Phrasebook

tl Past tense 3   »   te భూత కాలం 3

83 [walumpu’t tatlo]

Past tense 3

Past tense 3

83 [ఎనభై మూడు]

83 [Enabhai mūḍu]

భూత కాలం 3

[Bhūta kālaṁ 3]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
pagtawag టె-ిఫోన- -ేయ-ం ట-ల-ఫ-న- చ-యడ- ట-ల-ఫ-న- చ-య-ం -------------- టెలిఫోన్ చేయడం 0
Ṭ--i-----cē-aḍ-ṁ Ṭeliphōn cēyaḍaṁ Ṭ-l-p-ō- c-y-ḍ-ṁ ---------------- Ṭeliphōn cēyaḍaṁ
Tumawag na ako. నే-ు ట-లి-ో-్ -ే---ు న-న- ట-ల-ఫ-న- చ-స-న- న-న- ట-ల-ఫ-న- చ-స-న- -------------------- నేను టెలిఫోన్ చేసాను 0
N--u ṭe-ip--n -ē--nu Nēnu ṭeliphōn cēsānu N-n- ṭ-l-p-ō- c-s-n- -------------------- Nēnu ṭeliphōn cēsānu
Nasa telepono ako sa buong oras. న----ఎ-్పు-ూ ఫ-న- ల--మ--్లాడ----ే--న----ు న-న- ఎప-ప-డ- ఫ-న- ల- మ-ట-ల-డ-త-న- ఉన-న-న- న-న- ఎ-్-ు-ూ ఫ-న- ల- మ-ట-ల-డ-త-న- ఉ-్-ా-ు ----------------------------------------- నేను ఎప్పుడూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను 0
Nē---epp--- ph-n-l- --ṭlā--tū-ē ---ānu Nēnu eppuḍū phōn lō māṭlāḍutūnē unnānu N-n- e-p-ḍ- p-ō- l- m-ṭ-ā-u-ū-ē u-n-n- -------------------------------------- Nēnu eppuḍū phōn lō māṭlāḍutūnē unnānu
magtanong అడగ-ం అడగట- అ-గ-ం ----- అడగటం 0
A-aga--ṁ Aḍagaṭaṁ A-a-a-a- -------- Aḍagaṭaṁ
Nagtanong ako. నేను అడ----ు న-న- అడ-గ-న- న-న- అ-ి-ా-ు ------------ నేను అడిగాను 0
Nēnu a-ig--u Nēnu aḍigānu N-n- a-i-ā-u ------------ Nēnu aḍigānu
Lagi kong nagtatanong. నే-- -ప్ప-డ- అ-ి-ుతూ-- -న్---ు న-న- ఎప-ప-డ- అడ-గ-త-న- ఉన-న-న- న-న- ఎ-్-ు-ూ అ-ి-ు-ూ-ే ఉ-్-ా-ు ------------------------------ నేను ఎప్పుడూ అడిగుతూనే ఉన్నాను 0
Nē---epp--ū-a-i-ut-nē-un---u Nēnu eppuḍū aḍigutūnē unnānu N-n- e-p-ḍ- a-i-u-ū-ē u-n-n- ---------------------------- Nēnu eppuḍū aḍigutūnē unnānu
magkwento ng చెప్పుట చ-ప-ప-ట చ-ప-ప-ట ------- చెప్పుట 0
Ce--uṭa Ceppuṭa C-p-u-a ------- Ceppuṭa
Nagkwento ako. నే-ు-చ--్ప-ను న-న- చ-ప-ప-న- న-న- చ-ప-ప-న- ------------- నేను చెప్పాను 0
N--u --ppānu Nēnu ceppānu N-n- c-p-ā-u ------------ Nēnu ceppānu
Nagkwento na ako ng buo. న-------్-ం-కధ-ి------ా-ు న-న- మ-త-త- కధన- చ-ప-ప-న- న-న- మ-త-త- క-న- చ-ప-ప-న- ------------------------- నేను మొత్తం కధని చెప్పాను 0
N--u----t-- kad--ni c-p-ānu Nēnu mottaṁ kadhani ceppānu N-n- m-t-a- k-d-a-i c-p-ā-u --------------------------- Nēnu mottaṁ kadhani ceppānu
mag-aral చదువ-ట చద-వ-ట చ-ు-ు- ------ చదువుట 0
C----uṭa Caduvuṭa C-d-v-ṭ- -------- Caduvuṭa
Nag-aral ako. నేన- చద-వాను న-న- చద-వ-న- న-న- చ-ి-ా-ు ------------ నేను చదివాను 0
Nēnu ----v-nu Nēnu cadivānu N-n- c-d-v-n- ------------- Nēnu cadivānu
Nag-aral ako buong gabi. న--ు స-యంత--ం-మొత-----ద--ాను న-న- స-య-త-ర- మ-త-త- చద-వ-న- న-న- స-య-త-ర- మ-త-త- చ-ి-ా-ు ---------------------------- నేను సాయంత్రం మొత్తం చదివాను 0
N----s-yant-a- -ot-aṁ ---ivānu Nēnu sāyantraṁ mottaṁ cadivānu N-n- s-y-n-r-ṁ m-t-a- c-d-v-n- ------------------------------ Nēnu sāyantraṁ mottaṁ cadivānu
trabaho ప-ి--ే--ట పన- చ-య-ట ప-ి చ-య-ట --------- పని చేయుట 0
P--i-cēy--a Pani cēyuṭa P-n- c-y-ṭ- ----------- Pani cēyuṭa
Ako ay nagtrabaho. నేను-పని--ే-ా-ు న-న- పన- చ-స-న- న-న- ప-ి చ-స-న- --------------- నేను పని చేసాను 0
Nēnu pan- -ēs--u Nēnu pani cēsānu N-n- p-n- c-s-n- ---------------- Nēnu pani cēsānu
Nagtrabaho ako buong araw. రో-ం---నేను--ని--ే-ా-ు ర-జ-త- న-న- పన- చ-స-న- ర-జ-త- న-న- ప-ి చ-స-న- ---------------------- రోజంతా నేను పని చేసాను 0
Rōjan-- -ēn- p--i c----u Rōjantā nēnu pani cēsānu R-j-n-ā n-n- p-n- c-s-n- ------------------------ Rōjantā nēnu pani cēsānu
kumain త---ట త-న-ట త-న-ట ----- తినుట 0
T--uṭa Tinuṭa T-n-ṭ- ------ Tinuṭa
Kumain na ako. నే-- -ి--న--ు న-న- త-న-న-న- న-న- త-న-న-న- ------------- నేను తిన్నాను 0
Nēnu t--nā-u Nēnu tinnānu N-n- t-n-ā-u ------------ Nēnu tinnānu
Kinain ko lahat ng pagkain. న-న------ం మొత-తం-తి--న-ను న-న- అన-న- మ-త-త- త-న-న-న- న-న- అ-్-ం మ-త-త- త-న-న-న- -------------------------- నేను అన్నం మొత్తం తిన్నాను 0
Nē-u --n-ṁ mo-ta- t--n--u Nēnu annaṁ mottaṁ tinnānu N-n- a-n-ṁ m-t-a- t-n-ā-u ------------------------- Nēnu annaṁ mottaṁ tinnānu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -