Phrasebook

tl Fruits and food   »   th ผลไม้และอาหาร

15 [labing-lima]

Fruits and food

Fruits and food

15 [สิบห้า]

sìp-hâ

ผลไม้และอาหาร

[pǒn-mái-lǽ-a-hǎn]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Mayroon akong strawberry. ผม / ---ั- มีส--รเบอร-รี่ ผม / ด-ฉ-น ม-สตอรเบอร-ร-- ผ- / ด-ฉ-น ม-ส-อ-เ-อ-์-ี- ------------------------- ผม / ดิฉัน มีสตอรเบอร์รี่ 0
p--m-di---h-------e---haw--bu----e-e po-m-di--cha-n-me-et-dhawn-bur--re-e p-̌---i---h-̌---e-e---h-w---u-̶-r-̂- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mêet-dhawn-bur̶-rêe
Mayroon akong isang kiwi at isang melon. ผม --ด-ฉ-น-มี-ีว--แล--ตง-ม ผม / ด-ฉ-น ม-ก-ว--และแตงโม ผ- / ด-ฉ-น ม-ก-ว-่-ล-แ-ง-ม -------------------------- ผม / ดิฉัน มีกีวี่และแตงโม 0
pǒm--ì-c--̌-------------e-l---dh-ng--oh po-m-di--cha-n-mee-gee-we-e-læ--dhæng-moh p-̌---i---h-̌---e---e---e-e-l-́-d-æ-g-m-h ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-gee-wêe-lǽ-dhæng-moh
Mayroon akong isang kahel at isang suha. ผ- - ดิฉ-- ม-ส้--ละ-ก--ฟรุ-ต ผม / ด-ฉ-น ม-ส-มและเกรฟฟร--ต ผ- / ด-ฉ-น ม-ส-ม-ล-เ-ร-ฟ-ุ-ต ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีส้มและเกรฟฟรุ๊ต 0
p--m-dì--ha---mee-sô--læ--g-a-y--fróot po-m-di--cha-n-mee-so-m-læ--gra-yf-fro-ot p-̌---i---h-̌---e---o-m-l-́-g-a-y---r-́-t ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-sôm-lǽ-gràyf-fróot
Mayroon akong isang mansanas at isang mangga. ผม /-ดิฉั--ม----ปเปิ-ล--ะมะม่-ง ผม / ด-ฉ-น ม-แอ-ปเป--ลและมะม-วง ผ- / ด-ฉ-น ม-แ-๊-เ-ิ-ล-ล-ม-ม-ว- ------------------------------- ผม / ดิฉัน มีแอ๊ปเปิ้ลและมะม่วง 0
p-̌m-d---chǎn-m---æ----he---n-l----á-mû-ng po-m-di--cha-n-mee-æ-p-bhe-r-n-læ--ma--mu-ang p-̌---i---h-̌---e---́---h-̂-̶---æ---a---u-a-g --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-ǽp-bhêr̶n-lǽ-má-mûang
Mayroon akong isang saging at isang pinya. ผม / ด-ฉัน มีกล้-ยแล-สับปะรด ผม / ด-ฉ-น ม-กล-วยและส-บปะรด ผ- / ด-ฉ-น ม-ก-้-ย-ล-ส-บ-ะ-ด ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีกล้วยและสับปะรด 0
p-̌m--ì----̌n----e---u-ay------a-p-b-à-rót po-m-di--cha-n-me-ek-lu-ay-læ--sa-p-bha--ro-t p-̌---i---h-̌---e-e---u-a---æ---a-p-b-a---o-t --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mêek-lúay-lǽ-sàp-bhà-rót
Gagawa ako ng salad na prutas. ผ- / ด---น ก-ลัง-ำสล----ไม้ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งท-สล-ดผลไม- ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ำ-ล-ด-ล-ม- --------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทำสลัดผลไม้ 0
pǒm--ì-cha-n-g---la-----m------a----ǒ--mái po-m-di--cha-n-gam-lang-tam-sa--la-t-po-n-ma-i p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-m-s-̀-l-́---o-n-m-́- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tam-sà-lát-pǒn-mái
Kakain ako ng tustadong tinapay. ผ- ---ิ--น-----งทา--น-ปังปิ้ง ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานขนมป-งป--ง ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้- ----------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้ง 0
pǒ--d---c---n-ga--l-------n-----o--bh----bh-̂-g po-m-di--cha-n-gam-lang-ta-no-k-nom-bhang-bhi-ng p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng
Kakain ako ng tustadong tinapay na may mantikilya. ผ- - ด-ฉ-น --ลังท-นขน--ังปิ--กับ-นย ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานขนมป-งป--งก-บเนย ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้-ก-บ-น- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย 0
po-m-di-------------a------------om--ha-----în---àp-nu-y po-m-di--cha-n-gam-lang-ta-no-k-nom-bhang-bhi-ng-ga-p-nuнy p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n---a-p-n-н- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng-gàp-nuнy
Kakain ako ng tustadong tinapay na mayroong mantikilya at jam. ผ----ด---- กำ-ังทาน-นม---ป-้-ทาเนยแ-ะ-ยม ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานขนมป-งป--งทาเนยและแยม ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ข-ม-ั-ป-้-ท-เ-ย-ล-แ-ม ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานขนมปังปิ้งทาเนยและแยม 0
p-----ì-c-a-n-g-m----g-t--n--k-n----hang----̂-g--a-n-н---æ--y-m po-m-di--cha-n-gam-lang-ta-no-k-nom-bhang-bhi-ng-ta-nuнy-læ--yæm p-̌---i---h-̌---a---a-g-t---o-k-n-m-b-a-g-b-i-n---a-n-н---æ---æ- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-ta-nók-nom-bhang-bhîng-ta-nuнy-lǽ-yæm
Kakain ako ng sandwich. ผม-/--ิ--- ก--ัง-า-แ---ิช ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานแซนว-ช ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ- ------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิช 0
p----di--cha---g---l----tan--æn---́t po-m-di--cha-n-gam-lang-tan-sæn-wi-t p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine. ผม --ดิฉ---กำ-ั-ทา-แซ-------นย-ที-ม ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานแซนว-ชทาเนยเท-ยม ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ-ท-เ-ย-ท-ย- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิชทาเนยเทียม 0
po----i--ch----g-m--a---ta----n---́--ta----y--iam po-m-di--cha-n-gam-lang-tan-sæn-wi-t-ta-nuнy-tiam p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́---a-n-н---i-m ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít-ta-nuнy-tiam
Kakain ako ng sandwich na mayroong margarine at kamatis. ผม / ดิ--น-ก-ลั-ทาน--น-ิ-------ท----ล-ใ-----ขือเ-ศ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งทานแซนว-ชทาเนยเท-ยมและใส-มะเข-อเทศ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-แ-น-ิ-ท-เ-ย-ท-ย-แ-ะ-ส-ม-เ-ื-เ-ศ -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังทานแซนวิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ 0
po-m-dì--h--n-gam------ta--s-n-wí------uнy----m-l-́--ài-ma--ke-ua-tâyt po-m-di--cha-n-gam-lang-tan-sæn-wi-t-ta-nuнy-tiam-læ--sa-i-ma--ke-ua-ta-yt p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-n-s-n-w-́---a-n-н---i-m-l-́-s-̀---a---e-u---a-y- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tan-sæn-wít-ta-nuнy-tiam-lǽ-sài-má-kěua-tâyt
Kailangan natin ng tinapay at kanin. เรา---ง-า-ขน-ป-งแ-ะข้าว เราต-องการขนมป-งและข-าว เ-า-้-ง-า-ข-ม-ั-แ-ะ-้-ว ----------------------- เราต้องการขนมปังและข้าว 0
r--------n--ga-rók-nom-b-a--------a-o rao-dha-wng-ga-ro-k-nom-bhang-læ--ka-o r-o-d-a-w-g-g---o-k-n-m-b-a-g-l-́-k-̂- -------------------------------------- rao-dhâwng-ga-rók-nom-bhang-lǽ-kâo
Kailangan natin ng mga isda at mga steak. เร---อง---ป--แ--สเต-ก เราต-องการปลาและสเต-ก เ-า-้-ง-า-ป-า-ล-ส-ต-ก --------------------- เราต้องการปลาและสเต็ก 0
rao-d--̂-n---a---hla-----s-̀---èk rao-dha-wng-gan-bhla-læ--sa--dhe-k r-o-d-a-w-g-g-n-b-l---æ---a---h-̀- ---------------------------------- rao-dhâwng-gan-bhla-lǽ-sà-dhèk
Kailangan natin ng pizza at spaghetti. เ-า--อง--ร-ิ------ะ---เก็-ต-้ เราต-องการพ-ซซ-าและสปาเก-ตต-- เ-า-้-ง-า-พ-ซ-่-แ-ะ-ป-เ-็-ต-้ ----------------------------- เราต้องการพิซซ่าและสปาเก็ตตี้ 0
r-o----̂wn---------s---̂-lǽ-sa---ha-g-̀t--he-e rao-dha-wng-gan-pi-s-sa--læ--sa--bha-ge-t-dhe-e r-o-d-a-w-g-g-n-p-́---a---æ---a---h---e-t-d-e-e ----------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-pís-sâ-lǽ-sà-bha-gèt-dhêe
Ano pa ba ang kailangan natin? เ--ต-องก--อะไ--ี---ม? เราต-องการอะไรอ-กไหม? เ-า-้-ง-า-อ-ไ-อ-ก-ห-? --------------------- เราต้องการอะไรอีกไหม? 0
r---d-â--g--------rai---ek-mǎi rao-dha-wng-gan-a--rai-e-ek-ma-i r-o-d-a-w-g-g-n-a---a---̀-k-m-̌- -------------------------------- rao-dhâwng-gan-à-rai-èek-mǎi
Kailangan natin ng mga karot at kamatis para sa sopas. เร--้อ--ารแ-ร-ท--ะมะ-ข---ทศ-ำหร-บท-ซ-ป เราต-องการแครอทและมะเข-อเทศส-หร-บท-ซ-ป เ-า-้-ง-า-แ-ร-ท-ล-ม-เ-ื-เ-ศ-ำ-ร-บ-ำ-ุ- -------------------------------------- เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป 0
r-o---â--g-----k--r---t----------ě-a-----t-sa-m---̀--t---so--p rao-dha-wng-gan-kæ-ra-wt-læ--ma--ke-ua-ta-yt-sa-m-ra-p-tam-so-op r-o-d-a-w-g-g-n-k---a-w---æ---a---e-u---a-y---a-m-r-̀---a---o-o- ---------------------------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-kæ-râwt-lǽ-má-kěua-tâyt-sǎm-ràp-tam-sóop
Nasaan ang supermarket? ซ---ปอร-ม-ร-เ---อ-ู-ที-ไ--? ซ-ปเปอร-มาร-เก-ตอย--ท--ไหน? ซ-ป-ป-ร-ม-ร-เ-็-อ-ู-ท-่-ห-? --------------------------- ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน? 0
so-o-----r̶-m--ge-------o-o-t--e-nǎi so-op-bhur--ma-ge-t-a--yo-o-te-e-na-i s-́-p-b-u-̶-m---e-t-a---o-o-t-̂---a-i ------------------------------------- sóop-bhur̶-ma-gèt-à-yôo-têe-nǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -