Phrasebook

tl Countries and Languages   »   zh 国家 和 语言

5 [limang]

Countries and Languages

Countries and Languages

5[五]

5 [Wǔ]

国家 和 语言

[guójiā hé yǔyán]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Si John ay mula sa London. 约- 来--伦-- 。 约翰 来自 伦敦的 。 约- 来- 伦-的 。 ----------- 约翰 来自 伦敦的 。 0
yuēhà--lá-zì-lú---- -e. yuēhàn láizì lúndūn de. y-ē-à- l-i-ì l-n-ū- d-. ----------------------- yuēhàn láizì lúndūn de.
Ang London ay nasa britanya. 伦- 位于 大不列颠-。 伦敦 位于 大不列颠 。 伦- 位- 大-列- 。 ------------ 伦敦 位于 大不列颠 。 0
Lúnd----èi---dàbù--è-i-n. Lúndūn wèiyú dàbùlièdiān. L-n-ū- w-i-ú d-b-l-è-i-n- ------------------------- Lúndūn wèiyú dàbùlièdiān.
Nagsasalita siya ng ingles. 他-讲--语-。 他 讲 英语 。 他 讲 英- 。 -------- 他 讲 英语 。 0
Tā j-ǎn- yī-g--. Tā jiǎng yīngyǔ. T- j-ǎ-g y-n-y-. ---------------- Tā jiǎng yīngyǔ.
Si Maria ay mula sa Madrid. 玛丽亚-来自 --- 。 玛丽亚 来自 马德里 。 玛-亚 来- 马-里 。 ------------ 玛丽亚 来自 马德里 。 0
M------lá--ì mǎ-é-ǐ. Mǎlìyà láizì mǎdélǐ. M-l-y- l-i-ì m-d-l-. -------------------- Mǎlìyà láizì mǎdélǐ.
Ang Madrid ay nasa Espanya. 马-- 位于 西班--。 马德里 位于 西班牙 。 马-里 位- 西-牙 。 ------------ 马德里 位于 西班牙 。 0
M---lǐ ---yú---bānyá. Mǎdélǐ wèiyú xībānyá. M-d-l- w-i-ú x-b-n-á- --------------------- Mǎdélǐ wèiyú xībānyá.
Nagsasalita siya ng espanyol. 她-讲-西-牙---  她 讲 西班牙语 。  她 讲 西-牙- 。- ----------- 她 讲 西班牙语 。  0
T- jiǎn- x--āny- -ǔ. Tā jiǎng xībānyá yǔ. T- j-ǎ-g x-b-n-á y-. -------------------- Tā jiǎng xībānyá yǔ.
Sina Peter at Martha ay mula sa Berlin. 彼得-和 -耳塔 来- -- 。 彼得 和 马耳塔 来自 柏林 。 彼- 和 马-塔 来- 柏- 。 ---------------- 彼得 和 马耳塔 来自 柏林 。 0
Bǐdé -é ---ě--t--l---- bó---. Bǐdé hé mǎ ěr tǎ láizì bólín. B-d- h- m- ě- t- l-i-ì b-l-n- ----------------------------- Bǐdé hé mǎ ěr tǎ láizì bólín.
Ang Berlin ay nasa Alemanya. 柏--位--德国 。 柏林 位于 德国 。 柏- 位- 德- 。 ---------- 柏林 位于 德国 。 0
B-lín-wèiy- dé-u-. Bólín wèiyú déguó. B-l-n w-i-ú d-g-ó- ------------------ Bólín wèiyú déguó.
Nagsasalita ba kayong dalawa ng Aleman? 你--两个-都 - 德- 吗 ? 你们 两个 都 说 德语 吗 ? 你- 两- 都 说 德- 吗 ? ---------------- 你们 两个 都 说 德语 吗 ? 0
N-m---l---g -è-d---sh-ō -----ma? Nǐmen liǎng gè dōu shuō déyǔ ma? N-m-n l-ǎ-g g- d-u s-u- d-y- m-? -------------------------------- Nǐmen liǎng gè dōu shuō déyǔ ma?
Ang London ay isang kabiserang lungsod. 伦- --------。 伦敦 是 一个 首都 。 伦- 是 一- 首- 。 ------------ 伦敦 是 一个 首都 。 0
L-n--n---ì y-gè -h-ud-. Lúndūn shì yīgè shǒudū. L-n-ū- s-ì y-g- s-ǒ-d-. ----------------------- Lúndūn shì yīgè shǒudū.
Ang Madrid at Berlin ay mga kabiserang lungsod din. 马德--- 柏林-也----首都-。 马德里 和 柏林 也 都是 首都 。 马-里 和 柏- 也 都- 首- 。 ------------------ 马德里 和 柏林 也 都是 首都 。 0
M--é-- -- -ól-- -- d- s---sh-ud-. Mǎdélǐ hé bólín yě dū shì shǒudū. M-d-l- h- b-l-n y- d- s-ì s-ǒ-d-. --------------------------------- Mǎdélǐ hé bólín yě dū shì shǒudū.
Ang mga kabiserang lungsod ay malalaki at maiingay. 首--都是-又- 又吵--。 首都 都是 又大 又吵的 。 首- 都- 又- 又-的 。 -------------- 首都 都是 又大 又吵的 。 0
S--ud- dō--s----ò- dà -ò--chǎo --. Shǒudū dōu shì yòu dà yòu chǎo de. S-ǒ-d- d-u s-ì y-u d- y-u c-ǎ- d-. ---------------------------------- Shǒudū dōu shì yòu dà yòu chǎo de.
Ang Pransya ay nasa Europa. 法--位于 -- 。 法国 位于 欧洲 。 法- 位- 欧- 。 ---------- 法国 位于 欧洲 。 0
F--uó----y- -u-hōu. Fàguó wèiyú ōuzhōu. F-g-ó w-i-ú ō-z-ō-. ------------------- Fàguó wèiyú ōuzhōu.
Ang Egipto ay nasa Africa. 埃及-位- -洲-。 埃及 位于 非洲 。 埃- 位- 非- 。 ---------- 埃及 位于 非洲 。 0
Āij---èi-ú-fēi--ōu. Āijí wèiyú fēizhōu. Ā-j- w-i-ú f-i-h-u- ------------------- Āijí wèiyú fēizhōu.
Ang Hapon ay nasa Asya. 日本-位于 -洲-。 日本 位于 亚洲 。 日- 位- 亚- 。 ---------- 日本 位于 亚洲 。 0
R--ěn-w-i-ú--àzh-u. Rìběn wèiyú yàzhōu. R-b-n w-i-ú y-z-ō-. ------------------- Rìběn wèiyú yàzhōu.
Ang Kanada ay nasa Hilagang Amerika. 加拿--位于 北-洲 。 加拿大 位于 北美洲 。 加-大 位- 北-洲 。 ------------ 加拿大 位于 北美洲 。 0
J-ān--- -èiyú --i mě-z---. Jiānádà wèiyú běi měizhōu. J-ā-á-à w-i-ú b-i m-i-h-u- -------------------------- Jiānádà wèiyú běi měizhōu.
Ang Panama ay nasa Gitnang Amerika. 巴拿马-位于 -美洲-。 巴拿马 位于 中美洲 。 巴-马 位- 中-洲 。 ------------ 巴拿马 位于 中美洲 。 0
B------wèiyú--h--------hō-. Bānámǎ wèiyú zhōng měizhōu. B-n-m- w-i-ú z-ō-g m-i-h-u- --------------------------- Bānámǎ wèiyú zhōng měizhōu.
Ang Brazil ay nasa Timugan Amerika. 巴- -于 -美洲-。 巴西 位于 南美洲 。 巴- 位- 南-洲 。 ----------- 巴西 位于 南美洲 。 0
B-x---èiy----n --i-hōu. Bāxī wèiyú nán měizhōu. B-x- w-i-ú n-n m-i-h-u- ----------------------- Bāxī wèiyú nán měizhōu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -