Phrasebook

tl giving reasons 2   »   kn ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೨

76 [pitumpu’t anim]

giving reasons 2

giving reasons 2

೭೬ [ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

76 [Eppattāru]

ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೨

[kāraṇa nīḍuvudu 2.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kannada Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pumunta? ನ--ು ----ಬರ--ಲ್ಲ? ನ-ನ- ಏಕ- ಬರಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ- ಏ-ೆ ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- ----------------- ನೀನು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? 0
N--u-ē-e bar-l--l-? Nīnu ēke baralilla? N-n- ē-e b-r-l-l-a- ------------------- Nīnu ēke baralilla?
Nagkasakit ako. ನನಗ--ಹ-ಷಾ-ು---ಲ----. ನನಗ- ಹ-ಷ-ರ- ಇರಲ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಹ-ಷ-ರ- ಇ-ಲ-ಲ-ಲ- -------------------- ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. 0
Nana-- huṣ-ru--ra-il--. Nanage huṣāru iralilla. N-n-g- h-ṣ-r- i-a-i-l-. ----------------------- Nanage huṣāru iralilla.
Hindi ako nakapunta dahil nagkasakit ako. ನ-ಗ- --ಷಾ-ು ಇರ--ಲ್-,--ದ--ರ--- ನಾ-- -ರಲಿಲ್-. ನನಗ- ಹ-ಷ-ರ- ಇರಲ-ಲ-ಲ, ಆದ-ದರ--ದ ನ-ನ- ಬರಲ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಹ-ಷ-ರ- ಇ-ಲ-ಲ-ಲ- ಆ-ು-ರ-ಂ- ನ-ನ- ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------- ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. 0
Na-------ṣ-ru--ral-l--,--d-dar-n---nā---------lla. Nanage huṣāru iralilla, ādudarinda nānu baralilla. N-n-g- h-ṣ-r- i-a-i-l-, ā-u-a-i-d- n-n- b-r-l-l-a- -------------------------------------------------- Nanage huṣāru iralilla, ādudarinda nānu baralilla.
Bakit hindi siya pumunta? ಅವ-------ಬಂ-ಿಲ-ಲ? ಅವಳ- ಏಕ- ಬ-ದ-ಲ-ಲ? ಅ-ಳ- ಏ-ೆ ಬ-ದ-ಲ-ಲ- ----------------- ಅವಳು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? 0
Avaḷ----e -a--il-a? Avaḷu ēke bandilla? A-a-u ē-e b-n-i-l-? ------------------- Avaḷu ēke bandilla?
Siya ay napagod. ಅವ-ು ದ--ದ-ದ್ದ-ಳ-. ಅವಳ- ದಣ-ದ-ದ-ದ-ಳ-. ಅ-ಳ- ದ-ಿ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ----------------- ಅವಳು ದಣಿದಿದ್ದಾಳೆ. 0
A-a-u -----i-d---. Avaḷu daṇididdāḷe. A-a-u d-ṇ-d-d-ā-e- ------------------ Avaḷu daṇididdāḷe.
Hindi siya dumating dahil siya ay napagod. ಅ--ು ದಣಿದಿದ-ದ-ಳ-, -ದು--ಿ-ದ -ಂದಿಲ್-. ಅವಳ- ದಣ-ದ-ದ-ದ-ಳ-, ಆದ-ದರ--ದ ಬ-ದ-ಲ-ಲ. ಅ-ಳ- ದ-ಿ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ಆ-ು-ರ-ಂ- ಬ-ದ-ಲ-ಲ- ----------------------------------- ಅವಳು ದಣಿದಿದ್ದಾಳೆ, ಆದುದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. 0
A-aḷ- -a-idi-dāḷe, ād-da-i-d- -----l--. Avaḷu daṇididdāḷe, ādudarinda bandilla. A-a-u d-ṇ-d-d-ā-e- ā-u-a-i-d- b-n-i-l-. --------------------------------------- Avaḷu daṇididdāḷe, ādudarinda bandilla.
Bakit hindi siya pumunta? ಅ--- --ೆ -----್-? ಅವನ- ಏಕ- ಬ-ದ-ಲ-ಲ? ಅ-ನ- ಏ-ೆ ಬ-ದ-ಲ-ಲ- ----------------- ಅವನು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? 0
Ava-- ē-- ba-dil--? Avanu ēke bandilla? A-a-u ē-e b-n-i-l-? ------------------- Avanu ēke bandilla?
Hindi siya interesado. ಅ-ನಿಗ- ಇಷ-ಟವಿರಲಿಲ್-. ಅವನ-ಗ- ಇಷ-ಟವ-ರಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. -------------------- ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
Av-n-g-----av-ral--l-. Avanige iṣṭaviralilla. A-a-i-e i-ṭ-v-r-l-l-a- ---------------------- Avanige iṣṭaviralilla.
Hindi siya pumunta dahil hindi siya interesado. ಅ--ಿಗೆ-ಇಷ-ಟ-ಿರ-ಿಲ್ಲ, ಆ-ು-ರಿಂದ ಬ--ಿಲ್ಲ. ಅವನ-ಗ- ಇಷ-ಟವ-ರಲ-ಲ-ಲ, ಆದ-ದರ--ದ ಬ-ದ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-, ಆ-ು-ರ-ಂ- ಬ-ದ-ಲ-ಲ- -------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. 0
Av--ig- ----v---l---a,--dud-r--da-ba-d----. Avanige iṣṭaviralilla, ādudarinda bandilla. A-a-i-e i-ṭ-v-r-l-l-a- ā-u-a-i-d- b-n-i-l-. ------------------------------------------- Avanige iṣṭaviralilla, ādudarinda bandilla.
Bakit hindi kayo pumunta? ನೀ-ು-ಳು-ಏಕ--ಬರ--ಲ-ಲ? ನ-ವ-ಗಳ- ಏಕ- ಬರಲ-ಲ-ಲ? ನ-ವ-ಗ-ು ಏ-ೆ ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- -------------------- ನೀವುಗಳು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? 0
N--ug-ḷ- -ke--ar--il--? Nīvugaḷu ēke baralilla? N-v-g-ḷ- ē-e b-r-l-l-a- ----------------------- Nīvugaḷu ēke baralilla?
Sira ang sasakyan namin. ನಮ್ಮ -ಾ-- --------. ನಮ-ಮ ಕ-ರ- ಕ-ಟ-ಟ-ದ-. ನ-್- ಕ-ರ- ಕ-ಟ-ಟ-ದ-. ------------------- ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. 0
N-m-m- -ār-k----d-. Nam'ma kār keṭṭide. N-m-m- k-r k-ṭ-i-e- ------------------- Nam'ma kār keṭṭide.
Hindi kami nakarating dahil sira ang sasakyan namin. ನ-್- ಕಾ---ಕ-ಟ್-ಿರುವ-------ನಾವ- ಬ-ಲ--್ಲ. ನಮ-ಮ ಕ-ರ- ಕ-ಟ-ಟ-ರ-ವ-ದರ--ದ ನ-ವ- ಬರಲ-ಲ-ಲ. ನ-್- ಕ-ರ- ಕ-ಟ-ಟ-ರ-ವ-ದ-ಿ-ದ ನ-ವ- ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- --------------------------------------- ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ. 0
N---m- --- k-ṭ--r-vud---nda--ā----ar--i--a. Nam'ma kār keṭṭiruvudarinda nāvu baralilla. N-m-m- k-r k-ṭ-i-u-u-a-i-d- n-v- b-r-l-l-a- ------------------------------------------- Nam'ma kār keṭṭiruvudarinda nāvu baralilla.
Bakit hindi dumating ang mga tao? ಅ-ರು-ಳು ಏ-ೆ--ಂ--ಲ್-? ಅವರ-ಗಳ- ಏಕ- ಬ-ದ-ಲ-ಲ? ಅ-ರ-ಗ-ು ಏ-ೆ ಬ-ದ-ಲ-ಲ- -------------------- ಅವರುಗಳು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? 0
Av-rug--u-ēke-bandi-la? Avarugaḷu ēke bandilla? A-a-u-a-u ē-e b-n-i-l-? ----------------------- Avarugaḷu ēke bandilla?
Hindi nila naabutan ang tren. ಅವ--ಗ--ರೈ-ು --್-ಿ-ಹ--ಿ-ು. ಅವರ-ಗ- ರ-ಲ- ತಪ-ಪ- ಹ-ಯ-ತ-. ಅ-ರ-ಗ- ರ-ಲ- ತ-್-ಿ ಹ-ಯ-ತ-. ------------------------- ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. 0
A-ar--- -a-lu-t-ppi-hō---u. Avarige railu tappi hōyitu. A-a-i-e r-i-u t-p-i h-y-t-. --------------------------- Avarige railu tappi hōyitu.
Hindi sila nakapunta dahil hindi nila naabutan ang tren. ಅವರಿ-ೆ-ರೈ-ು ---ಪ- ಹ-----ದ---ದ ಅವ-ು ಬಂದಿ-್ಲ. ಅವರ-ಗ- ರ-ಲ- ತಪ-ಪ- ಹ-ಗ-ದ-ದರ--ದ ಅವರ- ಬ-ದ-ಲ-ಲ. ಅ-ರ-ಗ- ರ-ಲ- ತ-್-ಿ ಹ-ಗ-ದ-ದ-ಿ-ದ ಅ-ರ- ಬ-ದ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------- ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. 0
A-ar-g-----lu ---p- h---d-a-in----varu-band-l-a. Avarige railu tappi hōgiddarinda avaru bandilla. A-a-i-e r-i-u t-p-i h-g-d-a-i-d- a-a-u b-n-i-l-. ------------------------------------------------ Avarige railu tappi hōgiddarinda avaru bandilla.
Bakit hindi ka pumunta? ನೀ-ು -ಕ- ಬ-ಲ-ಲ್ಲ? ನ-ನ- ಏಕ- ಬರಲ-ಲ-ಲ? ನ-ನ- ಏ-ೆ ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- ----------------- ನೀನು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? 0
N-nu-ē-- bar---l--? Nīnu ēke baralilla? N-n- ē-e b-r-l-l-a- ------------------- Nīnu ēke baralilla?
Hindi ako pinayagan. ನ----ಬರ---ಅನು------ಲ--್-. ನನಗ- ಬರಲ- ಅನ-ಮತ- ಇರಲ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಬ-ಲ- ಅ-ು-ತ- ಇ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------- ನನಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 0
Na-age---r-l-----ma-i --al-l-a. Nanage baralu anumati iralilla. N-n-g- b-r-l- a-u-a-i i-a-i-l-. ------------------------------- Nanage baralu anumati iralilla.
Hindi ako pumunta kasi hindi ako pinayagan. ನನ-- --ಲ--ಅನ-ಮತ- ಇ--ಿಲ್-- ಆದ್ದರ----ಬರಲಿ-್ಲ. ನನಗ- ಬರಲ- ಅನ-ಮತ- ಇರಲ-ಲ-ಲ, ಆದ-ದರ--ದ ಬರಲ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಬ-ಲ- ಅ-ು-ತ- ಇ-ಲ-ಲ-ಲ- ಆ-್-ರ-ಂ- ಬ-ಲ-ಲ-ಲ- ------------------------------------------- ನನಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. 0
Na-ag--ba-a-- -nu--ti----l---a, -d-a-ind--b-r---l--. Nanage baralu anumati iralilla, āddarinda baralilla. N-n-g- b-r-l- a-u-a-i i-a-i-l-, ā-d-r-n-a b-r-l-l-a- ---------------------------------------------------- Nanage baralu anumati iralilla, āddarinda baralilla.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -