Phrasebook

tl At the doctor   »   th พบหมอ

57 [limampu’t pito]

At the doctor

At the doctor

57 [ห้าสิบเจ็ด]

hâ-sìp-jèt

พบหมอ

[póp-mǎw]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
May appointment ako sa doktor. ผม ----ฉ-- -ี--ด-ับ--ณหมอ ผม / ด-ฉ-น ม-น-ดก-บค-ณหมอ ผ- / ด-ฉ-น ม-น-ด-ั-ค-ณ-ม- ------------------------- ผม / ดิฉัน มีนัดกับคุณหมอ 0
pǒ--di--c-a---me--ná--gàp--oon-m--w po-m-di--cha-n-mee-na-t-ga-p-koon-ma-w p-̌---i---h-̌---e---a-t-g-̀---o-n-m-̌- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-nát-gàp-koon-mǎw
Alas diyes ang appointment ko. ผม / ด---น ม--ัด------น--ิ-า ผม / ด-ฉ-น ม-น-ดตอนส-บนาฬ-กา ผ- / ด-ฉ-น ม-น-ด-อ-ส-บ-า-ิ-า ---------------------------- ผม / ดิฉัน มีนัดตอนสิบนาฬิกา 0
p--m--ì-chǎ--mee---́t--ha----ìp-n---í-ga po-m-di--cha-n-mee-na-t-dhawn-si-p-na-li--ga p-̌---i---h-̌---e---a-t-d-a-n-s-̀---a-l-́-g- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-nát-dhawn-sìp-na-lí-ga
Ano ang iyong pangalan? คุ------ะไร -ร-บ /-คะ? ค-ณช--ออะไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ื-อ-ะ-ร ค-ั- / ค-? ---------------------- คุณชื่ออะไร ครับ / คะ? 0
k-on---ê---̀---i--rá--ká koon-che-u-a--rai-kra-p-ka- k-o---h-̂---̀-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------- koon-chêu-à-rai-kráp-ká
Umupo po muna sa tanggapan. กร---น-่--อใ--้-ง กร-ณาน--งรอในห-อง ก-ุ-า-ั-ง-อ-น-้-ง ----------------- กรุณานั่งรอในห้อง 0
gro-o----na--------n-i--â-ng gro-o-na-na-ng-raw-nai-ha-wng g-o-o-n---a-n---a---a---a-w-g ----------------------------- gròo-na-nâng-raw-nai-hâwng
Papunta na ang doktor. คุณ--อกำ-ังเ-ินท-ง-า ค-ณหมอก-ล-งเด-นทางมา ค-ณ-ม-ก-ล-ง-ด-น-า-ม- -------------------- คุณหมอกำลังเดินทางมา 0
k-o--m--w-g---l----der---t-----a koon-ma-w-gam-lang-der-n-tang-ma k-o---a-w-g-m-l-n---e-̶---a-g-m- -------------------------------- koon-mǎw-gam-lang-der̶n-tang-ma
Anong kompanya ka naka-insured? คุ---ป-ะกัน--บ--ิษ-ท-หน? ค-ณม-ประก-นก-บบร-ษ-ทไหน? ค-ณ-ี-ร-ก-น-ั-บ-ิ-ั-ไ-น- ------------------------ คุณมีประกันกับบริษัทไหน? 0
ko-n-mê-p---------g-̀--bàw--í--àt---̌i koon-me-ep-ra--gan-ga-p-ba-w-ri--sa-t-na-i k-o---e-e---a---a---a-p-b-̀---i---a-t-n-̌- ------------------------------------------ koon-mêep-rá-gan-gàp-bàw-rí-sàt-nǎi
Ano ang magagawa ko para sa iyo? ผ- ----ฉ-น-จะช่ว-อะ-รค-ณ-ด้-ห-? ผม / ด-ฉ-น จะช-วยอะไรค-ณได-ไหม? ผ- / ด-ฉ-น จ-ช-ว-อ-ไ-ค-ณ-ด-ไ-ม- ------------------------------- ผม / ดิฉัน จะช่วยอะไรคุณได้ไหม? 0
po-m-----chǎn-----c--̂ay-à-rai-ko-----̂--mǎi po-m-di--cha-n-ja--chu-ay-a--rai-koon-da-i-ma-i p-̌---i---h-̌---a---h-̂-y-a---a---o-n-d-̂---a-i ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-chûay-à-rai-koon-dâi-mǎi
May masakit ba sa iyo? ค-ณ-ี---ารปวด--ม -รับ-/-คะ? ค-ณม-อาการปวดไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-า-า-ป-ด-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีอาการปวดไหม ครับ / คะ? 0
ko-n-me------n-b---a--ma-i---a----á koon-mee-a-gan-bhu-at-ma-i-kra-p-ka- k-o---e-----a---h-̀-t-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-mee-a-gan-bhùat-mǎi-kráp-ká
Saan banda masakit? เ-็บ-รงไห----ั----คะ? เจ-บตรงไหน คร-บ / คะ? เ-็-ต-ง-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- เจ็บตรงไหน ครับ / คะ? 0
jè---hr-ng--ǎi-kra-p-k-́ je-p-dhrong-na-i-kra-p-ka- j-̀---h-o-g-n-̌---r-́---a- -------------------------- jèp-dhrong-nǎi-kráp-ká
Laging masakit ang likod ko. ผม /-ด-ฉัน--วดหลังเป็นป-ะจำ ผม / ด-ฉ-น ปวดหล-งเป-นประจ- ผ- / ด-ฉ-น ป-ด-ล-ง-ป-น-ร-จ- --------------------------- ผม / ดิฉัน ปวดหลังเป็นประจำ 0
po-m-dì--h-̌n-b--̀----a-n--bh----hra--jam po-m-di--cha-n-bhu-at-la-ng-bhen-bhra--jam p-̌---i---h-̌---h-̀-t-l-̌-g-b-e---h-a---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-bhùat-lǎng-bhen-bhrà-jam
Madalas sumakit ang ulo ko. ผม-/ ดิ-ัน---ดหัวบ--ย ผม / ด-ฉ-น ปวดห-วบ-อย ผ- / ด-ฉ-น ป-ด-ั-บ-อ- --------------------- ผม / ดิฉัน ปวดหัวบ่อย 0
pǒm-d-̀---ǎn--hu-at-h-̌-----wy po-m-di--cha-n-bhu-at-hu-a-ba-wy p-̌---i---h-̌---h-̀-t-h-̌---a-w- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhùat-hǔa-bàwy
Sumasakit minsa ang tiyan ko. ผ- /-ดิ-ัน ปว--้----็น---ค---ง ผม / ด-ฉ-น ปวดท-องเป-นบางคร--ง ผ- / ด-ฉ-น ป-ด-้-ง-ป-น-า-ค-ั-ง ------------------------------ ผม / ดิฉัน ปวดท้องเป็นบางครั้ง 0
po-m-d---c-ǎn-b---at---́-ng---en--an---ráng po-m-di--cha-n-bhu-at-ta-wng-bhen-bang-kra-ng p-̌---i---h-̌---h-̀-t-t-́-n---h-n-b-n---r-́-g --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhùat-táwng-bhen-bang-kráng
Pakitanggal ang iyong pang-itaas na damit. ถอด-สื้อ----คร-บ ---่-! ถอดเส--อออก คร-บ / ค-ะ! ถ-ด-ส-้-อ-ก ค-ั- / ค-ะ- ----------------------- ถอดเสื้อออก ครับ / ค่ะ! 0
ta-wt-s-̂---à-k-----p---̂ ta-wt-se-ua-a-wk-kra-p-ka- t-̀-t-s-̂-a-a-w---r-́---a- -------------------------- tàwt-sêua-àwk-kráp-kâ
Humiga ka sa mesang pagsusurian. น-น--เ--ยง-รวจ -ร-- --ค-! นอนบนเต-ยงตรวจ คร-บ / คะ! น-น-น-ต-ย-ต-ว- ค-ั- / ค-! ------------------------- นอนบนเตียงตรวจ ครับ / คะ! 0
na-n-bon-d-ian---hru-at--ra-p---́ nawn-bon-dhiang-dhru-at-kra-p-ka- n-w---o---h-a-g-d-r-̀-t-k-a-p-k-́ --------------------------------- nawn-bon-dhiang-dhrùat-kráp-ká
Maayos ang presyon ng dugo. คว-ม-ันโ-ห-----ิ ความด-นโลห-ตปกต- ค-า-ด-น-ล-ิ-ป-ต- ---------------- ความดันโลหิตปกติ 0
kwam-d-n--o--h-̀t-bhò---hì kwam-dan-loh-hi-t-bho-k-dhi- k-a---a---o---i-t-b-o-k-d-i- ---------------------------- kwam-dan-loh-hìt-bhòk-dhì
Tuturukan kita ng hiringgilya. ผม /-ดิฉ-- -----------ุณ ผม / ด-ฉ-น จะฉ-ดยาให-ค-ณ ผ- / ด-ฉ-น จ-ฉ-ด-า-ห-ค-ณ ------------------------ ผม / ดิฉัน จะฉีดยาให้คุณ 0
p-̌--dì--hǎn---̀-c-è---y--h-̂i-k-on po-m-di--cha-n-ja--che-et-ya-ha-i-koon p-̌---i---h-̌---a---h-̀-t-y---a-i-k-o- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-chèet-ya-hâi-koon
Bibigyan kita ng tableta. ผ- / -ิฉั---ะ-ห้ย---ณ ผม / ด-ฉ-น จะให-ยาค-ณ ผ- / ด-ฉ-น จ-ใ-้-า-ุ- --------------------- ผม / ดิฉัน จะให้ยาคุณ 0
p--m-d----h-̌n-j-̀-h--i-ya-k--n po-m-di--cha-n-ja--ha-i-ya-koon p-̌---i---h-̌---a---a-i-y---o-n ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-hâi-ya-koon
Bibigyan kita ng reseta para sa parmasya. ผม-/ ดิฉัน -ะ----นใบสั-งยาให้-ุ---ซื-อที-ร-า---ยยา ผม / ด-ฉ-น จะเข-ยนใบส--งยาให-ค-ณไปซ--อท--ร-านขายยา ผ- / ด-ฉ-น จ-เ-ี-น-บ-ั-ง-า-ห-ค-ณ-ป-ื-อ-ี-ร-า-ข-ย-า -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา 0
p-̌---------̌---à--i-a--b-i-sa--g-y--h-̂--koo---h-----́-----e-rán---̌i-ya po-m-di--cha-n-ja--ki-an-bai-sa-ng-ya-ha-i-koon-bhai-se-u-te-e-ra-n-ka-i-ya p-̌---i---h-̌---a---i-a---a---a-n---a-h-̂---o-n-b-a---e-u-t-̂---a-n-k-̌---a --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-kǐan-bai-sàng-ya-hâi-koon-bhai-séu-têe-rán-kǎi-ya

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -