Phrasebook

tl On the train   »   kn ರೈಲಿನೊಳಗೆ

34 [tatlumpu’t apat]

On the train

On the train

೩೪ [ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು]

34 [Mūvattanālku]

ರೈಲಿನೊಳಗೆ

[railinoḷage.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Yun ba ang tren papuntang Berlin? ಇ-- -ರ್ಲ-ನ-------ಗ-ವ-ರ--ೆ? ಇದ- ಬರ-ಲ-ನ- ಗ- ಹ-ಗ-ವ ರ-ಲ-? ಇ-ು ಬ-್-ೀ-್ ಗ- ಹ-ಗ-ವ ರ-ಲ-? -------------------------- ಇದು ಬರ್ಲೀನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ರೈಲೆ? 0
Id- barl-- -----g-va ra--e? Idu barlīn ge hōguva raile? I-u b-r-ī- g- h-g-v- r-i-e- --------------------------- Idu barlīn ge hōguva raile?
Anong oras aalis ang tren? ರೈಲು --ವಾಗ -ೊ-ಡ--್-ದೆ? ರ-ಲ- ಯ-ವ-ಗ ಹ-ರಡ-ತ-ತದ-? ರ-ಲ- ಯ-ವ-ಗ ಹ-ರ-ು-್-ದ-? ---------------------- ರೈಲು ಯಾವಾಗ ಹೊರಡುತ್ತದೆ? 0
Ra--u--āv--a---r----t-d-? Railu yāvāga horaḍuttade? R-i-u y-v-g- h-r-ḍ-t-a-e- ------------------------- Railu yāvāga horaḍuttade?
Kailan darating ang tren sa Berlin? ರ--- ಬರ್-ೀ-್-ಅನ್ನು---್-ು ಹೊ-್ತಿ-ೆ -ಲ--ು--ತದ-? ರ-ಲ- ಬರ-ಲ-ನ- ಅನ-ನ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ತಲ-ಪ-ತ-ತದ-? ರ-ಲ- ಬ-್-ೀ-್ ಅ-್-ು ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ತ-ು-ು-್-ದ-? --------------------------------------------- ರೈಲು ಬರ್ಲೀನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ? 0
R-i-------------u --ṭ- ho-t--e-talu-u-t-d-? Railu barlīn annu eṣṭu hottige taluputtade? R-i-u b-r-ī- a-n- e-ṭ- h-t-i-e t-l-p-t-a-e- ------------------------------------------- Railu barlīn annu eṣṭu hottige taluputtade?
Paumanhin, maaari ba akong dumaan? ಕ್-ಮಿ-----ಾ----ಾದ---ೋಗ--ು--? ಕ-ಷಮ-ಸ-, ನ-ನ- ಹ-ದ- ಹ-ಗಬಹ-ದ-? ಕ-ಷ-ಿ-ಿ- ನ-ನ- ಹ-ದ- ಹ-ಗ-ಹ-ದ-? ---------------------------- ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದೆ? 0
K--m---, --nu-h-------ab-h--e? Kṣamisi, nānu hādu hōgabahude? K-a-i-i- n-n- h-d- h-g-b-h-d-? ------------------------------ Kṣamisi, nānu hādu hōgabahude?
Sa tingin ko ito ang aking upuan. ಇ---ನನ-ನ ---ಳ-ಎಂದ- ---ಿ-ುತ್----. ಇದ- ನನ-ನ ಸ-ಥಳ ಎ-ದ- ಭ-ವ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ಇ-ು ನ-್- ಸ-ಥ- ಎ-ದ- ಭ-ವ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------- ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. 0
I-- n-nn--sth-ḷa-en-u-----i--t--n-. Idu nanna sthaḷa endu bhāvisuttēne. I-u n-n-a s-h-ḷ- e-d- b-ā-i-u-t-n-. ----------------------------------- Idu nanna sthaḷa endu bhāvisuttēne.
Sa tingin ko, kayo po ay nakaupo sa aking upuan. ನ--ು ನನ---ಸ--ಳ-ಲ-ಲ- ಕುಳಿತುಕ-ಂಡಿ-್ದ--ಿ ಎ--- ಭಾವಿಸುತ್ತ---. ನ-ವ- ನನ-ನ ಸ-ಥಳದಲ-ಲ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ--ಡ-ದ-ದ-ರ- ಎ-ದ- ಭ-ವ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ವ- ನ-್- ಸ-ಥ-ದ-್-ಿ ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಂ-ಿ-್-ೀ-ಿ ಎ-ದ- ಭ-ವ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------------------------------- ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. 0
Nī---na-n----h------li-k-ḷi----ṇḍi-d-r--en-u bhā-----t--e. Nīvu nanna sthaḷadalli kuḷitukoṇḍiddīri endu bhāvisuttēne. N-v- n-n-a s-h-ḷ-d-l-i k-ḷ-t-k-ṇ-i-d-r- e-d- b-ā-i-u-t-n-. ---------------------------------------------------------- Nīvu nanna sthaḷadalli kuḷitukoṇḍiddīri endu bhāvisuttēne.
Nasaan ang kotseng tulugan? ಸ--ೀಪ-್ --್ಲಿದೆ? ಸ-ಲ-ಪರ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಸ-ಲ-ಪ-್ ಎ-್-ಿ-ೆ- ---------------- ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Slī--r -llid-? Slīpar ellide? S-ī-a- e-l-d-? -------------- Slīpar ellide?
Ang kotseng-tulugan ay nasa dulo ng tren. ಸ--ೀ--- ರೈ-ಿನ ಕ-ನೆಯಲ್--ದ-. ಸ-ಲ-ಪರ- ರ-ಲ-ನ ಕ-ನ-ಯಲ-ಲ-ದ-. ಸ-ಲ-ಪ-್ ರ-ಲ-ನ ಕ-ನ-ಯ-್-ಿ-ೆ- -------------------------- ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 0
Sl--a- r-i--na-ko-ey-----e. Slīpar railina koneyallide. S-ī-a- r-i-i-a k-n-y-l-i-e- --------------------------- Slīpar railina koneyallide.
At nasaan ang kotseng kainan? – Sa unahan. ಊಟ--ಡ--ಬಿ -ಲ--ಿದೆ?-ರ-ಲಿನ--ು--ಾಗದ-್--? ಊಟದ ಡಬ-ಬ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ರ-ಲ-ನ ಮ--ಭ-ಗದಲ-ಲ-? ಊ-ದ ಡ-್-ಿ ಎ-್-ಿ-ೆ- ರ-ಲ-ನ ಮ-ಂ-ಾ-ದ-್-ಿ- ------------------------------------- ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರೈಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ? 0
Ūṭ-d---ab-i-ell-d-- Railin- mum--āga-all-? Ūṭada ḍabbi ellide? Railina mumbhāgadalli? Ū-a-a ḍ-b-i e-l-d-? R-i-i-a m-m-h-g-d-l-i- ------------------------------------------ Ūṭada ḍabbi ellide? Railina mumbhāgadalli?
Pwede ba akong matulog sa baba? ನ--ು -ಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡ- --ಗಬ---ೆ? ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಕ-ಳಗಡ- ಮಲಗಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಕ-ಳ-ಡ- ಮ-ಗ-ಹ-ದ-? --------------------------- ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಬಹುದೆ? 0
Nā-u il---ke-ag-ḍe-m-l-----hu-e? Nānu illi keḷagaḍe malagabahude? N-n- i-l- k-ḷ-g-ḍ- m-l-g-b-h-d-? -------------------------------- Nānu illi keḷagaḍe malagabahude?
Maaari ba akong matulog sa gitna? ನ-ನು---್ಲಿ ----ದಲ್ಲ---ಲಗಬ-ು--? ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಮಧ-ಯದಲ-ಲ- ಮಲಗಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಮ-್-ದ-್-ಿ ಮ-ಗ-ಹ-ದ-? ------------------------------ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಹುದೆ? 0
Nān--ill---ad-y--a--- mala--b----e? Nānu illi madhyadalli malagabahude? N-n- i-l- m-d-y-d-l-i m-l-g-b-h-d-? ----------------------------------- Nānu illi madhyadalli malagabahude?
Pwede ba akong matulog sa taas ನ-ನ---ಲ್-ಿ--ೇ-ುಗ----ಲ--ಹು--? ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಮ-ಲ-ಗಡ- ಮಲಗಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಮ-ಲ-ಗ-ೆ ಮ-ಗ-ಹ-ದ-? ---------------------------- ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಮಲಗಬಹುದೆ? 0
Nān- i--i--ē--g-ḍe----ag-ba-ud-? Nānu illi mēlugaḍe malagabahude? N-n- i-l- m-l-g-ḍ- m-l-g-b-h-d-? -------------------------------- Nānu illi mēlugaḍe malagabahude?
Kailan tayo makakarating sa hangganan? ನ-ವು-ಯ-ವಾ--ಗ-ಿಯ--ನ---ಲು-ುತ-----? ನ-ವ- ಯ-ವ-ಗ ಗಡ-ಯನ-ನ- ತಲ-ಪ-ತ-ತ-ವ-? ನ-ವ- ಯ-ವ-ಗ ಗ-ಿ-ನ-ನ- ತ-ು-ು-್-ೇ-ೆ- -------------------------------- ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ? 0
N-v---āvāg- ga-iy-nn--tal-put-ēv-? Nāvu yāvāga gaḍiyannu taluputtēve? N-v- y-v-g- g-ḍ-y-n-u t-l-p-t-ē-e- ---------------------------------- Nāvu yāvāga gaḍiyannu taluputtēve?
Gaano katagal ang biyahe papuntang Berlin? ಬ-್---್-ವ-ೆ------ರ--ಣಕ-ಕೆ-ಎಷ-ಟು --ಯ ಬ---? ಬರ-ಲ-ನ- ವರ-ಗ-ನ ಪ-ರಯ-ಣಕ-ಕ- ಎಷ-ಟ- ಸಮಯ ಬ-ಕ-? ಬ-್-ೀ-್ ವ-ೆ-ಿ- ಪ-ರ-ಾ-ಕ-ಕ- ಎ-್-ು ಸ-ಯ ಬ-ಕ-? ----------------------------------------- ಬರ್ಲೀನ್ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? 0
B--l---v-regi-a -rayā-akke-eṣ-- -a-aya bēku? Barlīn varegina prayāṇakke eṣṭu samaya bēku? B-r-ī- v-r-g-n- p-a-ā-a-k- e-ṭ- s-m-y- b-k-? -------------------------------------------- Barlīn varegina prayāṇakke eṣṭu samaya bēku?
Naantala ba ang tren? ರೈಲು--ಡ-ಾಗ--ಓ-ು-್--ದೆಯೆ? ರ-ಲ- ತಡವ-ಗ- ಓಡ-ತ-ತ-ದ-ಯ-? ರ-ಲ- ತ-ವ-ಗ- ಓ-ು-್-ಿ-ೆ-ೆ- ------------------------ ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆಯೆ? 0
R-ilu t-ḍ-v-g- -ḍu-ti--ye? Railu taḍavāgi ōḍuttideye? R-i-u t-ḍ-v-g- ō-u-t-d-y-? -------------------------- Railu taḍavāgi ōḍuttideye?
Mayroon ba kayong pwedeng basahin? ನಿ--ಮ ಬ---ಓದ-- ಏ--ದ-ು-ಇ-ೆಯೆ? ನ-ಮ-ಮ ಬಳ- ಓದಲ- ಏನ-ದರ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಬ-ಿ ಓ-ಲ- ಏ-ಾ-ರ- ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------------- ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಓದಲು ಏನಾದರು ಇದೆಯೆ? 0
N-m-m--b--- ō-a-u --ā--r- i-e-e? Nim'ma baḷi ōdalu ēnādaru ideye? N-m-m- b-ḷ- ō-a-u ē-ā-a-u i-e-e- -------------------------------- Nim'ma baḷi ōdalu ēnādaru ideye?
Maaari bang makakuha ng makakain at maiinom dito? ಇಲ-ಲ- ತಿ-್--ು ---ತ- ಕುಡಿಯ-ು ಏ--ದ-- ದೊರೆಯುತ್--ೆಯ-? ಇಲ-ಲ- ತ-ನ-ನಲ- ಮತ-ತ- ಕ-ಡ-ಯಲ- ಏನ-ದರ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ತ-ನ-ನ-ು ಮ-್-ು ಕ-ಡ-ಯ-ು ಏ-ಾ-ರ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಏನಾದರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
I-li t-nnal- --ttu -uḍ----- ----a-- dorey-t-----e? Illi tinnalu mattu kuḍiyalu ēnādaru doreyuttadeye? I-l- t-n-a-u m-t-u k-ḍ-y-l- ē-ā-a-u d-r-y-t-a-e-e- -------------------------------------------------- Illi tinnalu mattu kuḍiyalu ēnādaru doreyuttadeye?
Maaari mo ba akong gisingin ng alas 7:00 ng umaga? ದಯವ--್-ು ನನ್----ು ಬ-ಳ----ೆ -----ಂ---ೆ---್--ಸುವ-ರಾ? ದಯವ-ಟ-ಟ- ನನ-ನನ-ನ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಏಳ- ಗ-ಟ-ಗ- ಎಬ-ಬ-ಸ-ವ-ರ-? ದ-ವ-ಟ-ಟ- ನ-್-ನ-ನ- ಬ-ಳ-ಗ-ಗ- ಏ-ು ಗ-ಟ-ಗ- ಎ-್-ಿ-ು-ಿ-ಾ- -------------------------------------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಿರಾ? 0
D--a------nan-annu ---i-ge -ḷ--gaṇṭe-- -b--s--i--? Dayaviṭṭu nannannu beḷigge ēḷu gaṇṭege ebbisuvirā? D-y-v-ṭ-u n-n-a-n- b-ḷ-g-e ē-u g-ṇ-e-e e-b-s-v-r-? -------------------------------------------------- Dayaviṭṭu nannannu beḷigge ēḷu gaṇṭege ebbisuvirā?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -