Phrasebook

tl House cleaning   »   th การทำความสะอาดบ้าน

18 [labing-walo]

House cleaning

House cleaning

18 [สิบแปด]

sìp-bhæ̀t

การทำความสะอาดบ้าน

[gan-tam-kwam-sà-àt-bân]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ngayon ay Sabado. ว--น---ป-นว----าร์ ว-นน--เป-นว-นเสาร- ว-น-ี-เ-็-ว-น-ส-ร- ------------------ วันนี้เป็นวันเสาร์ 0
w-n---́e---e----n-sa-o wan-ne-e-bhen-wan-sa-o w-n-n-́---h-n-w-n-s-̌- ---------------------- wan-née-bhen-wan-sǎo
Ngayon ay may oras tayo. ว-น--้เร-มี--ลา ว-นน--เราม-เวลา ว-น-ี-เ-า-ี-ว-า --------------- วันนี้เรามีเวลา 0
w---n-́--ra---ee--a--la wan-ne-e-rao-mee-way-la w-n-n-́---a---e---a---a ----------------------- wan-née-rao-mee-way-la
Ngayon ay maglilinis tayo ng apartment. ว-นนี้เรา-ะทำ-ว----อา-อ---เม้น-์ ว-นน--เราจะท-ความสะอาดอพาทเม-นท- ว-น-ี-เ-า-ะ-ำ-ว-ม-ะ-า-อ-า-เ-้-ท- -------------------------------- วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาทเม้นท์ 0
wan--é--rao--à-ta---w-m--à-----w-pa-t--én wan-ne-e-rao-ja--tam-kwam-sa--a-daw-pa-t-me-n w-n-n-́---a---a---a---w-m-s-̀-a-d-w-p-̂---e-n --------------------------------------------- wan-née-rao-jà-tam-kwam-sà-a-daw-pât-mén
Naglilinis ako ng banyo. ผม / -ิฉัน ก---ง --ความ-ะ-าดห---น-ำ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-ง ท-ความสะอาดห-องน-- ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง ท-ค-า-ส-อ-ด-้-ง-้- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลัง ทำความสะอาดห้องน้ำ 0
p-̌m--ì-cha---g---la-g---m--w-m-----a----a-------́m po-m-di--cha-n-gam-lang-tam-kwam-sa--a-t-ha-wng-na-m p-̌---i---h-̌---a---a-g-t-m-k-a---a---̀---a-w-g-n-́- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-tam-kwam-sà-àt-hâwng-nám
Ang aking asawa ay naghuhugas ng kotse. ส-มีข--ด--ั--ำลังล้--รถ สาม-ของด-ฉ-นก-ล-งล-างรถ ส-ม-ข-ง-ิ-ั-ก-ล-ง-้-ง-ถ ----------------------- สามีของดิฉันกำลังล้างรถ 0
s---me--k--ng---̀--h-̌-------a-g---́ng---́t sa--me-ek-ong-di--cha-n-gam-lang-la-ng-ro-t s-̌-m-̂-k-o-g-d-̀-c-a-n-g-m-l-n---a-n---o-t ------------------------------------------- sǎ-mêek-ong-dì-chǎn-gam-lang-láng-rót
Ang mga bata ay naglilinis ng mga bisikleta. เ---ๆ---ลังทำค-า-----ดร-จักรยาน เด-กๆ ก-ล-งท-ความสะอาดรถจ-กรยาน เ-็-ๆ ก-ล-ง-ำ-ว-ม-ะ-า-ร-จ-ก-ย-น ------------------------------- เด็กๆ กำลังทำความสะอาดรถจักรยาน 0
d--k-d-̀---am--a---tam-k----s---àt-r-́--jàk-r-́---n de-k-de-k-gam-lang-tam-kwam-sa--a-t-ro-t-ja-k-ra--yan d-̀---e-k-g-m-l-n---a---w-m-s-̀-a-t-r-́---a-k-r-́-y-n ----------------------------------------------------- dèk-dèk-gam-lang-tam-kwam-sà-àt-rót-jàk-rá-yan
Si lola ay nagdidilig ng mga bulaklak. ค-ณย่า-- ค----- ก-ล-งรด-้--อ--ม้ ค-ณย-า / ค-ณยาย ก-ล-งรดน--ดอกไม- ค-ณ-่- / ค-ณ-า- ก-ล-ง-ด-้-ด-ก-ม- -------------------------------- คุณย่า / คุณยาย กำลังรดน้ำดอกไม้ 0
koon-y-̂-koon-ya--g-m-lan--ro---n--m-da--k----i koon-ya--koon-yai-gam-lang-ro-t-na-m-da-wk-ma-i k-o---a---o-n-y-i-g-m-l-n---o-t-n-́---a-w---a-i ----------------------------------------------- koon-yâ-koon-yai-gam-lang-rót-nám-dàwk-mái
Ang mga bata ay naglilinis ng kwarto nila. เ-----กำล-ง-ำค-า-----ดห้---ด-ก เด-กๆ ก-ล-งท-ความสะอาดห-องเด-ก เ-็-ๆ ก-ล-ง-ำ-ว-ม-ะ-า-ห-อ-เ-็- ------------------------------ เด็กๆ กำลังทำความสะอาดห้องเด็ก 0
de---d-̀k-gam--ang--a---wam--à-à---a--ng--e-k de-k-de-k-gam-lang-tam-kwam-sa--a-t-ha-wng-de-k d-̀---e-k-g-m-l-n---a---w-m-s-̀-a-t-h-̂-n---e-k ----------------------------------------------- dèk-dèk-gam-lang-tam-kwam-sà-àt-hâwng-dèk
Ang aking asawa ay nag-aayos ng kanyang mesa. สามี-อ-ดิฉั----ั-----ต-ะท-งา-ขอ-เขา สาม-ของด-ฉ-นก-ล-งจ-ดโต-ะท-งานของเขา ส-ม-ข-ง-ิ-ั-ก-ล-ง-ั-โ-๊-ท-ง-น-อ-เ-า ----------------------------------- สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา 0
s----e----̌-ng--i--c-a-----m--a-g-j-̀t-d--́-tam-ngan---̌------̌o sa--mee-ka-wng-di--cha-n-gam-lang-ja-t-dho--tam-ngan-ka-wng-ka-o s-̌-m-e-k-̌-n---i---h-̌---a---a-g-j-̀---h-́-t-m-n-a---a-w-g-k-̌- ---------------------------------------------------------------- sǎ-mee-kǎwng-dì-chǎn-gam-lang-jàt-dhó-tam-ngan-kǎwng-kǎo
Inilagay ko ang labada sa makinang panlaba. ผม / ด--ัน--ำ-----่--า--่จะซั-ลง-นเ------ซ-กผ้า ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งใส-ผ-าท--จะซ-กลงในเคร--องซ-กผ-า ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ส-ผ-า-ี-จ-ซ-ก-ง-น-ค-ื-อ-ซ-ก-้- ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า 0
po---di---ha-n------ang--à--p----e-e--à-sá--lo----a---rêua-g------p-̂ po-m-di--cha-n-gam-lang-sa-i-pa--te-e-ja--sa-k-long-nai-kre-uang-sa-k-pa- p-̌---i---h-̌---a---a-g-s-̀---a---e-e-j-̀-s-́---o-g-n-i-k-e-u-n---a-k-p-̂ ------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-sài-pâ-têe-jà-sák-long-nai-krêuang-sák-pâ
Isasampay ko ang labada. ผ- - ------ก--ั--า-ผ-า ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งตากผ-า ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ผ-า ---------------------- ผม / ดิฉัน กำลังตากผ้า 0
p-̌----̀-cha-n-g-m-l-n---h-̀--p-̂ po-m-di--cha-n-gam-lang-dha-k-pa- p-̌---i---h-̌---a---a-g-d-a-k-p-̂ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-dhàk-pâ
Pinaplantsa ko ang mga damit. ผ--/-------ก-ลังร--ผ้า ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งร-ดผ-า ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ี-ผ-า ---------------------- ผม / ดิฉัน กำลังรีดผ้า 0
p-̌m--ì-c-a-n-gam-la---re-e--pâ po-m-di--cha-n-gam-lang-re-et-pa- p-̌---i---h-̌---a---a-g-r-̂-t-p-̂ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-rêet-pâ
Marumi ang bintana. ห---ต่--ส-ปรก หน-าต-างสกปรก ห-้-ต-า-ส-ป-ก ------------- หน้าต่างสกปรก 0
n---d---ng---̀--bh-òk na--dha-ng-so-k-bhro-k n-̂-d-a-n---o-k-b-r-̀- ---------------------- nâ-dhàng-sòk-bhròk
Marumi ang sahig. พื้น---ง-กป-ก พ--นห-องสกปรก พ-้-ห-อ-ส-ป-ก ------------- พื้นห้องสกปรก 0
p--u------n--sò----ròk pe-un-ha-wng-so-k-bhro-k p-́-n-h-̂-n---o-k-b-r-̀- ------------------------ péun-hâwng-sòk-bhròk
Marumi ang mga pinggan. จา-ชามส---ก จานชามสกปรก จ-น-า-ส-ป-ก ----------- จานชามสกปรก 0
j-n---am-s----b-ro-k jan-cham-so-k-bhro-k j-n-c-a---o-k-b-r-̀- -------------------- jan-cham-sòk-bhròk
Sino ang maglilinis ng mga bintana? ใค-เช--ห-้-ต่าง? ใครเช-ดหน-าต-าง? ใ-ร-ช-ด-น-า-่-ง- ---------------- ใครเช็ดหน้าต่าง? 0
kr-i-ch--t---̂--ha--g krai-che-t-na--dha-ng k-a---h-́---a---h-̀-g --------------------- krai-chét-nâ-dhàng
Sino ang magva-vacuum? ใค----ฝ-่-? ใครด-ดฝ--น? ใ-ร-ู-ฝ-่-? ----------- ใครดูดฝุ่น? 0
kra---o-ot--òon krai-do-ot-fo-on k-a---o-o---o-o- ---------------- krai-dòot-fòon
Sino ang maghuhugas ng mga hugasin? ใ-ร--า--าน? ใครล-างจาน? ใ-ร-้-ง-า-? ----------- ใครล้างจาน? 0
kr-----́-g---n krai-la-ng-jan k-a---a-n---a- -------------- krai-láng-jan

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -