Phrasebook

tl Past tense 1   »   th อดีตกาล 1

81 [walumpu’t isa]

Past tense 1

Past tense 1

81 [แปดสิบเอ็ด]

bhæ̀t-sìp-èt

อดีตกาล 1

[à-dèet-dhà-gan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
magsulat ng เ---น เข-ยน เ-ี-น ----- เขียน 0
k-̌-n ki-an k-̌-n ----- kǐan
Sumulat siya ng isang liham. เ-าไ----ี-นจด-ม-ย-น---ฉบ-บ เขาได-เข-ยนจดหมายหน--งฉบ-บ เ-า-ด-เ-ี-น-ด-ม-ย-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ 0
k-̌o-dâi-kǐan-jo----a-i--e-un--c-a---a-p ka-o-da-i-ki-an-jo-t-ma-i-ne-ung-cha--ba-p k-̌---a-i-k-̌-n-j-̀---a-i-n-̀-n---h-̀-b-̀- ------------------------------------------ kǎo-dâi-kǐan-jòt-mǎi-nèung-chà-bàp
At nagsulat siya ng isang kard. แ----อ---เ-ี-น-า--ดหนึ่ง-บ และเธอได-เข-ยนการ-ดหน--งใบ แ-ะ-ธ-ไ-้-ข-ย-ก-ร-ด-น-่-ใ- -------------------------- และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ 0
l---t--̶-da---kǐ-n-g-̀d--èu----ai læ--tur--da-i-ki-an-ga-d-ne-ung-bai l-́-t-r---a-i-k-̌-n-g-̀---e-u-g-b-i ----------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-kǐan-gàd-nèung-bai
magbasa ng อ่าน อ-าน อ-า- ---- อ่าน 0
àn a-n a-n --- àn
Nagbabasa siya ng magazine. เ-า-ด--่-----ยส--หนึ-งฉ--บ เขาได-อ-านน-ตยสารหน--งฉบ-บ เ-า-ด-อ-า-น-ต-ส-ร-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ 0
k-̌---â--a-n---́----́---̌n---̀-ng-c-----a-p ka-o-da-i-a-n-ni-t-ya--sa-n-ne-ung-cha--ba-p k-̌---a-i-a-n-n-́---a---a-n-n-̀-n---h-̀-b-̀- -------------------------------------------- kǎo-dâi-àn-nít-yá-sǎn-nèung-chà-bàp
At nagbasa siya ng isang libro. แ-ะ-ธ---้อ่---นัง-ือ--------ม และเธอได-อ-านหน-งส-อหน--งเล-ม แ-ะ-ธ-ไ-้-่-น-น-ง-ื-ห-ึ-ง-ล-ม ----------------------------- และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม 0
l---tu-̶--a-i-à----̌---s-̌u-ne-ung-lêm læ--tur--da-i-a-n-na-ng-se-u-ne-ung-le-m l-́-t-r---a-i-a-n-n-̌-g-s-̌---e-u-g-l-̂- ---------------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-àn-nǎng-sěu-nèung-lêm
para kunin ห--บ หย-บ ห-ิ- ---- หยิบ 0
yìp yi-p y-̀- ---- yìp
Kumuha siya ng sigarilyo. เ-----ห--บ-ุ-รี่หนึ่ง-วน เขาได-หย-บบ-หร--หน--งมวน เ-า-ด-ห-ิ-บ-ห-ี-ห-ึ-ง-ว- ------------------------ เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน 0
ka---dâi-yì--b-̀o-r--e--èung-muan ka-o-da-i-yi-p-bo-o-re-e-ne-ung-muan k-̌---a-i-y-̀---o-o-r-̀---e-u-g-m-a- ------------------------------------ kǎo-dâi-yìp-bòo-rèe-nèung-muan
Kumuha siya ng isang pirasong tsokolate. เธ--ด้หยิ---อคโกแล-ตหนึ่--ิ้น เธอได-หย-บช-อคโกแล-ตหน--งช--น เ-อ-ด-ห-ิ-ช-อ-โ-แ-็-ห-ึ-ง-ิ-น ----------------------------- เธอได้หยิบช็อคโกแล็ตหนึ่งชิ้น 0
tu-̶-dâ--yi-p-chá-k-g-h--ǽt-ne--n---h--n tur--da-i-yi-p-cha-wk-goh-læ-t-ne-ung-chi-n t-r---a-i-y-̀---h-́-k-g-h-l-́---e-u-g-c-i-n ------------------------------------------- tur̶-dâi-yìp-cháwk-goh-lǽt-nèung-chín
Hindi matapat ang lalaki, ngunit matapat ang babae . เขา---ซื--ส-ตย- -ต่-ธ--ื่--ัตย์ เขาไม-ซ--อส-ตย- แต-เธอซ--อส-ตย- เ-า-ม-ซ-่-ส-ต-์ แ-่-ธ-ซ-่-ส-ต-์ ------------------------------- เขาไม่ซื่อสัตย์ แต่เธอซื่อสัตย์ 0
k-̌o-ma-i------s-̀---hæ---u---se-u--àt ka-o-ma-i-se-u-sa-t-dhæ--tur--se-u-sa-t k-̌---a-i-s-̂---a-t-d-æ---u-̶-s-̂---a-t --------------------------------------- kǎo-mâi-sêu-sàt-dhæ̀-tur̶-sêu-sàt
Tamad ang lalaki, ngunit masipag ang babae. เ-าข-้เ---จ -ต-เ-อขย-น เขาข--เก-ยจ แต-เธอขย-น เ-า-ี-เ-ี-จ แ-่-ธ-ข-ั- ---------------------- เขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน 0
k-̌o--e----i-----h---t-̂--k-yan ka-o-ke-e-gi-at-dhæ--tu-r-k-yan k-̌---e-e-g-̀-t-d-æ---u-r-k-y-n ------------------------------- kǎo-kêe-gìat-dhæ̀-tûr̶k-yan
Mahirap ang lalaki, ngunit mayaman ang babae. เข-จน -ต่-ธ-รวย เขาจน แต-เธอรวย เ-า-น แ-่-ธ-ร-ย --------------- เขาจน แต่เธอรวย 0
kǎo-jo--dhæ̀-tur---uay ka-o-jon-dhæ--tur--ruay k-̌---o---h-̀-t-r---u-y ----------------------- kǎo-jon-dhæ̀-tur̶-ruay
Wala siyang pera, mga utang lang meron. เ--ไ-่ม-เง-น ----่ห-ี้ เขาไม-ม-เง-น ม-แต-หน-- เ-า-ม-ม-เ-ิ- ม-แ-่-น-้ ---------------------- เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ 0
k---------m-e---er-n-m-e-dh-̀-n-̂e ka-o-ma-i-mee-nger-n-mee-dhæ--ne-e k-̌---a-i-m-e-n-e-̶---e---h-̀-n-̂- ---------------------------------- kǎo-mâi-mee-nger̶n-mee-dhæ̀-nêe
Hindi siya pinalad, minalas lang. เข-ไม่มีโชค-ี มี----ชค---ย เขาไม-ม-โชคด- ม-แต-โชคร-าย เ-า-ม-ม-โ-ค-ี ม-แ-่-ช-ร-า- -------------------------- เขาไม่มีโชคดี มีแต่โชคร้าย 0
kǎo----i-mee----̂--d------------ch-̂---a-i ka-o-ma-i-mee-cho-k-dee-mee-dhæ--cho-k-ra-i k-̌---a-i-m-e-c-o-k-d-e-m-e-d-æ---h-̂---a-i ------------------------------------------- kǎo-mâi-mee-chôk-dee-mee-dhæ̀-chôk-rái
Hindi siya nagtagumpay, kundi nabigo lang. เข-ไม่---สบคว--ส---็---ี-----ามล้--หลว เขาไม-ประสบความส-เร-จ ม-แต-ความล-มเหลว เ-า-ม-ป-ะ-บ-ว-ม-ำ-ร-จ ม-แ-่-ว-ม-้-เ-ล- -------------------------------------- เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ความล้มเหลว 0
ka-o--â----rà-s--p-------ǎ--r-́--m-e--h-̀--w-----́m-l-̲̌y̲o ka-o-ma-i-bhra--so-p-kwam-sa-m-re-t-mee-dhæ-k-wam-lo-m-la--y-o k-̌---a-i-b-r-̀-s-̀---w-m-s-̌---e-t-m-e-d-æ-k-w-m-l-́---a-̌-̲- -------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhrà-sòp-kwam-sǎm-rét-mee-dhæ̀k-wam-lóm-lǎ̲y̲o
Hindi siya nasiyahan, kundi nayayamot lang. เข--ม่----อ-----แ-่ไม่พ--จ เขาไม-เคยพอใจ ม-แต-ไม-พอใจ เ-า-ม-เ-ย-อ-จ ม-แ-่-ม-พ-ใ- -------------------------- เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ 0
ka---ma-i-k-н----w-j-i-mee-dhæ--mâi---w-j-i ka-o-ma-i-kuнy-paw-jai-mee-dhæ--ma-i-paw-jai k-̌---a-i-k-н---a---a---e---h-̀-m-̂---a---a- -------------------------------------------- kǎo-mâi-kuнy-paw-jai-mee-dhæ̀-mâi-paw-jai
Hindi siya masaya, kundi nalulungkot lang เขาไ-่----า---ข-มี---ความ--ก-์ เขาไม-ม-ความส-ข ม-แต-ความท-กข- เ-า-ม-ม-ค-า-ส-ข ม-แ-่-ว-ม-ุ-ข- ------------------------------ เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 0
ka---mâi---̂ek-w-m---̀-k-----d--̀k--a---ó-k ka-o-ma-i-me-ek-wam-so-ok-mee-dhæ-k-wam-to-ok k-̌---a-i-m-̂-k-w-m-s-̀-k-m-e-d-æ-k-w-m-t-́-k --------------------------------------------- kǎo-mâi-mêek-wam-sòok-mee-dhæ̀k-wam-tóok
Hindi siya palakaibigan, kundi mailap lang. เขา---เป็---ตร-ั--คร --แต--ม----น-ิ-ร เขาไม-เป-นม-ตรก-บใคร ม-แต-ไม-เป-นม-ตร เ-า-ม-เ-็-ม-ต-ก-บ-ค- ม-แ-่-ม-เ-็-ม-ต- ------------------------------------- เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร 0
kǎo--a-----e--m-----a-p--r-i-m-----æ̀--a-i--h---mi-t ka-o-ma-i-bhen-mi-t-ga-p-krai-mee-dhæ--ma-i-bhen-mi-t k-̌---a-i-b-e---i-t-g-̀---r-i-m-e-d-æ---a-i-b-e---i-t ----------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhen-mít-gàp-krai-mee-dhæ̀-mâi-bhen-mít

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -