Phrasebook

tl to be allowed to   »   th (ได้รับ)อนุญาต / ...ได้

73 [pitumpu’t tatlo]

to be allowed to

to be allowed to

73 [เจ็ดสิบสาม]

jèt-sìp-sǎm

(ได้รับ)อนุญาต / ...ได้

[dâi-ráp-à-nóo-yât-dâi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Pinapayagan ka na bang magmaneho ng kotse? ค-ณ-ด้---อ--ญ-ต--ห-ข--รถ--้-ล้-----? ค-ณได-ร-บอน-ญาต-ให-ข-บรถได-แล-วหร-อ? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ญ-ต-ใ-้-ั-ร-ไ-้-ล-ว-ร-อ- ------------------------------------ คุณได้รับอนุญาติให้ขับรถได้แล้วหรือ? 0
koo---a-i-------̀-no------d-i--h-----a---ro-t-d-̂--l-́o-rěu koon-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-ka-p-ro-t-da-i-læ-o-re-u k-o---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-k-̀---o-t-d-̂---æ-o-r-̌- ------------------------------------------------------------ koon-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-kàp-rót-dâi-lǽo-rěu
Pinapayagan ka na bang uminom ng alak? ค--ได-รับ-น-ญา-------่--อล-อ----ไ---ล้ว-ร--? ค-ณได-ร-บอน-ญาต-ให-ด--มแอลกอฮอล-ได-แล-วหร-อ? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ญ-ต-ใ-้-ื-ม-อ-ก-ฮ-ล-ไ-้-ล-ว-ร-อ- -------------------------------------------- คุณได้รับอนุญาติให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ? 0
koon-d--i--a------n----------̀-h--i--èum-æ--g----aw-da-i-l-́o-re-u koon-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-de-um-æn-gaw-haw-da-i-læ-o-re-u k-o---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-d-̀-m-æ---a---a---a-i-l-́---e-u ------------------------------------------------------------------- koon-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-dèum-æn-gaw-haw-dâi-lǽo-rěu
Pinapayagan ka na bang mangibang bansa na mag-isa? ค-ณไ--รับอนุญ---ให-ไ--่า-ประเท-คน--ี-วได้แ-้ว--ื-? ค-ณได-ร-บอน-ญาต-ให-ไปต-างประเทศคนเด-ยวได-แล-วหร-อ? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ญ-ต-ใ-้-ป-่-ง-ร-เ-ศ-น-ด-ย-ไ-้-ล-ว-ร-อ- -------------------------------------------------- คุณได้รับอนุญาติให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้แล้วหรือ? 0
ko-n--a---r-́--a---o-o-ya-d--̀-hâi-b-a--dhàng---rà-t--yt---n-d-eo-d-----ǽ--r-̌u koon-da-i-ra-p-a--no-o-ya-dhi--ha-i-bhai-dha-ng-bhra--ta-yt-kon-deeo-da-i-læ-o-re-u k-o---a-i-r-́---̀-n-́---a-d-i---a-i-b-a---h-̀-g-b-r-̀-t-̂-t-k-n-d-e---a-i-l-́---e-u ----------------------------------------------------------------------------------- koon-dâi-ráp-à-nóo-ya-dhì-hâi-bhai-dhàng-bhrà-tâyt-kon-deeo-dâi-lǽo-rěu
pinapayagan อ-ุญ-ต / -..ได้ อน-ญาต / ...ได- อ-ุ-า- / .-.-ด- --------------- อนุญาต / ...ได้ 0
a--n-́---a-t-dâi a--no-o-ya-t-da-i a---o-o-y-̂---a-i ----------------- à-nóo-yât-dâi
Pinapayagan ba kaming manigarilyo dito? เ--ส-บบ-ห-ี่ท-----ไ-้--ม -รับ-- ค-? เราส-บบ-หร--ท--น--ได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ู-บ-ห-ี-ท-่-ี-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหม ครับ / คะ? 0
ra--s--op-bò-------tê--ne---d-̂i----i---áp-k-́ rao-so-op-bo-o-re-e-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-s-̀-p-b-̀---e-e-t-̂---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- rao-sòop-bòo-rèe-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Pwede bang manigarilyo dito? ตรงน-้---บุ-ร-่--้ไ-ม -ร-บ ----? ตรงน--ส-บบ-หร--ได-ไหม คร-บ / คะ? ต-ง-ี-ส-บ-ุ-ร-่-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหม ครับ / คะ? 0
d-rong--e-e---̀o--bo---rèe-dâ---a-i-k-á----́ dhrong-ne-e-so-op-bo-o-re-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- d-r-n---e-e-s-̀-p-b-̀---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- dhrong-née-sòop-bòo-rèe-dâi-mǎi-kráp-ká
Pwede bang magbayad gamit ang credit card? จ่--ด้-ยบั-ร-คร--------ม---ับ----ะ? จ-ายด-วยบ-ตรเครด-ตได-ไหม คร-บ / คะ? จ-า-ด-ว-บ-ต-เ-ร-ิ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม ครับ / คะ? 0
j-̀---ûa----------y-dìt----i----i--r--p---́ ja-i-du-ay-ba-t-kray-di-t-da-i-ma-i-kra-p-ka- j-̀---u-a---a-t-k-a---i-t-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- jài-dûay-bàt-kray-dìt-dâi-mǎi-kráp-ká
Pwede bang magbayad gamit ang tseke? จ-า------ด--หม ค--บ-/-ค-? จ-ายเช-คได-ไหม คร-บ / คะ? จ-า-เ-็-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- จ่ายเช็คได้ไหม ครับ / คะ? 0
ja-----é-----i-ma-i----́p---́ ja-i-che-k-da-i-ma-i-kra-p-ka- j-̀---h-́---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------ jài-chék-dâi-mǎi-kráp-ká
Pwede lamang magbayad ng cash? จ่--เ-ิ--ดเ-่---้--รื- คร-บ-----? จ-ายเง-นสดเท-าน--นหร-อ คร-บ / คะ? จ-า-เ-ิ-ส-เ-่-น-้-ห-ื- ค-ั- / ค-? --------------------------------- จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือ ครับ / คะ? 0
j--i-nge-̶n--o-t------n-----------á--k-́ ja-i-nger-n-so-t-ta-o-na-n-re-u-kra-p-ka- j-̀---g-r-n-s-̀---a-o-n-́---e-u-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- jài-nger̶n-sòt-tâo-nán-rěu-kráp-ká
Pwede ba akong tumawag? ข-ใ-้-ท-ศั-----๊--น----ด้----ครับ --ค-? ขอใช-โทรศ-พท-แป-ปหน--งได-ไหม คร-บ / คะ? ข-ใ-้-ท-ศ-พ-์-ป-ป-น-่-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- ขอใช้โทรศัพท์แป๊ปหนึ่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
ka-w-cha---ton-s--p-bhǽ-----ung-dâi--ǎi--ra-p---́ ka-w-cha-i-ton-sa-p-bhæ-p-ne-ung-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-́---o---a-p-b-æ-p-n-̀-n---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- kǎw-chái-ton-sàp-bhǽp-nèung-dâi-mǎi-kráp-ká
May itatanong lang sana ako? / Puwedeng mag-tanong? ข--าม--ไ-แป-ปห---ง-ด-ไ-- ค--บ - --? ขอถามอะไรแป-ปหน--งได-ไหม คร-บ / คะ? ข-ถ-ม-ะ-ร-ป-ป-น-่-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ขอถามอะไรแป๊ปหนึ่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
k-̌--t--m-a--r------́p-n-̀u-g-d--i--ǎ--k-----ká ka-w-ta-m-a--rai-bhæ-p-ne-ung-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---a-m-a---a---h-́---e-u-g-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- kǎw-tǎm-à-rai-bhǽp-nèung-dâi-mǎi-kráp-ká
May sasabihin lang sana ako? ข--ู---ไร-ป--หน-่-ไ----ม-ค-ับ / -ะ? ขอพ-ดอะไรแป-ปหน--งได-ไหม คร-บ / คะ? ข-พ-ด-ะ-ร-ป-ป-น-่-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ขอพูดอะไรแป๊ปหนึ่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
k----po--t--̀-ra--bhæ-p--e---g-d-̂i-m----kr-́p-ká ka-w-po-ot-a--rai-bhæ-p-ne-ung-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---o-o---̀-r-i-b-æ-p-n-̀-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-pôot-à-rai-bhǽp-nèung-dâi-mǎi-kráp-ká
Bawal siyang matulog sa parke. เ-าน-น-น----าธา--ะไ-่ไ-้ เขานอนในสวนสาธารณะไม-ได- เ-า-อ-ใ-ส-น-า-า-ณ-ไ-่-ด- ------------------------ เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ 0
ka---na-n-na---u--n--a---a--n-́--âi-d--i ka-o-nawn-nai-su-an-sa--tan-na--ma-i-da-i k-̌---a-n-n-i-s-̌-n-s-̌-t-n-n-́-m-̂---a-i ----------------------------------------- kǎo-nawn-nai-sǔan-sǎ-tan-ná-mâi-dâi
Bawal siyang matulog sa sasakyan. เข-น-น-น-ถไ-่--้ เขานอนในรถไม-ได- เ-า-อ-ใ-ร-ไ-่-ด- ---------------- เขานอนในรถไม่ได้ 0
kǎo--a-n-na--rót-m-̂i-dâi ka-o-nawn-nai-ro-t-ma-i-da-i k-̌---a-n-n-i-r-́---a-i-d-̂- ---------------------------- kǎo-nawn-nai-rót-mâi-dâi
Bawal siyang matulog sa istasyon ng tren. เขา-อนที่ส-า-ี--ไ-ไม่ได้ เขานอนท--สถาน-รถไฟไม-ได- เ-า-อ-ท-่-ถ-น-ร-ไ-ไ-่-ด- ------------------------ เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ 0
k----nawn--e--t-ta-------ó--f-i-m-̂i-da-i ka-o-nawn-te-et-ta--nee-ro-t-fai-ma-i-da-i k-̌---a-n-t-̂-t-t-̌-n-e-r-́---a---a-i-d-̂- ------------------------------------------ kǎo-nawn-têet-tǎ-nee-rót-fai-mâi-dâi
Maaari ba kaming umupo? เ-าข--ั--ไ--ไ-- -รับ / -ะ? เราขอน--งได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-อ-ั-ง-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- เราขอนั่งได้ไหม ครับ / คะ? 0
r----ǎ-----ng-----------k-a----á rao-ka-w-na-ng-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-k-̌---a-n---a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- rao-kǎw-nâng-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari ba naming mahingi ang menu? เร--อ-----รอ-หา-ได้ไหม ค-ับ /-ค-? เราขอรายการอาหารได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-อ-า-ก-ร-า-า-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- เราขอรายการอาหารได้ไหม ครับ / คะ? 0
ra--k-̌w--ai--a-----a-n-d-̂---ǎ----á----́ rao-ka-w-rai-gan-a-ha-n-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-k-̌---a---a-----a-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- rao-kǎw-rai-gan-a-hǎn-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari ba tayong magbayad nang magkahiwalay? เร-ขอแย-จ-ายได้ไหม ค-ั- / --? เราขอแยกจ-ายได-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-อ-ย-จ-า-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- เราขอแยกจ่ายได้ไหม ครับ / คะ? 0
r----a-w-yæ̂---a----âi-m--i--ra-p-k-́ rao-ka-w-yæ-k-ja-i-da-i-ma-i-kra-p-ka- r-o-k-̌---æ-k-j-̀---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- rao-kǎw-yæ̂k-jài-dâi-mǎi-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -