Phrasebook

tl At the doctor   »   te డాక్టర్ వద్ద

57 [limampu’t pito]

At the doctor

At the doctor

57 [యాభై ఏడు]

57 [Yābhai ēḍu]

డాక్టర్ వద్ద

[Ḍākṭar vadda]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
May appointment ako sa doktor. నాక-------ర- ------పాయ----మె-ట్-ఉ-ది న-క- డ-క-టర- వద-ద అప-య--ట-మ--ట- ఉ-ద- న-క- డ-క-ట-్ వ-్- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ ఉ-ద- ------------------------------------ నాకు డాక్టర్ వద్ద అపాయింట్మెంట్ ఉంది 0
Nāku ḍ------v--da a-āyiṇ--eṇ---n-i Nāku ḍākṭar vadda apāyiṇṭmeṇṭ undi N-k- ḍ-k-a- v-d-a a-ā-i-ṭ-e-ṭ u-d- ---------------------------------- Nāku ḍākṭar vadda apāyiṇṭmeṇṭ undi
Alas diyes ang appointment ko. నాక---దింటికి-అపాయ-ంట---ంట--ఉ-ది న-క- పద--ట-క- అప-య--ట-మ--ట- ఉ-ద- న-క- ప-ి-ట-క- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ ఉ-ద- -------------------------------- నాకు పదింటికి అపాయింట్మెంట్ ఉంది 0
Nāk--padiṇṭ--i-a-ā-iṇṭme-ṭ undi Nāku padiṇṭiki apāyiṇṭmeṇṭ undi N-k- p-d-ṇ-i-i a-ā-i-ṭ-e-ṭ u-d- ------------------------------- Nāku padiṇṭiki apāyiṇṭmeṇṭ undi
Ano ang iyong pangalan? మీ---ర--ఏ-ిటి? మ- ప-ర- ఏమ-ట-? మ- ప-ర- ఏ-ి-ి- -------------- మీ పేరు ఏమిటి? 0
M- pē-u-ē--ṭi? Mī pēru ēmiṭi? M- p-r- ē-i-i- -------------- Mī pēru ēmiṭi?
Umupo po muna sa tanggapan. దయ---ి వే----ం-్--ూ-్-ల---ిర-----ంచ-డి దయచ-స- వ-య-ట--గ- ర-మ- ల- న-ర-క-ష--చ-డ- ద-చ-స- వ-య-ట-ం-్ ర-మ- ల- న-ర-క-ష-ం-ం-ి -------------------------------------- దయచేసి వేయిటింగ్ రూమ్ లో నిరీక్షించండి 0
D--a-ēsi-vēy-ṭ-ṅg--ūm lō n-------̄-a-ḍi Dayacēsi vēyiṭiṅg rūm lō nirīkṣin-caṇḍi D-y-c-s- v-y-ṭ-ṅ- r-m l- n-r-k-i-̄-a-ḍ- --------------------------------------- Dayacēsi vēyiṭiṅg rūm lō nirīkṣin̄caṇḍi
Papunta na ang doktor. డాక్--్ దారి-- -న్న-రు డ-క-టర- ద-ర-ల- ఉన-న-ర- డ-క-ట-్ ద-ర-ల- ఉ-్-ా-ు ---------------------- డాక్టర్ దారిలో ఉన్నారు 0
Ḍākṭar-----l- -nnāru Ḍākṭar dārilō unnāru Ḍ-k-a- d-r-l- u-n-r- -------------------- Ḍākṭar dārilō unnāru
Anong kompanya ka naka-insured? మీ-- ఏ---మా-క--నీ-క- -ం-ంధి-చి---రు? మ-ర- ఏ భ-మ- క-పన- క- స-బ-ధ--చ-నవ-ర-? మ-ర- ఏ భ-మ- క-ప-ీ క- స-బ-ధ-ం-ి-వ-ర-? ------------------------------------ మీరు ఏ భీమా కంపనీ కి సంబంధించినవారు? 0
Mī-u --bhī-ā----panī-ki sam--n-h-n̄---a--r-? Mīru ē bhīmā kampanī ki sambandhin-cinavāru? M-r- ē b-ī-ā k-m-a-ī k- s-m-a-d-i-̄-i-a-ā-u- -------------------------------------------- Mīru ē bhīmā kampanī ki sambandhin̄cinavāru?
Ano ang magagawa ko para sa iyo? న--ు------ఏ-ి-చేయ-లను? న-న- మ-క- ఏమ- చ-యగలన-? న-న- మ-క- ఏ-ి చ-య-ల-ు- ---------------------- నేను మీకు ఏమి చేయగలను? 0
N-----ī-u ē-i -ēyag--anu? Nēnu mīku ēmi cēyagalanu? N-n- m-k- ē-i c-y-g-l-n-? ------------------------- Nēnu mīku ēmi cēyagalanu?
May masakit ba sa iyo? మ--------ా-నొప-పి ఉ-ద-? మ-క- ఏమ-న- న-ప-ప- ఉ-ద-? మ-క- ఏ-ై-ా న-ప-ప- ఉ-ద-? ----------------------- మీకు ఏమైనా నొప్పి ఉందా? 0
M----ēma--- n--pi u-dā? Mīku ēmainā noppi undā? M-k- ē-a-n- n-p-i u-d-? ----------------------- Mīku ēmainā noppi undā?
Saan banda masakit? ఎ--క--------గా ఉంది? ఎక-కడ న-ప-ప-గ- ఉ-ద-? ఎ-్-డ న-ప-ప-గ- ఉ-ద-? -------------------- ఎక్కడ నొప్పిగా ఉంది? 0
E-------op---ā u-di? Ekkaḍa noppigā undi? E-k-ḍ- n-p-i-ā u-d-? -------------------- Ekkaḍa noppigā undi?
Laging masakit ang likod ko. న-కు ఎప-ప-డూ న--- -ొప్-ిగా--ంటు--ి న-క- ఎప-ప-డ- నడ-- న-ప-ప-గ- ఉ-ట--ద- న-క- ఎ-్-ు-ూ న-ు- న-ప-ప-గ- ఉ-ట-ం-ి ---------------------------------- నాకు ఎప్పుడూ నడుం నొప్పిగా ఉంటుంది 0
Nā-u eppuḍū na--ṁ-n-p--g- -ṇ--ndi Nāku eppuḍū naḍuṁ noppigā uṇṭundi N-k- e-p-ḍ- n-ḍ-ṁ n-p-i-ā u-ṭ-n-i --------------------------------- Nāku eppuḍū naḍuṁ noppigā uṇṭundi
Madalas sumakit ang ulo ko. న-క-----ూ -ల-----ిగా-ఉం--ం-ి న-క- తరచ- తలన-ప-ప-గ- ఉ-ట--ద- న-క- త-చ- త-న-ప-ప-గ- ఉ-ట-ం-ి ---------------------------- నాకు తరచూ తలనొప్పిగా ఉంటుంది 0
Nā----ara-ū t-l--o-pigā -ṇ---di Nāku taracū talanoppigā uṇṭundi N-k- t-r-c- t-l-n-p-i-ā u-ṭ-n-i ------------------------------- Nāku taracū talanoppigā uṇṭundi
Sumasakit minsa ang tiyan ko. నా-ు----ప-డప్---ూ క--పులో--ొప-పిగా--ం-ు-ది న-క- అప-ప-డప-ప-డ- కడ-ప-ల- న-ప-ప-గ- ఉ-ట--ద- న-క- అ-్-ు-ప-ప-డ- క-ు-ు-ో న-ప-ప-గ- ఉ-ట-ం-ి ------------------------------------------ నాకు అప్పుడప్పుడూ కడుపులో నొప్పిగా ఉంటుంది 0
N--u--ppuḍappu-- ----p--ō-n-ppigā uṇṭ-ndi Nāku appuḍappuḍū kaḍupulō noppigā uṇṭundi N-k- a-p-ḍ-p-u-ū k-ḍ-p-l- n-p-i-ā u-ṭ-n-i ----------------------------------------- Nāku appuḍappuḍū kaḍupulō noppigā uṇṭundi
Pakitanggal ang iyong pang-itaas na damit. కొ-్---ా మీ-ు-మీ ప------ుకున-- -ట్టల-ి -ీయండ-! క-ద-ద-గ- మ-ర- మ- ప-న వ-స-క-న-న బట-టలన- త-య-డ-! క-ద-ద-గ- మ-ర- మ- ప-న వ-స-క-న-న బ-్-ల-ి త-య-డ-! ---------------------------------------------- కొద్దిగా మీరు మీ పైన వేసుకున్న బట్టలని తీయండి! 0
Kod---- mī-u-mī p--na --s-kunna -aṭṭa-ani tīya-ḍ-! Koddigā mīru mī paina vēsukunna baṭṭalani tīyaṇḍi! K-d-i-ā m-r- m- p-i-a v-s-k-n-a b-ṭ-a-a-i t-y-ṇ-i- -------------------------------------------------- Koddigā mīru mī paina vēsukunna baṭṭalani tīyaṇḍi!
Humiga ka sa mesang pagsusurian. ద----- -ర-క్ష----్ల-ప-----క---ి దయచ-స- పర-క-షణ బల-ల ప- పడ-క--డ- ద-చ-స- ప-ీ-్-ణ బ-్- ప- ప-ు-ో-డ- ------------------------------- దయచేసి పరీక్షణ బల్ల పై పడుకోండి 0
D--a-ēs---arīk-aṇ---a-l- -a--p----ōṇ-i Dayacēsi parīkṣaṇa balla pai paḍukōṇḍi D-y-c-s- p-r-k-a-a b-l-a p-i p-ḍ-k-ṇ-i -------------------------------------- Dayacēsi parīkṣaṇa balla pai paḍukōṇḍi
Maayos ang presyon ng dugo. మీ ర-్- -ీడ-- --ిగ----ే ---ి మ- రక-త ప-డన- సర-గ-గ-న- ఉ-ద- మ- ర-్- ప-డ-ం స-ి-్-ా-ే ఉ-ద- ---------------------------- మీ రక్త పీడనం సరిగ్గానే ఉంది 0
Mī ---t--p-ḍan---sar-gg--ē----i Mī rakta pīḍanaṁ sariggānē undi M- r-k-a p-ḍ-n-ṁ s-r-g-ā-ē u-d- ------------------------------- Mī rakta pīḍanaṁ sariggānē undi
Tuturukan kita ng hiringgilya. న----మ-కు-ఒక---ది---ద--ఇస్-ాను న-న- మ-క- ఒక స-ద- మ-ద- ఇస-త-న- న-న- మ-క- ఒ- స-ద- మ-ద- ఇ-్-ా-ు ------------------------------ నేను మీకు ఒక సూది మందు ఇస్తాను 0
N------ku oka sūdi mand---s---u Nēnu mīku oka sūdi mandu istānu N-n- m-k- o-a s-d- m-n-u i-t-n- ------------------------------- Nēnu mīku oka sūdi mandu istānu
Bibigyan kita ng tableta. న--ు-మీక--క----ి----ు-- -స--ా-ు న-న- మ-క- క-న-న- మ-ద-ల- ఇస-త-న- న-న- మ-క- క-న-న- మ-ద-ల- ఇ-్-ా-ు ------------------------------- నేను మీకు కొన్ని మందులు ఇస్తాను 0
Nēn--m--- -onn--ma-d-l--is-ā-u Nēnu mīku konni mandulu istānu N-n- m-k- k-n-i m-n-u-u i-t-n- ------------------------------ Nēnu mīku konni mandulu istānu
Bibigyan kita ng reseta para sa parmasya. మందుల-షాప్-ల- మ-దు-- కొ---కు---ను-మీ---ఒ- -ంద-ల -----ీ --్--ను మ-ద-ల ష-ప- ల- మ-ద-ల- క-న-టక- న-న- మ-క- ఒక మ-ద-ల చ-ట-ట- ఇస-త-న- మ-ద-ల ష-ప- ల- మ-ద-ల- క-న-ట-ు న-న- మ-క- ఒ- మ-ద-ల చ-ట-ట- ఇ-్-ా-ు -------------------------------------------------------------- మందుల షాప్ లో మందులు కొనుటకు నేను మీకు ఒక మందుల చిట్టీ ఇస్తాను 0
Ma-d-l--ṣ---lō ma---lu--o--ṭ--u n-n--mīku-ok-----d--a ---ṭ- -s-ā-u Mandula ṣāp lō mandulu konuṭaku nēnu mīku oka mandula ciṭṭī istānu M-n-u-a ṣ-p l- m-n-u-u k-n-ṭ-k- n-n- m-k- o-a m-n-u-a c-ṭ-ī i-t-n- ------------------------------------------------------------------ Mandula ṣāp lō mandulu konuṭaku nēnu mīku oka mandula ciṭṭī istānu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -