Phrasebook

tl to want something   »   th ต้องการ / อยาก

71 [pitumpu’t isa]

to want something

to want something

71 [เจ็ดสิบเอ็ด]

jèt-sìp-èt

ต้องการ / อยาก

[dhâwng-gan-à-yâk]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Anong gusto niyo? พว--ธอ--ยากทำ--ไร? พวกเธอ อยากท-อะไร? พ-ก-ธ- อ-า-ท-อ-ไ-? ------------------ พวกเธอ อยากทำอะไร? 0
pu----tu-̶----y--k--a--a----i pu-ak-tur--a--ya-k-tam-a--rai p-̂-k-t-r---̀-y-̂---a---̀-r-i ----------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-tam-à-rai
Nais nyo bang maglaro ng soccer? พ---ธอ----ก-----ุ----ไ-ม? พวกเธอ อยากเล-นฟ-ตบอลไหม? พ-ก-ธ- อ-า-เ-่-ฟ-ต-อ-ไ-ม- ------------------------- พวกเธอ อยากเล่นฟุตบอลไหม? 0
p--a--tu-̶--̀-y--k-l--n--ó---bawn--ǎi pu-ak-tur--a--ya-k-le-n-fo-ot-bawn-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---e-n-f-́-t-b-w---a-i --------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-lên-fóot-bawn-mǎi
Nais nyo bang bisitahin ang mga kaibigan niyo? พวก-ธ---า-ไ--- --ื-อน-ๆ ---? พวกเธออยากไปหา เพ--อน ๆ ไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ห- เ-ื-อ- ๆ ไ-ม- ---------------------------- พวกเธออยากไปหา เพื่อน ๆ ไหม? 0
pû-k-tur̶--̀-y--k---a--ha----̂-a---e-u---ma-i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-ha--pe-uan-pe-uan-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-h-̌-p-̂-a---e-u-n-m-̌- ---------------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-hǎ-pêuan-pêuan-mǎi
gusto ต้อ---ร /-อ--ก ต-องการ / อยาก ต-อ-ก-ร / อ-า- -------------- ต้องการ / อยาก 0
d-a-wn--ga--a--y--k dha-wng-gan-a--ya-k d-a-w-g-g-n-a---a-k ------------------- dhâwng-gan-à-yâk
Ayokong huling dumating. ผ- /-ดิฉั----่-ย-ก----ย ผม / ด-ฉ-น ไม-อยากมาสาย ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-ก-า-า- ----------------------- ผม / ดิฉัน ไม่อยากมาสาย 0
p-̌m-di--c-a-n---̂i-a--y-̂------ǎi po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-ma-sa-i p-̌---i---h-̌---a-i-a---a-k-m---a-i ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-ma-sǎi
Ayokong pumunta ผม----ิฉ-น-ไม--ย---ป--่-ั-น ผม / ด-ฉ-น ไม-อยากไปท--น--น ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-ก-ป-ี-น-่- --------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่อยากไปที่นั่น 0
p--m--ì--ha---m--i-a----̂---h---tê--na-n po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-bhai-te-e-na-n p-̌---i---h-̌---a-i-a---a-k-b-a---e-e-n-̂- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-bhai-têe-nân
Gusto ko nang umuwi. ผ- / ดิ-ัน--้อ-การ-ลับบ้าน ผม / ด-ฉ-น ต-องการกล-บบ-าน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-บ-้-น -------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการกลับบ้าน 0
p-----ì----̌n-d-a--ng--an----̀--ba-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-gla-p-ba-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---l-̀---a-n ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-glàp-bân
Gusto kong manatili sa bahay. ผม /--ิ----ต้อ-การ--ู---าน ผม / ด-ฉ-น ต-องการอย--บ-าน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ย-่-้-น -------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการอยู่บ้าน 0
po-m-d---ch-̌----âw-g---n----y-̂o--a-n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-a--yo-o-ba-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---̀-y-̂---a-n --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-à-yôo-bân
Gusto kong mapag-isa. ผม / -------้อ-กา-อ-ู---เด-ยว ผม / ด-ฉ-น ต-องการอย--คนเด-ยว ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ย-่-น-ด-ย- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการอยู่คนเดียว 0
p-̌m-di--ch--n--hâw---gan-a--y-̂-k-n----e-o po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-a--yo-ok-na--deeo p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---̀-y-̂-k-n-́-d-e- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-à-yôok-ná-deeo
Gusto mo ditong manatili? คุณ----อ--่-ี่--่ไหม? ค-ณอยากอย--ท--น--ไหม? ค-ณ-ย-ก-ย-่-ี-น-่-ห-? --------------------- คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม? 0
koon--̀-y----a--yô-----e--êe--a-i koon-a--ya-k-a--yo-o-te-e-ne-e-ma-i k-o---̀-y-̂---̀-y-̂---e-e-n-̂---a-i ----------------------------------- koon-à-yâk-à-yôo-têe-nêe-mǎi
Gusto mo ditong kumain? คุณ----ท---า-า-ที-น-่---? ค-ณอยากทานอาหารท--น--ไหม? ค-ณ-ย-ก-า-อ-ห-ร-ี-น-่-ห-? ------------------------- คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม? 0
k-on-à-y--k-ta----ha---têe--ê--ma-i koon-a--ya-k-tan-a-ha-n-te-e-ne-e-ma-i k-o---̀-y-̂---a-----a-n-t-̂---e-e-m-̌- -------------------------------------- koon-à-yâk-tan-a-hǎn-têe-nêe-mǎi
Gusto mo ditong matulog? คุณ-ย-กน-น-ี่นี---ม? ค-ณอยากนอนท--น--ไหม? ค-ณ-ย-ก-อ-ท-่-ี-ไ-ม- -------------------- คุณอยากนอนที่นี่ไหม? 0
k-on-------k--a-n-te-e-ne-e--a-i koon-a--ya-k-nawn-te-e-ne-e-ma-i k-o---̀-y-̂---a-n-t-̂---e-e-m-̌- -------------------------------- koon-à-yâk-nawn-têe-nêe-mǎi
Nais mo bang bukas umalis? คุ-ต้อ-การ---นทา-พ--่----ไ-ม-คร---/ --? ค-ณต-องการเด-นทางพร--งน--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-้-ง-า-เ-ิ-ท-ง-ร-่-น-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหม ครับ / คะ? 0
k-o---ha-w-----n---r̶n------p--̂----n-́--m-̌i--r--p-k-́ koon-dha-wng-gan-der-n-tang-pro-ong-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---e-̶---a-g-p-o-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-der̶n-tang-prôong-née-mǎi-kráp-ká
Nais mo bang manatili hanggang bukas? ค---้-ง----ย-่ถึ-พ-ุ--นี-----ครั--- ค- ? ค-ณต-องการอย--ถ-งพร--งน--ไหม คร-บ / คะ ? ค-ณ-้-ง-า-อ-ู-ถ-ง-ร-่-น-้-ห- ค-ั- / ค- ? ---------------------------------------- คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหม ครับ / คะ ? 0
k-o--d---w-g-gan-à-yôo-t--u-----ôong-n--e-m-̌---ráp--á koon-dha-wng-gan-a--yo-o-te-ung-pro-ong-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---̀-y-̂---e-u-g-p-o-o-g-n-́---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-à-yôo-těung-prôong-née-mǎi-kráp-ká
Nais mo bang bukas pa babayaran ang mga bayarin? คุ-ต--งก-รจ-า--งินพ-ุ-งนี้--ม ---บ / คะ? ค-ณต-องการจ-ายเง-นพร--งน--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-้-ง-า-จ-า-เ-ิ-พ-ุ-ง-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหม ครับ / คะ? 0
k--n--h-̂w-----n-j-̀--nger---pr-̂on--n-́--ma-i-k-áp---́ koon-dha-wng-gan-ja-i-nger-n-pro-ong-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---a-i-n-e-̶---r-̂-n---e-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-jài-nger̶n-prôong-née-mǎi-kráp-ká
Gusto nyo bang pumunta sa disko? พว---อ--า--ปดิสโ-----? พวกเธออยากไปด-สโก-ไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ด-ส-ก-ไ-ม- ---------------------- พวกเธออยากไปดิสโก้ไหม? 0
p-̂-k--ur------â--b-ai-d--t------m--i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-di-t-go-h-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-d-̀---o-h-m-̌- -------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-dìt-gôh-mǎi
Gusto nyo bang pumunta sa sinehan? พ--เ-ออ-า-ไ-ด-หนั-ไ-ม? พวกเธออยากไปด-หน-งไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ด-ห-ั-ไ-ม- ---------------------- พวกเธออยากไปดูหนังไหม? 0
pûa-----̶--̀--a-k-bha--------̌---m-̌i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-doo-na-ng-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-d-o-n-̌-g-m-̌- -------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-doo-nǎng-mǎi
Gusto nyo bang pumunta sa café? พ-กเ----า--ป------แ-ไ--? พวกเธออยากไปร-านกาแฟไหม? พ-ก-ธ-อ-า-ไ-ร-า-ก-แ-ไ-ม- ------------------------ พวกเธออยากไปร้านกาแฟไหม? 0
p-̂-----r̶--̀----k-bhai---------fæ---̌i pu-ak-tur--a--ya-k-bhai-ra-n-ga-fæ-ma-i p-̂-k-t-r---̀-y-̂---h-i-r-́---a-f---a-i --------------------------------------- pûak-tur̶-à-yâk-bhai-rán-ga-fæ-mǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -