nā--------vāha-- -i-ē-i----aḍ-----uk-t-i-dēn-. Nānu ondu vāhana ripēri aṅgaḍi huḍukuttiddēne. N-n- o-d- v-h-n- r-p-r- a-g-ḍ- h-ḍ-k-t-i-d-n-. ---------------------------------------------- Nānu ondu vāhana ripēri aṅgaḍi huḍukuttiddēne.
Det har skjedd en ulykke. ಇಲ-ಲ-----ು ಅ-ಘಾತ-ಸ--ವ-----. ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಅಪಘ-ತ ಸ-ಭವ-ಸ-ದ-. ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಅ-ಘ-ತ ಸ-ಭ-ಿ-ಿ-ೆ- --------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 0
I----o--u a-a-h--a -a---avi--de. Illi ondu apaghāta sambhaviside. I-l- o-d- a-a-h-t- s-m-h-v-s-d-. -------------------------------- Illi ondu apaghāta sambhaviside.
Hvor er nærmeste telefon? ಇ-್-ಿ ---ತ-ರ- --ರ-ಾಣ--ಕ-ೆ --ಂದ-ರ--ಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದ ದ-ರವ-ಣ- ಕರ- ಕ--ದ-ರ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ ದ-ರ-ಾ-ಿ ಕ-ೆ ಕ-ಂ-್- ಎ-್-ಿ-ೆ- ----------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-l- --tt---d- dūravā-i --r--k-nd-a elli--? Illi hattirada dūravāṇi kare kēndra ellide? I-l- h-t-i-a-a d-r-v-ṇ- k-r- k-n-r- e-l-d-? ------------------------------------------- Illi hattirada dūravāṇi kare kēndra ellide?
Har du mobil med deg? ನ-ಮ್----ಿ -ೊ--ಲ- --ನ್--ದೆ-ೆ? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಮ-ಬ-ಲ- ಫ-ನ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಮ-ಬ-ಲ- ಫ-ನ- ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆಯೆ? 0
N--'-- ---- mobail---ō--id---? Nim'ma baḷi mobail phōn ideye? N-m-m- b-ḷ- m-b-i- p-ō- i-e-e- ------------------------------ Nim'ma baḷi mobail phōn ideye?
Vi trenger hjelp. ನಮಗ- -------ಕ-. ನಮಗ- ಸಹ-ಯ ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಸ-ಾ- ಬ-ಕ-. --------------- ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. 0
N----e----āy--b-ku. Namage sahāya bēku. N-m-g- s-h-y- b-k-. ------------------- Namage sahāya bēku.
Få tak i en lege! ಒ-್ಬ---ದ-ಯರನ----ಕರೆ-ಿ--. ಒಬ-ಬ ವ-ದ-ಯರನ-ನ- ಕರ-ಯ-ರ-. ಒ-್- ವ-ದ-ಯ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಿ-ಿ- ------------------------ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. 0
O-ba -a-dya-annu kar-y--i. Obba vaidyarannu kareyiri. O-b- v-i-y-r-n-u k-r-y-r-. -------------------------- Obba vaidyarannu kareyiri.
Ring politiet. ಪ--ಿ-------ಕ-ೆ----. ಪ-ಲ-ಸರನ-ನ- ಕರ-ಯ-ರ-. ಪ-ಲ-ಸ-ನ-ನ- ಕ-ೆ-ಿ-ಿ- ------------------- ಪೋಲಿಸರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. 0
P---saran-u ka--yir-. Pōlisarannu kareyiri. P-l-s-r-n-u k-r-y-r-. --------------------- Pōlisarannu kareyiri.
Kan jeg få se papirene dine? ನ-ಮ-ಮ----ು------ತ್-ಗ-ನ--ು-ದಯವ----ು-ತೋರ---. ನ-ಮ-ಮ ರ-ಜ-ವ-ತ- ಪತ-ರಗಳನ-ನ- ದಯವ-ಟ-ಟ- ತ-ರ-ಸ-. ನ-ಮ-ಮ ರ-ಜ-ವ-ತ- ಪ-್-ಗ-ನ-ನ- ದ-ವ-ಟ-ಟ- ತ-ರ-ಸ-. ------------------------------------------ ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. 0
N-m'ma-r-j-vā-u p-t--g--an-u -ayav-ṭ---tōr-si. Nim'ma rujuvātu patragaḷannu dayaviṭṭu tōrisi. N-m-m- r-j-v-t- p-t-a-a-a-n- d-y-v-ṭ-u t-r-s-. ---------------------------------------------- Nim'ma rujuvātu patragaḷannu dayaviṭṭu tōrisi.
Kan jeg få se førerkortet? ನ-ಮ್ಮ-ಚಾ----ಪರವಾ--ಗೆ ಪ----ಳ--ನು --ವಿಟ-----ೋರಿ-ಿ. ನ-ಮ-ಮ ಚ-ಲನ- ಪರವ-ನ-ಗ- ಪತ-ರಗಳನ-ನ- ದಯವ-ಟ-ಟ- ತ-ರ-ಸ-. ನ-ಮ-ಮ ಚ-ಲ-ಾ ಪ-ವ-ನ-ಗ- ಪ-್-ಗ-ನ-ನ- ದ-ವ-ಟ-ಟ- ತ-ರ-ಸ-. ------------------------------------------------ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. 0
N---m- c-la-ā-p----ānige-p---aga-an-- -----i-ṭu-----si. Nim'ma cālanā paravānige patragaḷannu dayaviṭṭu tōrisi. N-m-m- c-l-n- p-r-v-n-g- p-t-a-a-a-n- d-y-v-ṭ-u t-r-s-. ------------------------------------------------------- Nim'ma cālanā paravānige patragaḷannu dayaviṭṭu tōrisi.
Kan jeg få se vognkortet? ನ-ಮ-ಮ ಗಾಡ-ಯ ಪ-----------ಯ--ಟ್ಟು ತೋರಿಸ-. ನ-ಮ-ಮ ಗ-ಡ-ಯ ಪತ-ರಗಳನ-ನ- ದಯವ-ಟ-ಟ- ತ-ರ-ಸ-. ನ-ಮ-ಮ ಗ-ಡ-ಯ ಪ-್-ಗ-ನ-ನ- ದ-ವ-ಟ-ಟ- ತ-ರ-ಸ-. --------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ. 0
N-m--a-g---y--pat---a---n- -a--v--ṭu------i. Nim'ma gāḍiya patragaḷannu dayaviṭṭu tōrisi. N-m-m- g-ḍ-y- p-t-a-a-a-n- d-y-v-ṭ-u t-r-s-. -------------------------------------------- Nim'ma gāḍiya patragaḷannu dayaviṭṭu tōrisi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Svensk er et av de Nordiske Språkene. Det er morsmål for mer enn 8 millioner mennesker. Det snakkes i Sverige, men også deler av Finland. Svensker kan kommunisere med Nordmenn relativt lett. Det er også et hybridspråk som kombinerer elementer fra begge språk. En Svenske kan også ha en samtale med en Danske, hvis begge parter snakker tydelig. Det Svenske alfabetet har 29 bokstaver. Et kjennetegn på det Svenske språket er det særegne vokal systemet. Lange og korte vokaler bestemmer betydningen av et ord. Tonehøyden spiller også en rolle i Svensk. Svenske ord og setninger er generelt korte. Ordstil følger faste regler. Grammatikken er ikke veldig komplisert. Strukturen er lik den Engelske. Lær Svensk, det er ikke så vanskelig!