Phrasebook

tl Parts of the body   »   th อวัยวะ

58 [limampu’t walo]

Parts of the body

Parts of the body

58 [ห้าสิบแปด]

hâ-sìp-bhæ̀t

อวัยวะ

[à-wai-yá-wá]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Guguhit ako ng lalaki. ผม - ดิ--น-ว--รูป-ู้-าย ผม / ด-ฉ-น วาดร-ปผ--ชาย ผ- / ด-ฉ-น ว-ด-ู-ผ-้-า- ----------------------- ผม / ดิฉัน วาดรูปผู้ชาย 0
p-̌m-d---c-a---wât---̂o-----o--hai po-m-di--cha-n-wa-t-ro-op-po-o-chai p-̌---i---h-̌---a-t-r-̂-p-p-̂---h-i ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wât-rôop-pôo-chai
Una ang ulo. เ--่มจา-ศ-รษ-ก่-น เร--มจากศ-รษะก-อน เ-ิ-ม-า-ศ-ร-ะ-่-น ----------------- เริ่มจากศีรษะก่อน 0
rêr̶---àk-s--en-s---gàwn re-r-m-ja-k-se-en-sa--ga-wn r-̂-̶---a-k-s-̌-n-s-̀-g-̀-n --------------------------- rêr̶m-jàk-sěen-sà-gàwn
Nakasuot ng sumbrero ang lalaki. ผู----ส-ม---ก ผ--ชายสวมหมวก ผ-้-า-ส-ม-ม-ก ------------- ผู้ชายสวมหมวก 0
po---cha-----am-m-̀ak po-o-chai-su-am-mu-ak p-̂---h-i-s-̌-m-m-̀-k --------------------- pôo-chai-sǔam-mùak
Hindi mo makita ang buhok. มอ----เห็น-ส้นผม มองไม-เห-นเส-นผม ม-ง-ม-เ-็-เ-้-ผ- ---------------- มองไม่เห็นเส้นผม 0
m-wng--a-i---̌n--e----o-m mawng-ma-i-he-n-se-n-po-m m-w-g-m-̂---e-n-s-̂---o-m ------------------------- mawng-mâi-hěn-sên-pǒm
Hindi mo rin makikita ang tainga. มองไ--เ----ู--วย มองไม-เห-นห-ด-วย ม-ง-ม-เ-็-ห-ด-ว- ---------------- มองไม่เห็นหูด้วย 0
maw----a----e-----̌o-d--ay mawng-ma-i-he-n-ho-o-du-ay m-w-g-m-̂---e-n-h-̌---u-a- -------------------------- mawng-mâi-hěn-hǒo-dûay
Hindi mo rin makikita ang likod nya. ม--ไม่เ-็-หลัง-้วย มองไม-เห-นหล-งด-วย ม-ง-ม-เ-็-ห-ั-ด-ว- ------------------ มองไม่เห็นหลังด้วย 0
mawng-m-----ě--la--g-d-̂-y mawng-ma-i-he-n-la-ng-du-ay m-w-g-m-̂---e-n-l-̌-g-d-̂-y --------------------------- mawng-mâi-hěn-lǎng-dûay
Iguguhit ko ang mga mata at bibig. ผม /--ิฉัน----ั-วา-ต--ละปาก ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งวาดตาและปาก ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ต-แ-ะ-า- --------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังวาดตาและปาก 0
pǒ--d-̀-cha-n--a--l----wâ--dh-------h--k po-m-di--cha-n-gam-lang-wa-t-dha-læ--bha-k p-̌---i---h-̌---a---a-g-w-̂---h---æ---h-̀- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-wât-dha-lǽ-bhàk
Ang lalaki ay sumasayaw at tumatawa. ผู้-ายคน----ำล--เต-นร--ล--ัว-ราะ ผ--ชายคนน--ก-ล-งเต-นร-และห-วเราะ ผ-้-า-ค-น-้-ำ-ั-เ-้-ร-แ-ะ-ั-เ-า- -------------------------------- ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ 0
p----c--i-kon-née---m---n---he----a---æ--hu---ráw po-o-chai-kon-ne-e-gam-lang-dhe-n-ram-læ--hu-a-ra-w p-̂---h-i-k-n-n-́---a---a-g-d-e-n-r-m-l-́-h-̌---a-w --------------------------------------------------- pôo-chai-kon-née-gam-lang-dhên-ram-lǽ-hǔa-ráw
Matangos ang ilong ng lalaki. ผ--ช--คน-ี้ม-จม-กย-ว ผ--ชายคนน--ม-จม-กยาว ผ-้-า-ค-น-้-ี-ม-ก-า- -------------------- ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว 0
po------i-kon-ne-e-me-et-m---k--ao po-o-chai-kon-ne-e-me-et-mo-ok-yao p-̂---h-i-k-n-n-́---e-e---o-o---a- ---------------------------------- pôo-chai-kon-née-mêet-môok-yao
May hawak syang tungkod. เ-า---ัง-----้-ท-า-น-ื-ข-ง--า เขาก-ล-งถ-อไม-เท-าในม-อของเขา เ-า-ำ-ั-ถ-อ-ม-เ-้-ใ-ม-อ-อ-เ-า ----------------------------- เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา 0
kǎo---m--a-----̌u-ma---ta-o------e--k--w---kǎo ka-o-gam-lang-te-u-ma-i-ta-o-nai-meu-ka-wng-ka-o k-̌---a---a-g-t-̌---a-i-t-́---a---e---a-w-g-k-̌- ------------------------------------------------ kǎo-gam-lang-těu-mái-táo-nai-meu-kǎwng-kǎo
May suot din siyang bandana sa leeg. เ------าพั-คอท-่--บคอข-งเ--อีกด้-ย เขาม-ผ-าพ-นคอท--รอบคอของเขาอ-กด-วย เ-า-ี-้-พ-น-อ-ี-ร-บ-อ-อ-เ-า-ี-ด-ว- ---------------------------------- เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย 0
k--o--ee-----p-n--a--t--e-ra-w-------a--ng-kǎo-èe--du--y ka-o-mee-pa--pan-kaw-te-e-ra-wp-kaw-ka-wng-ka-o-e-ek-du-ay k-̌---e---a---a---a---e-e-r-̂-p-k-w-k-̌-n---a-o-e-e---u-a- ---------------------------------------------------------- kǎo-mee-pâ-pan-kaw-têe-râwp-kaw-kǎwng-kǎo-èek-dûay
Ngayon ay taglamig at ngayon ay malamig. มันเป็น--ู--า-แล-อ---ศ--็น ม-นเป-นฤด-หนาวและอากาศเย-น ม-น-ป-น-ด-ห-า-แ-ะ-า-า-เ-็- -------------------------- มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น 0
m-n-bh-n---́--oo--a---læ---------yen man-bhen-ri--doo-na-o-læ--a-ga-t-yen m-n-b-e---i---o---a-o-l-́-a-g-̀---e- ------------------------------------ man-bhen-rí-doo-nǎo-lǽ-a-gàt-yen
Matipuno ang mga braso. แ---ข็--รง แขนแข-งแรง แ-น-ข-ง-ร- ---------- แขนแข็งแรง 0
k-̌------g----g kæ-n-kæ-ng-ræng k-̌---æ-n---æ-g --------------- kæ̌n-kæ̌ng-ræng
Matipuno din ang mga binti. ขาก---็งแ-งด้วย ขาก-แข-งแรงด-วย ข-ก-แ-็-แ-ง-้-ย --------------- ขาก็แข็งแรงด้วย 0
ka--ga-w-kæ̌ng-ræng-d-̂-y ka--ga-w-kæ-ng-ræng-du-ay k-̌-g-̂---æ-n---æ-g-d-̂-y ------------------------- kǎ-gâw-kæ̌ng-ræng-dûay
Ang lalaki ay gawa sa niyebe. ผ-้ช-ย-น-ี้--มาจาก---ะ ผ--ชายคนน--ท-มาจากห-มะ ผ-้-า-ค-น-้-ำ-า-า-ห-ม- ---------------------- ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ 0
po-o-chai--on-n-́--ta---a--a-k-hì-má po-o-chai-kon-ne-e-tam-ma-ja-k-hi--ma- p-̂---h-i-k-n-n-́---a---a-j-̀---i---a- -------------------------------------- pôo-chai-kon-née-tam-ma-jàk-hì-má
Wala siyang suot na pantalon at walang dyaket. เ-าไม-สวม-า---ง--ะเส-้อคล-ม เขาไม-สวมกางเกงและเส--อคล-ม เ-า-ม-ส-ม-า-เ-ง-ล-เ-ื-อ-ล-ม --------------------------- เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม 0
k-----a-i--ǔ----ang-----g--æ---ê-------m ka-o-ma-i-su-am-gang-gayng-læ--se-uak-loom k-̌---a-i-s-̌-m-g-n---a-n---æ---e-u-k-l-o- ------------------------------------------ kǎo-mâi-sǔam-gang-gayng-lǽ-sêuak-loom
Ngunit ang lalaki ay hindi giniginaw. แต--ขา-็ไ--ห--วสั-น แต-เขาก-ไม-หนาวส--น แ-่-ข-ก-ไ-่-น-ว-ั-น ------------------- แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น 0
d-æ----̌o-gâ----̂i-na------n dhæ--ka-o-ga-w-ma-i-na-o-sa-n d-æ---a-o-g-̂---a-i-n-̌---a-n ----------------------------- dhæ̀-kǎo-gâw-mâi-nǎo-sàn
Siya ay isang taong yari sa niyebe. เขา--อตุ๊ก--หิมะ เขาค-อต--กตาห-มะ เ-า-ื-ต-๊-ต-ห-ม- ---------------- เขาคือตุ๊กตาหิมะ 0
k-̌--k-u-d--́o--d---h---má ka-o-keu-dho-ok-dha-hi--ma- k-̌---e---h-́-k-d-a-h-̀-m-́ --------------------------- kǎo-keu-dhóok-dha-hì-má

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -