Phrasebook

tl Running errands   »   th การไปทำธุระ

51 [limampu’t isa]

Running errands

Running errands

51 [ห้าสิบเอ็ด]

hâ-sìp-èt

การไปทำธุระ

[gan-bhai-tam-tóo-rá]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan. ผม-- --ฉัน----ก-ปห-อ-สม-ด ผม / ด-ฉ-น อยากไปห-องสม-ด ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ห-อ-ส-ุ- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุด 0
p-----ì--ha----̀-ya---b--i--------s-̀-mó-t po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ha-wng-sa--mo-ot p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-h-̂-n---a---o-o- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-hâwng-sà-móot
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat. ผ- /--ิ--น อย----ร้-น---หน-ง-ือ ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านขายหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-ข-ย-น-ง-ื- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายหนังสือ 0
po-m-d-̀---a---a---a------i--a---k-̌----̌n--sěu po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-ka-i-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a-i-n-̌-g-s-̌- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-kǎi-nǎng-sěu
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo. ผ--/ -ิฉั- -ย-กไปแผ--า---ั--ื-พ-ม-์ ผม / ด-ฉ-น อยากไปแผงขายหน-งส-อพ-มพ- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-แ-ง-า-ห-ั-ส-อ-ิ-พ- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ 0
po---di---hǎn-à---̂---hai--æ-n--kǎ--nǎ---se---p-m po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-pæ-ng-ka-i-na-ng-se-u-pim p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-p-̌-g-k-̌---a-n---e-u-p-m ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-pæ̌ng-kǎi-nǎng-sěu-pim
Gusto kong manghiram ng libro. ผ- /--ิ------า--ื-ห--ง-ือ ผม / ด-ฉ-น อยากย-มหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ย-ม-น-ง-ื- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากยืมหนังสือ 0
pǒ---ì--ha---à-y-̂--y----nǎng--e-u po-m-di--cha-n-a--ya-k-yeum-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-m-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-yeum-nǎng-sěu
Gusto kong bumili ng libro. ผม------ัน -ย-กซื----ังสือ ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ห-ั-ส-อ -------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือ 0
p--m-d-̀-c--̌-----y-̂--séu--a------̌u po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-nǎng-sěu
Gusto kong bumili ng dyaryo. ผ----ด------ย-ก-ื้อ--ั-สือพ--พ์ ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อหน-งส-อพ-มพ- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ห-ั-ส-อ-ิ-พ- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือพิมพ์ 0
p--m--i--c-a---a--ya-k--é---ǎng-s-̌--p-m po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-na-ng-se-u-pim p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-n-̌-g-s-̌---i- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-nǎng-sěu-pim
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan upang humiram ng isang libro. ผม --ด--ั--อย---ป-้---ม-ด-พ--อ---ป-ืม----ส-อ ผม / ด-ฉ-น อยากไปห-องสม-ดเพ--อจะไปย-มหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ห-อ-ส-ุ-เ-ื-อ-ะ-ป-ื-ห-ั-ส-อ -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ 0
po-m-d-̀-c---------âk-bha--hâwng--a--mo-o----̂u---a--bh----e-------g-se-u po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ha-wng-sa--mo-ot-pe-ua-ja--bhai-yeum-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-h-̂-n---a---o-o---e-u---a---h-i-y-u---a-n---e-u --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-hâwng-sà-móot-pêua-jà-bhai-yeum-nǎng-sěu
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat upang bumili ng libro. ผ- /--ิฉ----ย---ป---น----สือ--ื่-จ-ไป-ื้---ัง-ือ ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านหน-งส-อเพ--อจะไปซ--อหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-ห-ั-ส-อ-พ-่-จ-ไ-ซ-้-ห-ั-ส-อ ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ 0
p----di----a---------k---------n-na-n---e---pe-ua-j-̀--ha--s------̌-g--ěu po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-na-ng-se-u-pe-ua-ja--bhai-se-u-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a-n---e-u-p-̂-a-j-̀-b-a---e-u-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-nǎng-sěu-pêua-jà-bhai-séu-nǎng-sěu
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo upang bumili ng pahayagan. ผม-/---ฉ-น--ย---ป-ผ---ย--ัง------่-จ-ซื-อ---งสือ-ิ-พ์ ผม / ด-ฉ-น อยากไปแผงขายหน-งส-อเพ--อจะซ--อหน-งส-อพ-มพ- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-แ-ง-า-ห-ั-ส-อ-พ-่-จ-ซ-้-ห-ั-ส-อ-ิ-พ- ----------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ 0
pǒ----̀--hǎ--à-y-̂k---ai-p---g--ǎi-----g-se-u-p---a--à-se---nǎ----e-u-p-m po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-pæ-ng-ka-i-na-ng-se-u-pe-ua-ja--se-u-na-ng-se-u-pim p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-p-̌-g-k-̌---a-n---e-u-p-̂-a-j-̀-s-́---a-n---e-u-p-m ------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-pæ̌ng-kǎi-nǎng-sěu-pêua-jà-séu-nǎng-sěu-pim
Gusto kong pumunta sa isang optiko. ผม - ด---- ----ไ-----แว---า ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านแว-นตา ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-แ-่-ต- --------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตา 0
p-----ì--ha-n-a-----k--hai-r-----------a po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-wæ-n-dha p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---æ-n-d-a ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-wæ̂n-dha
Gusto kong pumunta sa supermarket. ผ- / ด-ฉั----า-ไปซุ-เป-ร์--ร์---ต ผม / ด-ฉ-น อยากไปซ-ปเปอร-มาร-เก-ต ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ซ-ป-ป-ร-ม-ร-เ-็- --------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต 0
p-----ì--hǎ--a---a---b--i-s-́---bhu------g-̀t po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-so-op-bhur--ma-ge-t p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-s-́-p-b-u-̶-m---e-t ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-sóop-bhur̶-ma-gèt
Gusto kong pumunta sa panaderya. ผ--/ ดิฉั- อย--ไ-ร้า-ข-ย-นม--ง ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านขายขนมป-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-ข-ย-น-ป-ง ------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายขนมปัง 0
po-m-d-̀-c-a---à---̂k--ha--r-́----̌i-kǒ---á--hang po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-ka-i-ko-n-ma--bhang p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a-i-k-̌---a---h-n- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-kǎi-kǒn-má-bhang
Gusto kong bumili ng salamin sa mata. ผ- / --ฉั----าก-ื้-แว-นตา ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อแว-นตา ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-แ-่-ต- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อแว่นตา 0
p-̌----̀-c--̌n-à--a-k--------̂n--ha po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-wæ-n-dha p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-w-̂---h- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-wæ̂n-dha
Gusto kong bumili ng prutas at gulay. ผม / ----น ---ก-ื-อผลไม-และผัก ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อผลไม-และผ-ก ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ผ-ไ-้-ล-ผ-ก ------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากซื้อผลไม้และผัก 0
p--m-d----ha----̀-ya----é--p----mái-l-́--a-k po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-po-n-ma-i-læ--pa-k p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-p-̌---a-i-l-́-p-̀- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-pǒn-mái-lǽ-pàk
Gusto kong bumili ng mga pandesal at tinapay. ผ--/----ัน-อ-าก-ื-อขนมป-ง ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อขนมป-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ข-ม-ั- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อขนมปัง 0
p-̌m-d---cha-n--̀-y----se-u---̌--m---bha-g po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-ko-n-ma--bhang p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-k-̌---a---h-n- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-kǒn-má-bhang
Gusto kong pumunta sa optiko para bumili ng salamin sa mata. ผม --ด-ฉัน-อยา-ไปร--น-ว-นต-----อ--ซื--แว-น-า ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านแว-นตาเพ--อจะซ--อแว-นตา ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-แ-่-ต-เ-ื-อ-ะ-ื-อ-ว-น-า -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา 0
p-̌--di--chǎn--̀-y--k----i-ra-n-w-̂n---a-pê---j-̀-s------̂---ha po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-wæ-n-dha-pe-ua-ja--se-u-wæ-n-dha p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---æ-n-d-a-p-̂-a-j-̀-s-́---æ-n-d-a ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-wæ̂n-dha-pêua-jà-séu-wæ̂n-dha
Gusto kong pumunta sa supermarket para bumili ng prutas at gulay. ผม-/---ฉั- --า-ไ--ุป-ป--์ม-ร์-ก-- -พ--อจะ-ื-อผ--ม-และผัก ผม / ด-ฉ-น อยากไปซ-ปเปอร-มาร-เก-ต เพ--อจะซ--อผลไม-และผ-ก ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ซ-ป-ป-ร-ม-ร-เ-็- เ-ื-อ-ะ-ื-อ-ล-ม-แ-ะ-ั- -------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจะซื้อผลไม้และผัก 0
po---d-̀-----n-a--yâk-b----s--------r̶-ma-g--t--ê---j----éu--o-n---́i-------̀k po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-so-op-bhur--ma-ge-t-pe-ua-ja--se-u-po-n-ma-i-læ--pa-k p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-s-́-p-b-u-̶-m---e-t-p-̂-a-j-̀-s-́---o-n-m-́---æ---a-k --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-sóop-bhur̶-ma-gèt-pêua-jà-séu-pǒn-mái-lǽ-pàk
Gusto kong pumunta sa panaderya para bumili ng mga pandesal at tinapay. ผม----ิฉัน-อ-า--ป---นเบ-กอรี-เพ--อ-ะ--้--น-ป-ง ผม / ด-ฉ-น อยากไปร-านเบเกอร--เพ--อจะซ--อขนมป-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-ร-า-เ-เ-อ-ี-เ-ื-อ-ะ-ื-อ-น-ป-ง ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง 0
pǒ--------ǎ--à----k---a---a-n---y------rê--pê---ja---e-u-ko-n--á-b-a-g po-m-di--cha-n-a--ya-k-bhai-ra-n-bay-gur--re-e-pe-ua-ja--se-u-ko-n-ma--bhang p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---h-i-r-́---a---u-̶-r-̂---e-u---a---e-u-k-̌---a---h-n- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-bhai-rán-bay-gur̶-rêe-pêua-jà-séu-kǒn-má-bhang

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -