Phrasebook

tl Reading and writing   »   te చదవడం మరియు వ్రాయడం

6 [anim]

Reading and writing

Reading and writing

6 [ఆరు]

6 [Āru]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

[Cadavaḍaṁ mariyu vrāyaḍaṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Nagbabasa ako. న--ు---ువుతా-ు న-న- చద-వ-త-న- న-న- చ-ు-ు-ా-ు -------------- నేను చదువుతాను 0
Nēn-----uv-t-nu Nēnu caduvutānu N-n- c-d-v-t-n- --------------- Nēnu caduvutānu
Nagbabasa ako ng letra. న--ు -- ---షర--చదువుతా-ు న-న- ఒక అక-షర- చద-వ-త-న- న-న- ఒ- అ-్-ర- చ-ు-ు-ా-ు ------------------------ నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను 0
N-n---ka ak-a--- ca-u-u-ā-u Nēnu oka akṣaraṁ caduvutānu N-n- o-a a-ṣ-r-ṁ c-d-v-t-n- --------------------------- Nēnu oka akṣaraṁ caduvutānu
Nagbabasa ako ng isang salita. న--ు ఒ--ప-ాన్-ి చ-ు-ుతాను న-న- ఒక పద-న-న- చద-వ-త-న- న-న- ఒ- ప-ా-్-ి చ-ు-ు-ా-ు ------------------------- నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను 0
N-n- ok--pad-nni cadu-----u Nēnu oka padānni caduvutānu N-n- o-a p-d-n-i c-d-v-t-n- --------------------------- Nēnu oka padānni caduvutānu
Nagbabasa ako ng isang pangungusap. నేన- -క వ-క-యాన్-- --ువుత--ు న-న- ఒక వ-క-య-న-న- చద-వ-త-న- న-న- ఒ- వ-క-య-న-న- చ-ు-ు-ా-ు ---------------------------- నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను 0
N-nu-oka ---y-n-- -a--v--ānu Nēnu oka vākyānni caduvutānu N-n- o-a v-k-ā-n- c-d-v-t-n- ---------------------------- Nēnu oka vākyānni caduvutānu
Nagbabasa ako ng isang liham. న--- -క లేఖని -ద-----ను న-న- ఒక ల-ఖన- చద-వ-త-న- న-న- ఒ- ల-ఖ-ి చ-ు-ు-ా-ు ----------------------- నేను ఒక లేఖని చదువుతాను 0
N-n- -k----k---i -ad----ā-u Nēnu oka lēkhani caduvutānu N-n- o-a l-k-a-i c-d-v-t-n- --------------------------- Nēnu oka lēkhani caduvutānu
Nagbabasa ako ng isang libro. నే-ు-ఒక పుస--కాన--ి-చదువ----ు న-న- ఒక ప-స-తక-న-న- చద-వ-త-న- న-న- ఒ- ప-స-త-ా-్-ి చ-ు-ు-ా-ు ----------------------------- నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను 0
N----o-a -ust----ni c--u---ānu Nēnu oka pustakānni caduvutānu N-n- o-a p-s-a-ā-n- c-d-v-t-n- ------------------------------ Nēnu oka pustakānni caduvutānu
Nagbabasa ako. నే-ు---ు-ు-ాను న-న- చద-వ-త-న- న-న- చ-ు-ు-ా-ు -------------- నేను చదువుతాను 0
N--u cad-v-tānu Nēnu caduvutānu N-n- c-d-v-t-n- --------------- Nēnu caduvutānu
Nagbabasa ka. ను-్వ---ద--ు న-వ-వ- చద-వ- న-వ-వ- చ-ు-ు ------------ నువ్వు చదువు 0
Nu-v--c---vu Nuvvu caduvu N-v-u c-d-v- ------------ Nuvvu caduvu
Nagbabasa siya. అతను--ద---త--ు అతన- చద-వ-త-డ- అ-న- చ-ు-ు-ా-ు -------------- అతను చదువుతాడు 0
A--nu-c-d-v---ḍu Atanu caduvutāḍu A-a-u c-d-v-t-ḍ- ---------------- Atanu caduvutāḍu
Nagsusulat ako. నే-ు-వ్ర---త-ను న-న- వ-ర-స-త-న- న-న- వ-ర-స-త-న- --------------- నేను వ్రాస్తాను 0
Nēn-----s--nu Nēnu vrāstānu N-n- v-ā-t-n- ------------- Nēnu vrāstānu
Nagsusulat ako ng isang letra. నే-- ఒ---క్-రా-్-ి-వ---స్---ు న-న- ఒక అక-షర-న-న- వ-ర-స-త-న- న-న- ఒ- అ-్-ర-న-న- వ-ర-స-త-న- ----------------------------- నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను 0
N-nu -ka --ṣ-rā--- -r-st--u Nēnu oka akṣarānni vrāstānu N-n- o-a a-ṣ-r-n-i v-ā-t-n- --------------------------- Nēnu oka akṣarānni vrāstānu
Nagsusulat ako ng isang salita. నే-ు -క పద-న--ి-వ--ాస-త-ను న-న- ఒక పద-న-న- వ-ర-స-త-న- న-న- ఒ- ప-ా-్-ి వ-ర-స-త-న- -------------------------- నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను 0
N-n--o-- -adā--- vrās---u Nēnu oka padānni vrāstānu N-n- o-a p-d-n-i v-ā-t-n- ------------------------- Nēnu oka padānni vrāstānu
Nagsusulat ako ng isang pangungusap. నేను--- వాక్-ా-్-ి-వ్---్-ా-ు న-న- ఒక వ-క-య-న-న- వ-ర-స-త-న- న-న- ఒ- వ-క-య-న-న- వ-ర-స-త-న- ----------------------------- నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను 0
N-nu o----āk--nn- -r-s-ānu Nēnu oka vākyānni vrāstānu N-n- o-a v-k-ā-n- v-ā-t-n- -------------------------- Nēnu oka vākyānni vrāstānu
Nagsusulat ako ng isang liham. నేను -- -త-త-ాన్----్ర--్తాను న-న- ఒక ఉత-తర-న-న- వ-ర-స-త-న- న-న- ఒ- ఉ-్-ర-న-న- వ-ర-స-త-న- ----------------------------- నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను 0
N-nu oka --t-r-n-i--rās-ā-u Nēnu oka uttarānni vrāstānu N-n- o-a u-t-r-n-i v-ā-t-n- --------------------------- Nēnu oka uttarānni vrāstānu
Nagsusulat ako ng isang libro. న-న---క--ుస-తక--్---వ్----తాను న-న- ఒక ప-స-తక-న-న- వ-ర-స-త-న- న-న- ఒ- ప-స-త-ా-్-ి వ-ర-స-త-న- ------------------------------ నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను 0
Nē-- o-a----ta-ā--- vrās-ānu Nēnu oka pustakānni vrāstānu N-n- o-a p-s-a-ā-n- v-ā-t-n- ---------------------------- Nēnu oka pustakānni vrāstānu
Nagsusulat ako. నే---వ్-ా--తాను న-న- వ-ర-స-త-న- న-న- వ-ర-స-త-న- --------------- నేను వ్రాస్తాను 0
Nē-u vr-stānu Nēnu vrāstānu N-n- v-ā-t-n- ------------- Nēnu vrāstānu
Nagsusulat ka. న---వు -్రా-ి న-వ-వ- వ-ర-య- న-వ-వ- వ-ర-య- ------------- నువ్వు వ్రాయి 0
Nuvvu---ā-i Nuvvu vrāyi N-v-u v-ā-i ----------- Nuvvu vrāyi
Nagsusulat siya. అ-న- వ-రా--త--ు అతన- వ-ర-స-త-డ- అ-న- వ-ర-స-త-డ- --------------- అతను వ్రాస్తాడు 0
At--u -rā---ḍu Atanu vrāstāḍu A-a-u v-ā-t-ḍ- -------------- Atanu vrāstāḍu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -