Phrasebook

tl Adjectives 3   »   th คำคุณศัพท์ 3

80 [walumpu]

Adjectives 3

Adjectives 3

80 [แปดสิบ]

bhæ̀t-sìp

คำคุณศัพท์ 3

[kam-koon-ná-sàp]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
May aso siya. เธอ-ี--------่-ตัว เธอม-ส-น-ขหน--งต-ว เ-อ-ี-ุ-ั-ห-ึ-ง-ั- ------------------ เธอมีสุนัขหนึ่งตัว 0
t----------̀o----k-n--u------a tur--mee-so-o-na-k-ne-ung-dhua t-r---e---o-o-n-́---e-u-g-d-u- ------------------------------ tur̶-mee-sòo-nák-nèung-dhua
Malaki ang aso. สุน-ข-ั--ห-่ ส-น-ขต-วใหญ- ส-น-ข-ั-ใ-ญ- ------------ สุนัขตัวใหญ่ 0
s--o----k---u--ya-i so-o-na-k-dhua-ya-i s-̀---a-k-d-u---a-i ------------------- sòo-nák-dhua-yài
Mayroon siyang malaking aso. เ--มี--น----วใ-ญ่หน-่---ว เธอม-ส-น-ขต-วใหญ-หน--งต-ว เ-อ-ี-ุ-ั-ต-ว-ห-่-น-่-ต-ว ------------------------- เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว 0
t----m---sò--na-k------y------̀--g-dhua tur--mee-so-o-na-k-dhua-ya-i-ne-ung-dhua t-r---e---o-o-n-́---h-a-y-̀---e-u-g-d-u- ---------------------------------------- tur̶-mee-sòo-nák-dhua-yài-nèung-dhua
May bahay siya. เธ--ีบ้-น-น-่---ัง เธอม-บ-านหน--งหล-ง เ-อ-ี-้-น-น-่-ห-ั- ------------------ เธอมีบ้านหนึ่งหลัง 0
tur---e--b--n-nèung-----g tur--mee-ba-n-ne-ung-la-ng t-r---e---a-n-n-̀-n---a-n- -------------------------- tur̶-mee-bân-nèung-lǎng
Maliit ang bahay. บ้---ลั---็ก บ-านหล-งเล-ก บ-า-ห-ั-เ-็- ------------ บ้านหลังเล็ก 0
ba-n-l--n--l-́k ba-n-la-ng-le-k b-̂---a-n---e-k --------------- bân-lǎng-lék
Mayroon siyang maliit na bahay. เธ-มี---น---งเ-็----่ง-ล-ง เธอม-บ-านหล-งเล-กหน--งหล-ง เ-อ-ี-้-น-ล-ง-ล-ก-น-่-ห-ั- -------------------------- เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง 0
tur̶-me--b--n-la--g-lé--ne--n----̌-g tur--mee-ba-n-la-ng-le-k-ne-ung-la-ng t-r---e---a-n-l-̌-g-l-́---e-u-g-l-̌-g ------------------------------------- tur̶-mee-bân-lǎng-lék-nèung-lǎng
Nakatira siya sa isang hotel. เข-พัก--ู---โ-งแรมห--่ง--่ง เขาพ-กอย--ในโรงแรมหน--งแห-ง เ-า-ั-อ-ู-ใ-โ-ง-ร-ห-ึ-ง-ห-ง --------------------------- เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง 0
k------́------ô--------n--ræm-n-̀----h-̀-g ka-o-pa-k-a--yo-o-nai-rong-ræm-ne-ung-hæ-ng k-̌---a-k-a---o-o-n-i-r-n---æ---e-u-g-h-̀-g ------------------------------------------- kǎo-pák-à-yôo-nai-rong-ræm-nèung-hæ̀ng
Mura ang hotel. โร-แ---าค-ถูก โรงแรมราคาถ-ก โ-ง-ร-ร-ค-ถ-ก ------------- โรงแรมราคาถูก 0
r--g--æm--a----t-̀ok rong-ræm-ra-ka-to-ok r-n---æ---a-k---o-o- -------------------- rong-ræm-ra-ka-tòok
Nakatira siya sa isang murang hotel. เ---ัก---่--โ-งแ-ม--ค--ูก เขาพ-กอย--ในโรงแรมราคาถ-ก เ-า-ั-อ-ู-ใ-โ-ง-ร-ร-ค-ถ-ก ------------------------- เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก 0
k----p-́--à-y--o-na--r-----æm-ra-ka-t--ok ka-o-pa-k-a--yo-o-nai-rong-ræm-ra-ka-to-ok k-̌---a-k-a---o-o-n-i-r-n---æ---a-k---o-o- ------------------------------------------ kǎo-pák-à-yôo-nai-rong-ræm-ra-ka-tòok
May kotse siya. เขามีรถ-นึ--ค-น เขาม-รถหน--งค-น เ-า-ี-ถ-น-่-ค-น --------------- เขามีรถหนึ่งคัน 0
kǎ--mee-ro-t-n-̀-----an ka-o-mee-ro-t-ne-ung-kan k-̌---e---o-t-n-̀-n---a- ------------------------ kǎo-mee-rót-nèung-kan
Mahal ang kotse. ร--า-า--ง รถราคาแพง ร-ร-ค-แ-ง --------- รถราคาแพง 0
r-́t--a--a----g ro-t-ra-ka-pæng r-́---a-k---æ-g --------------- rót-ra-ka-pæng
Mayroon siyang mamahaling kotse. เขามีร-ร-คาแ--------ัน เขาม-รถราคาแพงหน--งค-น เ-า-ี-ถ-า-า-พ-ห-ึ-ง-ั- ---------------------- เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน 0
kǎ--mee-r--t--a--a--æng-n-̀ung---n ka-o-mee-ro-t-ra-ka-pæng-ne-ung-kan k-̌---e---o-t-r---a-p-n---e-u-g-k-n ----------------------------------- kǎo-mee-rót-ra-ka-pæng-nèung-kan
Nagbabasa siya ng isang nobela. เ--อ------ายห--่-เ--่อง เขาอ-านน-ยายหน--งเร--อง เ-า-่-น-ิ-า-ห-ึ-ง-ร-่-ง ----------------------- เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง 0
k-̌o-a---ni---ai-n----g-rêu-ng ka-o-a-n-ni--yai-ne-ung-re-uang k-̌---̀---i---a---e-u-g-r-̂-a-g ------------------------------- kǎo-àn-ní-yai-nèung-rêuang
Nakakainip ang nobela. น-ย-----เบื่อ น-ยายน-าเบ--อ น-ย-ย-่-เ-ื-อ ------------- นิยายน่าเบื่อ 0
ni--yai-nâ-be-ua ni--yai-na--be-ua n-́-y-i-n-̂-b-̀-a ----------------- ní-yai-nâ-bèua
Nagbabasa siya ng isang nakakainip na nobela. เข--่า-----ยน่าเ--่-ห--่ง-รื่-ง เขาอ-านน-ยายน-าเบ--อหน--งเร--อง เ-า-่-น-ิ-า-น-า-บ-่-ห-ึ-ง-ร-่-ง ------------------------------- เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง 0
kǎo-a-n-ni--yai-n-̂---̀-a------g-r--uang ka-o-a-n-ni--yai-na--be-ua-ne-ung-re-uang k-̌---̀---i---a---a---e-u---e-u-g-r-̂-a-g ----------------------------------------- kǎo-àn-ní-yai-nâ-bèua-nèung-rêuang
Nanonood siya ng pelikula. เธ-----ั-หนึ่----่-ง เธอด-หน-งหน--งเร--อง เ-อ-ู-น-ง-น-่-เ-ื-อ- -------------------- เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง 0
tur̶-d---nǎ-g--èung---̂uang tur--doo-na-ng-ne-ung-re-uang t-r---o---a-n---e-u-g-r-̂-a-g ----------------------------- tur̶-doo-nǎng-nèung-rêuang
Kapana-panabik ang pelikula. หนัง-่-ต--น--้น หน-งน-าต--นเต-น ห-ั-น-า-ื-น-ต-น --------------- หนังน่าตื่นเต้น 0
n-̌-g--â--h-̀---dh--n na-ng-na--dhe-un-dhe-n n-̌-g-n-̂-d-e-u---h-̂- ---------------------- nǎng-nâ-dhèun-dhên
Nanonood siya ng isang kapanapanabik na pelikula. เธอ-ูห---น่----นเ-้-หนึ่----่อง เธอด-หน-งน-าต--นเต-นหน--งเร--อง เ-อ-ู-น-ง-่-ต-่-เ-้-ห-ึ-ง-ร-่-ง ------------------------------- เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง 0
t--̶-doo-n---g--â-dh-̀-----e---n-̀----r---a-g tur--doo-na-ng-na--dhe-un-dhe-n-ne-ung-re-uang t-r---o---a-n---a---h-̀-n-d-e-n-n-̀-n---e-u-n- ---------------------------------------------- tur̶-doo-nǎng-nâ-dhèun-dhên-nèung-rêuang

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -