Phrasebook

tl En route   »   th ระหว่างเดินทาง

37 [tatlumpu’t pito]

En route

En route

37 [สามสิบเจ็ด]

sǎm-sìp-jèt

ระหว่างเดินทาง

[rá-wàng-der̶n-tang]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Siya ay nagmamaneho ng motorsiklo. เ--ขับรถ---รยาน-นต์ เขาข-บรถจ-กรยานยนต- เ-า-ั-ร-จ-ก-ย-น-น-์ ------------------- เขาขับรถจักรยานยนต์ 0
k-̌o-k-̀---ót-ja-k-r-́--an-y-n ka-o-ka-p-ro-t-ja-k-ra--yan-yon k-̌---a-p-r-́---a-k-r-́-y-n-y-n ------------------------------- kǎo-kàp-rót-jàk-rá-yan-yon
Siya ng nagbibisikleta. เขาขี--ั--ย-น เขาข--จ-กรยาน เ-า-ี-จ-ก-ย-น ------------- เขาขี่จักรยาน 0
k-̌o----e-ja---ra--y-n ka-o-ke-e-ja-k-ra--yan k-̌---e-e-j-̀---a---a- ---------------------- kǎo-kèe-jàk-rá-yan
Siya ay naglalakad. เ-าเ--น เขาเด-น เ-า-ด-น ------- เขาเดิน 0
ka-o---r-n ka-o-der-n k-̌---e-̶- ---------- kǎo-der̶n
Siya ay sumakay sa barko. เ-าไ--ดยเ---ใ--่ เขาไปโดยเร-อใหญ- เ-า-ป-ด-เ-ื-ใ-ญ- ---------------- เขาไปโดยเรือใหญ่ 0
kǎ---ha--doy--e---ya-i ka-o-bhai-doy-reua-ya-i k-̌---h-i-d-y-r-u---a-i ----------------------- kǎo-bhai-doy-reua-yài
Siya ay sumakay sa bangka. เขา-ปโด--รือ เขาไปโดยเร-อ เ-า-ป-ด-เ-ื- ------------ เขาไปโดยเรือ 0
k-̌---hai-do--re-a ka-o-bhai-doy-reua k-̌---h-i-d-y-r-u- ------------------ kǎo-bhai-doy-reua
Lumalangoy siya. เขา-่าย--ำ เขาว-ายน-- เ-า-่-ย-้- ---------- เขาว่ายน้ำ 0
kǎo--âi-n--m ka-o-wa-i-na-m k-̌---a-i-n-́- -------------- kǎo-wâi-nám
Delikado ba dito? ที-น-่----ร---ห--ค------ค-? ท--น--อ-นตรายไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-อ-น-ร-ย-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- ที่นี่อันตรายไหม ครับ / คะ? 0
te-e---̂e--n-----i--a-----a-p-ká te-e-ne-e-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-a---h-a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- têe-nêe-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
Delikado bang makisakay mag-isa? ก-ร---ร-คนเดี-ว-ั--ราย-ห--คร-- /-ค-? การโบกรถคนเด-ยวอ-นตรายไหม คร-บ / คะ? ก-ร-บ-ร-ค-เ-ี-ว-ั-ต-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ การโบกรถคนเดียวอันตรายไหม ครับ / คะ? 0
g----o-k-r--t-kon--ee--an-dhr-i-m-----r-----á gan-bo-k-ro-t-kon-deeo-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka- g-n-b-̀---o-t-k-n-d-e---n-d-r-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- gan-bòk-rót-kon-deeo-an-dhrai-mǎi-kráp-ká
Delikado bang maglakad-lakad sa gabi? ม-นอัน--ายไ-ม ค--บ-- ค--ถ้าออก-า-ดิ-เ-่-ต--ก-----น? ม-นอ-นตรายไหม คร-บ / คะ ถ-าออกมาเด-นเล-นตอนกลางค-น? ม-น-ั-ต-า-ไ-ม ค-ั- / ค- ถ-า-อ-ม-เ-ิ-เ-่-ต-น-ล-ง-ื-? --------------------------------------------------- มันอันตรายไหม ครับ / คะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน? 0
man-an-d-r---m-̌i-kr--p--a-------̀wk-ma-de--n-------ha----la-g-ke-n man-an-dhrai-ma-i-kra-p-ka--ta--a-wk-ma-der-n-le-n-dhawn-glang-keun m-n-a---h-a---a-i-k-a-p-k-́-t-̂-a-w---a-d-r-n-l-̂---h-w---l-n---e-n ------------------------------------------------------------------- man-an-dhrai-mǎi-kráp-ká-tâ-àwk-ma-der̶n-lên-dhawn-glang-keun
Naligaw kami. เราหลงทาง เราหลงทาง เ-า-ล-ท-ง --------- เราหลงทาง 0
r----ǒn--t-ng rao-lo-ng-tang r-o-l-̌-g-t-n- -------------- rao-lǒng-tang
Nasa maling daan kami. เ----ผ----ง เรามาผ-ดทาง เ-า-า-ิ-ท-ง ----------- เรามาผิดทาง 0
r---m--pìt-t--g rao-ma-pi-t-tang r-o-m---i-t-t-n- ---------------- rao-ma-pìt-tang
Kailangan nating bumalik. เ-าต้-ง-ลี-ยวกลับ--ง-ด-ม เราต-องเล--ยวกล-บทางเด-ม เ-า-้-ง-ล-้-ว-ล-บ-า-เ-ิ- ------------------------ เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม 0
r---d-a--------eo--l-̀--------e-̶m rao-dha-wng-le-eo-gla-p-tang-der-m r-o-d-a-w-g-l-́-o-g-a-p-t-n---e-̶- ---------------------------------- rao-dhâwng-léeo-glàp-tang-der̶m
Saan pwedeng magparada dito? จ-ด---ด้ที่--น -รั--/ ค-? จอดรถได-ท--ไหน คร-บ / คะ? จ-ด-ถ-ด-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- จอดรถได้ที่ไหน ครับ / คะ? 0
j---t-ro---dâi-tê--------ra-p-k-́ ja-wt-ro-t-da-i-te-e-na-i-kra-p-ka- j-̀-t-r-́---a-i-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- jàwt-rót-dâi-têe-nǎi-kráp-ká
Mayroon bang paradahan dito? ท-่นี-มี--่จอดรถ--ม-คร-บ---ค-? ท--น--ม-ท--จอดรถไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ท-่-อ-ร-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ ที่นี่มีที่จอดรถไหม ครับ / คะ? 0
te-e--êe--e--t-----o-t-r-----a---kr--p-ká te-e-ne-e-mee-te-et-o-t-ro-t-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-t-̂-t-o-t-r-́---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- têe-nêe-mee-têet-òt-rót-mǎi-kráp-ká
Gaano katagal pwedeng magparada dito? ท-่---จ-ด--ได้น-นเ--าไร ค-ั--/ ค-? ท--น--จอดรถได-นานเท-าไร คร-บ / คะ? ท-่-ี-จ-ด-ถ-ด-น-น-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไร ครับ / คะ? 0
te----êe--o-t----t-d-̂i-na----̂o---i----́p-k-́ te-e-ne-et-o-t-ro-t-da-i-nan-ta-o-rai-kra-p-ka- t-̂---e-e---̀---o-t-d-̂---a---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- têe-nêet-òt-rót-dâi-nan-tâo-rai-kráp-ká
Nag-ski ka ba? คุ--ล-น----ห-คร-- - คะ? ค-ณเล-นสก-ไหมคร-บ / คะ? ค-ณ-ล-น-ก-ไ-ม-ร-บ / ค-? ----------------------- คุณเล่นสกีไหมครับ / คะ? 0
koon-l-̂-no----e---ǎi-kr--p--á koon-le--no-t-gee-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o-t-g-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------- koon-lê-nót-gee-mǎi-kráp-ká
Sasakay ka ba ng ski lift papunta sa tuktok? คุ-----้--ก--ิ-ท์ไ-ข้----ไหมค-ั- / -ะ? ค-ณจะข--นสก-ล-ฟท-ไปข-างบนไหมคร-บ / คะ? ค-ณ-ะ-ึ-น-ก-ล-ฟ-์-ป-้-ง-น-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------------- คุณจะขึ้นสกีลิฟท์ไปข้างบนไหมครับ / คะ? 0
k-on-jà----u-no---g-e--íf-bh-----̂n---on--ǎi---á---á koon-ja--ke-u-no-t-gee-li-f-bhai-ka-ng-bon-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---e-u-n-́---e---i-f-b-a---a-n---o---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- koon-jà-kêu-nót-gee-líf-bhai-kâng-bon-mǎi-kráp-ká
Maaari bang magrenta ng ski dito? ท-่-ี----กีให้เช่-ไ-มค--บ - --? ท--น--ม-สก-ให-เช-าไหมคร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ส-ี-ห-เ-่-ไ-ม-ร-บ / ค-? ------------------------------- ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมครับ / คะ? 0
te---ne-e-m-----gee-h-̂i----̂o---̌i---------́ te-e-ne-e-me-et-gee-ha-i-cha-o-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-̂-t-g-e-h-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- têe-nêe-mêet-gee-hâi-châo-mǎi-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -