Phrasebook

tl Asking questions 1   »   th การตั้งคำถาม 1

62 [animnapu’t dalawa]

Asking questions 1

Asking questions 1

62 [หกสิบสอง]

hòk-sìp-sǎwng

การตั้งคำถาม 1

[gan-dhâng-kam-tǎm]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
matuto เรียน เร-ยน เ-ี-น ----- เรียน 0
r--n rian r-a- ---- rian
Marami bang natututunan ang mga mag-aaral? น-----ยน-เร---เย-ะไ-ม? น-กเร-ยน เร-ยนเยอะไหม? น-ก-ร-ย- เ-ี-น-ย-ะ-ห-? ---------------------- นักเรียน เรียนเยอะไหม? 0
n-́k----n--ia--------ǎi na-k-rian-rian-yu-н-ma-i n-́---i-n-r-a---u-н-m-̌- ------------------------ nák-rian-rian-yúн-mǎi
Hindi, kaunti ang natutunan nila. ไม--พ---ข-----นน้อย ไม- พวกเขาเร-ยนน-อย ไ-่ พ-ก-ข-เ-ี-น-้-ย ------------------- ไม่ พวกเขาเรียนน้อย 0
mâ---û-k-ka-o-ria---á-y ma-i-pu-ak-ka-o-rian-na-wy m-̂---u-a---a-o-r-a---a-w- -------------------------- mâi-pûak-kǎo-rian-náwy
pagtatanong ถ-ม ถาม ถ-ม --- ถาม 0
ta-m ta-m t-̌- ---- tǎm
Madalas mo bang tanungin ang guro? คุ-ถา-คำถ-ม---ค--บ่อ---ม? ค-ณถามค-ถามค-ณคร-บ-อยไหม? ค-ณ-า-ค-ถ-ม-ุ-ค-ู-่-ย-ห-? ------------------------- คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม? 0
ko-n------kam------ko-n-k--o--àw--ma-i koon-ta-m-kam-ta-m-koon-kroo-ba-wy-ma-i k-o---a-m-k-m-t-̌---o-n-k-o---a-w---a-i --------------------------------------- koon-tǎm-kam-tǎm-koon-kroo-bàwy-mǎi
Hindi, hindi ko siya madalas tinatanong. ไม่ค-ับ-- -----ม - -ิฉัน-ถา-ท----ม---อย ไม-คร-บ / ค-ะ ผม / ด-ฉ-น ถามท-านไม-บ-อย ไ-่-ร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ถ-ม-่-น-ม-บ-อ- --------------------------------------- ไม่ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน ถามท่านไม่บ่อย 0
m-̂--k--́p-k-̂---̌----̀---a------m-tâ--mâ--b-̀wy ma-i-kra-p-ka--po-m-di--cha-n-ta-m-ta-n-ma-i-ba-wy m-̂---r-́---a---o-m-d-̀-c-a-n-t-̌---a-n-m-̂---a-w- -------------------------------------------------- mâi-kráp-kâ-pǒm-dì-chǎn-tǎm-tân-mâi-bàwy
pagsagot ตอบก-ับ ตอบกล-บ ต-บ-ล-บ ------- ตอบกลับ 0
d------g-àp dha-wp-gla-p d-a-w---l-̀- ------------ dhàwp-glàp
Pakiusap, sumagot ka. / Paki-sagot, salamat. ช่วย------ย-ค-ั--/-คะ ช-วยตอบด-วย คร-บ / คะ ช-ว-ต-บ-้-ย ค-ั- / ค- --------------------- ช่วยตอบด้วย ครับ / คะ 0
c----y-d-à-p-dû-y--r-́--k-́ chu-ay-dha-wp-du-ay-kra-p-ka- c-u-a---h-̀-p-d-̂-y-k-a-p-k-́ ----------------------------- chûay-dhàwp-dûay-kráp-ká
Sasagot ako. ผ- ---ิฉั- --บ ผม / ด-ฉ-น ตอบ ผ- / ด-ฉ-น ต-บ -------------- ผม / ดิฉัน ตอบ 0
pǒm-d----hǎn--ha--p po-m-di--cha-n-dha-wp p-̌---i---h-̌---h-̀-p --------------------- pǒm-dì-chǎn-dhàwp
trabaho ท---น ท-งาน ท-ง-น ----- ทำงาน 0
t---ng-n tam-ngan t-m-n-a- -------- tam-ngan
Nagtatrabaho ba siya ngayon? เข--ำล-งทำงาน--ู่-ช่---? เขาก-ล-งท-งานอย--ใช-ไหม? เ-า-ำ-ั-ท-ง-น-ย-่-ช-ไ-ม- ------------------------ เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม? 0
ka----a--l----t---n-a--à--o-o-c-----m--i ka-o-gam-lang-tam-ngan-a--yo-o-cha-i-ma-i k-̌---a---a-g-t-m-n-a---̀-y-̂---h-̂---a-i ----------------------------------------- kǎo-gam-lang-tam-ngan-à-yôo-châi-mǎi
Oo, nagtatrabaho siya ngayon. ใ---ค--บ - -่- -ขา-ำลัง-ำง-นอ-ู่ ใช- คร-บ / ค-ะ เขาก-ล-งท-งานอย-- ใ-่ ค-ั- / ค-ะ เ-า-ำ-ั-ท-ง-น-ย-่ -------------------------------- ใช่ ครับ / ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ 0
ch-̂i-k-á--k-̂-kǎ----m--a-g-ta----------yo-o cha-i-kra-p-ka--ka-o-gam-lang-tam-ngan-a--yo-o c-a-i-k-a-p-k-̂-k-̌---a---a-g-t-m-n-a---̀-y-̂- ---------------------------------------------- châi-kráp-kâ-kǎo-gam-lang-tam-ngan-à-yôo
pagdating ม- มา ม- -- มา 0
-a ma m- -- ma
Dadating ka ba? คุ------ห-? ค-ณจะมาไหม? ค-ณ-ะ-า-ห-? ----------- คุณจะมาไหม? 0
k-o--jà--a--ǎi koon-ja--ma-ma-i k-o---a---a-m-̌- ---------------- koon-jà-ma-mǎi
Oo, malapit na tayo / kami. ค-ับ / ค่ะ --า-ำล--จะไป คร-บ / ค-ะ เราก-ล-งจะไป ค-ั- / ค-ะ เ-า-ำ-ั-จ-ไ- ----------------------- ครับ / ค่ะ เรากำลังจะไป 0
k-á----̂---o--a---an---à--h-i kra-p-ka--rao-gam-lang-ja--bhai k-a-p-k-̂-r-o-g-m-l-n---a---h-i ------------------------------- kráp-kâ-rao-gam-lang-jà-bhai
pagtira อาศัย อาศ-ย อ-ศ-ย ----- อาศัย 0
a-sa-i a-sa-i a-s-̌- ------ a-sǎi
Nakatira ka ba sa Berlin? คุ-อ--ั---เบ--์ลิ-ใ--ไ-- --ับ / --? ค-ณอาศ-ยในเบอร-ล-นใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ั-ใ-เ-อ-์-ิ-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณอาศัยในเบอร์ลินใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k-------a-i-----b------n--hâ---ǎi--ráp-k-́ koon-a-sa-i-nai-bur--lin-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o-----a-i-n-i-b-r---i---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-a-sǎi-nai-bur̶-lin-châi-mǎi-kráp-ká
Oo, nakatira ako sa Berlin. ค-ั- --ค่ะ ผม-- --ฉ-น ---ัยใ-เบอ-์-ิน คร-บ / ค-ะ ผม / ด-ฉ-น อาศ-ยในเบอร-ล-น ค-ั- / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น อ-ศ-ย-น-บ-ร-ล-น ------------------------------------- ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน อาศัยในเบอร์ลิน 0
kr----kâ-p-̌-------ha------a---------r--l-n kra-p-ka--po-m-di--cha-n-a-sa-i-nai-bur--lin k-a-p-k-̂-p-̌---i---h-̌-----a-i-n-i-b-r---i- -------------------------------------------- kráp-kâ-pǒm-dì-chǎn-a-sǎi-nai-bur̶-lin

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -