Phrasebook

tl At the restaurant 2   »   th ที่ร้านอาหาร 2

30 [tatlumpu’t]

At the restaurant 2

At the restaurant 2

30 [สามสิบ]

sǎm-sìp

ที่ร้านอาหาร 2

[têe-rán-a-hǎn]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Isang apple juice, pakiusap. / Puwede bang makahingi ng isang apple juice, salamat. ขอน้ำ-อปเ-ิ้- -ร-บ----ะ ขอน--แอปเป--ล คร-บ / คะ ข-น-ำ-อ-เ-ิ-ล ค-ั- / ค- ----------------------- ขอน้ำแอปเปิ้ล ครับ / คะ 0
kǎw-n--m-æ----he-r̶--krá--k-́ ka-w-na-m-æ-p-bhe-r-n-kra-p-ka- k-̌---a-m-æ-p-b-e-r-n-k-a-p-k-́ ------------------------------- kǎw-nám-æ̀p-bhêr̶n-kráp-ká
Isang limonada, pakiusap. / Puwede bang makahingi ng isang limonada, salamat. ข-น้ำ----ว----บ / คะ ขอน--มะนาว คร-บ / คะ ข-น-ำ-ะ-า- ค-ั- / ค- -------------------- ขอน้ำมะนาว ครับ / คะ 0
ka-w-na------------r-----á ka-w-na-m-ma--nao-kra-p-ka- k-̌---a-m-m-́-n-o-k-a-p-k-́ --------------------------- kǎw-nám-má-nao-kráp-ká
Tomato juice, pakiusap. / Puwede bang makahingi ng isang tomato juice, salamat. ขอ-----เ---เท- ค-ั- / -ะ ขอน--มะเข-อเทศ คร-บ / คะ ข-น-ำ-ะ-ข-อ-ท- ค-ั- / ค- ------------------------ ขอน้ำมะเขือเทศ ครับ / คะ 0
kǎ---a-m---́-kěua-t-̂yt----́p-ká ka-w-na-m-ma--ke-ua-ta-yt-kra-p-ka- k-̌---a-m-m-́-k-̌-a-t-̂-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------- kǎw-nám-má-kěua-tâyt-kráp-ká
Gusto ko ng isang basong red wine. ผ--- -ิ--- ---ว---ด-หน----ก้---รับ --คะ ผม / ด-ฉ-น ขอไวน-แดงหน--งแก-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ไ-น-แ-ง-น-่-แ-้- ค-ั- / ค- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอไวน์แดงหนึ่งแก้ว ครับ / คะ 0
po-m--ì----------w-w-i----g-nè----gæ̂--krá----́ po-m-di--cha-n-ka-w-wai-dæng-ne-ung-gæ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-w-i-d-n---e-u-g-g-̂---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-wai-dæng-nèung-gæ̂o-kráp-ká
Gusto ko ng isang baso ng white wine. ผม --ด-ฉ-น ขอ-วน์----น--งแ--- --ับ --คะ ผม / ด-ฉ-น ขอไวน-ขาวหน--งแก-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ไ-น-ข-ว-น-่-แ-้- ค-ั- / ค- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอไวน์ขาวหนึ่งแก้ว ครับ / คะ 0
p-̌--dì----̌n-kǎ---a---ǎ----̀un--g--o-k-á--ká po-m-di--cha-n-ka-w-wai-ka-o-ne-ung-gæ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-w-i-k-̌---e-u-g-g-̂---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-wai-kǎo-nèung-gæ̂o-kráp-ká
Gusto ko ng isang bote ng champagne. ผ--/-----น ข-แ-มเปญห-ึ่---ด --ั- / -ะ ผม / ด-ฉ-น ขอแชมเปญหน--งขวด คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-แ-ม-ป-ห-ึ-ง-ว- ค-ั- / ค- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอแชมเปญหนึ่งขวด ครับ / คะ 0
pǒm--i--c---n-k-̌----æm--h------̀un-----at---a-p--á po-m-di--cha-n-ka-w-chæm-bhayn-ne-ung-ku-at-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-c-æ---h-y---e-u-g-k-̀-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-chæm-bhayn-nèung-kùat-kráp-ká
Gusto mo ba ng isda? ค-ณ ช--ปล-ไห--ครั- / -ะ? ค-ณ ชอบปลาไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ช-บ-ล-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------ คุณ ชอบปลาไหม ครับ / คะ? 0
k-----h-̂wp-bhla-m--i-kra---k-́ koon-cha-wp-bhla-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-b-l---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------- koon-châwp-bhla-mǎi-kráp-ká
Gusto mo ba ng baka? คุณ-----น-้อวั-ไหม ค-ับ----ะ? ค-ณ ชอบเน--อว-วไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ช-บ-น-้-ว-ว-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณ ชอบเนื้อวัวไหม ครับ / คะ? 0
k--n--h---p---́u--wua-m-̌i---áp--á koon-cha-wp-ne-ua-wua-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-n-́-a-w-a-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-néua-wua-mǎi-kráp-ká
Gusto mo ba ng baboy? ค-ณ--อบ--ื-อห---หม-ค-ับ-/--ะ? ค-ณ ชอบเน--อหม-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ ช-บ-น-้-ห-ู-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณ ชอบเนื้อหมูไหม ครับ / คะ? 0
ko-----â---néua-mo---m-̌i--r--p---́ koon-cha-wp-ne-ua-mo-o-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-n-́-a-m-̌---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-châwp-néua-mǒo-mǎi-kráp-ká
Gusto ko ng walang karne. ผม-/--ิฉ---ต--ง--ร-า-า-ที-ไม่-ีเน--อสั--์ ผม / ด-ฉ-น ต-องการอาหารท--ไม-ม-เน--อส-ตว- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-า-ท-่-ม-ม-เ-ื-อ-ั-ว- ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ 0
pǒm-d-̀--hǎn-dhâ-ng-g-----ha------e--âi-----n-́-a-sa-t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-a-ha-n-te-e-ma-i-mee-ne-ua-sa-t p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-----a-n-t-̂---a-i-m-e-n-́-a-s-̀- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-a-hǎn-têe-mâi-mee-néua-sàt
Gusto ko ng halu-halong gulay. ผม-- ------ต---กา-----วมห-ึ่งชุด ผม / ด-ฉ-น ต-องการผ-กรวมหน--งช-ด ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ร-ม-น-่-ช-ด -------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการผักรวมหนึ่งชุด 0
p--m-d---chǎ---h-̂w---ga--pàk--u-m---------hó-t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-pa-k-ruam-ne-ung-cho-ot p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-r-a---e-u-g-c-o-o- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-pàk-ruam-nèung-chóot
Gusto ko ng mabilisan. ผ--- ดิฉัน -ยาก--้--ไร-ี่ใช-เ-ลา-ำ----าน ผม / ด-ฉ-น อยากได-อะไรท--ใช-เวลาท-ไม-นาน ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ะ-ร-ี-ใ-้-ว-า-ำ-ม-น-น ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน 0
po-m-dì---ǎ--a---â---â--a--r---te-e---ái-way--a-t---mâi--an po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-a--rai-te-e-cha-i-way-la-tam-ma-i-nan p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-a---a---e-e-c-a-i-w-y-l---a---a-i-n-n ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-à-rai-têe-chái-way-la-tam-mâi-nan
Gusto mo ba yan ng may kasamang kanin? คุณ-้-ง---ทานก---้าวสว-ใช-----ค-ับ / --? ค-ณต-องการทานก-บข-าวสวยใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-้-ง-า-ท-น-ั-ข-า-ส-ย-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ko---d-â-n--g----a---à--k-̂o-su--y--ha-i----i-k-áp-ká koon-dha-wng-gan-tan-ga-p-ka-o-su-ay-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---a---a-p-k-̂---u-a---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-tan-gàp-kâo-sǔay-châi-mǎi-kráp-ká
Gusto mo ba yan ng may kasamang pasta? ค-ณต้อ-----า----พา--้าใ-่-หม -ร-บ-/--ะ? ค-ณต-องการทานก-บพาสต-าใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-้-ง-า-ท-น-ั-พ-ส-้-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหม ครับ / คะ? 0
koo--d--̂----gan-------̀---â--d-â-----i-m--i-k-a-----́ koon-dha-wng-gan-tan-ga-p-pa-t-dha--cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---a---a-p-p-̂---h-̂-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- koon-dhâwng-gan-tan-gàp-pât-dhâ-châi-mǎi-kráp-ká
Gusto mo ba yan ng may kasamang patatas? คุณต้อ-ก-รท-นก-บม-น-------่-หม ค-ั- - ค-? ค-ณต-องการทานก-บม-นฝร--งใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-้-ง-า-ท-น-ั-ม-น-ร-่-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k-----ha-w-g---n--an-ga-p--an-f---ra-ng-c-----mǎ----a-p-k-́ koon-dha-wng-gan-tan-ga-p-man-fa--ra-ng-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-n---a---a---a-p-m-n-f-̀-r-̂-g-c-a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------ koon-dhâwng-gan-tan-gàp-man-fà-râng-châi-mǎi-kráp-ká
Hindi iyan masarap. รสช-ติ-ม-----ย รสชาต-ไม-อร-อย ร-ช-ต-ไ-่-ร-อ- -------------- รสชาติไม่อร่อย 0
r-----h---hi--m--i--------y ro-t-cha-dhi--ma-i-a--ra-wy r-́---h---h-̀-m-̂---̀-r-̂-y --------------------------- rót-cha-dhì-mâi-à-râwy
Malamig ang pagkain. อาห-ร-ย----ด อาหารเย-นช-ด อ-ห-ร-ย-น-ื- ------------ อาหารเย็นชืด 0
a--a---ye-----̂ut a-ha-n-yen-che-ut a-h-̌---e---h-̂-t ----------------- a-hǎn-yen-chêut
Hindi ito ang inorder ko. ผ----ด-------ได้สั่-จา-นี้ ผม / ด-ฉ-นไม-ได-ส--งจานน-- ผ- / ด-ฉ-น-ม-ไ-้-ั-ง-า-น-้ -------------------------- ผม / ดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้ 0
pǒm--ì--hǎ----̂i----i-sà-g-jan-née po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-sa-ng-jan-ne-e p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-n---a---e-e --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-sàng-jan-née

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -