Phrasebook

tl Shopping   »   th ซื้อของ

54 [limampu’t apat]

Shopping

Shopping

54 [ห้าสิบสี่]

hâ-sìp-sèe

ซื้อของ

[séu-kǎwng]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Gusto kong bumili ng regalo. ผ--- ด--ั- ---งการซื้-ข-----ญ ผม / ด-ฉ-น ต-องการซ--อของขว-ญ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ื-อ-อ-ข-ั- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการซื้อของขวัญ 0
p----------a------̂-ng------e---ka--ng-k-ǎn po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-se-u-ka-wng-kwa-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---e-u-k-̌-n---w-̌- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-séu-kǎwng-kwǎn
Pero wag masyadong mahal. แต่เอ--ี่--่แ--ม-ก แต-เอาท--ไม-แพงมาก แ-่-อ-ท-่-ม-แ-ง-า- ------------------ แต่เอาที่ไม่แพงมาก 0
d-æ̀-ao-têe-------æn----̂k dhæ--ao-te-e-ma-i-pæng-ma-k d-æ---o-t-̂---a-i-p-n---a-k --------------------------- dhæ̀-ao-têe-mâi-pæng-mâk
Siguro isang hanbag? อา-จะ--็น-ร--ป-าถ-อ? อาจจะเป-นกระเป-าถ-อ? อ-จ-ะ-ป-น-ร-เ-๋-ถ-อ- -------------------- อาจจะเป็นกระเป๋าถือ? 0
àt-j----h-n--ra----a-o--e-u a-t-ja--bhen-gra--bha-o-te-u a-t-j-̀-b-e---r-̀-b-a-o-t-̌- ---------------------------- àt-jà-bhen-grà-bhǎo-těu
Anong kulay ang gusto mo? คุ---ากได้-ีอะไร? ค-ณอยากได-ส-อะไร? ค-ณ-ย-ก-ด-ส-อ-ไ-? ----------------- คุณอยากได้สีอะไร? 0
koo---̀-y--k-d--i---̌e----rai koon-a--ya-k-da-i-se-e-a--rai k-o---̀-y-̂---a-i-s-̌---̀-r-i ----------------------------- koon-à-yâk-dâi-sěe-à-rai
Itim, kayumanggi o puti? สี-ำ ---้ำต-ล -รื--ีขาว? ส-ด- ส-น--ตาล หร-อส-ขาว? ส-ด- ส-น-ำ-า- ห-ื-ส-ข-ว- ------------------------ สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว? 0
sěe-dam-sě---á--dh----e---s-----ǎo se-e-dam-se-e-na-m-dhan-re-u-se-e-ka-o s-̌---a---e-e-n-́---h-n-r-̌---e-e-k-̌- -------------------------------------- sěe-dam-sěe-nám-dhan-rěu-sěe-kǎo
Malaki o maliit? ใบใ---------เ-็-? ใบใหญ-หร-อใบเล-ก? ใ-ใ-ญ-ห-ื-ใ-เ-็-? ----------------- ใบใหญ่หรือใบเล็ก? 0
bai--a---re----ai-l-́k bai-ya-i-re-u-bai-le-k b-i-y-̀---e-u-b-i-l-́- ---------------------- bai-yài-rěu-bai-lék
Maaari ko ba ito makita? ขอ--ม-/ ดิ--- ---บ--้หน่อยได้-หม--รั- --ค-? ขอ ผม / ด-ฉ-น ด-ใบน--หน-อยได-ไหม คร-บ / คะ? ข- ผ- / ด-ฉ-น ด-ใ-น-้-น-อ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- ขอ ผม / ดิฉัน ดูใบนี้หน่อยได้ไหม ครับ / คะ? 0
k--w-pǒ----̀-----n------a---e-e--a--y---̂i-mǎ----áp--á ka-w-po-m-di--cha-n-doo-bai-ne-e-na-wy-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---o-m-d-̀-c-a-n-d-o-b-i-n-́---a-w---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------- kǎw-pǒm-dì-chǎn-doo-bai-née-nàwy-dâi-mǎi-kráp-ká
Gawa ito sa katad? ใบ-ี-ทำจ----ังใ-่ไ-ม -รั- / --? ใบน--ท-จากหน-งใช-ไหม คร-บ / คะ? ใ-น-้-ำ-า-ห-ั-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ba-----e-tam-jà----̌-g-ch----m------a-p-ká bai-ne-e-tam-ja-k-na-ng-cha-i-ma-i-kra-p-ka- b-i-n-́---a---a-k-n-̌-g-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- bai-née-tam-jàk-nǎng-châi-mǎi-kráp-ká
O gawa ito sa plastik? หรื--่า--จาก---ส-ิก? หร-อว-าท-จากพลาสต-ก? ห-ื-ว-า-ำ-า-พ-า-ต-ก- -------------------- หรือว่าทำจากพลาสติก? 0
rěu---̂--am--àk-p--̂---h-̀k re-u-wa--tam-ja-k-pla-t-dhi-k r-̌---a---a---a-k-p-a-t-d-i-k ----------------------------- rěu-wâ-tam-jàk-plât-dhìk
Gawa sa katad, syempre. ทำ--ก-นังแน่-อน ค--บ --คะ ท-จากหน-งแน-นอน คร-บ / คะ ท-จ-ก-น-ง-น-น-น ค-ั- / ค- ------------------------- ทำจากหนังแน่นอน ครับ / คะ 0
t---ja---------næ̂-------r-́p-ká tam-ja-k-na-ng-næ--nawn-kra-p-ka- t-m-j-̀---a-n---æ---a-n-k-a-p-k-́ --------------------------------- tam-jàk-nǎng-næ̂-nawn-kráp-ká
Ito ay mahusay na kalidad. ใบนี--ุ--าพด--า---ร---- คะ ใบน--ค-ณภาพด-มาก คร-บ / คะ ใ-น-้-ุ-ภ-พ-ี-า- ค-ั- / ค- -------------------------- ใบนี้คุณภาพดีมาก ครับ / คะ 0
bai-n-́----on--a-p-de---â--------k-́ bai-ne-e-koon-pa-p-dee-ma-k-kra-p-ka- b-i-n-́---o-n-p-̂---e---a-k-k-a-p-k-́ ------------------------------------- bai-née-koon-pâp-dee-mâk-kráp-ká
At talagang nasa murang halaga ang handbag. แ----ะ-ป๋-ถ-อ--------ุ้ม-่-ราคา-ร-- ๆ-ะ-ครับ---คะ และกระเป-าถ-อใบน--ก-ค--มค-าราคาจร-ง ๆนะ คร-บ / คะ แ-ะ-ร-เ-๋-ถ-อ-บ-ี-ก-ค-้-ค-า-า-า-ร-ง ๆ-ะ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆนะ ครับ / คะ 0
l------̀-bha-o--e---bai--e----a-w----om-kâ-ra---̂--r----ri-g--a--kr----ká læ--gra--bha-o-te-u-bai-ne-e-ga-w-ko-om-ka--ra-ka-t-ring-ring-na--kra-p-ka- l-́-g-a---h-̌---e-u-b-i-n-́---a-w-k-́-m-k-̂-r---a-t-r-n---i-g-n-́-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------- lǽ-grà-bhǎo-těu-bai-née-gâw-kóom-kâ-ra-kât-ring-ring-ná-kráp-ká
Gusto ko ito. ผม - -ิ-ั- -----ร---- -ะ ผม / ด-ฉ-น ชอบ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ช-บ ค-ั- / ค- ------------------------ ผม / ดิฉัน ชอบ ครับ / คะ 0
pǒm---̀-chǎn----̂w---r-́p-ká po-m-di--cha-n-cha-wp-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-p-k-a-p-k-́ ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-châwp-kráp-ká
Kukunin ko ito. ผ----ด-ฉ-น -อาใบ-ี- --ับ / ค่ะ ผม / ด-ฉ-น เอาใบน-- คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น เ-า-บ-ี- ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ ผม / ดิฉัน เอาใบนี้ ครับ / ค่ะ 0
p--------chǎn-a----i-n-----r------̂ po-m-di--cha-n-ao-bai-ne-e-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---o-b-i-n-́---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-ao-bai-née-kráp-kâ
Maaari ko bang palitan ang mga ito kung kinakailangan? ผ- / -ิฉั- --เ--ี่---ด้ไ-ม -รับ---ค--ถ-าต้อ-การ? ผม / ด-ฉ-น จะเปล--ยนได-ไหม คร-บ / คะ ถ-าต-องการ? ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ล-่-น-ด-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า-้-ง-า-? ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน จะเปลี่ยนได้ไหม ครับ / คะ ถ้าต้องการ? 0
pǒm--ì-c-a-n-ja---hl-̀---da---------r-́---á--a--dh------g-n po-m-di--cha-n-ja--bhli-an-da-i-ma-i-kra-p-ka--ta--dha-wng-gan p-̌---i---h-̌---a---h-i-a---a-i-m-̌---r-́---a---a---h-̂-n---a- -------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhlìan-dâi-mǎi-kráp-ká-tâ-dhâwng-gan
Oo naman. ได้---นอ-----บ-- ค่ะ ได-แน-นอน คร-บ / ค-ะ ไ-้-น-น-น ค-ั- / ค-ะ -------------------- ได้แน่นอน ครับ / ค่ะ 0
d-̂---æ--na------́----̂ da-i-næ--nawn-kra-p-ka- d-̂---æ---a-n-k-a-p-k-̂ ----------------------- dâi-næ̂-nawn-kráp-kâ
Ibabalot namin ito pangregalo. เร--ะห่อ--งข--ญใ-้ค-ณ เราจะห-อของขว-ญให-ค-ณ เ-า-ะ-่-ข-ง-ว-ญ-ห-ค-ณ --------------------- เราจะห่อของขวัญให้คุณ 0
r---j---h-̀w--a-wng-kwa-n--â----on rao-ja--ha-w-ka-wng-kwa-n-ha-i-koon r-o-j-̀-h-̀---a-w-g-k-a-n-h-̂---o-n ----------------------------------- rao-jà-hàw-kǎwng-kwǎn-hâi-koon
Nandoon ang kahera. ที-จ-ายเ--น-ยู--า-นั-----ับ-/-คะ ท--จ-ายเง-นอย--ทางน--น คร-บ / คะ ท-่-่-ย-ง-น-ย-่-า-น-้- ค-ั- / ค- -------------------------------- ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้น ครับ / คะ 0
t----jà--n-er̶n-à-y-̂---ang-n--n--r-́p---́ te-e-ja-i-nger-n-a--yo-o-tang-na-n-kra-p-ka- t-̂---a-i-n-e-̶---̀-y-̂---a-g-n-́---r-́---a- -------------------------------------------- têe-jài-nger̶n-à-yôo-tang-nán-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -