Phrasebook

tl On the train   »   te ట్రైన్ లో

34 [tatlumpu’t apat]

On the train

On the train

34 [ముప్పై నాలుగు]

34 [Muppai nālugu]

ట్రైన్ లో

[Ṭrain lō]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Yun ba ang tren papuntang Berlin? ఆ -----్ --్ల-న- -ి----్--ద-న-? ఆ ట-ర-న- బర-ల-న- క- వ-ళ-ళ-ద-న-? ఆ ట-ర-న- బ-్-ీ-్ క- వ-ళ-ళ-ద-న-? ------------------------------- ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? 0
Ā-ṭ-a-n--a---n k- v-ḷḷēdē-ā? Ā ṭrain barlīn ki veḷḷēdēnā? Ā ṭ-a-n b-r-ī- k- v-ḷ-ē-ē-ā- ---------------------------- Ā ṭrain barlīn ki veḷḷēdēnā?
Anong oras aalis ang tren? ట---న- -ప్ప--ు బయల-ద-రు-ుం-ి? ట-ర-న- ఎప-ప-డ- బయల-ద-ర-త--ద-? ట-ర-న- ఎ-్-ు-ు బ-ల-ద-ర-త-ం-ి- ----------------------------- ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? 0
Ṭr-in ----ḍ- ---alu-ē-u--nd-? Ṭrain eppuḍu bayaludērutundi? Ṭ-a-n e-p-ḍ- b-y-l-d-r-t-n-i- ----------------------------- Ṭrain eppuḍu bayaludērutundi?
Kailan darating ang tren sa Berlin? ట--ై-్ బర----్-క- --్-------రుక-ంట----? ట-ర-న- బర-ల-న- క- ఎప-ప-డ- చ-ర-క--ట--ద-? ట-ర-న- బ-్-ీ-్ క- ఎ-్-ు-ు చ-ర-క-ం-ు-ద-? --------------------------------------- ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 0
Ṭ-ain-b---īn--i -ppuḍ----ru-uṇ-un-i? Ṭrain barlīn ki eppuḍu cērukuṇṭundi? Ṭ-a-n b-r-ī- k- e-p-ḍ- c-r-k-ṇ-u-d-? ------------------------------------ Ṭrain barlīn ki eppuḍu cērukuṇṭundi?
Paumanhin, maaari ba akong dumaan? క్ష---చండ-,---ం-ం జర-గ--ా-ా? క-షమ--చ-డ-, క--చ- జర-గ-త-ర-? క-ష-ి-చ-డ-, క-ం-ం జ-ు-ు-ా-ా- ---------------------------- క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? 0
K--mi-̄--ṇ-i-----̄-aṁ-jarugutār-? Kṣamin-caṇḍi, kon-caṁ jarugutārā? K-a-i-̄-a-ḍ-, k-n-c-ṁ j-r-g-t-r-? --------------------------------- Kṣamin̄caṇḍi, kon̄caṁ jarugutārā?
Sa tingin ko ito ang aking upuan. ఇ-ి న- స--్----క---ా ఇద- న- స-ట- అన-క--ట- ఇ-ి న- స-ట- అ-ు-ు-ట- -------------------- ఇది నా సీట్ అనుకుంటా 0
I-- n- s----n--u--ā Idi nā sīṭ anukuṇṭā I-i n- s-ṭ a-u-u-ṭ- ------------------- Idi nā sīṭ anukuṇṭā
Sa tingin ko, kayo po ay nakaupo sa aking upuan. మ--ు నా-స-ట్ ------్చ--్నా-ను--ంటా మ-ర- న- స-ట- ల- క-ర-చ-న-న-రన-క--ట- మ-ర- న- స-ట- ల- క-ర-చ-న-న-ర-ు-ు-ట- ---------------------------------- మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా 0
M-ru ----īṭ lō -ū-cu-nār-n--u-ṭā Mīru nā sīṭ lō kūrcunnāranukuṇṭā M-r- n- s-ṭ l- k-r-u-n-r-n-k-ṇ-ā -------------------------------- Mīru nā sīṭ lō kūrcunnāranukuṇṭā
Nasaan ang kotseng tulugan? స్ల---- ఎక--డ---ది? స-ల-పర- ఎక-కడ ఉ-ద-? స-ల-ప-్ ఎ-్-డ ఉ-ద-? ------------------- స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Sl-p-r-ek------ndi? Slīpar ekkaḍa undi? S-ī-a- e-k-ḍ- u-d-? ------------------- Slīpar ekkaḍa undi?
Ang kotseng-tulugan ay nasa dulo ng tren. స-ల--ర--ట్ర-----ివర-ఉ-ది స-ల-పర- ట-ర-న- చ-వర ఉ-ద- స-ల-ప-్ ట-ర-న- చ-వ- ఉ-ద- ------------------------ స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది 0
Slīp-r-ṭr--n -i-a----n-i Slīpar ṭrain civara undi S-ī-a- ṭ-a-n c-v-r- u-d- ------------------------ Slīpar ṭrain civara undi
At nasaan ang kotseng kainan? – Sa unahan. అలాగ- ----ంగ- ------క్-డ-ఉ-ద---- మ---ర అల-గ- డ-న--గ- క-ర- ఎక-కడ ఉ-ద-? - మ--దర అ-ా-ే డ-న-ం-్ క-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? - మ-ం-ర -------------------------------------- అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర 0
Al--- -a-niṅ---ār----a-a -n-i--- M--d--a Alāgē ḍainiṅg kār ekkaḍa undi? - Mundara A-ā-ē ḍ-i-i-g k-r e-k-ḍ- u-d-? - M-n-a-a ---------------------------------------- Alāgē ḍainiṅg kār ekkaḍa undi? - Mundara
Pwede ba akong matulog sa baba? నే---క--ద-పడుక-వచ్-ా? న-న- క--ద పడ-క-వచ-చ-? న-న- క-ం- ప-ు-ో-చ-చ-? --------------------- నేను కింద పడుకోవచ్చా? 0
Nē---k-------ḍu--v-cc-? Nēnu kinda paḍukōvaccā? N-n- k-n-a p-ḍ-k-v-c-ā- ----------------------- Nēnu kinda paḍukōvaccā?
Maaari ba akong matulog sa gitna? నే-ు ----లో -డ-క--చ్చా? న-న- మధ-యల- పడ-క-వచ-చ-? న-న- మ-్-ల- ప-ు-ో-చ-చ-? ----------------------- నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? 0
N--- -a-hya-ō---ḍ-k-va---? Nēnu madhyalō paḍukōvaccā? N-n- m-d-y-l- p-ḍ-k-v-c-ā- -------------------------- Nēnu madhyalō paḍukōvaccā?
Pwede ba akong matulog sa taas నే---ప-- పడ-కోవచ్-ా? న-న- ప-న పడ-క-వచ-చ-? న-న- ప-న ప-ు-ో-చ-చ-? -------------------- నేను పైన పడుకోవచ్చా? 0
N-n- ---n--p-ḍuk-vac-ā? Nēnu paina paḍukōvaccā? N-n- p-i-a p-ḍ-k-v-c-ā- ----------------------- Nēnu paina paḍukōvaccā?
Kailan tayo makakarating sa hangganan? మన- స--హ-్ద- కి ఎ-్-ుడ---ేరుక--టామ-? మన- సర-హద-ద- క- ఎప-ప-డ- చ-ర-క--ట-మ-? మ-ం స-ి-ద-ద- క- ఎ-్-ు-ు చ-ర-క-ం-ా-ు- ------------------------------------ మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? 0
Ma----sar-h-ddu -i e---ḍu cēr----ṭ--u? Manaṁ sarihaddu ki eppuḍu cērukuṇṭāmu? M-n-ṁ s-r-h-d-u k- e-p-ḍ- c-r-k-ṇ-ā-u- -------------------------------------- Manaṁ sarihaddu ki eppuḍu cērukuṇṭāmu?
Gaano katagal ang biyahe papuntang Berlin? బ---ీన--చే-------న-క---ంత స-పు--డ------? బర-ల-న- చ-ర-క-వడ-న-క- ఎ-త స-ప- పడ-త--ద-? బ-్-ీ-్ చ-ర-క-వ-ా-ి-ి ఎ-త స-ప- ప-ు-ు-ద-? ---------------------------------------- బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? 0
Ba-lī--c------aḍā---i-e----sē-u paḍ---nd-? Barlīn cērukōvaḍāniki enta sēpu paḍutundi? B-r-ī- c-r-k-v-ḍ-n-k- e-t- s-p- p-ḍ-t-n-i- ------------------------------------------ Barlīn cērukōvaḍāniki enta sēpu paḍutundi?
Naantala ba ang tren? ట-ర-న- ఆలస్-ంగ-----స--ో-దా? ట-ర-న- ఆలస-య-గ- నడ-స-త--ద-? ట-ర-న- ఆ-స-య-గ- న-ు-్-ో-ద-? --------------------------- ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? 0
Ṭr-in-ā---y--g----ḍus--nd-? Ṭrain ālasyaṅgā naḍustōndā? Ṭ-a-n ā-a-y-ṅ-ā n-ḍ-s-ō-d-? --------------------------- Ṭrain ālasyaṅgā naḍustōndā?
Mayroon ba kayong pwedeng basahin? మ--వద-ద-చడివే--ుకు -మై-- -ంద-? మ- వద-ద చడ-వ--ద-క- ఏమ-న- ఉ-ద-? మ- వ-్- చ-ి-ే-ద-క- ఏ-ై-ా ఉ-ద-? ------------------------------ మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? 0
Mī v-dda-c-ḍ-vēnduk- ------ -ndā? Mī vadda caḍivēnduku ēmainā undā? M- v-d-a c-ḍ-v-n-u-u ē-a-n- u-d-? --------------------------------- Mī vadda caḍivēnduku ēmainā undā?
Maaari bang makakuha ng makakain at maiinom dito? ఇక-కడ-తాగడ--ి--, త-నడా-ి-ి --ై-ా--ొర-కు---ా? ఇక-కడ త-గడ-న-క-, త-నడ-న-క- ఏమ-న- ద-ర-క-త-య-? ఇ-్-డ త-గ-ా-ి-ి- త-న-ా-ి-ి ఏ-ై-ా ద-ర-క-త-య-? -------------------------------------------- ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? 0
Ik--ḍ- -ā-a--n---, --na-ā--ki ē-ai-- -or---t---? Ikkaḍa tāgaḍāniki, tinaḍāniki ēmainā dorukutāyā? I-k-ḍ- t-g-ḍ-n-k-, t-n-ḍ-n-k- ē-a-n- d-r-k-t-y-? ------------------------------------------------ Ikkaḍa tāgaḍāniki, tinaḍāniki ēmainā dorukutāyā?
Maaari mo ba akong gisingin ng alas 7:00 ng umaga? న----------ల--గ---ు--రా? నన-న- 7 క- ల-పగల-గ-త-ర-? న-్-ు 7 క- ల-ప-ల-గ-త-ర-? ------------------------ నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? 0
Nannu---ki l-p-g-l--ut--ā? Nannu 7 ki lēpagalugutārā? N-n-u 7 k- l-p-g-l-g-t-r-? -------------------------- Nannu 7 ki lēpagalugutārā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -