Phrasebook

tl Subordinate clauses: that 2   »   th อนุประโยค รองลงมาที่ 2

92 [siyamnapu’t dalawa]

Subordinate clauses: that 2

Subordinate clauses: that 2

92 [เก้าสิบสอง]

gâo-sìp-sǎwng

อนุประโยค รองลงมาที่ 2

[à-nóop-rá-yôk-rawng-long-ma-têe]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Naiinis ako na humihilik ka. ผ- / ---ั--โ-โ-ที่ -ุณ-น--ก-น ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ นอนกรน ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ น-น-ร- ----------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ นอนกรน 0
po---d-̀----̌n--oh-hǒ--t-------n-naw---ron po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-nawn-gron p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-n-w---r-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-nawn-gron
Naiinis ako dahil ang dami mong ininom na alak. ผ- / -ิ-ัน--มโห-ี่-ค-- -ื่------์เ--ะ ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ ด--มเบ-ยร-เยอะ ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ ด-่-เ-ี-ร-เ-อ- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ ดื่มเบียร์เยอะ 0
p------̀-chǎn-m-h-ho-----̂---------̀um-------́н po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-de-um-bia-yu-н p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-d-̀-m-b-a-y-́- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-dèum-bia-yúн
Naiinis ako na huli ka nang dumating. ผ- - ดิฉ---โ-โห-ี่ --- --ช้า ผม / ด-ฉ-น โมโหท-- ค-ณ มาช-า ผ- / ด-ฉ-น โ-โ-ท-่ ค-ณ ม-ช-า ---------------------------- ผม / ดิฉัน โมโหที่ คุณ มาช้า 0
p--m---̀-cha----oh-hǒ--t-̂e--o---ma-chá po-m-di--cha-n-moh-ho-h-te-e-koon-ma-cha- p-̌---i---h-̌---o---o-h-t-̂---o-n-m---h-́ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-moh-hǒh-têe-koon-ma-chá
Sa tingin ko na kailangan niya ng doktor. ผม --ด-ฉ-- -ิ-ว่----ต้องก----อ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าเขาต-องการหมอ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-เ-า-้-ง-า-ห-อ ------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่าเขาต้องการหมอ 0
pǒm---̀--h-̌--kít------ǎo-----wng--a--m-̌w po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ka-o-dha-wng-gan-ma-w p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-̌---h-̂-n---a---a-w --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-kǎo-dhâwng-gan-mǎw
Sa tingin ko na may sakit siya. ผ- - ด-ฉัน -ิ--------ม่สบ-ย ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าเขาไม-สบาย ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-เ-า-ม-ส-า- --------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าเขาไม่สบาย 0
p-̌m-d---ch-̌n------wa----̌--mâ--sa---ai po-m-di--cha-n-ki-t-wa--ka-o-ma-i-sa--bai p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-̌---a-i-s-̀-b-i ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-kǎo-mâi-sà-bai
Sa tingin ko na natutulog na siya ngayon. ผ-----ิฉัน-คิ-----อ--ี้เ----ับอ-ู่ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าตอนน--เขาหล-บอย-- ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ต-น-ี-เ-า-ล-บ-ย-่ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ 0
p-̌--di--c-a-n-ki---wa-t-o--ne-e---̌----̀p-a--y--o po-m-di--cha-n-ki-t-wa-t-on-ne-e-ka-o-la-p-a--yo-o p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂---n-n-́---a-o-l-̀---̀-y-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wât-on-née-kǎo-làp-à-yôo
Umaasa kami na pakasalan niya ang aming anak na babae. เร-ห-ั-ว-า เ-าจะแต-งงานก--ลู-ส-วข---รา เราหว-งว-า เขาจะแต-งงานก-บล-กสาวของเรา เ-า-ว-ง-่- เ-า-ะ-ต-ง-า-ก-บ-ู-ส-ว-อ-เ-า -------------------------------------- เราหวังว่า เขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา 0
ra--wǎng--â-kǎo---̀-dh-̀-g-nga---a-p-lôo--s-----a-wng-r-o rao-wa-ng-wa--ka-o-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-lo-ok-sa-o-ka-wng-rao r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---a---h-̀-g-n-a---a-p-l-̂-k-s-̌---a-w-g-r-o ------------------------------------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-lôok-sǎo-kǎwng-rao
Umaasa kami na mayroon siyang maraming pera. เ-าหว-ง-่- -ข---เง---าก เราหว-งว-า เขาม-เง-นมาก เ-า-ว-ง-่- เ-า-ี-ง-น-า- ----------------------- เราหวังว่า เขามีเงินมาก 0
r---w-̌n----̂--a----e--nger̶---a-k rao-wa-ng-wa--ka-o-mee-nger-n-ma-k r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---e---g-r-n-m-̂- ---------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-mee-nger̶n-mâk
Umaasa kami na milyonaryo siya. เ-าห-ั---- -ข--ป--เ--ษ--เง-----น เราหว-งว-า เขาเป-นเศรษฐ-เง-นล-าน เ-า-ว-ง-่- เ-า-ป-น-ศ-ษ-ี-ง-น-้-น -------------------------------- เราหวังว่า เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน 0
ra---ǎn--------̌o-b-en-sà-----t-t--e-n-er̶n--a-n rao-wa-ng-wa--ka-o-bhen-sa--ra-yt-te-e-nger-n-la-n r-o-w-̌-g-w-̂-k-̌---h-n-s-̀-r-̀-t-t-̌---g-r-n-l-́- -------------------------------------------------- rao-wǎng-wâ-kǎo-bhen-sà-ràyt-těe-nger̶n-lán
Narinig ko na naaksidente ang asawa mo. ผ- / ---ัน-ไ----าวว----รรย-ข-----ป-ะ---------หตุ ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า ภรรยาของค-ณประสบอ-บ-ต-เหต- ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- ภ-ร-า-อ-ค-ณ-ร-ส-อ-บ-ต-เ-ต- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า ภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ 0
p-̌m-d-̀---a----a-----̀o--â--an--a---on-----n-bh-à---̀p-ò---à---a-y--h-̀o po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--pan-ya-k-ong-koon-bhra--so-p-o-o-ba-t-ha-y-dho-o p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---a---a-k-o-g-k-o---h-a---o-p-o-o-b-̀---a-y-d-o-o ----------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-pan-yâk-ong-koon-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo
Narinig ko na nasa ospital siya. ผ-----ิฉัน ได้------- เ-อน---ั--าต-ว-ย-่ที-----ย-บ-ล ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า เธอนอนร-กษาต-วอย--ท--โรงพยาบาล ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- เ-อ-อ-ร-ก-า-ั-อ-ู-ท-่-ร-พ-า-า- ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า เธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 0
pǒm-dì----̌n-da---ka----â-----n--n--------̌--hua-a----̂---e-e-r-ng--á----b-n po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--tur-n-on-ra-k-sa--dhua-a--yo-o-te-e-rong-pa--ya-ban p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---u-̶---n-r-́---a---h-a-a---o-o-t-̂---o-g-p-́-y---a- -------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-tur̶n-on-rák-sǎ-dhua-à-yôo-têe-rong-pá-ya-ban
Narinig ko na sirang-sira ang iyong sasakyan. ผ- - -ิฉ-น---้ข่าวว-- ------ุณพังท--งค-น ผม / ด-ฉ-น ได-ข-าวว-า รถของค-ณพ-งท--งค-น ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-่-ว-่- ร-ข-ง-ุ-พ-ง-ั-ง-ั- ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน 0
p-̌m-d----------âi--a-----̂-r--t-k-̌--g-ko-n-pa-----́-----n po-m-di--cha-n-da-i-ka-o-wa--ro-t-ka-wng-koon-pang-ta-ng-kan p-̌---i---h-̌---a-i-k-̀---a---o-t-k-̌-n---o-n-p-n---a-n---a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dâi-kào-wâ-rót-kǎwng-koon-pang-táng-kan
Natutuwa ako na dumating ka. / Masaya ako na dumating ka. ผ- ---ิฉั--ดี-จ---ค-ณมา ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณมา ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-ม- ----------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณมา 0
p-̌--d-̀--h------e--a--t--e--o---ma po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-ma p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---a ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-ma
Natutuwa ako na interesado ka. / Masaya ako na interesado ka. ผ--/ ดิฉ-น ด--จท------นใจ ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณสนใจ ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-ส-ใ- ------------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณสนใจ 0
po---d---c--̌n-d-e--a---êe----n-s-̌---ai po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-so-n-jai p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---o-n-j-i ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-sǒn-jai
Natutuwa ako na nais mong bilhin ang bahay. / Masaya ako na gusto mong bilhin ang bahay. ผ- --ดิ-ั------ท--คุ-อย-ก--ซ-------หล--น-้น ผม / ด-ฉ-น ด-ใจท--ค-ณอยากจะซ--อบ-านหล-งน--น ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-ท-่-ุ-อ-า-จ-ซ-้-บ-า-ห-ั-น-้- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ดีใจที่คุณอยากจะซื้อบ้านหลังนั้น 0
p-̌m-d-̀-c-ǎn--ee------êe--o-n-a----̂k---̀-s------̂--l-̌n----́n po-m-di--cha-n-dee-jai-te-e-koon-a--ya-k-ja--se-u-ba-n-la-ng-na-n p-̌---i---h-̌---e---a---e-e-k-o---̀-y-̂---a---e-u-b-̂---a-n---a-n ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dee-jai-têe-koon-à-yâk-jà-séu-bân-lǎng-nán
Natatakot ako na umalis na ang huling bus. ผม ---ิ-ัน --รง---รถ-----ท-งค--ส-ดท้------้ว ผม / ด-ฉ-น เกรงว-ารถประจ-ทางค-นส-ดท-ายไปแล-ว ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า-ถ-ร-จ-ท-ง-ั-ส-ด-้-ย-ป-ล-ว -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว 0
p--m-di---hǎn---a--g----n-tòp-ra--jam-t-ng-k-n-s---t-tái-bh-i-l-́o po-m-di--cha-n-grayng-wa-n-to-p-ra--jam-tang-kan-so-ot-ta-i-bhai-læ-o p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂---o-p-r-́-j-m-t-n---a---o-o---a-i-b-a---æ-o --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wân-tòp-rá-jam-tang-kan-sòot-tái-bhai-lǽo
Kinakabahan ako na baka kailangan nating sumakay ng taxi. ผ- --ด--ัน--------เ--จะต---ไปโดย-ถแ-็-ซ-่ ผม / ด-ฉ-น เกรงว-าเราจะต-องไปโดยรถแท-กซ-- ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า-ร-จ-ต-อ-ไ-โ-ย-ถ-ท-ก-ี- ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ 0
pǒ---ì-c-a------y---------o--à----̂--g------do--r------́k---̂e po-m-di--cha-n-grayng-wa--rao-ja--dha-wng-bhai-doy-ro-t-tæ-k-se-e p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂-r-o-j-̀-d-a-w-g-b-a---o---o-t-t-́---e-e ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wâ-rao-jà-dhâwng-bhai-doy-rót-tǽk-sêe
Kinakabahan ako na baka wala na akong pera. ผ--- ดิ--น-เ-รงว-า -ม / ด-ฉั- -ม่-ีเ-ินติด--ว-า ผม / ด-ฉ-น เกรงว-า ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-เง-นต-ดต-วมา ผ- / ด-ฉ-น เ-ร-ว-า ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-ง-น-ิ-ต-ว-า ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน เกรงว่า ผม / ดิฉัน ไม่มีเงินติดตัวมา 0
p--m---̀-c-a----r-yng-----p-̌m-----chǎn-m-̂i-me---ge-̶n-d--̀t-d-u---a po-m-di--cha-n-grayng-wa--po-m-di--cha-n-ma-i-mee-nger-n-dhi-t-dhua-ma p-̌---i---h-̌---r-y-g-w-̂-p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-e-̶---h-̀---h-a-m- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-grayng-wâ-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nger̶n-dhìt-dhua-ma

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -