Phrasebook

tl Activities   »   th กิจกรรม

13 [labing-tatlo]

Activities

Activities

13 [สิบสาม]

sìp-sǎm

กิจกรรม

[gìt-jà-gam]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ano ang ginagawa ni Marta? มา---่--ำอ---? มาร-ธ-าท-อะไร? ม-ร-ธ-า-ำ-ะ-ร- -------------- มาร์ธ่าทำอะไร? 0
ma-t---ta--à-r-i ma-ta--tam-a--rai m---a---a---̀-r-i ----------------- ma-tâ-tam-à-rai
Nagtatrabaho siya sa opisina. เ-----า-------ก--น เธอท-งานในส-น-กงาน เ-อ-ำ-า-ใ-ส-น-ก-า- ------------------ เธอทำงานในสำนักงาน 0
tu---t-m------n---sa-m----k--g-n tur--tam-ngan-nai-sa-m-na-k-ngan t-r---a---g-n-n-i-s-̌---a-k-n-a- -------------------------------- tur̶-tam-ngan-nai-sǎm-nák-ngan
Nagtatrabaho siya sa kompyuter. เ-อ--งาน--ว-ค--พิวเตอร์ เธอท-งานด-วยคอมพ-วเตอร- เ-อ-ำ-า-ด-ว-ค-ม-ิ-เ-อ-์ ----------------------- เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ 0
t--̶---m-n-an-------k--------dhu-̶ tur--tam-ngan-du-ay-kawm-pew-dhur- t-r---a---g-n-d-̂-y-k-w---e---h-r- ---------------------------------- tur̶-tam-ngan-dûay-kawm-pew-dhur̶
Nasaan si Martha? มาร์-่าอ-ู่-ี---น? มาร-ธ-าอย--ท--ไหน? ม-ร-ธ-า-ย-่-ี-ไ-น- ------------------ มาร์ธ่าอยู่ที่ไหน? 0
m------à----o-t-------i ma-ta--a--yo-o-te-e-na-i m---a---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------ ma-tâ-à-yôo-têe-nǎi
Nasa sinehan. ท-่-รงห--ง ท--โรงหน-ง ท-่-ร-ห-ั- ---------- ที่โรงหนัง 0
t-̂---o---n---g te-e-rong-na-ng t-̂---o-g-n-̌-g --------------- têe-rong-nǎng
Nanonood siya ng pelikula. เ-อก-ลัง--ห--ง เธอก-ล-งด-หน-ง เ-อ-ำ-ั-ด-ห-ั- -------------- เธอกำลังดูหนัง 0
t-r̶---m-l--g-d----ǎ-g tur--gam-lang-doo-na-ng t-r---a---a-g-d-o-n-̌-g ----------------------- tur̶-gam-lang-doo-nǎng
Ano ang ginagawa ni Peter? ปี-ตอร-ท-----? ป-เตอร-ท-อะไร? ป-เ-อ-์-ำ-ะ-ร- -------------- ปีเตอร์ทำอะไร? 0
bh-----u-̶-ta-----r-i bhee-dhur--tam-a--rai b-e---h-r---a---̀-r-i --------------------- bhee-dhur̶-tam-à-rai
Nag-aaral siya sa Unibersidad. เขา-ำลัง--กษาที่--------ลัย เขาก-ล-งศ-กษาท--มหาว-ทยาล-ย เ-า-ำ-ั-ศ-ก-า-ี-ม-า-ิ-ย-ล-ย --------------------------- เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย 0
kǎ---am--ang-se-----a-----e---ǎ--í------ai ka-o-gam-lang-se-uk-sa--te-em-ha--wi-t-ya-lai k-̌---a---a-g-s-̀-k-s-̌-t-̂-m-h-̌-w-́---a-l-i --------------------------------------------- kǎo-gam-lang-sèuk-sǎ-têem-hǎ-wít-ya-lai
Nag-aaral siya ng mga wika. เข---ลั---ี-นภาษา เขาก-ล-งเร-ยนภาษา เ-า-ำ-ั-เ-ี-น-า-า ----------------- เขากำลังเรียนภาษา 0
k--o--a--l-ng-ri-n-pa-s-̌ ka-o-gam-lang-rian-pa-sa- k-̌---a---a-g-r-a---a-s-̌ ------------------------- kǎo-gam-lang-rian-pa-sǎ
Nasaan si Peter? ปี--อร-อ-----น? ป-เตอร-อย--ไหน? ป-เ-อ-์-ย-่-ห-? --------------- ปีเตอร์อยู่ไหน? 0
bhe---hu-̶----------a-i bhee-dhur--a--yo-o-na-i b-e---h-r---̀-y-̂---a-i ----------------------- bhee-dhur̶-à-yôo-nǎi
Sa cafe. ท-่-้าน--แฟ ท--ร-านกาแฟ ท-่-้-น-า-ฟ ----------- ที่ร้านกาแฟ 0
t-̂e--án--a--æ te-e-ra-n-ga-fæ t-̂---a-n-g---æ --------------- têe-rán-ga-fæ
Umiinom siya ng kape. เ--กำล-งดื่--าแฟ เขาก-ล-งด--มกาแฟ เ-า-ำ-ั-ด-่-ก-แ- ---------------- เขากำลังดื่มกาแฟ 0
kǎ------la----e--m----fæ ka-o-gam-lang-de-um-ga-fæ k-̌---a---a-g-d-̀-m-g---æ ------------------------- kǎo-gam-lang-dèum-ga-fæ
Saan nila gustong pumunta? พ-------บ-ป-ห-? พวกเขาชอบไปไหน? พ-ก-ข-ช-บ-ป-ห-? --------------- พวกเขาชอบไปไหน? 0
pûak-k-̌--ch-----bh---na-i pu-ak-ka-o-cha-wp-bhai-na-i p-̂-k-k-̌---h-̂-p-b-a---a-i --------------------------- pûak-kǎo-châwp-bhai-nǎi
Sa konsyerto. ไปด----เ-ิ--ต ไปด-คอนเส-ร-ต ไ-ด-ค-น-ส-ร-ต ------------- ไปดูคอนเสิร์ต 0
b-ai--oo---wn----r̶t bhai-doo-kawn-se-r-t b-a---o---a-n-s-̀-̶- -------------------- bhai-doo-kawn-sèr̶t
Gusto nilang makinig ng musika. พวกเ--ช-บฟังดนต-ี พวกเขาชอบฟ-งดนตร- พ-ก-ข-ช-บ-ั-ด-ต-ี ----------------- พวกเขาชอบฟังดนตรี 0
p-̂a----̌o-c-a--p---ng-----dhr-e pu-ak-ka-o-cha-wp-fang-don-dhree p-̂-k-k-̌---h-̂-p-f-n---o---h-e- -------------------------------- pûak-kǎo-châwp-fang-don-dhree
Saan nila hindi gustong pumunta? พวก-ข-ไ-่ช-บไป---? พวกเขาไม-ชอบไปไหน? พ-ก-ข-ไ-่-อ-ไ-ไ-น- ------------------ พวกเขาไม่ชอบไปไหน? 0
pû-k--ǎo-m--i---------h------i pu-ak-ka-o-ma-i-cha-wp-bhai-na-i p-̂-k-k-̌---a-i-c-a-w---h-i-n-̌- -------------------------------- pûak-kǎo-mâi-châwp-bhai-nǎi
Sa disco. ไ-ด---ก้ ไปด-สโก- ไ-ด-ส-ก- -------- ไปดิสโก้ 0
bh----ìt---̂h bhai-di-t-go-h b-a---i-t-g-̂- -------------- bhai-dìt-gôh
Ayaw nilang sumayaw. พว---าไม่--บเ--น-ำ พวกเขาไม-ชอบเต-นร- พ-ก-ข-ไ-่-อ-เ-้-ร- ------------------ พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ 0
pu-ak-k-̌--mâi-c---wp-d---n--am pu-ak-ka-o-ma-i-cha-wp-dhe-n-ram p-̂-k-k-̌---a-i-c-a-w---h-̂---a- -------------------------------- pûak-kǎo-mâi-châwp-dhên-ram

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -