Phrasebook

tl Questions – Past tense 2   »   th คำถาม – อดีตกาล 2

86 [walumpu’t anim]

Questions – Past tense 2

Questions – Past tense 2

86 [แปดสิบหก]

bhæ̀t-sìp-hòk

คำถาม – อดีตกาล 2

[kam-tǎm-à-dèet-gan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ano ang sinuot mong kurbata? ค--ได-ผ--เ--คไ--------? ค-ณได-ผ-กเน-คไทเส-นไหน? ค-ณ-ด-ผ-ก-น-ค-ท-ส-น-ห-? ----------------------- คุณได้ผูกเน็คไทเส้นไหน? 0
k-on-d--i-pò---n----ta---e-----̌i koon-da-i-po-ok-ne-k-tai-se-n-na-i k-o---a-i-p-̀-k-n-́---a---e-n-n-̌- ---------------------------------- koon-dâi-pòok-nék-tai-sên-nǎi
Anong kotse ang binili mo? ค---ด----อร-คันไห-? ค-ณได-ซ--อรถค-นไหน? ค-ณ-ด-ซ-้-ร-ค-น-ห-? ------------------- คุณได้ซื้อรถคันไหน? 0
k-----a---s-́---o-t-k---n-̌i koon-da-i-se-u-ro-t-kan-na-i k-o---a-i-s-́---o-t-k-n-n-̌- ---------------------------- koon-dâi-séu-rót-kan-nǎi
Saang pahayagan ka sumuskribe? คุณได้---ห-----อ-ิม---บั-ไห-? ค-ณได-ร-บหน-งส-อพ-มพ-ฉบ-บไหน? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ง-ื-พ-ม-์-บ-บ-ห-? ----------------------------- คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน? 0
k--n-dâ--ráp----ng-------im--------̀p----i koon-da-i-ra-p-na-ng-se-u-pim-cha--ba-p-na-i k-o---a-i-r-́---a-n---e-u-p-m-c-a---a-p-n-̌- -------------------------------------------- koon-dâi-ráp-nǎng-sěu-pim-chà-bàp-nǎi
Sino ang nakita mo? ค-ณไ---------? ค-ณได-เห-นใคร? ค-ณ-ด-เ-็-ใ-ร- -------------- คุณได้เห็นใคร? 0
ko-n-d-̂--he-n----i koon-da-i-he-n-krai k-o---a-i-h-̌---r-i ------------------- koon-dâi-hěn-krai
Sino kinita mo? คุ---้พบ--ร? ค-ณได-พบใคร? ค-ณ-ด-พ-ใ-ร- ------------ คุณได้พบใคร? 0
k-o-----i----p---ai koon-da-i-po-p-krai k-o---a-i-p-́---r-i ------------------- koon-dâi-póp-krai
Sino ang nakilala mo? ค-ณไ-้--ค-าม---จ--กั-ใ--? ค-ณได-ท-ความร--จ-กก-บใคร? ค-ณ-ด-ท-ค-า-ร-้-ั-ก-บ-ค-? ------------------------- คุณได้ทำความรู้จักกับใคร? 0
ko-n--a-----m-kwam--o-------------k--i koon-da-i-tam-kwam-ro-o-ja-k-ga-p-krai k-o---a-i-t-m-k-a---o-o-j-̀---a-p-k-a- -------------------------------------- koon-dâi-tam-kwam-róo-jàk-gàp-krai
Anong oras ka bumangon? ค-ณ-ื-น-----่โม-? ค-ณต--นนอนก--โมง? ค-ณ-ื-น-อ-ก-่-ม-? ----------------- คุณตื่นนอนกี่โมง? 0
ko-n-dh-----naw----̀e---ng koon-dhe-un-nawn-ge-e-mong k-o---h-̀-n-n-w---e-e-m-n- -------------------------- koon-dhèun-nawn-gèe-mong
Kailan ka nagsimula? คุ--ร-่มตั้--ต่-------? ค-ณเร--มต--งแต-เม--อไร? ค-ณ-ร-่-ต-้-แ-่-ม-่-ไ-? ----------------------- คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไร? 0
ko---re--̶m-dh--n---hæ---e-ua-r-i koon-re-r-m-dha-ng-dhæ--me-ua-rai k-o---e-r-m-d-a-n---h-̀-m-̂-a-r-i --------------------------------- koon-rêr̶m-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
Kailan ka natapos? คุ-เส-็จ-ั้งแต-เมื-อ--? ค-ณเสร-จต--งแต-เม--อไร? ค-ณ-ส-็-ต-้-แ-่-ม-่-ไ-? ----------------------- คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไร? 0
k--n-sà------d---ng-d-æ̀-me-ua-rai koon-sa--re-t-dha-ng-dhæ--me-ua-rai k-o---a---e-t-d-a-n---h-̀-m-̂-a-r-i ----------------------------------- koon-sà-rèt-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
Bakit ka nagising? ทำไม----ึงต---น-น? ท-ไมค-ณถ-งต--นนอน? ท-ไ-ค-ณ-ึ-ต-่-น-น- ------------------ ทำไมคุณถึงตื่นนอน? 0
tam-ma---o---t--u---dh---n-nawn tam-mai-koon-te-ung-dhe-un-nawn t-m-m-i-k-o---e-u-g-d-e-u---a-n ------------------------------- tam-mai-koon-těung-dhèun-nawn
Bakit ka naging guro? ทำ-ม-ุณ--ง--็--ร-? ท-ไมค-ณถ-งเป-นคร-? ท-ไ-ค-ณ-ึ-เ-็-ค-ู- ------------------ ทำไมคุณถึงเป็นครู? 0
t---mai---o---ěung-b----k--o tam-mai-koon-te-ung-bhen-kroo t-m-m-i-k-o---e-u-g-b-e---r-o ----------------------------- tam-mai-koon-těung-bhen-kroo
Bakit ka sumakay ng taxi? ท--มคุณถ-งน--งรถแท--ซ--? ท-ไมค-ณถ-งน--งรถแท-กซ--? ท-ไ-ค-ณ-ึ-น-่-ร-แ-็-ซ-่- ------------------------ ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่? 0
t-m-m-i-koon-te--------n---ót-t----sêe tam-mai-koon-te-ung-na-ng-ro-t-tæ-k-se-e t-m-m-i-k-o---e-u-g-n-̂-g-r-́---æ-k-s-̂- ---------------------------------------- tam-mai-koon-těung-nâng-rót-tǽk-sêe
Saan ka nanggaling? ค--มาจา-ท-่ไห-? ค-ณมาจากท--ไหน? ค-ณ-า-า-ท-่-ห-? --------------- คุณมาจากที่ไหน? 0
k-on-m---àk-t--e--ǎi koon-ma-ja-k-te-e-na-i k-o---a-j-̀---e-e-n-̌- ---------------------- koon-ma-jàk-têe-nǎi
Saan ka pumunta? ค-ณ-ปไหน-า? ค-ณไปไหนมา? ค-ณ-ป-ห-ม-? ----------- คุณไปไหนมา? 0
k-o---ha---ǎ--ma koon-bhai-na-i-ma k-o---h-i-n-̌---a ----------------- koon-bhai-nǎi-ma
Saan ka nanggaling? ค-ณไป-ย--ที--หนมา? ค-ณไปอย--ท--ไหนมา? ค-ณ-ป-ย-่-ี-ไ-น-า- ------------------ คุณไปอยู่ที่ไหนมา? 0
koon--h---à-y-̂----̂e--ǎ---a koon-bhai-a--yo-o-te-e-na-i-ma k-o---h-i-a---o-o-t-̂---a-i-m- ------------------------------ koon-bhai-à-yôo-têe-nǎi-ma
Sino ang tinulungan mo? ค---ปช่วยใ--มา? ค-ณไปช-วยใครมา? ค-ณ-ป-่-ย-ค-ม-? --------------- คุณไปช่วยใครมา? 0
k-----ha--ch--------i--a koon-bhai-chu-ay-krai-ma k-o---h-i-c-u-a---r-i-m- ------------------------ koon-bhai-chûay-krai-ma
Sino ang sinulatan mo? ค-ณ-ด้---ขีย--ึงใค-? ค-ณได---เข-ยนถ-งใคร? ค-ณ-ด-้-เ-ี-น-ึ-ใ-ร- -------------------- คุณได้้้เขียนถึงใคร? 0
kun -ĭ----------r-i kun kĭan tĕung krai k-n k-a- t-u-g k-a- ------------------- kun kĭan tĕung krai
Sino ang sinagot mo? คุ--ด้ตอบใค-? ค-ณได-ตอบใคร? ค-ณ-ด-ต-บ-ค-? ------------- คุณได้ตอบใคร? 0
koon--a-i-d-a-wp--rai koon-da-i-dha-wp-krai k-o---a-i-d-a-w---r-i --------------------- koon-dâi-dhàwp-krai

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -