Phrasebook

tl Shops   »   th ร้านค้า

53 [limampu’t tatlo]

Shops

Shops

53 [ห้าสิบสาม]

hâ-sìp-sǎm

ร้านค้า

[rán-ká]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Naghahanap kami ng isang sports shop. เ----ล-----หา--าน-า-เครื-อง--ฬา เราก-ล-งมองหาร-านขายเคร--องก-ฬา เ-า-ำ-ั-ม-ง-า-้-น-า-เ-ร-่-ง-ี-า ------------------------------- เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา 0
r---ga----ng--a-n--h-̌-r-----ǎ--kr--uang--ee--a rao-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-kre-uang-gee-la r-o-g-m-l-n---a-n---a---a-n-k-̌---r-̂-a-g-g-e-l- ------------------------------------------------ rao-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-krêuang-gee-la
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne. เร----ั-มอ--าร-าน-าย-นื้อ เราก-ล-งมองหาร-านขายเน--อ เ-า-ำ-ั-ม-ง-า-้-น-า-เ-ื-อ ------------------------- เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ 0
r-o--am-la-g-m--n--h-̌---́--kǎ--n-́ua rao-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-ne-ua r-o-g-m-l-n---a-n---a---a-n-k-̌---e-u- -------------------------------------- rao-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-néua
Naghahanap kami ng isang parmasya. เรา-ำ-ั--อง-า-้-นขาย-า เราก-ล-งมองหาร-านขายยา เ-า-ำ-ั-ม-ง-า-้-น-า-ย- ---------------------- เรากำลังมองหาร้านขายยา 0
r---g-----n--------hǎ-r-́n--ǎi--a rao-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-ya r-o-g-m-l-n---a-n---a---a-n-k-̌---a ----------------------------------- rao-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-ya
Gusto naming bumili ng putbol. เร-ต---ก-ร----ลู--ุ---ล เราต-องการซ--อล-กฟ-ตบอล เ-า-้-ง-า-ซ-้-ล-ก-ุ-บ-ล ----------------------- เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล 0
ra--d-âw-g-ga--se-u---̂o--------b--n rao-dha-wng-gan-se-u-lo-ok-fo-ot-bawn r-o-d-a-w-g-g-n-s-́---o-o---o-o---a-n ------------------------------------- rao-dhâwng-gan-séu-lôok-fóot-bawn
Gusto naming bumili ng salami. เ-าต้อ--า-ซ-้-ซ-----่ เราต-องการซ--อซาลาม-- เ-า-้-ง-า-ซ-้-ซ-ล-ม-่ --------------------- เราต้องการซื้อซาลามี่ 0
r-o---âwng---n--é------a----e rao-dha-wng-gan-se-u-sa-la-me-e r-o-d-a-w-g-g-n-s-́---a-l---e-e ------------------------------- rao-dhâwng-gan-séu-sa-la-mêe
Gusto naming bumili ng gamot. เ-า-้องการซ-้อยา เราต-องการซ--อยา เ-า-้-ง-า-ซ-้-ย- ---------------- เราต้องการซื้อยา 0
rao-dh---n--ga---é--ya rao-dha-wng-gan-se-u-ya r-o-d-a-w-g-g-n-s-́---a ----------------------- rao-dhâwng-gan-séu-ya
Naghahanap kami ng isang sports shop upang bumili ng putbol. เรา-ำ-ั-มอ-หา-้-----เครื่อ--ีฬ--พื--จะซ-้อลูกฟ----ล เราก-ล-งมองหาร-านขายเคร--องก-ฬาเพ--อจะซ--อล-กฟ-ตบอล เ-า-ำ-ั-ม-ง-า-้-น-า-เ-ร-่-ง-ี-า-พ-่-จ-ซ-้-ล-ก-ุ-บ-ล --------------------------------------------------- เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล 0
r---gam-lang-m---g---̌--a-n--ǎi-kre-u-n--g----------a--a---e-u-lo----fo--t----n rao-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-kre-uang-gee-la-pe-ua-ja--se-u-lo-ok-fo-ot-bawn r-o-g-m-l-n---a-n---a---a-n-k-̌---r-̂-a-g-g-e-l---e-u---a---e-u-l-̂-k-f-́-t-b-w- -------------------------------------------------------------------------------- rao-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-krêuang-gee-la-pêua-jà-séu-lôok-fóot-bawn
Naghahanap kami ng isang tindahan ng mga karne upang makabili ng salami. เ-า-ำ--ง--ง-า--า-ขาย--ื-อ-พื่---ซ-้-ซ---ม-่ เราก-ล-งมองหาร-านขายเน--อเพ--อจะซ--อซาลาม-- เ-า-ำ-ั-ม-ง-า-้-น-า-เ-ื-อ-พ-่-จ-ซ-้-ซ-ล-ม-่ ------------------------------------------- เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ 0
r-o--am--a---maw----------n-ka---né----e-u------------a--a---̂e rao-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-ne-ua-pe-ua-ja--se-u-sa-la-me-e r-o-g-m-l-n---a-n---a---a-n-k-̌---e-u---e-u---a---e-u-s---a-m-̂- ---------------------------------------------------------------- rao-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-néua-pêua-jà-séu-sa-la-mêe
Naghahanap kami ng isang botika upang makabili ng mga gamot. เ---ำ-ั---ง-าร-า-ข-ย--เ--่--ะซ----า เราก-ล-งมองหาร-านขายยาเพ--อจะซ--อยา เ-า-ำ-ั-ม-ง-า-้-น-า-ย-เ-ื-อ-ะ-ื-อ-า ----------------------------------- เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา 0
rao-ga--l--g-ma--g-h---ra---ka-i--a---̂-a---̀-s----ya rao-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-ya-pe-ua-ja--se-u-ya r-o-g-m-l-n---a-n---a---a-n-k-̌---a-p-̂-a-j-̀-s-́---a ----------------------------------------------------- rao-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-ya-pêua-jà-séu-ya
Naghahanap ako ng isang alahero. ผ- --ด---น กำลัง-อ-----านข-ย--รื-อ-เพ--พ-อย ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งมองหาร-านขายเคร--องเพชรพลอย ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ร-า-ข-ย-ค-ื-อ-เ-ช-พ-อ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายเครื่องเพชรพลอย 0
p-̌---ì--h-̌----m---n--maw-g--ǎ--án---̌i---e--a-g--â---r-́--l-wy po-m-di--cha-n-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-kre-uang-pa-yt-ro-p-lawy p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-r-́---a-i-k-e-u-n---a-y---o-p-l-w- -------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-krêuang-pâyt-róp-lawy
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato. ผ- /-ด---น --ล-งม--หา------ยอุปก-ณ----ยภาพ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งมองหาร-านขายอ-ปกรณ-ถ-ายภาพ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ร-า-ข-ย-ุ-ก-ณ-ถ-า-ภ-พ ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ 0
p----dì-c-a-n-ga--la---maw--------án--a-i-ò---gawn-tà---a-p po-m-di--cha-n-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-o-op-gawn-ta-i-pa-p p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-r-́---a-i-o-o---a-n-t-̀---a-p --------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-òop-gawn-tài-pâp
Naghahanap ako ng isang pastry shop. ผ-------ัน-ก-ลัง-อ---ร--น-า-ข-ม-ว-น ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งมองหาร-านขายขนมหวาน ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ร-า-ข-ย-น-ห-า- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายขนมหวาน 0
p-̌---ì--h-----a--l-ng-m-----hǎ--a-n-kǎ-y--k-nom--ǎn po-m-di--cha-n-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka--yo-k-nom-wa-n p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-r-́---a---o-k-n-m-w-̌- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎ-yók-nom-wǎn
May plano akong bumili ng singsing. อ-นท----ิ- ผม-/----ั- วางแ---ี-จ-ซื้อ-หวน อ-นท--จร-ง ผม / ด-ฉ-น วางแผนท--จะซ--อแหวน อ-น-ี-จ-ิ- ผ- / ด-ฉ-น ว-ง-ผ-ท-่-ะ-ื-อ-ห-น ----------------------------------------- อันที่จริง ผม / ดิฉัน วางแผนที่จะซื้อแหวน 0
an-----t-r-n--p-̌---i--cha---w-n----̌n-t--e-ja--se-u---̌n an-te-et-ring-po-m-di--cha-n-wang-pæ-n-te-e-ja--se-u-wæ-n a---e-e---i-g-p-̌---i---h-̌---a-g-p-̌---e-e-j-̀-s-́---æ-n --------------------------------------------------------- an-têet-ring-pǒm-dì-chǎn-wang-pæ̌n-têe-jà-séu-wæ̌n
May plano akong bumili ng DVD. อั--ี่จ-----ม-/ ด--ัน --งแ-น---จะซื้-ฟ-ล์มถ---ภ-พ อ-นท--จร-ง ผม / ด-ฉ-น วางแผนท--จะซ--อฟ-ล-มถ-ายภาพ อ-น-ี-จ-ิ- ผ- / ด-ฉ-น ว-ง-ผ-ท-่-ะ-ื-อ-ิ-์-ถ-า-ภ-พ ------------------------------------------------- อันที่จริง ผม / ดิฉัน วางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ 0
an--e--t-r---------d-̀-c---n--a----æ-----̂------se-u--im-ta-i-pâp an-te-et-ring-po-m-di--cha-n-wang-pæ-n-te-e-ja--se-u-fim-ta-i-pa-p a---e-e---i-g-p-̌---i---h-̌---a-g-p-̌---e-e-j-̀-s-́---i---a-i-p-̂- ------------------------------------------------------------------ an-têet-ring-pǒm-dì-chǎn-wang-pæ̌n-têe-jà-séu-fim-tài-pâp
May plano akong bumili ng keyk. อันท-่จร-- ผม - -ิ--- วา--ผ-ที---ซื้-เ--ก อ-นท--จร-ง ผม / ด-ฉ-น วางแผนท--จะซ--อเค-ก อ-น-ี-จ-ิ- ผ- / ด-ฉ-น ว-ง-ผ-ท-่-ะ-ื-อ-ค-ก ----------------------------------------- อันที่จริง ผม / ดิฉัน วางแผนที่จะซื้อเค้ก 0
an-têe--rin---ǒm--i--chǎn----g-pæ----êe-ja---e-u---́k an-te-et-ring-po-m-di--cha-n-wang-pæ-n-te-e-ja--se-u-ke-k a---e-e---i-g-p-̌---i---h-̌---a-g-p-̌---e-e-j-̀-s-́---e-k --------------------------------------------------------- an-têet-ring-pǒm-dì-chǎn-wang-pæ̌n-têe-jà-séu-kék
Naghahanap ako ng isang alahero upang bumili ng singsing. ผม-- ด--ัน---ล-------ร้--ขาย-คร-่อ--พ-รพลอย-พ-่อซื--แห-น ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งมองหาร-านขายเคร--องเพชรพลอยเพ--อซ--อแหวน ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ร-า-ข-ย-ค-ื-อ-เ-ช-พ-อ-เ-ื-อ-ื-อ-ห-น -------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายเครื่องเพชรพลอยเพื่อซื้อแหวน 0
p-̌----̀-c------a---ang--aw----ǎ---́n----i-kre--a-g-p---t---́--la-----̂-a------wæ̌n po-m-di--cha-n-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka-i-kre-uang-pa-yt-ro-p-lawy-pe-ua-se-u-wæ-n p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-r-́---a-i-k-e-u-n---a-y---o-p-l-w---e-u---e-u-w-̌- ------------------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎi-krêuang-pâyt-róp-lawy-pêua-séu-wæ̌n
Naghahanap ako ng isang tindahan ng kagamitan sa litrato upang makabili ng isang rolyo ng film. ผม----ิฉั---ำ--งมองห---าน-่---------อซ---ฟิล-ม ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งมองหาร-านถ-ายภาพเพ--อซ--อฟ-ล-ม ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ร-า-ถ-า-ภ-พ-พ-่-ซ-้-ฟ-ล-ม ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม 0
p-̌--d-----a---gam----g----n--ha--r--n---------p-p-̂ua--é---im po-m-di--cha-n-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ta-i-pa-p-pe-ua-se-u-fim p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-r-́---a-i-p-̂---e-u---e-u-f-m --------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-rán-tài-pâp-pêua-séu-fim
Naghahanap ako ng tindahan ng pastry upang makabili ng keyk. ผม-/ ด-ฉัน -ำล----ง-า-้านข----ม-วานเพื่-จะ-ื้-เค้ก ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งมองหาร-านขายขนมหวานเพ--อจะซ--อเค-ก ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ร-า-ข-ย-น-ห-า-เ-ื-อ-ะ-ื-อ-ค-ก -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก 0
p-̌--di--ch----g-m-la-g-----g-h---r-́n--a---o-k-n---w-̌-----u--j-----́u-k-́k po-m-di--cha-n-gam-lang-mawng-ha--ra-n-ka--yo-k-nom-wa-n-pe-ua-ja--se-u-ke-k p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-r-́---a---o-k-n-m-w-̌---e-u---a---e-u-k-́- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-rán-kǎ-yók-nom-wǎn-pêua-jà-séu-kék

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -