Phrasebook

tl In the department store   »   th ในห้างสรรพสินค้า

52 [limampu’t dalawa]

In the department store

In the department store

52 [ห้าสิบสอง]

hâ-sìp-sǎwng

ในห้างสรรพสินค้า

[nai-hâng-sàp-sǐn-ká]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Pupunta ba tayo sa isang department store? เ-า-ปห้า-ส--พสิ---ากันไ-ม? เราไปห-างสรรพส-นค-าก-นไหม? เ-า-ป-้-ง-ร-พ-ิ-ค-า-ั-ไ-ม- -------------------------- เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม? 0
ra--b----hân--sàp--ǐ---á-----m-̌i rao-bhai-ha-ng-sa-p-si-n-ka--gan-ma-i r-o-b-a---a-n---a-p-s-̌---a---a---a-i ------------------------------------- rao-bhai-hâng-sàp-sǐn-ká-gan-mǎi
Kailangan kong mamili. ผ- - -ิ-ั--ต---ไปซ-้---ง ผม / ด-ฉ-น ต-องไปซ--อของ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ไ-ซ-้-ข-ง ------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องไปซื้อของ 0
po----i--cha-n--hâ------ai--e----a-wng po-m-di--cha-n-dha-wng-bhai-se-u-ka-wng p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-s-́---a-w-g --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhai-séu-kǎwng
Gusto kong mamili ng marami. ผ- ---ิฉัน -ย--ซ-้อ----ลา-อ-่าง ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อของหลายอย-าง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ข-ง-ล-ย-ย-า- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อของหลายอย่าง 0
p----di--chǎn-à-y-̂k----u---̌w-g-l--i----y-̂ng po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-ka-wng-la-i-a--ya-ng p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-k-̌-n---a-i-a---a-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-kǎwng-lǎi-à-yâng
Nasaan ang mga gamit sa opisina? แผนกเค-ื---ใช--ำ--ก--น-ยู---่ไห-ครับ-/ -ะ? แผนกเคร--องใช-ส-น-กงานอย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-เ-ร-่-ง-ช-ส-น-ก-า-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
p-̌n-g----re--ang-ch-́--sa---nák-------̀--ôo--ê--n----kráp--á pæ-n-ga--kre-uang-cha-i-sa-m-na-k-ngan-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---a---r-̂-a-g-c-a-i-s-̌---a-k-n-a---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pæ̌n-gà-krêuang-chái-sǎm-nák-ngan-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Kailangan ko ng mga sobre at papel pang sulat. ผม /---ฉ-น--้--ก---อ---ห---และ-คร-่อง-เ--ยน ผม / ด-ฉ-น ต-องการซองจดหมายและเคร--อง เข-ยน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-จ-ห-า-แ-ะ-ค-ื-อ- เ-ี-น ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการซองจดหมายและเครื่อง เขียน 0
pǒm-d-̀-ch--n-dh--w---ga---awn--j-̀t-ma-i---́----------ki--n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-sawng-jo-t-ma-i-læ--kre-uang-ki-an p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---o-t-m-̌---æ---r-̂-a-g-k-̌-n ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-sawng-jòt-mǎi-lǽ-krêuang-kǐan
Kailangan ko ng mga panulat at mga markers. ผม-- ดิฉั- -้องกา--า---ลูก--่---ะ--ก--เ-จ-ก ผม / ด-ฉ-น ต-องการปากกาล-กล--นและปากกาเมจ-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ก-ล-ก-ื-น-ล-ป-ก-า-ม-ิ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก 0
po-m-d-̀----̌n-d-âwng-g---bh--k-ga---̂-k---̂-n--ǽ-b------a--a----̀k po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-bha-k-ga-lo-ok-le-un-læ--bha-k-ga-may-ji-k p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀---a-l-̂-k-l-̂-n-l-́-b-a-k-g---a---i-k --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhàk-ga-lôok-lêun-lǽ-bhàk-ga-may-jìk
Nasaan ang mga muwebles? แ--กเ-อ-ิเจ--์อยู่ท---ห-? แผนกเฟอน-เจอร-อย--ท--ไหน? แ-น-เ-อ-ิ-จ-ร-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------- แผนกเฟอนิเจอร์อยู่ที่ไหน? 0
p--n-----f-r--ni---u----̀-yo-o----e-nǎi pæ-n-ga--fur--ni--jur--a--yo-o-te-e-na-i p-̌---a---u-̶-n-́-j-r---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------- pæ̌n-gà-fur̶-ní-jur̶-à-yôo-têe-nǎi
Kailangan ko ng aparador at tokador. ผ- --ด---น-ต--งกา-ต--แล--ู้ล--นช-ก ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--และต--ล--นช-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-แ-ะ-ู-ล-้-ช-ก ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก 0
pǒ---i--c-a-n--h-̂------n----̂---------̂o-lí------k po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho-o-læ--dho-o-li-n-cha-k p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̂---æ---h-̂---i-n-c-a-k ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhôo-lǽ-dhôo-lín-chák
Kailangan ko ng mesa at istante. ผม-/ -----------ารโต-------ห--งสื-แ-ะช-้น--งหน----อ ผม / ด-ฉ-น ต-องการโต-ะเข-ยนหน-งส-อและช--นวางหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ต-ะ-ข-ย-ห-ั-ส-อ-ล-ช-้-ว-ง-น-ง-ื- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ 0
p-̌---ì-c--̌n-d-â----g--------ki--n----n----̌u-----c-----wang-na----sěu po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho--ki-an-na-ng-se-u-læ--cha-n-wang-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-̌-n-n-̌-g-s-̌---æ---h-́---a-g-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhó-kǐan-nǎng-sěu-lǽ-chán-wang-nǎng-sěu
Nasaan ang mga laruan? แผ-ก-องเล่---ู่ที---นค--บ-- ค-? แผนกของเล-นอย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-ข-ง-ล-น-ย-่-ี-ไ-น-ร-บ / ค-? ------------------------------- แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
pæ̌n--òk------ê---̀--o---tê----̌i-k--́p-ká pæ-n-go-k-ong-le-n-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---o-k-o-g-l-̂---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- pæ̌n-gòk-ong-lên-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Kailangan ko ng manika at teddy bear. ผม-- ด-----ต้-งก-ร--๊---แล--ุ-กตาหมี ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--กตาและต--กตาหม- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ุ-ก-า-ล-ต-๊-ต-ห-ี ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี 0
p--m--i----a---dh----g-gan--h-́---d----------́ok------ěe po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho-ok-dha-læ--dho-ok-dha-me-e p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-d-a-l-́-d-o-o---h---e-e --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhóok-dha-lǽ-dhóok-dha-měe
Kailangan ko ng bola pang putbol at larong chess. ผม --ด--ั- ต้อง-า-ล-กฟ--บอ-แ-ะ-ระดา--มา--ุก ผม / ด-ฉ-น ต-องการล-กฟ-ตบอลและกระดานหมากร-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-ฟ-ต-อ-แ-ะ-ร-ด-น-ม-ก-ุ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก 0
pǒ---i--ch----d----n--g-n-lôo--fo-o--ba-n---́--r----a--ma-k---́ok po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-lo-ok-fo-ot-bawn-læ--gra--dan-ma-k-ro-ok p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o-o---o-o---a-n-l-́-g-a---a---a-k-r-́-k ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-lôok-fóot-bawn-lǽ-grà-dan-màk-róok
Nasaan ang mga kasangkapan sa pagkumpuni? แผ--เค------ืออ-ู่--่-ห----บ /---? แผนกเคร--องม-ออย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-เ-ร-่-ง-ื-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------------- แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
p------̀-kr-̂-----meu-à-y-̂----̂e-n-̌i-k-a-p--á pæ-n-ga--kre-uang-meu-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---a---r-̂-a-g-m-u-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-meu-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Kailangan ko ng martilyo at pares ng plays. ผม ----ฉ-- ต-อง-า--้--และ--ม ผม / ด-ฉ-น ต-องการค-อนและค-ม ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-น-ล-ค-ม ---------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการค้อนและคีม 0
p--m-di--c-------â--g---n--á----æ---e-m po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ka-wn-læ--keem p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---æ---e-m ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-káwn-lǽ-keem
Kailangan ko ng isang drill at isang distornilyador. ผม --ด-ฉั- ต--งกา-สว-----ะ-ขควง ผม / ด-ฉ-น ต-องการสว-านและไขควง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ว-า-แ-ะ-ข-ว- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง 0
p----d---c-ǎ--d-â-n---a--ó--w-̂n-l---ka-i-k-a-g po-m-di--cha-n-dha-wng-ga-ro-t-wa-n-læ--ka-i-kuang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-r-́---a-n-l-́-k-̌---u-n- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-ga-rót-wân-lǽ-kǎi-kuang
Nasaan banda ang mga alahas? แผน---ร-่--ป-ะ-ั-อย---ี-ไห-? แผนกเคร--องประด-บอย--ท--ไหน? แ-น-เ-ร-่-ง-ร-ด-บ-ย-่-ี-ไ-น- ---------------------------- แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน? 0
p------̀-k-ê--n--b-ra-----p-a---o---te------i pæ-n-ga--kre-uang-bhra--da-p-a--yo-o-te-e-na-i p-̌---a---r-̂-a-g-b-r-̀-d-̀---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-bhrà-dàp-à-yôo-têe-nǎi
Kailangan ko ng isang kwintas at isang pulseras. ผ- --ด-ฉัน-อ---ได-ส-้--คอแ--สร้-ยข-อ--อ ผม / ด-ฉ-น อยากได-สร-อยคอและสร-อยข-อม-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ร-อ-ค-แ-ะ-ร-อ-ข-อ-ื- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ 0
po----ì-c-a-n----y--k--a-i-s-̀--áwy-k-w-l-́---̀--á-----̂w-meu po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-sa--ra-wy-kaw-læ--sa--ra-wy-ka-w-meu p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-̀-r-́-y-k-w-l-́-s-̀-r-́-y-k-̂---e- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sà-ráwy-kaw-lǽ-sà-ráwy-kâw-meu
Kailangan ko ng singsing at hikaw. ผ--- -ิฉั- อ--กไ--แห-น--ะต-างหู ผม / ด-ฉ-น อยากได-แหวนและต-างห- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ห-น-ล-ต-า-ห- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้แหวนและต่างหู 0
po---dì---a-n-à--a---da-i-wæ----æ-----̀-g--o-o po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-wæ-n-læ--dha-ng-ho-o p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-w-̌---æ---h-̀-g-h-̌- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-wæ̌n-lǽ-dhàng-hǒo

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -