Phrasebook

tl Beverages   »   th เครื่องดื่ม

12 [labing-dalawa]

Beverages

Beverages

12 [สิบสอง]

sìp-sǎwng

เครื่องดื่ม

[krêuang-dèum]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Umiinom ako ng tsaa. ผ-♂------ั-♀--ื-มช---ร-- --ค-ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มชา คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ช- ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มชา ครับ / ค่ะ 0
p-----i------n--e-u--c-a-k---p-kâ po-m-di--cha-n-de-um-cha-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---h---r-́---a- ---------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-cha-kráp-kâ
Umiinom ako ng kape. ผม--- ด----♀-ดื่-กาแฟ---ับ-- ค่ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มกาแฟ คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-ะ -------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มกาแฟ ครับ / ค่ะ 0
p-̌m--------------u-----fæ---áp---̂ po-m-di--cha-n-de-um-ga-fæ-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---a-f---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dèum-ga-fæ-kráp-kâ
Umiinom ako ng mineral na tubig. ผ-♂ --ด-ฉ-น♀ ดื-มน้ำ-ร่ -รั----ค-ะ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ด--มน--แร- คร-บ / ค-ะ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-น-ำ-ร- ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มน้ำแร่ ครับ / ค่ะ 0
pǒ----------n-----m--ám-r-̂-kr--p-kâ po-m-di--cha-n-de-um-na-m-ræ--kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---a-m-r-̂-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-nám-ræ̂-kráp-kâ
Umiinom ka ba ng tsaa na may lemon? คุณ-----ช---่มะนาว--ม-ครับ --ค-? ค-ณ ด--มชาใส-มะนาวไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ช-ใ-่-ะ-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณ ดื่มชาใส่มะนาวไหม ครับ / คะ? 0
k-on----u----a--ài--a--na---a-i-krá--k-́ koon-de-um-cha-sa-i-ma--nao-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---h---a-i-m-́-n-o-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ koon-dèum-cha-sài-má-nao-mǎi-kráp-ká
Umiinom ka ba ng kape na may asukal? ค-- ด---กาแ-ใส่น-ำต-ลไหม ครับ-/-ค-? ค-ณ ด--มกาแฟใส-น--ตาลไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ก-แ-ใ-่-้-ต-ล-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหม ครับ / คะ? 0
k-on-de-u---a-fæ---̀--n-́m-d----ma-i----́p-ká koon-de-um-ga-fæ-sa-i-na-m-dhan-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---a-f---a-i-n-́---h-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-ga-fæ-sài-nám-dhan-mǎi-kráp-ká
Umiinom ka ba ng tubig na may yelo? คุ- ด-่---ำ-ส่น้-แ---ไห- -รับ-- ค-? ค-ณ ด--มน--ใส-น--แข-งไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-น-ำ-ส-น-ำ-ข-ง-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหม ครับ / คะ? 0
k-on--è---n--m-s----n----kæ--g--ǎ--kr-́--ká koon-de-um-na-m-sa-i-na-m-kæ-ng-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---a-m-s-̀---a-m-k-̌-g-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-nám-sài-nám-kæ̌ng-mǎi-kráp-ká
Mayroong isang salu-salo dito. มีงา-เ-ี้-ง--่นี่ ม-งานเล--ยงท--น-- ม-ง-น-ล-้-ง-ี-น-่ ----------------- มีงานเลี้ยงที่นี่ 0
me--n--------ng--e-e-ne-e mee-ngan-li-ang-te-e-ne-e m-e-n-a---i-a-g-t-̂---e-e ------------------------- mee-ngan-líang-têe-nêe
Umiinom ng champagne ang mga tao. คน---ัง ดื่--ชมเปญ คนก-ล-ง ด--มแชมเปญ ค-ก-ล-ง ด-่-แ-ม-ป- ------------------ คนกำลัง ดื่มแชมเปญ 0
k---g----an--dè----h-----ayn kon-gam-lang-de-um-chæm-bhayn k-n-g-m-l-n---e-u---h-m-b-a-n ----------------------------- kon-gam-lang-dèum-chæm-bhayn
Umiinom ng alak at serbesa ang mga tao. คนก--ังดื----น----เบ-ย-์ คนก-ล-งด--มไวน-และเบ-ยร- ค-ก-ล-ง-ื-ม-ว-์-ล-เ-ี-ร- ------------------------ คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ 0
kon-gam-la-g-d-̀um--a--l-́--ia kon-gam-lang-de-um-wai-læ--bia k-n-g-m-l-n---e-u---a---æ---i- ------------------------------ kon-gam-lang-dèum-wai-lǽ-bia
Umiinom ka ba ng alak? ค-ณ--ื่--คร--อง--่---ลกอ--ล--ห----ับ-- คะ? ค-ณ ด--มเคร--องด--มแอลกอฮอล-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-เ-ร-่-ง-ื-ม-อ-ก-ฮ-ล-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ คุณ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม ครับ / คะ? 0
ko---de-um--r--u--g-dè-m--n-gaw--------i-kráp-ká koon-de-um-kre-uang-de-um-æn-gaw-haw-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---r-̂-a-g-d-̀-m-æ---a---a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-dèum-krêuang-dèum-æn-gaw-haw-mǎi-kráp-ká
Umiinom ka ba ng wiski? ค-ณ--ื-----ก-้-ห- ค-ับ / --? ค-ณ ด--มว-สก--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-ว-ส-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณ ดื่มวิสกี้ไหม ครับ / คะ? 0
ko-n-dè---w-́t--ê--mǎ--kráp--á koon-de-um-wi-t-ge-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---i-t-g-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-dèum-wít-gêe-mǎi-kráp-ká
Umiinom ka ba ng cola na may rum? คุณ---------ใ-่-----รัมไ-ม-คร-- --ค-? ค-ณ ด--มโค-กใส-เหล-าร-มไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ด-่-โ-้-ใ-่-ห-้-ร-ม-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- คุณ ดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหม ครับ / คะ? 0
k--n-d--u--kó--------â----m-m-̌i--rá----́ koon-de-um-ko-k-sa-i-la-o-ram-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-u---o-k-s-̀---a-o-r-m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- koon-dèum-kók-sài-lâo-ram-mǎi-kráp-ká
Ayoko ng champagne. ผม- --ดิ---- -ม-ช---ชม-ปญ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบแชมเปญ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-แ-ม-ป- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบแชมเปญ 0
p-̌m--i------n--â----a-wp---æ--bh-yn po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-chæm-bhayn p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---h-m-b-a-n ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-chæm-bhayn
Ayoko ng alak. ผ---/ ---ัน- ไม่ช-บ-ว-์ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบไวน- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-ไ-น- ----------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบไวน์ 0
p--m-dì---ǎn----i-cha------i po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-wai p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---a- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-wai
Ayoko ng serbesa. / Ayoko ng bir. ผ-♂-/-ดิ-ัน♀ --่ชอบเบ--ร์ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ไม-ชอบเบ-ยร- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-เ-ี-ร- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบเบียร์ 0
po---dì-c---n--â---h--wp-bia po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-bia p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---i- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-bia
Gusto ng sanggol ang gatas. เ---ท-รก-อ-ด-่--ม เด-กทารกชอบด--มนม เ-็-ท-ร-ช-บ-ื-ม-ม ----------------- เด็กทารกชอบดื่มนม 0
dèk--a-------o---d--um--om de-k-tan-go-t-o-p-de-um-nom d-̀---a---o-t-o-p-d-̀-m-n-m --------------------------- dèk-tan-gòt-òp-dèum-nom
Gusto ng bata ang kakaw at apple juice. เ-็กชอ---่-โ-โ-้แ-ะ-้---ป--ิ้ล เด-กชอบด--มโกโก-และน--แอปเป--ล เ-็-ช-บ-ื-ม-ก-ก-แ-ะ-้-แ-ป-ป-้- ------------------------------ เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล 0
dè----a--p----um--oh---̂--l-́------æ̀p--h---̶n de-k-cha-wp-de-um-goh-go-h-læ--na-m-æ-p-bhe-r-n d-̀---h-̂-p-d-̀-m-g-h-g-̂---æ---a-m-æ-p-b-e-r-n ----------------------------------------------- dèk-châwp-dèum-goh-gôh-lǽ-nám-æ̀p-bhêr̶n
Gusto ng babae ang orange juice at grapefruit juice. ผ-้---ง--บ---ม-้ำ-้-และน-ำ-กรฟ--ุ-ต ผ--หญ-งชอบด--มน--ส-มและน--เกรฟฟร--ต ผ-้-ญ-ง-อ-ด-่-น-ำ-้-แ-ะ-้-เ-ร-ฟ-ุ-ต ----------------------------------- ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุ๊ต 0
p--o----n---hâ----èu----́m-s---------a--------f-f-ó-t po-o-yi-ng-cha-wp-de-um-na-m-so-m-læ--na-m-gra-yf-fro-ot p-̂---i-n---h-̂-p-d-̀-m-n-́---o-m-l-́-n-́---r-̀-f-f-o-o- -------------------------------------------------------- pôo-yǐng-châwp-dèum-nám-sôm-lǽ-nám-gràyf-fróot

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -