Phrasebook

tl Past tense 1   »   zh 过去时1

81 [walumpu’t isa]

Past tense 1

Past tense 1

81[八十一]

81 [Bāshíyī]

过去时1

[guòqù shí 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
magsulat ng 写---写 写字,书写 写-,-写 ----- 写字,书写 0
xiězì, sh---ě xiězì, shūxiě x-ě-ì- s-ū-i- ------------- xiězì, shūxiě
Sumulat siya ng isang liham. 他 写了 -封 信 。 他 写了 一封 信 。 他 写- 一- 信 。 ----------- 他 写了 一封 信 。 0
t--x-ěle yī f-ng x--. tā xiěle yī fēng xìn. t- x-ě-e y- f-n- x-n- --------------------- tā xiěle yī fēng xìn.
At nagsulat siya ng isang kard. 她--了--个--信- 。 她 写了 一个 明信片 。 她 写- 一- 明-片 。 ------------- 她 写了 一个 明信片 。 0
T---iě----ī--- -íngx--p--n. Tā xiěle yī gè míngxìnpiàn. T- x-ě-e y- g- m-n-x-n-i-n- --------------------------- Tā xiěle yī gè míngxìnpiàn.
magbasa ng 读-,-书 读书,看书 读-,-书 ----- 读书,看书 0
D-shū, -à-shū Dúshū, kànshū D-s-ū- k-n-h- ------------- Dúshū, kànshū
Nagbabasa siya ng magazine. 他--了 -- ---。 他 读了 一本 画报 。 他 读- 一- 画- 。 ------------ 他 读了 一本 画报 。 0
t- dú-- -ī bě- --àbào. tā dúle yī běn huàbào. t- d-l- y- b-n h-à-à-. ---------------------- tā dúle yī běn huàbào.
At nagbasa siya ng isang libro. 她-----本 书 。 她 读了 一本 书 。 她 读- 一- 书 。 ----------- 她 读了 一本 书 。 0
Tā------y- b-n shū. Tā dúle yī běn shū. T- d-l- y- b-n s-ū- ------------------- Tā dúle yī běn shū.
para kunin 拿,-,收-,吃,--乘-坐 拿,取,收到,吃,用,乘,坐 拿-取-收-,-,-,-,- -------------- 拿,取,收到,吃,用,乘,坐 0
N-- --, -h---dà-,--h-- --ng,--h-ng,-zuò Ná, qǔ, shōu dào, chī, yòng, chéng, zuò N-, q-, s-ō- d-o- c-ī- y-n-, c-é-g- z-ò --------------------------------------- Ná, qǔ, shōu dào, chī, yòng, chéng, zuò
Kumuha siya ng sigarilyo. 他-吸------支--- 。 他 吸/抽 了 一支 香烟 。 他 吸-抽 了 一- 香- 。 --------------- 他 吸/抽 了 一支 香烟 。 0
tā-x---ch--le yī---ī -iān--ān. tā xī/ chōule yī zhī xiāngyān. t- x-/ c-ō-l- y- z-ī x-ā-g-ā-. ------------------------------ tā xī/ chōule yī zhī xiāngyān.
Kumuha siya ng isang pirasong tsokolate. 她 吃了--- 巧克力-。 她 吃了 一块 巧克力 。 她 吃- 一- 巧-力 。 ------------- 她 吃了 一块 巧克力 。 0
T- chī-- --k--i-q--o--l-. Tā chīle yīkuài qiǎokèlì. T- c-ī-e y-k-à- q-ǎ-k-l-. ------------------------- Tā chīle yīkuài qiǎokèlì.
Hindi matapat ang lalaki, ngunit matapat ang babae . 他 对她-不忠-, 但是 她-------。 他 对她 不忠诚, 但是 她 对他 忠诚 。 他 对- 不-诚- 但- 她 对- 忠- 。 ---------------------- 他 对她 不忠诚, 但是 她 对他 忠诚 。 0
T--d-ì t---ù-zhōng--én-,--ànshì-tā -u- t--zh-n-c-éng. Tā duì tā bù zhōngchéng, dànshì tā duì tā zhōngchéng. T- d-ì t- b- z-ō-g-h-n-, d-n-h- t- d-ì t- z-ō-g-h-n-. ----------------------------------------------------- Tā duì tā bù zhōngchéng, dànshì tā duì tā zhōngchéng.
Tamad ang lalaki, ngunit masipag ang babae. 他---,--- ---劳 。 他 很懒, 但是 她 勤劳 。 他 很-, 但- 她 勤- 。 --------------- 他 很懒, 但是 她 勤劳 。 0
T---ě- -ǎn,-dà-shì tā--ínláo. Tā hěn lǎn, dànshì tā qínláo. T- h-n l-n- d-n-h- t- q-n-á-. ----------------------------- Tā hěn lǎn, dànshì tā qínláo.
Mahirap ang lalaki, ngunit mayaman ang babae. 他 很---但--她-有- 。 他 很穷, 但是 她 有钱 。 他 很-, 但- 她 有- 。 --------------- 他 很穷, 但是 她 有钱 。 0
T-------ióng,-d---hì-t- -ǒ- -ián. Tā hěn qióng, dànshì tā yǒu qián. T- h-n q-ó-g- d-n-h- t- y-u q-á-. --------------------------------- Tā hěn qióng, dànshì tā yǒu qián.
Wala siyang pera, mga utang lang meron. 他 ----,-还-----。 他 没有 钱, 还有 债务 。 他 没- 钱- 还- 债- 。 --------------- 他 没有 钱, 还有 债务 。 0
Tā-mé------i--- --i-yǒ---hà-wù. Tā méiyǒu qián, hái yǒu zhàiwù. T- m-i-ǒ- q-á-, h-i y-u z-à-w-. ------------------------------- Tā méiyǒu qián, hái yǒu zhàiwù.
Hindi siya pinalad, minalas lang. 他--- 好运气--还-很倒--。 他 没有 好运气, 还 很倒霉 。 他 没- 好-气- 还 很-霉 。 ----------------- 他 没有 好运气, 还 很倒霉 。 0
Tā--é-yǒ---o-yù-qì, hái h-n-d--m-i. Tā méiyǒuhǎo yùnqì, hái hěn dǎoméi. T- m-i-ǒ-h-o y-n-ì- h-i h-n d-o-é-. ----------------------------------- Tā méiyǒuhǎo yùnqì, hái hěn dǎoméi.
Hindi siya nagtagumpay, kundi nabigo lang. 他-- ----还 -失败-。 他 没 成功, 还 很失败 。 他 没 成-, 还 很-败 。 --------------- 他 没 成功, 还 很失败 。 0
Tā--ò ch-n--ōn----ái---n-s--b-i. Tā mò chénggōng, hái hěn shībài. T- m- c-é-g-ō-g- h-i h-n s-ī-à-. -------------------------------- Tā mò chénggōng, hái hěn shībài.
Hindi siya nasiyahan, kundi nayayamot lang. 他---满-,-而且 很不满足 。 他 不 满意, 而且 很不满足 。 他 不 满-, 而- 很-满- 。 ----------------- 他 不 满意, 而且 很不满足 。 0
T- ---m-ny-,-é---ě --n ---m--z-. Tā bù mǎnyì, érqiě hěn bù mǎnzú. T- b- m-n-ì- é-q-ě h-n b- m-n-ú- -------------------------------- Tā bù mǎnyì, érqiě hěn bù mǎnzú.
Hindi siya masaya, kundi nalulungkot lang 他-不-心- -----幸福-。 他 不开心, 而且 很不幸福 。 他 不-心- 而- 很-幸- 。 ---------------- 他 不开心, 而且 很不幸福 。 0
Tā--ù k-i-ī-,-é-q-ě --- bù xìng-ú. Tā bù kāixīn, érqiě hěn bù xìngfú. T- b- k-i-ī-, é-q-ě h-n b- x-n-f-. ---------------------------------- Tā bù kāixīn, érqiě hěn bù xìngfú.
Hindi siya palakaibigan, kundi mailap lang. 他-让--没- 好-,--且-惹人厌 。 他 让人 没有 好感, 而且 惹人厌 。 他 让- 没- 好-, 而- 惹-厌 。 -------------------- 他 让人 没有 好感, 而且 惹人厌 。 0
Tā-rà----én-m-i-ǒu--ǎ---n-----iě-rě r-n--à-. Tā ràng rén méiyǒu hǎogǎn, érqiě rě rén yàn. T- r-n- r-n m-i-ǒ- h-o-ǎ-, é-q-ě r- r-n y-n- -------------------------------------------- Tā ràng rén méiyǒu hǎogǎn, érqiě rě rén yàn.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -