Phrasebook

tl Past tense 4   »   bn অতীত কাল ৪

84 [walumpu’t apat]

Past tense 4

Past tense 4

৮৪ [চুরাশি]

84 [curāśi]

অতীত কাল ৪

[atīta kāla 4]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Bengali Maglaro higit pa
basahin প--া পড-- প-়- ---- পড়া 0
p--ā paṛā p-ṛ- ---- paṛā
Nagbasa ako. আ-ি পড---ি ৷ আম- পড--ছ- ৷ আ-ি প-়-ছ- ৷ ------------ আমি পড়েছি ৷ 0
āmi--aṛē-hi āmi paṛēchi ā-i p-ṛ-c-i ----------- āmi paṛēchi
Nabasa ko na ang buong nobela. আ-- প-রো উপন--াস------ে-ি ৷ আম- প-র- উপন-য-সট- পড--ছ- ৷ আ-ি প-র- উ-ন-য-স-া প-়-ছ- ৷ --------------------------- আমি পুরো উপন্যাসটা পড়েছি ৷ 0
āmi----ō-up-n-----ṭ---a--c-i āmi purō upan'yāsaṭā paṛēchi ā-i p-r- u-a-'-ā-a-ā p-ṛ-c-i ---------------------------- āmi purō upan'yāsaṭā paṛēchi
intindihin বুঝত--প----৷ ব-ঝত- প-র- ৷ ব-ঝ-ে প-র- ৷ ------------ বুঝতে পারা ৷ 0
b-j--t---ā-ā bujhatē pārā b-j-a-ē p-r- ------------ bujhatē pārā
Naintindihan ko. আম--ব-ঝত- -েরে-ি-৷ আম- ব-ঝত- প-র-ছ- ৷ আ-ি ব-ঝ-ে প-র-ছ- ৷ ------------------ আমি বুঝতে পেরেছি ৷ 0
ām- -ujhat- p-r-chi āmi bujhatē pērēchi ā-i b-j-a-ē p-r-c-i ------------------- āmi bujhatē pērēchi
Naintindihan ko ang buong teksto. আ----ুরো--ড়াটা ব-ঝ-ে পে---- ৷ আম- প-র- পড--ট- ব-ঝত- প-র-ছ- ৷ আ-ি প-র- প-়-ট- ব-ঝ-ে প-র-ছ- ৷ ------------------------------ আমি পুরো পড়াটা বুঝতে পেরেছি ৷ 0
āmi--u-ō-pa-----b--ha-- pē--chi āmi purō paṛāṭā bujhatē pērēchi ā-i p-r- p-ṛ-ṭ- b-j-a-ē p-r-c-i ------------------------------- āmi purō paṛāṭā bujhatē pērēchi
sagutin উ---র---ও-া উত-তর দ-ওয়- উ-্-র দ-ও-া ----------- উত্তর দেওয়া 0
u---r- d-'-ẏā uttara dē'ōẏā u-t-r- d-'-ẏ- ------------- uttara dē'ōẏā
Sumagot ako. আ---উত্তর দিয়েছি-াম-৷ আম- উত-তর দ-য়-ছ-ল-ম ৷ আ-ি উ-্-র দ-য়-ছ-ল-ম ৷ --------------------- আমি উত্তর দিয়েছিলাম ৷ 0
ā----t--ra--iẏ----lā-a āmi uttara diẏēchilāma ā-i u-t-r- d-ẏ-c-i-ā-a ---------------------- āmi uttara diẏēchilāma
Sinagot ko ang lahat ng mga katanungan. আমি-----ত--্রশ--ে- -ত্-- দিয়ে-ি ৷ আম- সমস-ত প-রশ-ন-র উত-তর দ-য়-ছ- ৷ আ-ি স-স-ত প-র-্-ে- উ-্-র দ-য়-ছ- ৷ --------------------------------- আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি ৷ 0
ām---amasta-p-a-nē-- u---ra--i-ēc-i āmi samasta praśnēra uttara diẏēchi ā-i s-m-s-a p-a-n-r- u-t-r- d-ẏ-c-i ----------------------------------- āmi samasta praśnēra uttara diẏēchi
Alam ko yan – alam ko yun. আ-ি-সেটা জা-ি-- --ি-স-টা-জান-া--৷ আম- স-ট- জ-ন- – আম- স-ট- জ-নত-ম ৷ আ-ি স-ট- জ-ন- – আ-ি স-ট- জ-ন-া- ৷ --------------------------------- আমি সেটা জানি – আমি সেটা জানতাম ৷ 0
āmi s-ṭ- j----–-āmi-sēṭā --na-ā-a āmi sēṭā jāni – āmi sēṭā jānatāma ā-i s-ṭ- j-n- – ā-i s-ṭ- j-n-t-m- --------------------------------- āmi sēṭā jāni – āmi sēṭā jānatāma
Sinusulat ko iyon – Sinulat ko iyon. আম- সে-- -ি---- আ-ি--ে---ল-খ---ল-ম-৷ আম- স-ট- ল-খ- – আম- স-ট- ল-খ-ছ-ল-ম ৷ আ-ি স-ট- ল-খ- – আ-ি স-ট- ল-খ-ছ-ল-ম ৷ ------------------------------------ আমি সেটা লিখি – আমি সেটা লিখেছিলাম ৷ 0
āmi----ā-l-k-----ā------ā -ik-ē--i--ma āmi sēṭā likhi – āmi sēṭā likhēchilāma ā-i s-ṭ- l-k-i – ā-i s-ṭ- l-k-ē-h-l-m- -------------------------------------- āmi sēṭā likhi – āmi sēṭā likhēchilāma
Naririnig ko iyon – Narinig ko iyon. আম----ট- শুন- –-আ-ি ---া---ন--িল---৷ আম- স-ট- শ-ন- – আম- স-ট- শ-ন-ছ-ল-ম ৷ আ-ি স-ট- শ-ন- – আ-ি স-ট- শ-ন-ছ-ল-ম ৷ ------------------------------------ আমি সেটা শুনি – আমি সেটা শুনেছিলাম ৷ 0
ām--s-ṭā----- – -mi -ēṭ- --nēchi-ā-a āmi sēṭā śuni – āmi sēṭā śunēchilāma ā-i s-ṭ- ś-n- – ā-i s-ṭ- ś-n-c-i-ā-a ------------------------------------ āmi sēṭā śuni – āmi sēṭā śunēchilāma
Makukuha ko ito – Nakuha ko ito. আমি এ---পা- --আমি-এ-া-পেয়-ছ-----৷ আম- এট- প-ব – আম- এট- প-য়-ছ-ল-ম ৷ আ-ি এ-া প-ব – আ-ি এ-া প-য়-ছ-ল-ম ৷ --------------------------------- আমি এটা পাব – আমি এটা পেয়েছিলাম ৷ 0
ām----ā-pāba-- --- ----p-ẏē---l--a āmi ēṭā pāba – āmi ēṭā pēẏēchilāma ā-i ē-ā p-b- – ā-i ē-ā p-ẏ-c-i-ā-a ---------------------------------- āmi ēṭā pāba – āmi ēṭā pēẏēchilāma
Dadalhin ko iyon – dinala ko iyon. আমি --া-ন------------ি -টা ন--ে--সে---া--৷ আম- ওট- ন-য়- আসব – আম- ওট- ন-য়- এস-ছ-ল-ম ৷ আ-ি ও-া ন-য়- আ-ব – আ-ি ও-া ন-য়- এ-ে-ি-া- ৷ ------------------------------------------ আমি ওটা নিয়ে আসব – আমি ওটা নিয়ে এসেছিলাম ৷ 0
āmi ō-- -----ās-b--- āmi---ā-ni-- --ēc-i---a āmi ōṭā niẏē āsaba – āmi ōṭā niẏē ēsēchilāma ā-i ō-ā n-ẏ- ā-a-a – ā-i ō-ā n-ẏ- ē-ē-h-l-m- -------------------------------------------- āmi ōṭā niẏē āsaba – āmi ōṭā niẏē ēsēchilāma
Bibilhin ko iyon – binili ko iyon. আম--ও-া -ি-ব-– আমি ও---ক-নেছ-লাম-৷ আম- ওট- ক-নব – আম- ওট- ক-ন-ছ-ল-ম ৷ আ-ি ও-া ক-ন- – আ-ি ও-া ক-ন-ছ-ল-ম ৷ ---------------------------------- আমি ওটা কিনব – আমি ওটা কিনেছিলাম ৷ 0
ā---ōṭā ki-a-a---āmi--ṭ- ---ē------a āmi ōṭā kinaba – āmi ōṭā kinēchilāma ā-i ō-ā k-n-b- – ā-i ō-ā k-n-c-i-ā-a ------------------------------------ āmi ōṭā kinaba – āmi ōṭā kinēchilāma
Inaasahan ko iyon – Inasahan ko iyon. আ-ি স--া আশ- --ি-–---ি-সেট- আ-- --ে---া- ৷ আম- স-ট- আশ- কর- – আম- স-ট- আশ- কর-ছ-ল-ম ৷ আ-ি স-ট- আ-া ক-ি – আ-ি স-ট- আ-া ক-ে-ি-া- ৷ ------------------------------------------ আমি সেটা আশা করি – আমি সেটা আশা করেছিলাম ৷ 0
ā-- ---ā-āśā k--i - ā-i s-ṭā āśā-k-rē-h-l--a āmi sēṭā āśā kari – āmi sēṭā āśā karēchilāma ā-i s-ṭ- ā-ā k-r- – ā-i s-ṭ- ā-ā k-r-c-i-ā-a -------------------------------------------- āmi sēṭā āśā kari – āmi sēṭā āśā karēchilāma
Ipapaliwanag ko iyon – Ipinaliwanag ko iyon. আ-ি----- ---া-্যা কর- -------ে----্-াখ--- কর-ছিল---৷ আম- স-ট- ব-য-খ-য- করব – আম- স-ট- ব-য-খ-য- কর-ছ-ল-ম ৷ আ-ি স-ট- ব-য-খ-য- ক-ব – আ-ি স-ট- ব-য-খ-য- ক-ে-ি-া- ৷ ---------------------------------------------------- আমি সেটা ব্যাখ্যা করব – আমি সেটা ব্যাখ্যা করেছিলাম ৷ 0
ā-i sēṭā--y-k--- -a---- –--m--s-ṭā-----h----a--ch-l-ma āmi sēṭā byākhyā karaba – āmi sēṭā byākhyā karēchilāma ā-i s-ṭ- b-ā-h-ā k-r-b- – ā-i s-ṭ- b-ā-h-ā k-r-c-i-ā-a ------------------------------------------------------ āmi sēṭā byākhyā karaba – āmi sēṭā byākhyā karēchilāma
Alam ko yun – alam ko na yun. আমি স-টা -ানি – আ-ি -েট- --ন--ম ৷ আম- স-ট- জ-ন- – আম- স-ট- জ-নত-ম ৷ আ-ি স-ট- জ-ন- – আ-ি স-ট- জ-ন-া- ৷ --------------------------------- আমি সেটা জানি – আমি সেটা জানতাম ৷ 0
ā-i sēṭ- j-ni - --i sē-ā--------a āmi sēṭā jāni – āmi sēṭā jānatāma ā-i s-ṭ- j-n- – ā-i s-ṭ- j-n-t-m- --------------------------------- āmi sēṭā jāni – āmi sēṭā jānatāma

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -