Phrasebook

tl Past tense 2   »   th อดีตกาล 2

82 [walumpu’t dalawa]

Past tense 2

Past tense 2

82 [แปดสิบสอง]

bhæ̀t-sìp-sǎwng

อดีตกาล 2

[à-dèet-dhà-gan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Kailangan mo bang tumawag ng ambulansya? แล้วค----อ----ย---------ไหม? แล-วค-ณต-องเร-ยกรถพยาบาลไหม? แ-้-ค-ณ-้-ง-ร-ย-ร-พ-า-า-ไ-ม- ---------------------------- แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม? 0
læ-o-ko-n----̂--g--i--ga---tòp-ya-ba----̌i læ-o-koon-dha-wng-ria-gawn-to-p-ya-ban-ma-i l-́---o-n-d-a-w-g-r-a-g-w---o-p-y---a---a-i ------------------------------------------- lǽo-koon-dhâwng-ria-gawn-tòp-ya-ban-mǎi
Kailangan mo bang tawagan ang doktor? แ---ค-ณต้-ง-รีย---อไ-ม? แล-วค-ณต-องเร-ยกหมอไหม? แ-้-ค-ณ-้-ง-ร-ย-ห-อ-ห-? ----------------------- แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม? 0
l-́--koo---hâwn---i--k-mǎ--m-̌i læ-o-koon-dha-wng-ri-ak-ma-w-ma-i l-́---o-n-d-a-w-g-r-̂-k-m-̌---a-i --------------------------------- lǽo-koon-dhâwng-rîak-mǎw-mǎi
Kailangan mo bang tawagan ang pulisya? แล้วค-ณ----เร-ยกตำรวจไ-ม? แล-วค-ณต-องเร-ยกต-รวจไหม? แ-้-ค-ณ-้-ง-ร-ย-ต-ร-จ-ห-? ------------------------- แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม? 0
l-́---o---d-a---g-rîa--d-am-ru--t----i læ-o-koon-dha-wng-ri-ak-dham-ru-at-ma-i l-́---o-n-d-a-w-g-r-̂-k-d-a---u-a---a-i --------------------------------------- lǽo-koon-dhâwng-rîak-dham-rûat-mǎi
Mayroon ka bang numero ng telepono? Mayroon ako nito ngayon lang. เ--ร--ท-ศ--ทอ-ู่--บ----ห-? เมื่-ก---ผ- /-ด-ฉ-น -ังมี-ยู่เล- --ับ---คะ เบอร-โทรศ-พทอย--ก-บค-ณไหม? เม--อก-- ผม / ด-ฉ-น ย-งม-อย--เลย คร-บ / คะ เ-อ-์-ท-ศ-พ-อ-ู-ก-บ-ุ-ไ-ม- เ-ื-อ-ี- ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ี-ย-่-ล- ค-ั- / ค- --------------------------------------------------------------------- เบอร์โทรศัพทอยู่กับคุณไหม? เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ 0
kun --e--er t----àp---- m----gê--ya-- me--y--------- k----/--á kun mee ber toh sàp măi mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká k-n m-e b-r t-h s-p m-i m-u---ê- y-n- m-e y-o l-i- · k-á- / k- -------------------------------------------------------------- kun mee ber toh sàp măi mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká
Mayroon ka bang address? Mayroon ako nito ngayon lang. ท-่อยู-อ-ู--ั-ค---ห- --ับ ---ะ? -ม-่-ก-ี--ม - -ิฉ---ยั--ี--ู--ลย-คร-บ --คะ ท--อย--อย--ก-บค-ณไหม คร-บ / คะ? เม--อก --ผม / ด-ฉ-น ย-งม-อย--เลย คร-บ / คะ ท-่-ย-่-ย-่-ั-ค-ณ-ห- ค-ั- / ค-? เ-ื-อ- ี-ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ี-ย-่-ล- ค-ั- / ค- -------------------------------------------------------------------------- ที่อยู่อยู่กับคุณไหม ครับ / คะ? เมื่อก ี้ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ 0
k-- m-e têe--ò--m-- ·--r-- /-ká -êu--gêe--ang ----yòo -----·------- -á kun mee têe yòo măi · kráp / ká mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká k-n m-e t-e y-o m-i · k-á- / k- m-u---ê- y-n- m-e y-o l-i- · k-á- / k- ---------------------------------------------------------------------- kun mee têe yòo măi · kráp / ká mêua-gêe yang mee yòo loie · kráp / ká
Nasayo ba ang mapa ng lungsod? Hawak ko kanina lang. แ--ท-่เมื-ง---่----ุณไหม-เ---อกี- ผ- /--ิฉั- ยังม--ั-อ--่--ย แผนท--เม-องอย--ก-บค-ณไหม เม--อก-- ผม / ด-ฉ-น ย-งม-ม-นอย--เลย แ-น-ี-เ-ื-ง-ย-่-ั-ค-ณ-ห- เ-ื-อ-ี- ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ี-ั-อ-ู-เ-ย ------------------------------------------------------------ แผนที่เมืองอยู่กับคุณไหม เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีมันอยู่เลย 0
pæ̌n-t-̂e--eu----a---o-o--àp-k--n-ma-i-----a-g----po---d-̀-c-a-n---ng---------à-y-̂o--u-y pæ-n-te-e-meuang-a--yo-o-ga-p-koon-ma-i-me-ua-ge-e-po-m-di--cha-n-yang-mee-man-a--yo-o-luнy p-̌---e-e-m-u-n---̀-y-̂---a-p-k-o---a-i-m-̂-a-g-̂---o-m-d-̀-c-a-n-y-n---e---a---̀-y-̂---u-y ------------------------------------------------------------------------------------------- pæ̌n-têe-meuang-à-yôo-gàp-koon-mǎi-mêua-gêe-pǒm-dì-chǎn-yang-mee-man-à-yôo-luнy
Dumating ba siya sa tamang oras? Hindi siya makarating sa tamang oras. เข-----ง--ล-ไหม? เข-มา-ร--ว-า-ม-ไ---ค----/--ะ เขามาตรงเวลาไหม? เขามาตรงเวลาไม-ได- คร-บ / คะ เ-า-า-ร-เ-ล-ไ-ม- เ-า-า-ร-เ-ล-ไ-่-ด- ค-ั- / ค- --------------------------------------------- เขามาตรงเวลาไหม? เขามาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ 0
k-̌o--ât-rong---y--a-m-̌i--------̂t-ro-g--a--la--a---dâi-kr-́--ká ka-o-ma-t-rong-way-la-ma-i-ka-o-ma-t-rong-way-la-ma-i-da-i-kra-p-ka- k-̌---a-t-r-n---a---a-m-̌---a-o-m-̂---o-g-w-y-l---a-i-d-̂---r-́---a- -------------------------------------------------------------------- kǎo-mât-rong-way-la-mǎi-kǎo-mât-rong-way-la-mâi-dâi-kráp-ká
Nahanap ba niya ang daan? Hindi niya mahanap ang daan. เข-หา-าง--ไ-ม? เ-าห------่-- คร-บ ---ะ เขาหาทางพบไหม? เขาหาทางไม-พบ คร-บ / คะ เ-า-า-า-พ-ไ-ม- เ-า-า-า-ไ-่-บ ค-ั- / ค- -------------------------------------- เขาหาทางพบไหม? เขาหาทางไม่พบ ครับ / คะ 0
kǎo--a--t-n--p-́--mǎ--kǎo-h-̌--ang-ma-i--o-p-kráp--á ka-o-ha--tang-po-p-ma-i-ka-o-ha--tang-ma-i-po-p-kra-p-ka- k-̌---a---a-g-p-́---a-i-k-̌---a---a-g-m-̂---o-p-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- kǎo-hǎ-tang-póp-mǎi-kǎo-hǎ-tang-mâi-póp-kráp-ká
Naintindihan ka ba niya? Hindi niya ako maintindihan. เ-าเ-้-ใจ--ณ-หม- เ-าไ--เข---- ผ--/---ฉ-----ั- /-คะ เขาเข-าใจค-ณไหม? เขาไม-เข-าใจ ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ เ-า-ข-า-จ-ุ-ไ-ม- เ-า-ม-เ-้-ใ- ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- เขาเข้าใจคุณไหม? เขาไม่เข้าใจ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
ka------o---i-k--n--a---k-̌o-mâi-ka-----i-po-m-d----h-̌----áp--á ka-o-ka-o-jai-koon-ma-i-ka-o-ma-i-ka-o-jai-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- k-̌---a-o-j-i-k-o---a-i-k-̌---a-i-k-̂---a---o-m-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- kǎo-kâo-jai-koon-mǎi-kǎo-mâi-kâo-jai-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Bakit hindi ka nakauwi sa tamang oras? ท-ไมคุ-ม-ตร--วลา--่-ด้ --ับ - ค-? ท-ไมค-ณมาตรงเวลาไม-ได- คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-า-ร-เ-ล-ไ-่-ด- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ? 0
t-m--ai---o---â-------wa--la--â--da---kr-́p-ká tam-mai-koon-ma-t-rong-way-la-ma-i-da-i-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-t-r-n---a---a-m-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- tam-mai-koon-mât-rong-way-la-mâi-dâi-kráp-ká
Bakit hindi mo nahanap ang daan? ทำไม-ุณ-า--ง-ม่พ- ---- ---ะ? ท-ไมค-ณหาทางไม-พบ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-า-า-ไ-่-บ ค-ั- / ค-? ---------------------------- ทำไมคุณหาทางไม่พบ ครับ / คะ? 0
t---ma---oo--h-̌-tang--a-i-po-p---áp-k-́ tam-mai-koon-ha--tang-ma-i-po-p-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a---a-g-m-̂---o-p-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- tam-mai-koon-hǎ-tang-mâi-póp-kráp-ká
Bakit hindi mo siya naintindihan? ทำ-มคุ--ม่เข-า-จเขา--รั--/-ค-? ท-ไมค-ณไม-เข-าใจเขา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-เ-้-ใ-เ-า ค-ั- / ค-? ------------------------------ ทำไมคุณไม่เข้าใจเขา ครับ / คะ? 0
tam-ma--k-o--mâi---̂--j---k--o-k--́--k-́ tam-mai-koon-ma-i-ka-o-jai-ka-o-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-k-̂---a---a-o-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-kâo-jai-kǎo-kráp-ká
Hindi ako nakarating sa tamang oras dahil walang bus. ผ--/ ดิฉ---ม-ต-ง-ว-า-ม่ได้เ-ร-ะ-่า--่ม-ร---ล์ ผม / ด-ฉ-น มาตรงเวลาไม-ได-เพราะว-าไม-ม-รถเมล- ผ- / ด-ฉ-น ม-ต-ง-ว-า-ม-ไ-้-พ-า-ว-า-ม-ม-ร-เ-ล- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ 0
p-̌m-d-----ǎ--ma----ong--ay----m-̂--d--i--r-́w---̂-------ee-r--t-m-y po-m-di--cha-n-ma-t-rong-way-la-ma-i-da-i-pra-w-wa--ma-i-mee-ro-t-may p-̌---i---h-̌---a-t-r-n---a---a-m-̂---a-i-p-a-w-w-̂-m-̂---e---o-t-m-y --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mât-rong-way-la-mâi-dâi-práw-wâ-mâi-mee-rót-may
Naligaw ako dahil wala akong mapa. ผ--/-ด---- ------ม่---พ-าะว่าไ-่มีแ-นที่-ม-อง ผม / ด-ฉ-น หาทางไม-พบเพราะว-าไม-ม-แผนท--เม-อง ผ- / ด-ฉ-น ห-ท-ง-ม-พ-เ-ร-ะ-่-ไ-่-ี-ผ-ท-่-ม-อ- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน หาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง 0
po---dì-----n-hǎ--ang-m--i-po----r-́w---̂--âi-m-e-pæ̌---e-e-m-u--g po-m-di--cha-n-ha--tang-ma-i-po-p-pra-w-wa--ma-i-mee-pæ-n-te-e-meuang p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-̂---o-p-p-a-w-w-̂-m-̂---e---æ-n-t-̂---e-a-g --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-hǎ-tang-mâi-póp-práw-wâ-mâi-mee-pæ̌n-têe-meuang
Hindi ko siya naintindihan dahil napakalakas ng musika. ผ--/-ดิฉั--ไม-เข--ใจ-ขาเพร---่-ด-----ั---ิ--ป ผม / ด-ฉ-น ไม-เข-าใจเขาเพราะว-าดนตร-ด-งเก-นไป ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ข-เ-ร-ะ-่-ด-ต-ี-ั-เ-ิ-ไ- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป 0
pǒ--d-----a-n-m-̂--kâ--jai-ka------́w----t---́t--ee--a----er---bh-i po-m-di--cha-n-ma-i-ka-o-jai-ka-o-pra-w-wa-t-no-t-ree-dang-ger-n-bhai p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---a-o-p-a-w-w-̂---o-t-r-e-d-n---e-̶---h-i --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-kǎo-práw-wât-nót-ree-dang-ger̶n-bhai
Kailangan kong sumakay ng taxi. ผ- - ดิ--- ---งนั่ง-ถแท็-ซี่ ผม / ด-ฉ-น ต-องน--งรถแท-กซ-- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-น-่-ร-แ-็-ซ-่ ---------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องนั่งรถแท็กซี่ 0
p--m-------ǎn--ha-wn--na--g-ro------k----e po-m-di--cha-n-dha-wng-na-ng-ro-t-tæ-k-se-e p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-n---o-t-t-́---e-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-nâng-rót-tǽk-sêe
Kailangan kong bumili ng mapa ng lungsod. ผ- / ด-ฉั---้--ซ--อแผน--่เ-ื-ง ผม / ด-ฉ-น ต-องซ--อแผนท--เม-อง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ซ-้-แ-น-ี-เ-ื-ง ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องซื้อแผนที่เมือง 0
p-̌m--ì--ha------̂--g-se---p-̌n---̂--me-a-g po-m-di--cha-n-dha-wng-se-u-pæ-n-te-e-meuang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---e-u-p-̌---e-e-m-u-n- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-séu-pæ̌n-têe-meuang
Kailangan kong patayin ang radyo. ผม-----ฉัน ต---ปิด----ุ ผม / ด-ฉ-น ต-องป-ดว-ทย- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ป-ด-ิ-ย- ----------------------- ผม / ดิฉัน ต้องปิดวิทยุ 0
po----ì--------hâ--g-----t-w-----o-o po-m-di--cha-n-dha-wng-bhi-t-wi-t-yo-o p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---i-t-y-́- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhìt-wít-yóo

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -