Phrasebook

tl At the post office   »   kn ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ

59 [limampu’t siyam]

At the post office

At the post office

೫೯ [ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

59 [Aivattombattu]

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ

[an̄ce kachēriyalli.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na post opis? ಇ-್ಲಿ ಹತ---ರದ-್---ಅಂಚೆ --ೇ------ಲ-----? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಅ-ಚ- ಕಛ-ರ- ಎಲ-ಲ- ಇದ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಅ-ಚ- ಕ-ೇ-ಿ ಎ-್-ಿ ಇ-ೆ- --------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? 0
Il-i -att--ada-l-----ce--ach--- elli-id-? Illi hattiradalli an-ce kachēri elli ide? I-l- h-t-i-a-a-l- a-̄-e k-c-ē-i e-l- i-e- ----------------------------------------- Illi hattiradalli an̄ce kachēri elli ide?
Malayo ba dito ang susunod na post opis? ಅ--ೆ-ಕಛ--- ----ಿ-ದ--ೂರವೆ? ಅ-ಚ- ಕಛ-ರ- ಇಲ-ಲ--ದ ದ-ರವ-? ಅ-ಚ- ಕ-ೇ-ಿ ಇ-್-ಿ-ದ ದ-ರ-ೆ- ------------------------- ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರವೆ? 0
An--e -a---r----l-n---------? An-ce kachēri illinda dūrave? A-̄-e k-c-ē-i i-l-n-a d-r-v-? ----------------------------- An̄ce kachēri illinda dūrave?
Nasaan ang pinakamalapit na hulugan ng sulat? ಇ--ಲಿ-ಹತ-ತಿರ---ಲ----ಚೆ---ಟ್-ಿ-ೆ ಎ-್-- --ೆ? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಅ-ಚ- ಪ-ಟ-ಟ-ಗ- ಎಲ-ಲ- ಇದ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಅ-ಚ- ಪ-ಟ-ಟ-ಗ- ಎ-್-ಿ ಇ-ೆ- ------------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? 0
I-l- h--t-r---ll--an----p-ṭṭ--e ell-----? Illi hattiradalli an-ce peṭṭige elli ide? I-l- h-t-i-a-a-l- a-̄-e p-ṭ-i-e e-l- i-e- ----------------------------------------- Illi hattiradalli an̄ce peṭṭige elli ide?
Kailangan ko ng ilang selyo. ನನಗ- ಒ-ದ--ಡ- ಅ-ಚೆ ಚೀ----ು ಬ-ಕ-. ನನಗ- ಒ-ದ-ರಡ- ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗಳ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-ದ-ರ-ು ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗ-ು ಬ-ಕ-. ------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಬೇಕು. 0
N--a-- -n-er--u a-̄ce cīṭi-a-u b---. Nanage onderaḍu an-ce cīṭigaḷu bēku. N-n-g- o-d-r-ḍ- a-̄-e c-ṭ-g-ḷ- b-k-. ------------------------------------ Nanage onderaḍu an̄ce cīṭigaḷu bēku.
Para sa isang kard at isang liham. ಒಂದು ಕಾಗದ--ಕ---ತ್ತ---ಂ-ು ಪತ್ರಕ--ೆ. ಒ-ದ- ಕ-ಗದಕ-ಕ- ಮತ-ತ- ಒ-ದ- ಪತ-ರಕ-ಕ-. ಒ-ದ- ಕ-ಗ-ಕ-ಕ- ಮ-್-ು ಒ-ದ- ಪ-್-ಕ-ಕ-. ---------------------------------- ಒಂದು ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ. 0
On-u k-g-d--k- ---tu-o-d- pa-r--k-. Ondu kāgadakke mattu ondu patrakke. O-d- k-g-d-k-e m-t-u o-d- p-t-a-k-. ----------------------------------- Ondu kāgadakke mattu ondu patrakke.
Magkano ang selyo papuntang Amerika? / Magkano ang pagpadala papuntang Amerika? ಅಮ---ಕಾಗೆ---್---ಅಂ-- ವ---- ------ದ-? ಅಮ-ರ-ಕ-ಗ- ಎಷ-ಟ- ಅ-ಚ- ವ-ಚ-ಚ ಆಗ-ತ-ತದ-? ಅ-ೇ-ಿ-ಾ-ೆ ಎ-್-ು ಅ-ಚ- ವ-ಚ-ಚ ಆ-ು-್-ದ-? ------------------------------------ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತದೆ? 0
Am---kāge-eṣṭu--n--e---cca ā--ttade? Amērikāge eṣṭu an-ce vecca āguttade? A-ē-i-ā-e e-ṭ- a-̄-e v-c-a ā-u-t-d-? ------------------------------------ Amērikāge eṣṭu an̄ce vecca āguttade?
Gaano kabigat ang parsela? ಈ---ಟ--ಣದ ತೂಕ --್ಟು? ಈ ಪ-ಟ-ಟಣದ ತ-ಕ ಎಷ-ಟ-? ಈ ಪ-ಟ-ಟ-ದ ತ-ಕ ಎ-್-ು- -------------------- ಈ ಪೊಟ್ಟಣದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು? 0
Ī po-----d- t-ka--ṣṭu? Ī poṭṭaṇada tūka eṣṭu? Ī p-ṭ-a-a-a t-k- e-ṭ-? ---------------------- Ī poṭṭaṇada tūka eṣṭu?
Maaari ko ba itong ipadala sa pamamagitan ng koreong panghimpapawid? ನಾ----ದ-್-ು--ರ್ ಮ-ಲ--ನಲ----ಕಳುಹಿ-ಬಹ---? ನ-ನ- ಇದನ-ನ- ಏರ- ಮ-ಲ- ನಲ-ಲ- ಕಳ-ಹ-ಸಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಇ-ನ-ನ- ಏ-್ ಮ-ಲ- ನ-್-ಿ ಕ-ು-ಿ-ಬ-ು-ೆ- --------------------------------------- ನಾನು ಇದನ್ನು ಏರ್ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದೆ? 0
N-nu i-a-n--ē- -ē--n-lli--aḷu-i-a----de? Nānu idannu ēr mēl nalli kaḷuhisabahude? N-n- i-a-n- ē- m-l n-l-i k-ḷ-h-s-b-h-d-? ---------------------------------------- Nānu idannu ēr mēl nalli kaḷuhisabahude?
Gaano katagal bago ito makarating doon? ಇ------ಲ- -ಲ---ು ಎ---ು-ಸಮಯ-ಹ--ಿ-ು-----? ಇದ- ಅಲ-ಲ- ತಲ-ಪಲ- ಎಷ-ಟ- ಸಮಯ ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತದ-? ಇ-ು ಅ-್-ಿ ತ-ು-ಲ- ಎ-್-ು ಸ-ಯ ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- --------------------------------------- ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ? 0
Idu al-- t-l-p--- e--- s-maya hi----tt--e? Idu alli talupalu eṣṭu samaya hiḍiyuttade? I-u a-l- t-l-p-l- e-ṭ- s-m-y- h-ḍ-y-t-a-e- ------------------------------------------ Idu alli talupalu eṣṭu samaya hiḍiyuttade?
Saan ako maaaring tumawag? ನಾ-ು ಎ-್-ಿಂದ ಟ-ಲಿ--ನ್ ---ಬಹು-ು? ನ-ನ- ಎಲ-ಲ--ದ ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಎ-್-ಿ-ದ ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ಹ-ದ-? ------------------------------- ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು? 0
N--u -l-inda ṭ--i-h---māḍ-b--ud-? Nānu ellinda ṭeliphōn māḍabahudu? N-n- e-l-n-a ṭ-l-p-ō- m-ḍ-b-h-d-? --------------------------------- Nānu ellinda ṭeliphōn māḍabahudu?
Nasaan ang susunod na booth ng telepono? ಇಲ್ಲಿ ಹ-್-----್-ಿ --ಲಿಫೋ-್ ಬೂ----ಲ----ೆ? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಬ-ತ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಬ-ತ- ಎ-್-ಿ-ೆ- ---------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Il-----tt-rad--li --l----n-b-- -ll---? Illi hattiradalli ṭeliphōn būt ellide? I-l- h-t-i-a-a-l- ṭ-l-p-ō- b-t e-l-d-? -------------------------------------- Illi hattiradalli ṭeliphōn būt ellide?
Mayroon ka bang mga tarheta? ನ-ಮ--ಲ-ಲಿ ಟೆಲ-ಫ--್ ಕಾ--ಡ್-ಇದೆ--? ನ-ಮ-ಮಲ-ಲ- ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಕ-ರ-ಡ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ-್-ಿ ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಕ-ರ-ಡ- ಇ-ೆ-ೆ- -------------------------------- ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯೆ? 0
N-------i -e--p-ōn----ḍ i-e--? Nim'malli ṭeliphōn kārḍ ideye? N-m-m-l-i ṭ-l-p-ō- k-r- i-e-e- ------------------------------ Nim'malli ṭeliphōn kārḍ ideye?
Mayroon ka bang direktoryo ng telepono? ನಿಮ್ಮ--ಲ- -ೂರ-ಾಣ---------ಳ ಪ-ಸ್---ಇ---ೆ? ನ-ಮ-ಮಲ-ಲ- ದ-ರವ-ಣ- ಸ-ಖ-ಯ-ಗಳ ಪ-ಸ-ತಕ ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ-್-ಿ ದ-ರ-ಾ-ಿ ಸ-ಖ-ಯ-ಗ- ಪ-ಸ-ತ- ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------------------------- ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯೆ? 0
Nim'm---i----av-ṇ- s----yeg-ḷa-pustaka--d-ye? Nim'malli dūravāṇi saṅkhyegaḷa pustaka ideye? N-m-m-l-i d-r-v-ṇ- s-ṅ-h-e-a-a p-s-a-a i-e-e- --------------------------------------------- Nim'malli dūravāṇi saṅkhyegaḷa pustaka ideye?
Alam mo ba ang area code para sa Austria? ನಿಮಗೆ-ಆ-್ಟ್-ಿ---ೇಶ---ೋ-- ಗ--್--ದೆ-ೆ? ನ-ಮಗ- ಆಸ-ಟ-ರ-ಯ ದ-ಶದ ಕ-ಡ- ಗ-ತ-ತ-ದ-ಯ-? ನ-ಮ-ೆ ಆ-್-್-ಿ- ದ-ಶ- ಕ-ಡ- ಗ-ತ-ತ-ದ-ಯ-? ------------------------------------ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೆ? 0
Nima-e ---riya-dē--d---ō- -ot-i----? Nimage āsṭriya dēśada kōḍ gottideye? N-m-g- ā-ṭ-i-a d-ś-d- k-ḍ g-t-i-e-e- ------------------------------------ Nimage āsṭriya dēśada kōḍ gottideye?
Sandali lang, titingnan ko muna. ಒಂ-ು ಕ-----ನಾನು--ೋಡು------. ಒ-ದ- ಕ-ಷಣ, ನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ಒ-ದ- ಕ-ಷ-, ನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------- ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. 0
Ondu-kṣa-a--nānu-nō---tē-e. Ondu kṣaṇa, nānu nōḍuttēne. O-d- k-a-a- n-n- n-ḍ-t-ē-e- --------------------------- Ondu kṣaṇa, nānu nōḍuttēne.
Ang linya ay laging okupado. ಈ-ಲ-ನ್-ಇನ್ನ- ಕಾ----ಿ--ವ---ದೆ. ಈ ಲ-ನ- ಇನ-ನ- ಕ-ರ-ಯನ-ರತವ-ಗ-ದ-. ಈ ಲ-ನ- ಇ-್-ೂ ಕ-ರ-ಯ-ಿ-ತ-ಾ-ಿ-ೆ- ----------------------------- ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. 0
Ī ------n----ā--ani-a---āg-de. Ī lain innū kāryaniratavāgide. Ī l-i- i-n- k-r-a-i-a-a-ā-i-e- ------------------------------ Ī lain innū kāryaniratavāgide.
Aling numero ang tinatawagan mo? ನ--- -ಾ- ಸ----ೆಯನ್ನ---ಯ-ಕ- ಮಾಡ--್-ೀರಿ? ನ-ವ- ಯ-ವ ಸ-ಖ-ಯ-ಯನ-ನ- ಆಯ-ಕ- ಮ-ಡ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ವ ಸ-ಖ-ಯ-ಯ-್-ು ಆ-್-ೆ ಮ-ಡ-ದ-ದ-ರ-? -------------------------------------- ನೀವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 0
N--- -ā-a-s-ṅ-hye-a--u--y-- -āḍ-dd---? Nīvu yāva saṅkhyeyannu āyke māḍiddīri? N-v- y-v- s-ṅ-h-e-a-n- ā-k- m-ḍ-d-ī-i- -------------------------------------- Nīvu yāva saṅkhyeyannu āyke māḍiddīri?
Kailangan mo munang dumayal ng zero! ನ----ಮೊ-ಲ-ಗೆ--ೊ-್ನೆಯ-್-ು --ಕಬ-ಕ-. ನ-ವ- ಮ-ದಲ-ಗ- ಸ-ನ-ನ-ಯನ-ನ- ಹ-ಕಬ-ಕ-. ನ-ವ- ಮ-ದ-ಿ-ೆ ಸ-ನ-ನ-ಯ-್-ು ಹ-ಕ-ೇ-ು- --------------------------------- ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 0
N-v- mo-al-ge---n----nnu-h-----k-. Nīvu modalige sonneyannu hākabēku. N-v- m-d-l-g- s-n-e-a-n- h-k-b-k-. ---------------------------------- Nīvu modalige sonneyannu hākabēku.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -