Phrasebook

tl Reading and writing   »   th อ่านและเขียน

6 [anim]

Reading and writing

Reading and writing

6 [หก]

hòk

อ่านและเขียน

[àn-lǽ-kǐan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Nagbabasa ako. ผ- - ดิฉัน-อ-าน ผม / ด-ฉ-น อ-าน ผ- / ด-ฉ-น อ-า- --------------- ผม / ดิฉัน อ่าน 0
pǒ----̀-c-a-n---n po-m-di--cha-n-a-n p-̌---i---h-̌---̀- ------------------ pǒm-dì-chǎn-àn
Nagbabasa ako ng letra. ผม-- ดิฉั- ----ตั--ั-ษร ผม / ด-ฉ-น อ-านต-วอ-กษร ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ต-ว-ั-ษ- ----------------------- ผม / ดิฉัน อ่านตัวอักษร 0
p--m-----c-----a-n-dh-a--̀k-s-̌wn po-m-di--cha-n-a-n-dhua-a-k-sa-wn p-̌---i---h-̌---̀---h-a-a-k-s-̌-n --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-àn-dhua-àk-sǎwn
Nagbabasa ako ng isang salita. ผม ---ิฉ-น อ่-น--ศั--์ ผม / ด-ฉ-น อ-านค-ศ-พท- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ค-ศ-พ-์ ---------------------- ผม / ดิฉัน อ่านคำศัพท์ 0
po----ì-cha-----n--am--a-p po-m-di--cha-n-a-n-kam-sa-p p-̌---i---h-̌---̀---a---a-p --------------------------- pǒm-dì-chǎn-àn-kam-sàp
Nagbabasa ako ng isang pangungusap. ผม ----ฉัน --านปร---ค ผม / ด-ฉ-น อ-านประโยค ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ป-ะ-ย- --------------------- ผม / ดิฉัน อ่านประโยค 0
p-̌--di---hǎn-a-n-b-rà---̂k po-m-di--cha-n-a-n-bhra--yo-k p-̌---i---h-̌---̀---h-a---o-k ----------------------------- pǒm-dì-chǎn-àn-bhrà-yôk
Nagbabasa ako ng isang liham. ผ------ฉั- อ--น-ดห-าย ผม / ด-ฉ-น อ-านจดหมาย ผ- / ด-ฉ-น อ-า-จ-ห-า- --------------------- ผม / ดิฉัน อ่านจดหมาย 0
p-̌---ì--hǎ--a-n--òt-m--i po-m-di--cha-n-a-n-jo-t-ma-i p-̌---i---h-̌---̀---o-t-m-̌- ---------------------------- pǒm-dì-chǎn-àn-jòt-mǎi
Nagbabasa ako ng isang libro. ผม /--ิฉั- อ่--หนั-ส-อ ผม / ด-ฉ-น อ-านหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ห-ั-ส-อ ---------------------- ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือ 0
pǒ----̀-c-ǎn--̀n--ǎng---̌u po-m-di--cha-n-a-n-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---̀---a-n---e-u ----------------------------- pǒm-dì-chǎn-àn-nǎng-sěu
Nagbabasa ako. ผม--/ --ฉ--- อ--น ผม♂ / ด-ฉ-น♀ อ-าน ผ-♂ / ด-ฉ-น- อ-า- ----------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ อ่าน 0
p--------c-a----̀n po-m-di--cha-n-a-n p-̌---i---h-̌---̀- ------------------ pǒm-dì-chǎn-àn
Nagbabasa ka. คุ--่-น ค-ณอ-าน ค-ณ-่-น ------- คุณอ่าน 0
k-on--̀n koon-a-n k-o---̀- -------- koon-àn
Nagbabasa siya. เ-า--าน เขาอ-าน เ-า-่-น ------- เขาอ่าน 0
k-̌o-àn ka-o-a-n k-̌---̀- -------- kǎo-àn
Nagsusulat ako. ผ--------/ -ิฉ--♀เข--น ผม♂เข-ยน / ด-ฉ-น♀เข-ยน ผ-♂-ข-ย- / ด-ฉ-น-เ-ี-น ---------------------- ผม♂เขียน / ดิฉัน♀เขียน 0
p----k-̌---d-̀-ch----k-̌an po-m-ki-an-di--cha-n-ki-an p-̌---i-a---i---h-̌---i-a- -------------------------- pǒm-kǐan-dì-chǎn-kǐan
Nagsusulat ako ng isang letra. ผม♂ --ด----♀---ีย--ัว-ักษร ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เข-ยนต-วอ-กษร ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-ี-น-ั-อ-ก-ร -------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนตัวอักษร 0
p-̌----̀---ǎ------n-dh--------a-wn po-m-di--cha-n-ki-an-dhua-a-k-sa-wn p-̌---i---h-̌---i-a---h-a-a-k-s-̌-n ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǐan-dhua-àk-sǎwn
Nagsusulat ako ng isang salita. ผม♂ - -ิ-ัน--เข-ย--ำศั-ท์ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เข-ยนค-ศ-พท- ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-ี-น-ำ-ั-ท- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนคำศัพท์ 0
pǒm-d---ch--n-k-̌a--ka-----p po-m-di--cha-n-ki-an-kam-sa-p p-̌---i---h-̌---i-a---a---a-p ----------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǐan-kam-sàp
Nagsusulat ako ng isang pangungusap. ผ---/ ด---น♀---ียน--ะโ-ค ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เข-ยนประโยค ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-ี-น-ร-โ-ค ------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนประโยค 0
p----dì-ch-̌--ki--n---r---y-̂k po-m-di--cha-n-ki-an-bhra--yo-k p-̌---i---h-̌---i-a---h-a---o-k ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǐan-bhrà-yôk
Nagsusulat ako ng isang liham. ผม--/ ดิฉัน- ----นจด-มาย ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เข-ยนจดหมาย ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-ี-น-ด-ม-ย ------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนจดหมาย 0
pǒm-di---hǎ--k-̌---j-̀t-m-̌i po-m-di--cha-n-ki-an-jo-t-ma-i p-̌---i---h-̌---i-a---o-t-m-̌- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-kǐan-jòt-mǎi
Nagsusulat ako ng isang libro. ผม♂---ดิ-ัน♀-เ--ย----งส-อ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เข-ยนหน-งส-อ ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-ี-น-น-ง-ื- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนหนังสือ 0
po---di--c-ǎn-ki-an--ǎ---s-̌u po-m-di--cha-n-ki-an-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---i-a---a-n---e-u ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǐan-nǎng-sěu
Nagsusulat ako. ผ-♂ /-ด-ฉ-น---ข-ยน ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เข-ยน ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-ี-น ------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียน 0
p-̌--d---ch-̌---i--n po-m-di--cha-n-ki-an p-̌---i---h-̌---i-a- -------------------- pǒm-dì-chǎn-kǐan
Nagsusulat ka. ค-- เขียน ค-ณ เข-ยน ค-ณ เ-ี-น --------- คุณ เขียน 0
koon-ki--n koon-ki-an k-o---i-a- ---------- koon-kǐan
Nagsusulat siya. เขา-ขียน เขาเข-ยน เ-า-ข-ย- -------- เขาเขียน 0
ka-o--i-an ka-o-ki-an k-̌---i-a- ---------- kǎo-kǐan

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -