Phrasebook

tl Conjunctions 2   »   te సముచ్చయం 2

95 [siyamnapu’t limang]

Conjunctions 2

Conjunctions 2

95 [తొంభై ఐదు]

95 [Tombhai aidu]

సముచ్చయం 2

[Samuccayaṁ 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Kailan pa siya tumigil sa pagtatrabaho? ఎ--పట----డి-ఆ---ఇం- పని--ే--ం ల---? ఎప-పట-న--డ- ఆమ- ఇ-క పన- చ-యడ- ల-ద-? ఎ-్-ట-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద-? ----------------------------------- ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? 0
Epp-ṭ---ṇḍ--ām---ṅ-a-p-ni cē---------u? Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu? E-p-ṭ-n-ṇ-i ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d-? --------------------------------------- Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu?
Simula nung kinasal siya? ఆమ---ెళ-ళ-న--్-రన-ండా? ఆమ- ప-ళ-ళ-నదగ-గరన--డ-? ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ా- ---------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? 0
Ā-e-p-ḷḷaina--gga-anuṇ-ā? Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā? Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ-? ------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā?
Oo, hindi na siya nagtrabaho mula nang ikasal siya. అవ--ు,---- ప--్-ైనద-్---ుండ- ఆ----ంక -ని --యడ--ల-దు అవ-న-, ఆమ- ప-ళ-ళ-నదగ-గరన--డ- ఆమ- ఇ-క పన- చ-యడ- ల-ద- అ-ు-ు- ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- --------------------------------------------------- అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Av---, ām- peḷḷai-a-ag----n---- -me----a pani-----ḍ-ṁ-lē-u Avunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu A-u-u- ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- ---------------------------------------------------------- Avunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Mula nung kinasal siya, hindi na siya nagtatrabaho. ఆ-- పె--ళ--ద-్--న-ండ- -----ం--పని--ే--- ల-దు ఆమ- ప-ళ-ళ-నదగ-గరన--డ- ఆమ- ఇ-క పన- చ-యడ- ల-ద- ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- -------------------------------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Ā-e-----ain--ag-ar------ -m- -ṅ-- -a-i -ē---a- --du Āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- --------------------------------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Mula nung nagkita sila, ang saya na nila. వా-్-ు -కరినొ--ు కల-స--ున్నప్-ట-ను-చ-,-వా---- --త---గ--ఉ-్--రు వ-ళ-ళ- ఒకర-న-కర- కల-స-క-న-నప-పట-న--చ-, వ-ళ-ళ- స-త-ష-గ- ఉన-న-ర- వ-ళ-ళ- ఒ-ర-న-క-ు క-ు-ు-ు-్-ప-ప-ి-ు-చ-, వ-ళ-ళ- స-త-ష-గ- ఉ-్-ా-ు -------------------------------------------------------------- వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు 0
Vāḷḷu-ok-r----aru kal-suku--a--a--nun̄--, vāḷ-- s---ō--ṅg- un-āru Vāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun-ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru V-ḷ-u o-a-i-o-a-u k-l-s-k-n-a-p-ṭ-n-n-c-, v-ḷ-u s-n-ō-a-g- u-n-r- ----------------------------------------------------------------- Vāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun̄ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru
Mula nung nagkaroon sila ng anak, bihira na silang lumabas. వ---ళ-- ---్----ఉన-న--ు,--ందుకే -రు-ుగా-బయ--ి వెళ్---ు వ-ళ-ళక- ప-ల-లల- ఉన-న-ర-, అ-ద-క- అర-ద-గ- బయటక- వ-ళ-త-ర- వ-ళ-ళ-ి ప-ల-ల-ు ఉ-్-ా-ు- అ-ద-క- అ-ు-ు-ా బ-ట-ి వ-ళ-త-ర- ------------------------------------------------------ వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు 0
V-ḷḷ-ki---l--lu u--ā-u----duk- ar-du---b---------eḷ-ā-u Vāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru V-ḷ-a-i p-l-a-u u-n-r-, a-d-k- a-u-u-ā b-y-ṭ-k- v-ḷ-ā-u ------------------------------------------------------- Vāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru
Kailan siya tatawag? ఆ-- -ప్-----కాల- - ఫ--్ చ---త-ంద-? ఆమ- ఎప-ప-డ- క-ల- / ఫ-న- చ-స-త--ద-? ఆ-ె ఎ-్-ు-ు క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి- ---------------------------------- ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? 0
Ā-- --p--u-k--- phō-----tun--? Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi? Ā-e e-p-ḍ- k-l- p-ō- c-s-u-d-? ------------------------------ Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi?
Habang nagmamaneho? బం-ీ-న-ుపుతు-్నప--ుడా? బ-డ- నడ-ప-త-న-నప-ప-డ-? బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ-? ---------------------- బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? 0
Ba--ī-n-ḍ--utun---puḍā? Baṇḍī naḍuputunnappuḍā? B-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ-? ----------------------- Baṇḍī naḍuputunnappuḍā?
Oo, habang nagmamaneho. అవ-న-- ఆ-ె-బ-డీ-నడుపుతున్న-్పుడే అవ-న-, ఆమ- బ-డ- నడ-ప-త-న-నప-ప-డ- అ-ు-ు- ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- -------------------------------- అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే 0
Avun-- āme--a-ḍ--na----tunnap-uḍē Avunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē A-u-u- ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- --------------------------------- Avunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē
Nasa telepono siya habang nagmamaneho. ఆమ- బండ- --ుపు---్--్---- ఆమ---ా-- - ---- ---్---ది ఆమ- బ-డ- నడ-ప-త-న-నప-ప-డ- ఆమ- క-ల- / ఫ-న- చ-స-త--ద- ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- ఆ-ె క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి --------------------------------------------------- ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది 0
Ām- baṇḍ----ḍ---t-n------- ā---kā-/ p--n-cē-tu--i Āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi Ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- ā-e k-l- p-ō- c-s-u-d- ------------------------------------------------- Āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi
Nanonood siya ng telebisyon habang nagpaplantsa. ఆమ- -స-త్ర- --స్-ు-్న--పు---టీ.వీ- చూస-తుం-ి ఆమ- ఇస-త-ర- చ-స-త-న-నప-ప-డ- ట-.వ-. చ-స-త--ద- ఆ-ె ఇ-్-్-ీ చ-స-త-న-న-్-ు-ు ట-.-ీ- చ-స-త-ం-ి -------------------------------------------- ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది 0
Āme -strī cē---nnap---- -ī.-ī-----tu-di Āme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi Ā-e i-t-ī c-s-u-n-p-u-u ṭ-.-ī- C-s-u-d- --------------------------------------- Āme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi
Nakikinig siya ng kanta habang ginagawa niya ang mga gawain sa bahay. ఆమ--పని చ--్త--్-ప్ప-డు మ్-ూజ--- వ---ుంది ఆమ- పన- చ-స-త-న-నప-ప-డ- మ-య-జ-క- వ--ట--ద- ఆ-ె ప-ి చ-స-త-న-న-్-ు-ు మ-య-జ-క- వ-ం-ు-ద- ----------------------------------------- ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది 0
Āme pan--cē-tunna--u-u--yūj-k--iṇ-u-di Āme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi Ā-e p-n- c-s-u-n-p-u-u m-ū-i- v-ṇ-u-d- -------------------------------------- Āme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi
Wala akong makita kapag wala akong suot na salamin. న- --్---------్----ే---ప-డు-నే-ు-ఏమ- చూ---ను న- వద-ద కళ-ళజ-ళ-ళ- ల-నప-ప-డ- న-న- ఏమ- చ-డల-న- న- వ-్- క-్-జ-ళ-ళ- ల-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ చ-డ-ే-ు --------------------------------------------- నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను 0
Nā---d-- k---aj-ḷḷ- l-nappuḍu--ēnu ē-- cūḍa---u Nā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu N- v-d-a k-ḷ-a-ō-ḷ- l-n-p-u-u n-n- ē-ī c-ḍ-l-n- ----------------------------------------------- Nā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu
Wala akong naiintindihan kapag malakas ang musika. మ్-ూజి------ా గ--ర--ళం-ా--న్--్పుడ----కు--మ- -ర్థం-క--ు మ-య-జ-క- చ-ల- గ-దరగ-ళ-గ- ఉన-నప-ప-డ- న-క- ఏమ- అర-థ- క-ద- మ-య-జ-క- చ-ల- గ-ద-గ-ళ-గ- ఉ-్-ప-ప-డ- న-క- ఏ-ీ అ-్-ం క-ద- ------------------------------------------------------- మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు 0
M---ik c--ā-ga-da----ḷa--ā---n-------nāku ----a--haṁ-k-du Myūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu M-ū-i- c-l- g-n-a-a-ō-a-g- u-n-p-u-u n-k- ē-ī a-t-a- k-d- --------------------------------------------------------- Myūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu
Wala akong naaamoy kapag may sipon ako. నాక- జలుబ--చ-స-న--ప-డు--ే-ు -మీ-వ-సనప--టల-ను న-క- జల-బ- చ-స-నప-ప-డ- న-న- ఏమ- వ-సనపట-టల-న- న-క- జ-ు-ు చ-స-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ వ-స-ప-్-ల-న- -------------------------------------------- నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను 0
Nāk- -a-u-u--esina--uḍu-n--u --- --sa-apa------u Nāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu N-k- j-l-b- c-s-n-p-u-u n-n- ē-ī v-s-n-p-ṭ-a-ē-u ------------------------------------------------ Nāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu
Sasakay kami ng taxi kapag uulan. వ---ం--డ-న-------మన- ట-క్స--తీ-----ద-ము వర-ష- పడ-నప-ప-డ- మన- ట-క-స- త-స-క--ద-మ- వ-్-ం ప-ి-ప-ప-డ- మ-ం ట-క-స- త-స-క-ం-ా-ు --------------------------------------- వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము 0
V------pa--n-ppu---m--aṁ-ṭ-k-ī---s----dāmu Varṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu V-r-a- p-ḍ-n-p-u-u m-n-ṁ ṭ-k-ī t-s-k-n-ā-u ------------------------------------------ Varṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu
Maglilibot kami sa buong mundo kapag nanalo kami sa lotto. మన--లా-రీ-గెలిచ-నప--ు-ు మ-ం -----చ- చు---ూ త-----వ-్దాం మన- ల-టర- గ-ల-చ-నప-ప-డ- మన- ప-రప-చ- చ-ట-ట- త-ర-గ-వద-ద-- మ-ం ల-ట-ీ గ-ల-చ-న-్-ు-ు మ-ం ప-ర-ం-ం చ-ట-ట- త-ర-గ-వ-్-ా- ------------------------------------------------------- మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం 0
M-n-ṁ-l-ṭ-r- -e----nap-uḍu ----- --ap-n̄ca---u-ṭū-t--------d-ṁ Manaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan-caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ M-n-ṁ l-ṭ-r- g-l-c-n-p-u-u m-n-ṁ p-a-a-̄-a- c-ṭ-ū t-r-g-v-d-ā- -------------------------------------------------------------- Manaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan̄caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ
Magsisimula na kaming kumain kapag hindi pa siya darating. ఆయ---ొందరగ- -ాకప----మన- తినడ---ొదలుపెడదాం ఆయన త--దరగ- ర-కప-త- మన- త-నడ- మ-దల-ప-డద-- ఆ-న త-ం-ర-ా ర-క-ో-ే మ-ం త-న-ం మ-ద-ు-ె-ద-ం ----------------------------------------- ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం 0
Ā---- t--da-a-ā--ā-ap-tē m-na-----aḍaṁ m--al-p-ḍa-āṁ Āyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ Ā-a-a t-n-a-a-ā r-k-p-t- m-n-ṁ t-n-ḍ-ṁ m-d-l-p-ḍ-d-ṁ ---------------------------------------------------- Āyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -