Phrasebook

tl Fruits and food   »   te పండ్లు మరియు ఆహారం

15 [labing-lima]

Fruits and food

Fruits and food

15 [పదిహేను]

15 [Padihēnu]

పండ్లు మరియు ఆహారం

[Paṇḍlu mariyu āhāraṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Mayroon akong strawberry. నా----- -క స-ట్---ె-్---ఉంది న- వద-ద ఒక స-ట-ర-బ-ర-ర- ఉ-ద- న- వ-్- ఒ- స-ట-ర-బ-ర-ర- ఉ-ద- ---------------------------- నా వద్ద ఒక స్ట్రాబెర్రీ ఉంది 0
N--vadd- oka-s--āb-----u-di Nā vadda oka sṭrāberrī undi N- v-d-a o-a s-r-b-r-ī u-d- --------------------------- Nā vadda oka sṭrāberrī undi
Mayroon akong isang kiwi at isang melon. నా-వ-----క క--ీ----య- -రుబూజ--ం-- ఉన్నా-ి న- వద-ద ఒక క-వ- మర-య- కర-బ-జ-ప-డ- ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- క-వ- మ-ి-ు క-ు-ూ-ు-ం-ు ఉ-్-ా-ి ----------------------------------------- నా వద్ద ఒక కివీ మరియు కరుబూజుపండు ఉన్నాయి 0
Nā ---da o-a-k-vī -a-iyu-kar----u--ṇḍ---n-ā-i Nā vadda oka kivī mariyu karubūjupaṇḍu unnāyi N- v-d-a o-a k-v- m-r-y- k-r-b-j-p-ṇ-u u-n-y- --------------------------------------------- Nā vadda oka kivī mariyu karubūjupaṇḍu unnāyi
Mayroon akong isang kahel at isang suha. నా-వద-- ఒ--న-రి--ా-మర-య- -----ప- -నస-ఉన్-ాయి న- వద-ద ఒక న-ర--జ- మర-య- ఒక ప-పర పనస ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- న-ర-ం-ా మ-ి-ు ఒ- ప-ప- ప-స ఉ-్-ా-ి -------------------------------------------- నా వద్ద ఒక నారింజా మరియు ఒక పంపర పనస ఉన్నాయి 0
Nā -ad---ok---ār---j- m----u-o-- -am-ara-p---sa --nāyi Nā vadda oka nārin-jā mariyu oka pampara panasa unnāyi N- v-d-a o-a n-r-n-j- m-r-y- o-a p-m-a-a p-n-s- u-n-y- ------------------------------------------------------ Nā vadda oka nārin̄jā mariyu oka pampara panasa unnāyi
Mayroon akong isang mansanas at isang mangga. న------ -క --పి-- మర--ు -క మామిడ-పండ- ఉ-్-ా-ి న- వద-ద ఒక య-ప-ల- మర-య- ఒక మ-మ-డ-ప-డ- ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- య-ప-ల- మ-ి-ు ఒ- మ-మ-డ-ప-డ- ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------- నా వద్ద ఒక యాపిల్ మరియు ఒక మామిడిపండు ఉన్నాయి 0
N----d-- oka y-pil-m-riyu-------miḍipa-ḍ- unn--i Nā vadda oka yāpil mariyu oka māmiḍipaṇḍu unnāyi N- v-d-a o-a y-p-l m-r-y- o-a m-m-ḍ-p-ṇ-u u-n-y- ------------------------------------------------ Nā vadda oka yāpil mariyu oka māmiḍipaṇḍu unnāyi
Mayroon akong isang saging at isang pinya. న- -ద్ద-ఒక--రట---డ--మ-ియ- -- --ా-పండు-----ాయి న- వద-ద ఒక అరట-ప-డ- మర-య- ఒక అన-సప-డ- ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- అ-ట-ప-డ- మ-ి-ు ఒ- అ-ా-ప-డ- ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------- నా వద్ద ఒక అరటిపండు మరియు ఒక అనాసపండు ఉన్నాయి 0
Nā v-d---ok---ra---aṇḍ--m---yu o---a---apa-ḍ--u-nā-i Nā vadda oka araṭipaṇḍu mariyu oka anāsapaṇḍu unnāyi N- v-d-a o-a a-a-i-a-ḍ- m-r-y- o-a a-ā-a-a-ḍ- u-n-y- ---------------------------------------------------- Nā vadda oka araṭipaṇḍu mariyu oka anāsapaṇḍu unnāyi
Gagawa ako ng salad na prutas. నేను--క--్రూ----ల--్ -య-రు -ేస-త--్న-ను న-న- ఒక ఫ-ర-ట- సల-డ- తయ-ర- చ-స-త-న-న-న- న-న- ఒ- ఫ-ర-ట- స-ా-్ త-ా-ు చ-స-త-న-న-న- --------------------------------------- నేను ఒక ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారు చేస్తున్నాను 0
N------a ---ūṭ--alāḍ tay-ru---s-u--ā-u Nēnu oka phrūṭ salāḍ tayāru cēstunnānu N-n- o-a p-r-ṭ s-l-ḍ t-y-r- c-s-u-n-n- -------------------------------------- Nēnu oka phrūṭ salāḍ tayāru cēstunnānu
Kakain ako ng tustadong tinapay. నే-- టో---్----త--ట--్-ా-ు న-న- ట-స-ట- న- త--ట-న-న-న- న-న- ట-స-ట- న- త-ం-ు-్-ా-ు -------------------------- నేను టోస్ట్ ని తింటున్నాను 0
N-nu ---ṭ n---i--u----u Nēnu ṭōsṭ ni tiṇṭunnānu N-n- ṭ-s- n- t-ṇ-u-n-n- ----------------------- Nēnu ṭōsṭ ni tiṇṭunnānu
Kakain ako ng tustadong tinapay na may mantikilya. నే-- ---్-- ----ెన్-త- తింటున్---ు న-న- ట-స-ట- న- వ-న-నత- త--ట-న-న-న- న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న-ో త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------- నేను టోస్ట్ ని వెన్నతో తింటున్నాను 0
N-n---ō-ṭ--i venn-t---i-ṭunn--u Nēnu ṭōsṭ ni vennatō tiṇṭunnānu N-n- ṭ-s- n- v-n-a-ō t-ṇ-u-n-n- ------------------------------- Nēnu ṭōsṭ ni vennatō tiṇṭunnānu
Kakain ako ng tustadong tinapay na mayroong mantikilya at jam. న-న- ట--్ట్-----ె--న-మరియు--ా-్ తో తి--ున్నాను న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న మర-య- జ-మ- త- త--ట-న-న-న- న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న మ-ి-ు జ-మ- త- త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------- నేను టోస్ట్ ని వెన్న మరియు జామ్ తో తింటున్నాను 0
N-nu ṭōsṭ n- -enna -a-i-u -ā- tō---ṇ-u-n-nu Nēnu ṭōsṭ ni venna mariyu jām tō tiṇṭunnānu N-n- ṭ-s- n- v-n-a m-r-y- j-m t- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------- Nēnu ṭōsṭ ni venna mariyu jām tō tiṇṭunnānu
Kakain ako ng sandwich. నేన--ఒక సా--్ ---- -- త-ం------ను న-న- ఒక స--డ- వ-చ- న- త--ట-న-న-న- న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- త-ం-ు-్-ా-ు --------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని తింటున్నాను 0
N--u-oka-s-ṇ- v-- -i --ṇ--nn--u Nēnu oka sāṇḍ vic ni tiṇṭunnānu N-n- o-a s-ṇ- v-c n- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni tiṇṭunnānu
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine. న-న- ఒక -ాండ్ విచ---- -ార-జ---్ త----ం-----ా-ు న-న- ఒక స--డ- వ-చ- న- మ-ర-జర-న- త- త--ట-న-న-న- న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- మ-ర-జ-ీ-్ త- త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని మార్జరీన్ తో తింటున్నాను 0
Nēn--ok--s-ṇ- v-c n- -ā-j--īn--ō -iṇ-u----u Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn tō tiṇṭunnānu N-n- o-a s-ṇ- v-c n- m-r-a-ī- t- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn tō tiṇṭunnānu
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine at kamatis. న-------సాం---వ-చ--న--మార---ీ-్-మ-ి-ు-టొ----ల-ో తి----్నా-ు న-న- ఒక స--డ- వ-చ- న- మ-ర-జర-న- మర-య- ట-మ-ట-లత- త--ట-న-న-న- న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- మ-ర-జ-ీ-్ మ-ి-ు ట-మ-ట-ల-ో త-ం-ు-్-ా-ు ----------------------------------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని మార్జరీన్ మరియు టొమాటాలతో తింటున్నాను 0
N-nu--k-----ḍ-v-c -i -ārj-r-n -ar--u-ṭ--ā--l--ō-t-ṇ--n--nu Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn mariyu ṭomāṭālatō tiṇṭunnānu N-n- o-a s-ṇ- v-c n- m-r-a-ī- m-r-y- ṭ-m-ṭ-l-t- t-ṇ-u-n-n- ---------------------------------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn mariyu ṭomāṭālatō tiṇṭunnānu
Kailangan natin ng tinapay at kanin. మాక--బ్--డ్ -రి-ు అ-్నం క--ా-ి మ-క- బ-ర-డ- మర-య- అన-న- క-వ-ల- మ-క- బ-ర-డ- మ-ి-ు అ-్-ం క-వ-ల- ------------------------------ మాకు బ్రెడ్ మరియు అన్నం కావాలి 0
M-k- b-e- ma---u-anna- k---li Māku breḍ mariyu annaṁ kāvāli M-k- b-e- m-r-y- a-n-ṁ k-v-l- ----------------------------- Māku breḍ mariyu annaṁ kāvāli
Kailangan natin ng mga isda at mga steak. మాకు చ--ల----ియు స్--క--కా---ి మ-క- చ-పల- మర-య- స-ట-క- క-వ-ల- మ-క- చ-ప-ు మ-ి-ు స-ట-క- క-వ-ల- ------------------------------ మాకు చేపలు మరియు స్టేక్ కావాలి 0
M-----ēpalu--ari-u sṭē- -ā---i Māku cēpalu mariyu sṭēk kāvāli M-k- c-p-l- m-r-y- s-ē- k-v-l- ------------------------------ Māku cēpalu mariyu sṭēk kāvāli
Kailangan natin ng pizza at spaghetti. మ-క- -----ా --ి-ు-స్--ఘ---టీ కావ-లి మ-క- ప-జ-జ- మర-య- స-ప-ఘ-ట-ట- క-వ-ల- మ-క- ప-జ-జ- మ-ి-ు స-ప-ఘ-ట-ట- క-వ-ల- ----------------------------------- మాకు పిజ్జా మరియు స్పాఘెట్టీ కావాలి 0
M-k---ij-- mari---s-ā---ṭ-ī kāv-li Māku pijjā mariyu spāgheṭṭī kāvāli M-k- p-j-ā m-r-y- s-ā-h-ṭ-ī k-v-l- ---------------------------------- Māku pijjā mariyu spāgheṭṭī kāvāli
Ano pa ba ang kailangan natin? మనక- --కేమ----వ-లి? మనక- ఇ-క-మ- క-వ-ల-? మ-క- ఇ-క-మ- క-వ-ల-? ------------------- మనకి ఇంకేమి కావాలి? 0
Ma-a-i i-kē----ā---i? Manaki iṅkēmi kāvāli? M-n-k- i-k-m- k-v-l-? --------------------- Manaki iṅkēmi kāvāli?
Kailangan natin ng mga karot at kamatis para sa sopas. సూ-- క--కు మ-కి --యార--్-మరియ- టొమాటో-ు కావ-లి స-ప- క-రక- మనక- క-య-ర-ట- మర-య- ట-మ-ట-ల- క-వ-ల- స-ప- క-ర-ు మ-క- క-య-ర-ట- మ-ి-ు ట-మ-ట-ల- క-వ-ల- ---------------------------------------------- సూప్ కొరకు మనకి క్యారెట్ మరియు టొమాటోలు కావాలి 0
S-- k---k----------yā-e- -a-iyu------ō-u--ā--li Sūp koraku manaki kyāreṭ mariyu ṭomāṭōlu kāvāli S-p k-r-k- m-n-k- k-ā-e- m-r-y- ṭ-m-ṭ-l- k-v-l- ----------------------------------------------- Sūp koraku manaki kyāreṭ mariyu ṭomāṭōlu kāvāli
Nasaan ang supermarket? స--ర్--ార--ెట- ----డ --ది? స-పర- మ-ర-క-ట- ఎక-కడ ఉ-ద-? స-ప-్ మ-ర-క-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద-? -------------------------- సూపర్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? 0
S-pa----r--ṭ---ka-a u-d-? Sūpar mārkeṭ ekkaḍa undi? S-p-r m-r-e- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------- Sūpar mārkeṭ ekkaḍa undi?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -