Phrasebook

tl At the cinema   »   th ที่โรงหนัง

45 [apatnapu’t lima]

At the cinema

At the cinema

45 [สี่สิบห้า]

sèe-sìp-hâ

ที่โรงหนัง

[têe-rong-nǎng]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Gusto naming pumunta sa sinehan. เราอ--------น-ง เราอยากไปด-หน-ง เ-า-ย-ก-ป-ู-น-ง --------------- เราอยากไปดูหนัง 0
ra-------̂k--h-i-----n-̌ng rao-a--ya-k-bhai-doo-na-ng r-o-a---a-k-b-a---o---a-n- -------------------------- rao-à-yâk-bhai-doo-nǎng
May magandang pelikula na ipapalabas ngayon. วั--ี-ม-ห--งด---ย ว-นน--ม-หน-งด-ฉาย ว-น-ี-ม-ห-ั-ด-ฉ-ย ----------------- วันนี้มีหนังดีฉาย 0
wan----e--ee---̌---d---c---i wan-ne-e-mee-na-ng-dee-cha-i w-n-n-́---e---a-n---e---h-̌- ---------------------------- wan-née-mee-nǎng-dee-chǎi
Ang pelikula ay bago. หน--เ-ื--ง-ี-เ--า-หม่ หน-งเร--องน--เข-าใหม- ห-ั-เ-ื-อ-น-้-ข-า-ห-่ --------------------- หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ 0
na----r---a-g-----------mài na-ng-re-uang-ne-e-ka-o-ma-i n-̌-g-r-̂-a-g-n-́---a-o-m-̀- ---------------------------- nǎng-rêuang-née-kâo-mài
Nasaan ang kahera? ช่อ-ขา--ั-ว-ยู่ท---ห-คร-บ ---ะ-? ช-องขายต--วอย--ท--ไหนคร-บ / คะ ? ช-อ-ข-ย-ั-ว-ย-่-ี-ไ-น-ร-บ / ค- ? -------------------------------- ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนครับ / คะ ? 0
c-a-wng-kǎ----u-a-a---o----e-----̌i-krá---á cha-wng-ka-i-dhu-a-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- c-a-w-g-k-̌---h-̌---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- châwng-kǎi-dhǔa-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Meron pa bang mga bakanteng upuan? ยังมี-ี่-ั่งว่า--ี-ไ-ม---ั- ----? ย-งม-ท--น--งว-างอ-กไหม คร-บ / คะ? ย-ง-ี-ี-น-่-ว-า-อ-ก-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ยังมีที่นั่งว่างอีกไหม ครับ / คะ? 0
yang--e---e----a-ng--â---e-----ǎi-----p--á yang-mee-te-e-na-ng-wa-ng-e-ek-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---e-e-n-̂-g-w-̂-g-e-e---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- yang-mee-têe-nâng-wâng-èek-mǎi-kráp-ká
Magkano ang mga tiket? บ---ผ่-----ต-ราคาเท---ร --ับ-- --? บ-ตรผ-านประต-ราคาเท-าไร คร-บ / คะ? บ-ต-ผ-า-ป-ะ-ู-า-า-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ---------------------------------- บัตรผ่านประตูราคาเท่าไร ครับ / คะ? 0
bà--pa-n--h--̀-d--o----ka---̂o-rai-k---p-ká ba-t-pa-n-bhra--dhoo-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- b-̀---a-n-b-r-̀-d-o---a-k---a-o-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- bàt-pàn-bhrà-dhoo-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká
Kailan magsisimula ang palabas? ห-ั---ิ่ม--่--ง--ร-บ / ค-? หน-งเร--มก--โมง คร-บ / คะ? ห-ั-เ-ิ-ม-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------- หนังเริ่มกี่โมง ครับ / คะ? 0
na--g---------è--m------a-p-k-́ na-ng-re-r-m-ge-e-mong-kra-p-ka- n-̌-g-r-̂-̶---e-e-m-n---r-́---a- -------------------------------- nǎng-rêr̶m-gèe-mong-kráp-ká
Gaano katagal ang pelikula? หน--ฉ-ยก----่-โ-- ค--บ / --? หน-งฉายก--ช--วโมง คร-บ / คะ? ห-ั-ฉ-ย-ี-ช-่-โ-ง ค-ั- / ค-? ---------------------------- หนังฉายกี่ชั่วโมง ครับ / คะ? 0
n---g-chǎ---e-e-c--̂----ng---a---ká na-ng-cha-i-ge-e-chu-a-mong-kra-p-ka- n-̌-g-c-a-i-g-̀---h-̂---o-g-k-a-p-k-́ ------------------------------------- nǎng-chǎi-gèe-chûa-mong-kráp-ká
Maaari ba akong magreserba ng mga tiket? จ-งต-๋-ล่วงห--า-ด-ไหม ครั- ----? จองต--วล-วงหน-าได-ไหม คร-บ / คะ? จ-ง-ั-ว-่-ง-น-า-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหม ครับ / คะ? 0
jawn---hu----ûang-n-̂---̂--m-̌i-k---p-ká jawng-dhu-a-lu-ang-na--da-i-ma-i-kra-p-ka- j-w-g-d-u-a-l-̂-n---a---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ jawng-dhǔa-lûang-nâ-dâi-mǎi-kráp-ká
Gusto kong umupo sa likuran. ผม --ด---- ----การ---ง--า--ลัง ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งข-างหล-ง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-้-ง-ล-ง ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งข้างหลัง 0
p-̌--d-----a---dhâ-ng-g----â----a--g---̌ng po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-ka-ng-la-ng p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---a-n---a-n- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-kâng-lǎng
Gusto kong umupo sa harap. ผ- - ---ั- ต้อ-ก-ร-ั่-ข-า-หน-า ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งข-างหน-า ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-้-ง-น-า ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งข้างหน้า 0
p-̌m--ì-chǎn-------g-gan-nâ---k-̂n--nâ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-ka-ng-na- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---a-n---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-kâng-nâ
Gusto kong umupo sa gitna. ผม /-ดิ--น ---ง-า--ั-งตร-ก-าง ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งตรงกลาง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-ร-ก-า- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งตรงกลาง 0
p------̀--h-̌n-dh-̂w---g-n----n--d------g---g po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-dhrong-glang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---h-o-g-g-a-g --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-dhrong-glang
Ang pelikula ay kapanapanabik. ห---น-าต--น---น หน-งน-าต--นเต-น ห-ั-น-า-ื-น-ต-น --------------- หนังน่าตื่นเต้น 0
n-̌---n----he-u----ên na-ng-na--dhe-un-dhe-n n-̌-g-n-̂-d-e-u---h-̂- ---------------------- nǎng-nâ-dhèun-dhên
Ang pelikula ay hindi nakakainip. ห--ง-ม่--าเ---อ หน-งไม-น-าเบ--อ ห-ั-ไ-่-่-เ-ื-อ --------------- หนังไม่น่าเบื่อ 0
nǎ---mâ---â-b-̀-a na-ng-ma-i-na--be-ua n-̌-g-m-̂---a---e-u- -------------------- nǎng-mâi-nâ-bèua
Ngunit mas mahusay ang libro na binase sa pelikula. แต-ใน--ังส---ี--่าห--ง-ะ แต-ในหน-งส-อด-กว-าหน-งนะ แ-่-น-น-ง-ื-ด-ก-่-ห-ั-น- ------------------------ แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ 0
d-æ--na--na--g-sěu--èe--w-̂-------n-́ dhæ--nai-na-ng-se-u-de-ek-wa--na-ng-na- d-æ---a---a-n---e-u-d-̀-k-w-̂-n-̌-g-n-́ --------------------------------------- dhæ̀-nai-nǎng-sěu-dèek-wâ-nǎng-ná
Kumusta ang musika? ดน------น-ย-า---? ดนตร-เป-นอย-างไร? ด-ต-ี-ป-น-ย-า-ไ-? ----------------- ดนตรีเป็นอย่างไร? 0
d-n--h----bhen--------g---i don-dhree-bhen-a--ya-ng-rai d-n-d-r-e-b-e---̀-y-̂-g-r-i --------------------------- don-dhree-bhen-à-yâng-rai
Kumusta ang mga artista? น-ก---งเ----ย่า-ไร? น-กแสดงเป-นอย-างไร? น-ก-ส-ง-ป-น-ย-า-ไ-? ------------------- นักแสดงเป็นอย่างไร? 0
na-k-s--t-n-----he--à-ya-ng---i na-k-sæ-t-nga--bhen-a--ya-ng-rai n-́---æ-t-n-a---h-n-a---a-n---a- -------------------------------- nák-sæ̀t-ngá-bhen-à-yâng-rai
Mayroon bang mga subtitle na Ingles? ม-ค-แ-ลใต้-า-เป็-ภาษ--ัง--ษไห-? ม-ค-แปลใต-ภาพเป-นภาษาอ-งกฤษไหม? ม-ค-แ-ล-ต-ภ-พ-ป-น-า-า-ั-ก-ษ-ห-? ------------------------------- มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม? 0
me------bh-æ----̂i-p----b----pa--a---n---ri-t-m--i mee-kam-bhlæ-dha-i-pa-p-bhen-pa-sa--ang-gri-t-ma-i m-e-k-m-b-l---h-̂---a-p-b-e---a-s-̌-a-g-g-i-t-m-̌- -------------------------------------------------- mee-kam-bhlæ-dhâi-pâp-bhen-pa-sǎ-ang-grìt-mǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -