Phrasebook

tl giving reasons   »   zh 解释,说明某件事情1

75 [pitumpu’t lima]

giving reasons

giving reasons

75[七十五]

75 [Qīshíwǔ]

解释,说明某件事情1

[jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pupunta? 您-为什--没- 呢-? 您 为什么 没来 呢 ? 您 为-么 没- 呢 ? ------------ 您 为什么 没来 呢 ? 0
ní- --is--me méi--ái---? nín wèishéme méi lái ne? n-n w-i-h-m- m-i l-i n-? ------------------------ nín wèishéme méi lái ne?
Masama ang panahon. 天- 太糟- 了-。 天气 太糟糕 了 。 天- 太-糕 了 。 ---------- 天气 太糟糕 了 。 0
Tiānqì-t---zā--āole. Tiānqì tài zāogāole. T-ā-q- t-i z-o-ā-l-. -------------------- Tiānqì tài zāogāole.
Hindi ako pupunta dahil masama ang panahon. 我 不- 了,--为 天- - -- 了 。 我 不来 了, 因为 天气 太 糟糕 了 。 我 不- 了- 因- 天- 太 糟- 了 。 ---------------------- 我 不来 了, 因为 天气 太 糟糕 了 。 0
Wǒ--ù-l-il---yīn --i----n---tài-z---āo-e. Wǒ bù láile, yīn wéi tiānqì tài zāogāole. W- b- l-i-e- y-n w-i t-ā-q- t-i z-o-ā-l-. ----------------------------------------- Wǒ bù láile, yīn wéi tiānqì tài zāogāole.
Bakit hindi siya pupunta? 他 -什么--- --? 他 为什么 没来 呢 ? 他 为-么 没- 呢 ? ------------ 他 为什么 没来 呢 ? 0
T---è-sh--e-m-i-lá--ne? Tā wèishéme méi lái ne? T- w-i-h-m- m-i l-i n-? ----------------------- Tā wèishéme méi lái ne?
Hindi siya imbitado. 他-没- 被邀请-。 他 没有 被邀请 。 他 没- 被-请 。 ---------- 他 没有 被邀请 。 0
Tā-m--yǒ----i -āo-ǐn-. Tā méiyǒu bèi yāoqǐng. T- m-i-ǒ- b-i y-o-ǐ-g- ---------------------- Tā méiyǒu bèi yāoqǐng.
Hindi siya pupunta dahil hindi siya inimbitahan. 他 ------ - 没有---请-。 他 不来, 因为 他 没有 被邀请 。 他 不-, 因- 他 没- 被-请 。 ------------------- 他 不来, 因为 他 没有 被邀请 。 0
T---- -á-, --nw-i ---m--y-- --- y--q-n-. Tā bù lái, yīnwèi tā méiyǒu bèi yāoqǐng. T- b- l-i- y-n-è- t- m-i-ǒ- b-i y-o-ǐ-g- ---------------------------------------- Tā bù lái, yīnwèi tā méiyǒu bèi yāoqǐng.
Bakit hindi ka pupunta? 你------- - ? 你 为什么 没来 呢 ? 你 为-么 没- 呢 ? ------------ 你 为什么 没来 呢 ? 0
Nǐ---ishém--méi -á--n-? Nǐ wèishéme méi lái ne? N- w-i-h-m- m-i l-i n-? ----------------------- Nǐ wèishéme méi lái ne?
Wala akong oras. 我 ------。 我 没有 时间 。 我 没- 时- 。 --------- 我 没有 时间 。 0
Wǒ-méiy-u -h-j--n. Wǒ méiyǒu shíjiān. W- m-i-ǒ- s-í-i-n- ------------------ Wǒ méiyǒu shíjiān.
Hindi ako pupunta dahil wala akong oras. 我 不-- 因--- -有--间-。 我 不来, 因为 我 没有 时间 。 我 不-, 因- 我 没- 时- 。 ------------------ 我 不来, 因为 我 没有 时间 。 0
W---ù lái, --n-è--w---é-yǒ-----j--n. Wǒ bù lái, yīnwèi wǒ méiyǒu shíjiān. W- b- l-i- y-n-è- w- m-i-ǒ- s-í-i-n- ------------------------------------ Wǒ bù lái, yīnwèi wǒ méiyǒu shíjiān.
Bakit hindi ka magtatagal? 你-为什----下- - ? 你 为什么 不留下来 呢 ? 你 为-么 不-下- 呢 ? -------------- 你 为什么 不留下来 呢 ? 0
Nǐ--èis-éme -ù--i- xi-lái---? Nǐ wèishéme bù liú xiàlái ne? N- w-i-h-m- b- l-ú x-à-á- n-? ----------------------------- Nǐ wèishéme bù liú xiàlái ne?
Kailangan kong magtrabaho. 我 ----作 。 我 还得 工作 。 我 还- 工- 。 --------- 我 还得 工作 。 0
Wǒ-hái-d-----g--ò. Wǒ hái dé gōngzuò. W- h-i d- g-n-z-ò- ------------------ Wǒ hái dé gōngzuò.
Hindi ako magtatagal dahil kailangan ko pang magtrabaho. 我 ---下来- 因- 我--- ---。 我 不 留下来, 因为 我 还得 工作 。 我 不 留-来- 因- 我 还- 工- 。 --------------------- 我 不 留下来, 因为 我 还得 工作 。 0
Wǒ--ù-l----i--ái,---nw-i -ǒ -ái-d- -ōng---. Wǒ bù liú xiàlái, yīnwèi wǒ hái dé gōngzuò. W- b- l-ú x-à-á-, y-n-è- w- h-i d- g-n-z-ò- ------------------------------------------- Wǒ bù liú xiàlái, yīnwèi wǒ hái dé gōngzuò.
Bakit aalis ka na? 您-为-么 ---就-走 ? 您 为什么 现在 就 走 ? 您 为-么 现- 就 走 ? -------------- 您 为什么 现在 就 走 ? 0
N---w-i--é---xiàn-à---iù-z--? Nín wèishéme xiànzài jiù zǒu? N-n w-i-h-m- x-à-z-i j-ù z-u- ----------------------------- Nín wèishéme xiànzài jiù zǒu?
Pagod na ako. 我 - - 。 我 累 了 。 我 累 了 。 ------- 我 累 了 。 0
Wǒ-----e. Wǒ lèile. W- l-i-e- --------- Wǒ lèile.
Aalis na ako dahil pagod na ako. 我-- - ,-因为-我-累 了-。 我 走 了 , 因为 我 累 了 。 我 走 了 , 因- 我 累 了 。 ------------------ 我 走 了 , 因为 我 累 了 。 0
W----ul-ǎo,------i wǒ--èi--. Wǒ zǒuliǎo, yīnwèi wǒ lèile. W- z-u-i-o- y-n-è- w- l-i-e- ---------------------------- Wǒ zǒuliǎo, yīnwèi wǒ lèile.
Bakit aalis ka na? 您 --么 现- 就 走 --? 您 为什么 现在 就 走 呢 ? 您 为-么 现- 就 走 呢 ? ---------------- 您 为什么 现在 就 走 呢 ? 0
Ní--wè-shéme -ià-zài-j-ù-zǒu-n-? Nín wèishéme xiànzài jiù zǒu ne? N-n w-i-h-m- x-à-z-i j-ù z-u n-? -------------------------------- Nín wèishéme xiànzài jiù zǒu ne?
dahil gabi na. 已--很- - 。 已经 很晚 了 。 已- 很- 了 。 --------- 已经 很晚 了 。 0
Yǐ--n- hě---ǎn-e. Yǐjīng hěn wǎnle. Y-j-n- h-n w-n-e- ----------------- Yǐjīng hěn wǎnle.
Aalis na ako dahil gabi na. 我 得走-了- 因为--- ---- 。 我 得走 了, 因为 已经 很晚 了 。 我 得- 了- 因- 已- 很- 了 。 -------------------- 我 得走 了, 因为 已经 很晚 了 。 0
Wǒ d- zǒ-------yīn -éi y---n--hěn-w---e. Wǒ dé zǒuliǎo, yīn wéi yǐjīng hěn wǎnle. W- d- z-u-i-o- y-n w-i y-j-n- h-n w-n-e- ---------------------------------------- Wǒ dé zǒuliǎo, yīn wéi yǐjīng hěn wǎnle.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -