Phrasebook

tl Public transportation   »   th การขนส่งมวลชน

36 [tatlumpu’t anim]

Public transportation

Public transportation

36 [สามสิบหก]

sǎm-sìp-hòk

การขนส่งมวลชน

[gan-kǒn-sòng-muan-chon]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Saan ang hintuan ng bus? ป้ายร-โ-ย--ร-ย------ห-----บ - คะ? ป-ายรถโดยสารอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ป-า-ร-โ-ย-า-อ-ู-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
b-a-i-ro-----y------à-yô--te----------a-p-ká bha-i-ro-t-doy-sa-n-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- b-a-i-r-́---o---a-n-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- bhâi-rót-doy-sǎn-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Aling mga bus ang pupunta sa sentro ng lungsod? รถ-ม-์ค--ไ-น--กลา-เมื-- ครั- / คะ? รถเมล-ค-นไหนไปกลางเม-อง คร-บ / คะ? ร-เ-ล-ค-น-ห-ไ-ก-า-เ-ื-ง ค-ั- / ค-? ---------------------------------- รถเมล์คันไหนไปกลางเมือง ครับ / คะ? 0
ro---m-y---n---̌i-bha---lang-me-a-g-kr-́p-ká ro-t-may-kan-na-i-bhai-glang-meuang-kra-p-ka- r-́---a---a---a-i-b-a---l-n---e-a-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-may-kan-nǎi-bhai-glang-meuang-kráp-ká
Anong bus ang kailangan kong sakyan? ผม / ดิฉ-น ต-อง-ป-าย-ห- -รั- --ค-? ผม / ด-ฉ-น ต-องไปสายไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ไ-ส-ย-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องไปสายไหน ครับ / คะ? 0
po-m-d---c--̌---h----g---ai-sǎ--n-̌--k------á po-m-di--cha-n-dha-wng-bhai-sa-i-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-s-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhai-sǎi-nǎi-kráp-ká
Kailangan ko bang magpalit ng bus? ผ--/-ดิฉ-- ต้-งต่อ-ถไหม--รั-----ะ? ผม / ด-ฉ-น ต-องต-อรถไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ต-อ-ถ-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องต่อรถไหม ครับ / คะ? 0
p----dì-ch-̌----âwn--d-a-w-rót---̌i-kr-́--k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-dha-w-ro-t-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---o-t-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-dhàw-rót-mǎi-kráp-ká
Saan ako dapat magpalit ng sasakyan? ผ- -----ัน--้อง-่อร-ท-่ไหน -ร-บ ---ะ? ผม / ด-ฉ-น ต-องต-อรถท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ต-อ-ถ-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องต่อรถที่ไหน ครับ / คะ? 0
p-̌m---̀--hǎ---hâ-ng--ha-w-r-----êe-n--i-kra-----́ po-m-di--cha-n-dha-wng-dha-w-ro-t-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-̀---o-t-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-dhàw-rót-têe-nǎi-kráp-ká
Magkano ang isang tiket? ตั-----าคา-ท-า-- --ั--/-ค-? ต--วรถราคาเท-าไร คร-บ / คะ? ต-๋-ร-ร-ค-เ-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------- ตั๋วรถราคาเท่าไร ครับ / คะ? 0
d--̌---ót-r--ka---̂o-ra--k-----k-́ dhu-a-ro-t-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- d-u-a-r-́---a-k---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- dhǔa-rót-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká
Ilan ang mga paghinto bago makarating sa sentro ng siyudad? กี--้า-ก---จะถ--กล-งเม-อ- คร-----ค-? ก--ป-ายก-อนจะถ-งกลางเม-อง คร-บ / คะ? ก-่-้-ย-่-น-ะ-ึ-ก-า-เ-ื-ง ค-ั- / ค-? ------------------------------------ กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมือง ครับ / คะ? 0
g-̀e-b-a---g--wn-----t-̌u-g-g--n---eua-g---a----á ge-e-bha-i-ga-wn-ja--te-ung-glang-meuang-kra-p-ka- g-̀---h-̂---a-w---a---e-u-g-g-a-g-m-u-n---r-́---a- -------------------------------------------------- gèe-bhâi-gàwn-jà-těung-glang-meuang-kráp-ká
Kailangan mong bumaba dito. ค-ณต-อ--ง-ถที่นี่-ค-ั- / --ะ ค-ณต-องลงรถท--น-- คร-บ / ค-ะ ค-ณ-้-ง-ง-ถ-ี-น-่ ค-ั- / ค-ะ ---------------------------- คุณต้องลงรถที่นี่ ครับ / ค่ะ 0
ko---d-âw---long--o----e-e-n-̂e-kra----â koon-dha-wng-long-ro-t-te-e-ne-e-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---o-g-r-́---e-e-n-̂---r-́---a- ------------------------------------------ koon-dhâwng-long-rót-têe-nêe-kráp-kâ
Kailangan mong lumabas sa likod. คุ---อ-ลงข้า----- คร-- /---ะ ค-ณต-องลงข-างหล-ง คร-บ / ค-ะ ค-ณ-้-ง-ง-้-ง-ล-ง ค-ั- / ค-ะ ---------------------------- คุณต้องลงข้างหลัง ครับ / ค่ะ 0
k-o---h--wng--o----a----la-n----á--k-̂ koon-dha-wng-long-ka-ng-la-ng-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---o-g-k-̂-g-l-̌-g-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- koon-dhâwng-long-kâng-lǎng-kráp-kâ
Ang susunod na subway ay darating sa loob ng 5 minuto. อ---้านา---ถไ-ข----่--ป-ะ---ครับ / คะ อ-กห-านาท-รถไฟขบวนต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-้-น-ท-ร-ไ-ข-ว-ต-อ-ป-ะ-า ค-ั- / ค- ------------------------------------- อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
è---h----a--ee---́--f-i-kòp-w-n-d---w---a--ja-------a---ká e-ek-ha--na-tee-ro-t-fai-ko-p-won-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---a---a-t-e-r-́---a---o-p-w-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- èek-hâ-na-tee-rót-fai-kòp-won-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
Ang susunod na tram ay darating sa loob ng 10 minuto. อี----นาที--ร-ง-บ-น-่--ปจ--า ค-ับ-- คะ อ-กส-บนาท-รถรางขบวนต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-ิ-น-ท-ร-ร-ง-บ-น-่-ไ-จ-ม- ค-ั- / ค- -------------------------------------- อีกสิบนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
èek-s-̀p-n---e--r-́t---n--kò--w------̀w-bhai-j-̀--a---áp-k-́ e-ek-si-p-na-tee-ro-t-rang-ko-p-won-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---i-p-n---e---o-t-r-n---o-p-w-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- èek-sìp-na-tee-rót-rang-kòp-won-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
Ang susunod na bus ay darating sa loob ng 15 minuto. อ-ก-ิ-ห้--าทีร-เม----น-่อ-ป---า -รับ---คะ อ-กส-บห-านาท-รถเมล-ค-นต-อไปจะมา คร-บ / คะ อ-ก-ิ-ห-า-า-ี-ถ-ม-์-ั-ต-อ-ป-ะ-า ค-ั- / ค- ----------------------------------------- อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมา ครับ / คะ 0
e--k--ì--h---na--e---o-t--ay-k---dha----hai-jà------á--k-́ e-ek-si-p-ha--na-tee-ro-t-may-kan-dha-w-bhai-ja--ma-kra-p-ka- e-e---i-p-h-̂-n---e---o-t-m-y-k-n-d-a-w-b-a---a---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- èek-sìp-hâ-na-tee-rót-may-kan-dhàw-bhai-jà-ma-kráp-ká
Anong oras aalis ang huling byahe ng tren? รถ-ฟใ---ิ---ี-ยว-ุ-----เ-ื่อ-- -ร-----คะ? รถไฟใต-ด-นเท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-ใ-้-ิ-เ-ี-ย-ส-ด-้-ย-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ro-t-fa---h-̂i---n---̂-o---̀o---------̂ua--ai-kr-́---á ro-t-fai-dha-i-din-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---h-̂---i---e-e---o-o---a-i-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- rót-fai-dhâi-din-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
Anong oras aalis ang huling byahe ng tram? ร-รา-เ-ี่ยวสุ---า--ม-่อ-ร -รับ /--ะ? รถรางเท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ร-ง-ท-่-ว-ุ-ท-า-เ-ื-อ-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
rót---ng--êeo-sò-t--a----e-u--rai--r--p---́ ro-t-rang-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a-g-t-̂-o-s-̀-t-t-́---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------------------- rót-rang-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
Anong oras aalis ang huling byahe ng bus? ร----์เ-ี-ยว-ุด--า-เมื่--ร-ครับ---ค-? รถเมล-เท--ยวส-ดท-ายเม--อไร คร-บ / คะ? ร-เ-ล-เ-ี-ย-ส-ด-้-ย-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r------y-t-̂----------a----êua---i---a----á ro-t-may-te-eo-so-ot-ta-i-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---e-e---o-o---a-i-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-may-têeo-sòot-tái-mêua-rai-kráp-ká
May ticket ka ba? ค--ม--ั-ว-ถ--ม --ั----ค-? ค-ณม-ต--วรถไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ั-ว-ถ-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณมีตั๋วรถไหม ครับ / คะ? 0
k------e-dh-̌a---́t------kra---ká koon-mee-dhu-a-ro-t-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---h-̌---o-t-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- koon-mee-dhǔa-rót-mǎi-kráp-ká
Tiket? – Wala, wala akong tiket. ต---รถ-รื-?-ไม่มี ผม-----ฉัน---มีต--วรถ--ร-- --คะ ต--วรถหร-อ? ไม-ม- ผม / ด-ฉ-นไม-ม-ต--วรถ คร-บ / คะ ต-๋-ร-ห-ื-? ไ-่-ี ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-ต-๋-ร- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ตั๋วรถหรือ? ไม่มี ผม / ดิฉันไม่มีตั๋วรถ ครับ / คะ 0
d-ǔa------rě---a----ee-pǒ--d----h-----a---mee-d-ǔa-ro---kr-́--ká dhu-a-ro-t-re-u-ma-i-mee-po-m-di--cha-n-ma-i-mee-dhu-a-ro-t-kra-p-ka- d-u-a-r-́---e-u-m-̂---e---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---h-̌---o-t-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------- dhǔa-rót-rěu-mâi-mee-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-dhǔa-rót-kráp-ká
Kung gayon, kailangan mong magbayad ng multa. ง--นคุ--้อ--ส-ยค่า-ร-- --ับ /-คะ ง--นค-ณต-องเส-ยค-าปร-บ คร-บ / คะ ง-้-ค-ณ-้-ง-ส-ย-่-ป-ั- ค-ั- / ค- -------------------------------- งั้นคุณต้องเสียค่าปรับ ครับ / คะ 0
n-án----n-dh-̂-ng------k-̂---a-p--r-----á nga-n-koon-dha-wng-si-a-ka-p-ra-p-kra-p-ka- n-a-n-k-o---h-̂-n---i-a-k-̂---a-p-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- ngán-koon-dhâwng-sǐa-kâp-ráp-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -