Phrasebook

tl On the train   »   th บนรถไฟ

34 [tatlumpu’t apat]

On the train

On the train

34 [สามสิบสี่]

sǎm-sìp-sèe

บนรถไฟ

[bon-rót-fai]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Yun ba ang tren papuntang Berlin? นั่น-ถ-ฟ---บอร์--นใ-่ไ---ครับ - --? น--นรถไฟไปเบอร-ล-นใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-ไ-ไ-เ-อ-์-ิ-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหม ครับ / คะ? 0
n-̂n--ó--f-i-bh-i-bur̶-l-----â---a-----a---k-́ na-n-ro-t-fai-bhai-bur--lin-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---o-t-f-i-b-a---u-̶-l-n-c-a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ nân-rót-fai-bhai-bur̶-lin-châi-mǎi-kráp-ká
Anong oras aalis ang tren? รถไ--อกเ-ื่อไ- ครั------? รถไฟออกเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-อ-ก-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------- รถไฟออกเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r-́t--ai-àw--m-----ra--k-a----á ro-t-fai-a-wk-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---̀-k-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- rót-fai-àwk-mêua-rai-kráp-ká
Kailan darating ang tren sa Berlin? ร-ไ-ไ-ถึ--บ----ิ-เ-ื่อไ-ร่ -รั--/-คะ? รถไฟไปถ-งเบอร-ล-นเม--อไหร- คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-ถ-ง-บ-ร-ล-น-ม-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ ครับ / คะ? 0
r----fai-b-ai--e-ung--ur̶-l-n-------r-̀-----́p--á ro-t-fai-bhai-te-ung-bur--lin-me-ua-ra-i-kra-p-ka- r-́---a---h-i-t-̌-n---u-̶-l-n-m-̂-a-r-̀---r-́---a- -------------------------------------------------- rót-fai-bhai-těung-bur̶-lin-mêua-rài-kráp-ká
Paumanhin, maaari ba akong dumaan? ขอโ-ษ-รับ / -- ผม - --ฉัน --ผ่----่----้ไห--ค--- /-คะ ? ขอโทษคร-บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ขอผ-านหน-อยได-ไหม คร-บ / คะ ? ข-โ-ษ-ร-บ / ค- ผ- / ด-ฉ-น ข-ผ-า-ห-่-ย-ด-ไ-ม ค-ั- / ค- ? ------------------------------------------------------- ขอโทษครับ / คะ ผม / ดิฉัน ขอผ่านหน่อยได้ไหม ครับ / คะ ? 0
k-̌w--o----ra-p-ka--p-̌m------ha-n--a---p------̀wy--âi--a---kr-́---á ka-w-to-t-kra-p-ka--po-m-di--cha-n-ka-w-pa-n-na-wy-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---o-t-k-a-p-k-́-p-̌---i---h-̌---a-w-p-̀---a-w---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------- kǎw-tôt-kráp-ká-pǒm-dì-chǎn-kǎw-pàn-nàwy-dâi-mǎi-kráp-ká
Sa tingin ko ito ang aking upuan. ผม /--ิฉ-น --ดว่าน-่เ-----่-ั-งของ--ม-- ด-ฉัน----- ---ะ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าน--เป-นท--น--งของ ผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-น-่-ป-น-ี-น-่-ข-ง ผ- / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่านี่เป็นที่นั่งของ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
pǒm-dì-chǎn----t-w----êe-bhe-----e---̂n--k-̌-ng-pǒ------c-a-n-k-----ká po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ne-e-bhen-te-e-na-ng-ka-wng-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-n-̂---h-n-t-̂---a-n---a-w-g-p-̌---i---h-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-nêe-bhen-têe-nâng-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Sa tingin ko, kayo po ay nakaupo sa aking upuan. ผ--/----ัน---ด--าคุณนั่-ที---่-ขอ-ผม ---ิฉั--ค----- -ะ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าค-ณน--งท--น--งของผม / ด-ฉ-น คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ค-ณ-ั-ง-ี-น-่-ข-ง-ม / ด-ฉ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผม / ดิฉัน ครับ / คะ 0
p--m-------a-n----t-wâ-k-o--n-̂n-------n-̂---k----g-p--m---̀-chǎ--k--́----́ po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-na-ng-te-e-na-ng-ka-wng-po-m-di--cha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---a-n---e-e-n-̂-g-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-nâng-têe-nâng-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-kráp-ká
Nasaan ang kotseng tulugan? ต-้--น-------นไหน-ค--- - คะ? ต--นอนอย--ขบวนไหน คร-บ / คะ? ต-้-อ-อ-ู-ข-ว-ไ-น ค-ั- / ค-? ---------------------------- ตู้นอนอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ? 0
d-o-on--n----------bu-----̌i-k-áp-k-́ dho-on-on-a--yo-ok-buan-na-i-kra-p-ka- d-o-o---n-a---o-o---u-n-n-̌---r-́---a- -------------------------------------- dhôon-on-à-yôok-buan-nǎi-kráp-ká
Ang kotseng-tulugan ay nasa dulo ng tren. ตู้---อย--ข---ท--ยสุ-ข-งรถ-ฟ ต--นอนอย--ขบวนท-ายส-ดของรถไฟ ต-้-อ-อ-ู-ข-ว-ท-า-ส-ด-อ-ร-ไ- ---------------------------- ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ 0
d--̂---o--à--o--k--uan-t-́i-sò---ka-w---rót-f-i dho-on-on-a--yo-ok-buan-ta-i-so-ot-ka-wng-ro-t-fai d-o-o---n-a---o-o---u-n-t-́---o-o---a-w-g-r-́---a- -------------------------------------------------- dhôon-on-à-yôok-buan-tái-sòot-kǎwng-rót-fai
At nasaan ang kotseng kainan? – Sa unahan. แ---ถ-------ยู--บว-ไหน----- - -ะ-- -บว-ห--- -ร-บ ---ะ และรถเสบ-ยงอย--ขบวนไหน คร-บ / คะ?- ขบวนหน-า คร-บ / คะ แ-ะ-ถ-ส-ี-ง-ย-่-บ-น-ห- ค-ั- / ค-?- ข-ว-ห-้- ค-ั- / ค- ----------------------------------------------------- และรถเสบียงอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ?- ขบวนหน้า ครับ / คะ 0
læ---ót--ǎ----e--ong-a---o----b------̌i--ráp---́-kòp-w-n-n---k-a---ká læ--ro-t-sa-y-bee-yong-a--yo-ok-buan-na-i-kra-p-ka--ko-p-won-na--kra-p-ka- l-́-r-́---a-y-b-e-y-n---̀-y-̂-k-b-a---a-i-k-a-p-k-́-k-̀---o---a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------- lǽ-rót-sǎy-bee-yong-à-yôok-buan-nǎi-kráp-ká-kòp-won-nâ-kráp-ká
Pwede ba akong matulog sa baba? ผ--/ ดิ--น---น-----งล่า--ด---ม ค--บ /---? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนข-างล-างได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-้-ง-่-ง-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างล่างได้ไหม ครับ / คะ? 0
pǒm--i----ǎ--ka-wn--n---̂n--l------a-i-m--i--ráp-ká po-m-di--cha-n-ka-wn-on-ka-ng-la-ng-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-k-̂-g-l-̂-g-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-kâng-lâng-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari ba akong matulog sa gitna? ผม - --ฉัน--อ-----งก-างไ---------บ-- -ะ? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนตรงกลางได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-ร-ก-า-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนตรงกลางได้ไหม ครับ / คะ? 0
po-m--i--c--̌--k-̌wn--n-----n--gla------i---̌--kr------́ po-m-di--cha-n-ka-wn-on-dhrong-glang-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-d-r-n---l-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-dhrong-glang-dâi-mǎi-kráp-ká
Pwede ba akong matulog sa taas ผ- - --ฉ-น--อ---ข-า---ได้-------บ - --? ผม / ด-ฉ-น ขอนอนข-างบนได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-น-น-้-ง-น-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างบนได้ไหม ครับ / คะ? 0
p----d----h--n-k-----o--kâ---bon-------a-i-k------á po-m-di--cha-n-ka-wn-on-ka-ng-bon-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n-k-̂-g-b-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwn-on-kâng-bon-dâi-mǎi-kráp-ká
Kailan tayo makakarating sa hangganan? เ--จ---ง-าย--น-มื่--ห--? เราจะถ-งชายแดนเม--อไหร-? เ-า-ะ-ึ-ช-ย-ด-เ-ื-อ-ห-่- ------------------------ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่? 0
r----à-te-ung-chai-d-n--e-ua-r--i rao-ja--te-ung-chai-dæn-me-ua-ra-i r-o-j-̀-t-̌-n---h-i-d-n-m-̂-a-r-̀- ---------------------------------- rao-jà-těung-chai-dæn-mêua-rài
Gaano katagal ang biyahe papuntang Berlin? ไปเบอร์-ิ--ช้เ-ลานาน--่า-หร- -ร-บ /--ะ? ไปเบอร-ล-นใช-เวลานานเท-าไหร- คร-บ / คะ? ไ-เ-อ-์-ิ-ใ-้-ว-า-า-เ-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
bhai---r̶--i---há--wa------an---̂--ra-i--r--p---́ bhai-bur--lin-cha-i-way-la-nan-ta-o-ra-i-kra-p-ka- b-a---u-̶-l-n-c-a-i-w-y-l---a---a-o-r-̀---r-́---a- -------------------------------------------------- bhai-bur̶-lin-chái-way-la-nan-tâo-rài-kráp-ká
Naantala ba ang tren? รถไฟจะ-ข้-ช้--หม--รั- / ค-? รถไฟจะเข-าช-าไหม คร-บ / คะ? ร-ไ-จ-เ-้-ช-า-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- รถไฟจะเข้าช้าไหม ครับ / คะ? 0
r--t--a--jà------ch-́----i-kráp---́ ro-t-fai-ja--ka-o-cha--ma-i-kra-p-ka- r-́---a---a---a-o-c-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- rót-fai-jà-kâo-chá-mǎi-kráp-ká
Mayroon ba kayong pwedeng basahin? คุ-ม-----อ-าน--ม---ับ / --? ค-ณม-อะไรอ-านไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ะ-ร-่-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีอะไรอ่านไหม ครับ / คะ? 0
k-on-----à--ai---n-m--i-------k-́ koon-mee-a--rai-a-n-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---̀-r-i-a-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- koon-mee-à-rai-àn-mǎi-kráp-ká
Maaari bang makakuha ng makakain at maiinom dito? ท-่นี่มีอา--รและเค----ง--่ม--ย---- --ับ /-คะ? ท--น--ม-อาหารและเคร--องด--มขาย ไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-อ-ห-ร-ล-เ-ร-่-ง-ื-ม-า- ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขาย ไหม ครับ / คะ? 0
t-̂e---̂e-----a---̌--l-́----̂u-n--d-̀um--ǎi-mǎ--kr-́p---́ te-e-ne-e-mee-a-ha-n-læ--kre-uang-de-um-ka-i-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-a-h-̌---æ---r-̂-a-g-d-̀-m-k-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- têe-nêe-mee-a-hǎn-lǽ-krêuang-dèum-kǎi-mǎi-kráp-ká
Maaari mo ba akong gisingin ng alas 7:00 ng umaga? คุณ-่วย-ลุก ผม-/ ----น -อ-เ-็---งได-ไหม-ค--- / คะ? ค-ณช-วยปล-ก ผม / ด-ฉ-น ตอนเจ-ดโมงได-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-่-ย-ล-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-น-จ-ด-ม-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------------------- คุณช่วยปลุก ผม / ดิฉัน ตอนเจ็ดโมงได้ไหม ครับ / คะ? 0
ko-n--hu----bh------po---------a-n-dhawn-j-̀--m----da-i--ǎi--r-́---á koon-chu-ay-bhlo-ok-po-m-di--cha-n-dhawn-je-t-mong-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-y-b-l-̀-k-p-̌---i---h-̌---h-w---e-t-m-n---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------- koon-chûay-bhlòok-pǒm-dì-chǎn-dhawn-jèt-mong-dâi-mǎi-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -