Phrasebook

tl At the restaurant 3   »   te రెస్టారెంట్ వద్ద 3

31 [tatlumpu’t isa]

At the restaurant 3

At the restaurant 3

31 [ముప్పై ఒకటి]

31 [Muppai okaṭi]

రెస్టారెంట్ వద్ద 3

[Resṭāreṇṭ vadda 3]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Gusto ko ng pampagana. నాకు ఒక-స్-ా--టర- --వాలి న-క- ఒక స-ట-ర-టర- క-వ-ల- న-క- ఒ- స-ట-ర-ట-్ క-వ-ల- ------------------------ నాకు ఒక స్టార్టర్ కావాలి 0
N--- oka ----ṭ-r kāvāli Nāku oka sṭārṭar kāvāli N-k- o-a s-ā-ṭ-r k-v-l- ----------------------- Nāku oka sṭārṭar kāvāli
Gusto ko ng salad. నాక- సలా----ా---ి న-క- సల-డ- క-వ-ల- న-క- స-ా-్ క-వ-ల- ----------------- నాకు సలాడ్ కావాలి 0
N-k- sal----āvā-i Nāku salāḍ kāvāli N-k- s-l-ḍ k-v-l- ----------------- Nāku salāḍ kāvāli
Gusto ko ng sabaw. నాక- ఒ- సూప్ -ా-ాలి న-క- ఒక స-ప- క-వ-ల- న-క- ఒ- స-ప- క-వ-ల- ------------------- నాకు ఒక సూప్ కావాలి 0
Nā------ sū--kāv--i Nāku oka sūp kāvāli N-k- o-a s-p k-v-l- ------------------- Nāku oka sūp kāvāli
Gusto ko ng panghimagas. నా-- ఒ---ెస్సర్---కావాలి న-క- ఒక డ-స-సర-ట- క-వ-ల- న-క- ఒ- డ-స-స-్-్ క-వ-ల- ------------------------ నాకు ఒక డెస్సర్ట్ కావాలి 0
Nā-u--k--ḍe----rṭ k-vāli Nāku oka ḍes'sarṭ kāvāli N-k- o-a ḍ-s-s-r- k-v-l- ------------------------ Nāku oka ḍes'sarṭ kāvāli
Gusto ko ng sorbetes na may krema. న-క--విప- చేసిన క--ీ-్-----న-న--స- క-ర--్--ా-ాలి న-క- వ-ప- చ-స-న క-ర-మ- త- ఉన-న ఐస- క-ర-మ- క-వ-ల- న-క- వ-ప- చ-స-న క-ర-మ- త- ఉ-్- ఐ-్ క-ర-మ- క-వ-ల- ------------------------------------------------ నాకు విప్ చేసిన క్రీమ్ తో ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ కావాలి 0
N-----ip -ē-i-a --ī- ---u--a--is krīm--āvā-i Nāku vip cēsina krīm tō unna ais krīm kāvāli N-k- v-p c-s-n- k-ī- t- u-n- a-s k-ī- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku vip cēsina krīm tō unna ais krīm kāvāli
Gusto ko ng prutas o keso. నాకు-కొ-------్ళ- లేద--చీ-్ కా-ా-ి న-క- క-న-న- పళ-ళ- ల-ద- చ-జ- క-వ-ల- న-క- క-న-న- ప-్-ు ల-ద- చ-జ- క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు కొన్ని పళ్ళు లేదా చీజ్ కావాలి 0
N-k--k--n- p-ḷḷu l-d- -īj -āvā-i Nāku konni paḷḷu lēdā cīj kāvāli N-k- k-n-i p-ḷ-u l-d- c-j k-v-l- -------------------------------- Nāku konni paḷḷu lēdā cīj kāvāli
Gusto naming kumain almusal. న-కు--్-ేక్----్ట- తి--ల-- / -ే-ాల-ి--ం-ి న-క- బ-ర-క- ఫ-స-ట- త-న-లన- / చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- బ-ర-క- ఫ-స-ట- త-న-ల-ి / చ-య-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------------- నాకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ తినాలని / చేయాలని ఉంది 0
N----brē- p------i--la-i/ --yā-a-i-u-di Nāku brēk phāsṭ tinālani/ cēyālani undi N-k- b-ē- p-ā-ṭ t-n-l-n-/ c-y-l-n- u-d- --------------------------------------- Nāku brēk phāsṭ tinālani/ cēyālani undi
Gusto naming kumain ng tanghalian. న--ు --చ---ి-ా-ని / --య-లని -ం-ి న-క- ల-చ- త-న-లన- / చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- ల-చ- త-న-ల-ి / చ-య-ల-ి ఉ-ద- -------------------------------- నాకు లంచ్ తినాలని / చేయాలని ఉంది 0
N--u lan̄- t--ā----/---y-lani-u-di Nāku lan-c tinālani/ cēyālani undi N-k- l-n-c t-n-l-n-/ c-y-l-n- u-d- ---------------------------------- Nāku lan̄c tinālani/ cēyālani undi
Gusto naming kumain ng hapunan. నాక- డి-్-ర్-తి-ా--ి --చేయా-న- ఉ--ి న-క- డ-న-నర- త-న-లన- / చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- డ-న-న-్ త-న-ల-ి / చ-య-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------- నాకు డిన్నర్ తినాలని / చేయాలని ఉంది 0
Nāk--ḍinn-r t-n--a--/ c-yāla-- ---i Nāku ḍinnar tinālani/ cēyālani undi N-k- ḍ-n-a- t-n-l-n-/ c-y-l-n- u-d- ----------------------------------- Nāku ḍinnar tinālani/ cēyālani undi
Ano ang gusto mo para sa agahan? మీ-ు బ్--క- ఫాస్ట- లో--మ- --వాలి? మ-క- బ-ర-క- ఫ-స-ట- ల- ఏమ- క-వ-ల-? మ-క- బ-ర-క- ఫ-స-ట- ల- ఏ-ి క-వ-ల-? --------------------------------- మీకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఏమి కావాలి? 0
M--- brē- -hās- lō ēmi k---l-? Mīku brēk phāsṭ lō ēmi kāvāli? M-k- b-ē- p-ā-ṭ l- ē-i k-v-l-? ------------------------------ Mīku brēk phāsṭ lō ēmi kāvāli?
Tinapay na may jam at honey? జ-మ---రియు---నె -ో తయ-ర-చ-స-న----్---క-వ-లి జ-మ- మర-య- త-న- త- తయ-ర-చ-స-న ర-ల-స- క-వ-ల- జ-మ- మ-ి-ు త-న- త- త-ా-ు-ే-ి- ర-ల-స- క-వ-ల- ------------------------------------------- జామ్ మరియు తేనె తో తయారుచేసిన రోల్స్ కావాలి 0
Jā- -ariyu-tēn---ō----āru-ēs-na-rō-s-kāv--i Jām mariyu tēne tō tayārucēsina rōls kāvāli J-m m-r-y- t-n- t- t-y-r-c-s-n- r-l- k-v-l- ------------------------------------------- Jām mariyu tēne tō tayārucēsina rōls kāvāli
Tustadong tinapay na may sausage at keso? సాసే-- -రి-- చీజ్ ---త-ారుచ--ి- టో-్ట- -ా-ా-ా? స-స-జ- మర-య- చ-జ- త- తయ-ర-చ-స-న ట-స-ట- క-వ-ల-? స-స-జ- మ-ి-ు చ-జ- త- త-ా-ు-ే-ి- ట-స-ట- క-వ-ల-? ---------------------------------------------- సాసేజ్ మరియు చీజ్ తో తయారుచేసిన టోస్ట్ కావాలా? 0
S---j mariyu c-- -ō ----r--------ṭ--ṭ kā-ālā? Sāsēj mariyu cīj tō tayārucēsina ṭōsṭ kāvālā? S-s-j m-r-y- c-j t- t-y-r-c-s-n- ṭ-s- k-v-l-? --------------------------------------------- Sāsēj mariyu cīj tō tayārucēsina ṭōsṭ kāvālā?
Isang nilagang itlog? బా-ిల- --సిన--ు-్డ--క-వ-ల-? బ-య-ల- చ-స-న గ-డ-డ- క-వ-ల-? బ-య-ల- చ-స-న గ-డ-డ- క-వ-ల-? --------------------------- బాయిల్ చేసిన గుడ్డు కావాలా? 0
Bāyi- --s-na-g-ḍ-- k-vā--? Bāyil cēsina guḍḍu kāvālā? B-y-l c-s-n- g-ḍ-u k-v-l-? -------------------------- Bāyil cēsina guḍḍu kāvālā?
Isang pritong itlog? ఫ్---చ-స----ు---ు ---ా--? ఫ-ర- చ-స-న గ-డ-డ- క-వ-ల-? ఫ-ర- చ-స-న గ-డ-డ- క-వ-ల-? ------------------------- ఫ్రై చేసిన గుడ్డు కావాలా? 0
Ph-a--cē-ina---ḍ-u -āvāl-? Phrai cēsina guḍḍu kāvālā? P-r-i c-s-n- g-ḍ-u k-v-l-? -------------------------- Phrai cēsina guḍḍu kāvālā?
Isang omelette? ఆ-్-ె-్------ా? ఆమ-ల-ట- క-వ-ల-? ఆ-్-ె-్ క-వ-ల-? --------------- ఆమ్లెట్ కావాలా? 0
Āml-ṭ----ālā? Āmleṭ kāvālā? Ā-l-ṭ k-v-l-? ------------- Āmleṭ kāvālā?
Pakiusap, isa pang yogurt. / Puwede makihingi ng isa pang yogurt? ఇ--ొక-కప్-- ప-ర--- -ావ-లి ఇ-క-క కప-ప- ప-ర-గ- క-వ-ల- ఇ-క-క క-్-ు ప-ర-గ- క-వ-ల- ------------------------- ఇంకొక కప్పు పెరుగు కావాలి 0
I--o-a k--pu-perug- kā-āli Iṅkoka kappu perugu kāvāli I-k-k- k-p-u p-r-g- k-v-l- -------------------------- Iṅkoka kappu perugu kāvāli
Pakiusap, pati na din asin at paminta. / Pwede makihingi ng asin at paminta? Salamat. అ---ే-క---ం----ప- మర-యు--ిరియా---ొడ---ూ-ా-ఇ-్---ి అల-గ- క--చ- ఉప-ప- మర-య- మ-ర-య-ల ప-డ- క-డ- ఇవ-వ-డ- అ-ా-ే క-ం-ం ఉ-్-ు మ-ి-ు మ-ర-య-ల ప-డ- క-డ- ఇ-్-ం-ి ------------------------------------------------- అలాగే కొంచం ఉప్పు మరియు మిరియాల పొడి కూడా ఇవ్వండి 0
A-āgē-ko-̄-aṁ -pp- m-r-yu -i------ poḍi-kū-ā-iv-aṇ-i Alāgē kon-caṁ uppu mariyu miriyāla poḍi kūḍā ivvaṇḍi A-ā-ē k-n-c-ṁ u-p- m-r-y- m-r-y-l- p-ḍ- k-ḍ- i-v-ṇ-i ---------------------------------------------------- Alāgē kon̄caṁ uppu mariyu miriyāla poḍi kūḍā ivvaṇḍi
Pakiusap, isa pang basong tubig. / Pwede makihingi ng isa pang basong tubig? Salamat. మర-క----్ల-స్ మంచి న-ళ్-ు --్-ండి మర-క-క గ-ల-స- మ-చ- న-ళ-ళ- ఇవ-వ-డ- మ-ొ-్- గ-ల-స- మ-చ- న-ళ-ళ- ఇ-్-ం-ి --------------------------------- మరొక్క గ్లాస్ మంచి నీళ్ళు ఇవ్వండి 0
Ma--kka gl---m----- -īḷ---ivv-ṇ-i Marokka glās man-ci nīḷḷu ivvaṇḍi M-r-k-a g-ā- m-n-c- n-ḷ-u i-v-ṇ-i --------------------------------- Marokka glās man̄ci nīḷḷu ivvaṇḍi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -