Phrasebook

tl At the post office   »   te తపాలా కార్యాలయం

59 [limampu’t siyam]

At the post office

At the post office

59 [యాభై తొమ్మిది]

59 [Yābhai tom\'midi]

తపాలా కార్యాలయం

[Tapālā kāryālayaṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na post opis? ద--గరలో తప-లా--ా--యా--ం-ఎ---- --ద-? దగ-గరల- తప-ల- క-ర-య-లయ- ఎక-కడ ఉ-ద-? ద-్-ర-ో త-ా-ా క-ర-య-ల-ం ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------------------------- దగ్గరలో తపాలా కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? 0
D-g-ar--ō--ap--------ā-aya---k---a undi? Daggaralō tapālā kāryālayaṁ ekkaḍa undi? D-g-a-a-ō t-p-l- k-r-ā-a-a- e-k-ḍ- u-d-? ---------------------------------------- Daggaralō tapālā kāryālayaṁ ekkaḍa undi?
Malayo ba dito ang susunod na post opis? తపాలా-----యా--ం---్క---ు-చ- -ూర--? తప-ల- క-ర-య-లయ- ఇక-కడ న--చ- ద-రమ-? త-ా-ా క-ర-య-ల-ం ఇ-్-డ న-ం-ి ద-ర-ా- ---------------------------------- తపాలా కార్యాలయం ఇక్కడ నుంచి దూరమా? 0
Tap-l- kā-yālayaṁ ikkaḍ--nun̄-i ---amā? Tapālā kāryālayaṁ ikkaḍa nun-ci dūramā? T-p-l- k-r-ā-a-a- i-k-ḍ- n-n-c- d-r-m-? --------------------------------------- Tapālā kāryālayaṁ ikkaḍa nun̄ci dūramā?
Nasaan ang pinakamalapit na hulugan ng sulat? ద---రలో--ో-్ట్-డబ్-----్కడ ---ి? దగ-గరల- ప-స-ట- డబ-బ- ఎక-కడ ఉ-ద-? ద-్-ర-ో ప-స-ట- డ-్-ా ఎ-్-డ ఉ-ద-? -------------------------------- దగ్గరలో పోస్ట్ డబ్బా ఎక్కడ ఉంది? 0
D-ggar--ō-p-s----bbā ekk--- un-i? Daggaralō pōsṭ ḍabbā ekkaḍa undi? D-g-a-a-ō p-s- ḍ-b-ā e-k-ḍ- u-d-? --------------------------------- Daggaralō pōsṭ ḍabbā ekkaḍa undi?
Kailangan ko ng ilang selyo. న--ు కొన--ి--్-ాంపు---కా-ా-ి న-క- క-న-న- స-ట--ప-ల- క-వ-ల- న-క- క-న-న- స-ట-ం-ు-ు క-వ-ల- ---------------------------- నాకు కొన్ని స్టాంపులు కావాలి 0
N--- k-nni sṭ-mp--u -āv--i Nāku konni sṭāmpulu kāvāli N-k- k-n-i s-ā-p-l- k-v-l- -------------------------- Nāku konni sṭāmpulu kāvāli
Para sa isang kard at isang liham. ఒ- ప-స్ట- --ర్-- -ర-------త-------ు ఒక ప-స-ట- క-ర-డ- మర-య- ఉత-తర- క-రక- ఒ- ప-స-ట- క-ర-డ- మ-ి-ు ఉ-్-ర- క-ర-ు ----------------------------------- ఒక పోస్ట్ కార్డ్ మరియు ఉత్తరం కొరకు 0
O-a -ō----ā-ḍ--ari-u--t-a--- --ra-u Oka pōsṭ kārḍ mariyu uttaraṁ koraku O-a p-s- k-r- m-r-y- u-t-r-ṁ k-r-k- ----------------------------------- Oka pōsṭ kārḍ mariyu uttaraṁ koraku
Magkano ang selyo papuntang Amerika? / Magkano ang pagpadala papuntang Amerika? అమ-రి---ి-ప-స్-ేజ- -ర--ంత? అమ-ర-క-క- ప-స-ట-జ- ధర ఎ-త? అ-ె-ి-ా-ి ప-స-ట-జ- ధ- ఎ-త- -------------------------- అమెరికాకి పోస్టేజ్ ధర ఎంత? 0
Am-r-kā-- ---ṭēj-d-------t-? Amerikāki pōsṭēj dhara enta? A-e-i-ā-i p-s-ē- d-a-a e-t-? ---------------------------- Amerikāki pōsṭēj dhara enta?
Gaano kabigat ang parsela? ప్యాకెట- -ంత-బ---- ఉ---? ప-య-క-ట- ఎ-త బర-వ- ఉ-ద-? ప-య-క-ట- ఎ-త బ-ు-ు ఉ-ద-? ------------------------ ప్యాకెట్ ఎంత బరువు ఉంది? 0
Pyākeṭ---t- ba-u-u--ndi? Pyākeṭ enta baruvu undi? P-ā-e- e-t- b-r-v- u-d-? ------------------------ Pyākeṭ enta baruvu undi?
Maaari ko ba itong ipadala sa pamamagitan ng koreong panghimpapawid? నే-- ద-న్న--యేర---ెయ-ల------రా--ంపవ--చ-? న-న- ద-న-న- య-ర- మ-య-ల- ద-వ-ర- ప-పవచ-చ-? న-న- ద-న-న- య-ర- మ-య-ల- ద-వ-ర- ప-ప-చ-చ-? ---------------------------------------- నేను దాన్ని యేర్ మెయిల్ ద్వారా పంపవచ్చా? 0
N--u-d---i yē- -ey-l-d---ā -amp--ac--? Nēnu dānni yēr meyil dvārā pampavaccā? N-n- d-n-i y-r m-y-l d-ā-ā p-m-a-a-c-? -------------------------------------- Nēnu dānni yēr meyil dvārā pampavaccā?
Gaano katagal bago ito makarating doon? అక-క---ి-చే-ు---టా---ి-ఎం- -మయ--పట్---్చు? అక-కడ-క- చ-ర-క-వట-న-క- ఎ-త సమయ- పట-టవచ-చ-? అ-్-డ-క- చ-ర-క-వ-ా-ి-ి ఎ-త స-య- ప-్-వ-్-ు- ------------------------------------------ అక్కడికి చేరుకోవటానికి ఎంత సమయం పట్టవచ్చు? 0
Akka---i -----ō-----i-- -----sa-ay-ṁ paṭṭa--c-u? Akkaḍiki cērukōvaṭāniki enta samayaṁ paṭṭavaccu? A-k-ḍ-k- c-r-k-v-ṭ-n-k- e-t- s-m-y-ṁ p-ṭ-a-a-c-? ------------------------------------------------ Akkaḍiki cērukōvaṭāniki enta samayaṁ paṭṭavaccu?
Saan ako maaaring tumawag? నేను--క్---న---ి ---్ ------ుకోవచ-చు? న-న- ఎక-కడ న--చ- ఫ-న- న- చ-స-క-వచ-చ-? న-న- ఎ-్-డ న-ం-ి ఫ-న- న- చ-స-క-వ-్-ు- ------------------------------------- నేను ఎక్కడ నుంచి ఫోన్ ని చేసుకోవచ్చు? 0
Nē-u----a-a nu--------n-ni cē-ukō--cc-? Nēnu ekkaḍa nun-ci phōn ni cēsukōvaccu? N-n- e-k-ḍ- n-n-c- p-ō- n- c-s-k-v-c-u- --------------------------------------- Nēnu ekkaḍa nun̄ci phōn ni cēsukōvaccu?
Nasaan ang susunod na booth ng telepono? ద-్గర-ో-ట-లిఫో-- -ూ-- ఎ-్కడ---ద-? దగ-గరల- ట-ల-ఫ-న- బ-త- ఎక-కడ ఉ-ద-? ద-్-ర-ో ట-ల-ఫ-న- బ-త- ఎ-్-డ ఉ-ద-? --------------------------------- దగ్గరలో టెలిఫోన్ బూత్ ఎక్కడ ఉంది? 0
D-g--ra---ṭ--ip-ōn bū--ek---a--ndi? Daggaralō ṭeliphōn būt ekkaḍa undi? D-g-a-a-ō ṭ-l-p-ō- b-t e-k-ḍ- u-d-? ----------------------------------- Daggaralō ṭeliphōn būt ekkaḍa undi?
Mayroon ka bang mga tarheta? మ- -ద---కా--ంగ--కా-్-్-లు-ఉన్---ా? మ- వద-ద క-ల--గ- క-ర-డ- ల- ఉన-న-య-? మ- వ-్- క-ల-ం-్ క-ర-డ- ల- ఉ-్-ా-ా- ---------------------------------- మీ వద్ద కాలింగ్ కార్డ్ లు ఉన్నాయా? 0
Mī-v-d-a k--i-g kā-ḍ-lu -nn---? Mī vadda kāliṅg kārḍ lu unnāyā? M- v-d-a k-l-ṅ- k-r- l- u-n-y-? ------------------------------- Mī vadda kāliṅg kārḍ lu unnāyā?
Mayroon ka bang direktoryo ng telepono? మ--వద్- --లి--న్--ైరెక్-ర- ----? మ- వద-ద ట-ల-ఫ-న- డ-ర-క-టర- ఉ-ద-? మ- వ-్- ట-ల-ఫ-న- డ-ర-క-ట-ీ ఉ-ద-? -------------------------------- మీ వద్ద టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఉందా? 0
M--vadda ---i--ō--ḍ--re--a-----dā? Mī vadda ṭeliphōn ḍairekṭarī undā? M- v-d-a ṭ-l-p-ō- ḍ-i-e-ṭ-r- u-d-? ---------------------------------- Mī vadda ṭeliphōn ḍairekṭarī undā?
Alam mo ba ang area code para sa Austria? మీ-ు-ఆ--ట్--య- క-----ి-- క-డ్-ఎ------ల--ా? మ-క- ఆస-ట-ర-య- క- య-ర-య- క-డ- ఎ-త- త-ల-స-? మ-క- ఆ-్-్-ి-ా క- య-ర-య- క-డ- ఎ-త- త-ల-స-? ------------------------------------------ మీకు ఆస్ట్రియా కి యేరియా కోడ్ ఎంతో తెలుసా? 0
M-ku -sṭriy---- -ē-iyā---ḍ-en-ō---lu--? Mīku āsṭriyā ki yēriyā kōḍ entō telusā? M-k- ā-ṭ-i-ā k- y-r-y- k-ḍ e-t- t-l-s-? --------------------------------------- Mīku āsṭriyā ki yēriyā kōḍ entō telusā?
Sandali lang, titingnan ko muna. ఒ-్క -ి-ి-ం--న-న- ---్-ా-ు ఒక-క న-మ-ష-, న-న- చ-స-త-న- ఒ-్- న-మ-ష-, న-న- చ-స-త-న- -------------------------- ఒక్క నిమిషం, నేను చూస్తాను 0
Okka--i--ṣa-,-nēn--cū----u Okka nimiṣaṁ, nēnu cūstānu O-k- n-m-ṣ-ṁ- n-n- c-s-ā-u -------------------------- Okka nimiṣaṁ, nēnu cūstānu
Ang linya ay laging okupado. ల-న- --్పుడూ బ-జ-గానే-ఉంటు-ది ల-న- ఎప-ప-డ- బ-జ-గ-న- ఉ-ట--ద- ల-న- ఎ-్-ు-ూ బ-జ-గ-న- ఉ-ట-ం-ి ----------------------------- లైన్ ఎప్పుడూ బిజీగానే ఉంటుంది 0
L-i- e---ḍ- --jīg--ē uṇṭ--di Lain eppuḍū bijīgānē uṇṭundi L-i- e-p-ḍ- b-j-g-n- u-ṭ-n-i ---------------------------- Lain eppuḍū bijīgānē uṇṭundi
Aling numero ang tinatawagan mo? మ-రు ఏ -ం--్--ి -ైల--చ-స-రు? మ-ర- ఏ న-బర- క- డ-ల- చ-స-ర-? మ-ర- ఏ న-బ-్ క- డ-ల- చ-స-ర-? ---------------------------- మీరు ఏ నంబర్ కి డైల్ చేసారు? 0
Mī-- ---am--r-k- ḍa-- -ē-ā-u? Mīru ē nambar ki ḍail cēsāru? M-r- ē n-m-a- k- ḍ-i- c-s-r-? ----------------------------- Mīru ē nambar ki ḍail cēsāru?
Kailangan mo munang dumayal ng zero! మ-రు ---- --న్-ా------ల- --య-లి! మ-ర- మ-దట స-న-న- న- డ-ల- చ-య-ల-! మ-ర- మ-ద- స-న-న- న- డ-ల- చ-య-ల-! -------------------------------- మీరు మొదట సున్నా ని డైల్ చేయాలి! 0
Mī-u---daṭa-s-nn--ni-ḍai- cē-ā--! Mīru modaṭa sunnā ni ḍail cēyāli! M-r- m-d-ṭ- s-n-ā n- ḍ-i- c-y-l-! --------------------------------- Mīru modaṭa sunnā ni ḍail cēyāli!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -