Phrasebook

tl Car breakdown   »   th รถเสีย

39 [tatlumpu’t siyam]

Car breakdown

Car breakdown

39 [สามสิบเก้า]

sǎm-sìp-gâo

รถเสีย

[rót-sǐa]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na gasolinahan? ป---ถั-ไ-อ--่ท-่ไห--คร-- /---? ป--มถ-ดไปอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ป-๊-ถ-ด-ป-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------ ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
b--́m--a-t---a--à-y-̂o-t-̂---ǎi----́---á bha-m-ta-t-bhai-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- b-a-m-t-̀---h-i-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- bhám-tàt-bhai-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Ang gulong ko ay plat. ย-งร-ของผ- - ด--ั--------ับ---คะ ยางรถของผม / ด-ฉ-น แบน คร-บ / คะ ย-ง-ถ-อ-ผ- / ด-ฉ-น แ-น ค-ั- / ค- -------------------------------- ยางรถของผม / ดิฉัน แบน ครับ / คะ 0
ya---------a--ng--ǒm-----c--̌---æn-kr----ká yang-ro-t-ka-wng-po-m-di--cha-n-bæn-kra-p-ka- y-n---o-t-k-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-b-n-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- yang-rót-kǎwng-pǒm-dì-chǎn-bæn-kráp-ká
Maaari mo bang palitan ang gulong? เป-ี่ยน---ร-ใ----้ไ-ม -ร-บ-- ค-? เปล--ยนยางรถให-ได-ไหม คร-บ / คะ? เ-ล-่-น-า-ร-ใ-้-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหม ครับ / คะ? 0
bh---a--yan---------̂----̂--m-----r--p-ká bhli-an-yang-ro-t-ha-i-da-i-ma-i-kra-p-ka- b-l-̀-n-y-n---o-t-h-̂---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ bhlìan-yang-rót-hâi-dâi-mǎi-kráp-ká
Kailangan ko ng ilang litro ng diesel. ผม /-ดิ--น -ย--ไ--น้ำม-น-ีเซลส-งส------ -รับ ---ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-น--ม-นด-เซลสองสามล-ตร คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ม-น-ี-ซ-ส-ง-า-ล-ต- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตร ครับ / คะ 0
pǒ---i--cha----̀-y-̂--d--i-na---man-d-e--ayn-sǎ-ng-sǎ---i-t-kr--p---́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-na-m-man-dee-sayn-sa-wng-sa-m-li-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-n-́---a---e---a-n-s-̌-n---a-m-l-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-nám-man-dee-sayn-sǎwng-sǎm-lít-kráp-ká
Naubusan na ako ng gasolina. ผม /---ฉัน-ไม--ี--ำมัน-บ-ซ-นแ-----รับ-- คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-น--ม-นเบนซ-นแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-้-ม-น-บ-ซ-น-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มีน้ำมันเบนซินแล้ว ครับ / คะ 0
po---dì-c-ǎ----̂----e-n--m-man-ba-n-s-n-l-́--k-----k-́ po-m-di--cha-n-ma-i-mee-na-m-man-bayn-sin-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-́---a---a-n-s-n-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nám-man-bayn-sin-lǽo-kráp-ká
Mayroon ka bang ekstrang kanistra? ค-ณ----ลอ---ำมั-ไ-ม-ค-ับ-- -ะ? ค-ณม-แกลอนน--ม-นไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ก-อ-น-ำ-ั-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ คุณมีแกลอนน้ำมันไหม ครับ / คะ? 0
koon---e-gæ-lawn--ám--an-m--i--rá--k-́ koon-mee-gæ-lawn-na-m-man-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---æ-l-w---a-m-m-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------- koon-mee-gæ-lawn-nám-man-mǎi-kráp-ká
Saan ako pwedeng tumawag? ผม /---ฉ-น-จ---รศ-พ-์ได-ท--ไ-น --------ะ? ผม / ด-ฉ-น จะโทรศ-พท-ได-ท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น จ-โ-ร-ั-ท-ไ-้-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะโทรศัพท์ได้ที่ไหน ครับ / คะ? 0
po----i--c-a-n-j-̀--on-------a----e---nǎi-kr--p---́ po-m-di--cha-n-ja--ton-sa-p-da-i-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---o---a-p-d-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-ton-sàp-dâi-têe-nǎi-kráp-ká
Kailangan ko ng isang towing service. ผม /-ดิ--- -้อง--ร-ถล-----ั- / คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการรถลาก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ถ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการรถลาก ครับ / คะ 0
po-m-dì-c-ǎn-----wng--a--r-́---â--kráp---́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ro-t-la-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o-t-l-̂---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-rót-lâk-kráp-ká
Naghahanap ako ng isang pagawaan. ผม / -ิฉ-น -ำ-ัง-าอ-่---มร- คร-- --คะ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งหาอ--ซ-อมรถ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-า-ู-ซ-อ-ร- ค-ั- / ค- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังหาอู่ซ่อมรถ ครับ / คะ 0
p-̌m---̀---a-n-g---l-n--h-̌-òo-s-̂w-----t-k-a-p---́ po-m-di--cha-n-gam-lang-ha--o-o-sa-wm-ro-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---a-g-h-̌-o-o-s-̂-m-r-́---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-hǎ-òo-sâwm-rót-kráp-ká
Isang aksidente ang naganap. เกิดอ-บ--ิเ-ตุ เก-ดอ-บ-ต-เหต- เ-ิ-อ-บ-ต-เ-ต- -------------- เกิดอุบัติเหตุ 0
ge---t-òo--à--hǎ----òo ge-r-t-o-o-ba-t-ha-y-dho-o g-̀-̶---̀---a-t-h-̌---h-̀- -------------------------- gèr̶t-òo-bàt-hǎy-dhòo
Nasaan ang pinakamalapit na telepono? ตู-โ-ร-ั--์ใกล-ที--ุดอ--่-ี--ห- ---- /--ะ? ต--โทรศ-พท-ใกล-ท--ส-ดอย--ท--ไหน คร-บ / คะ? ต-้-ท-ศ-พ-์-ก-้-ี-ส-ด-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
d--̂o--------p--l-̂--t--e--òot-a-----o-t-̂e-nǎ---r-́----́ dho-o-ton-sa-p-gla-i-te-e-so-ot-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- d-o-o-t-n-s-̀---l-̂---e-e-s-̀-t-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- dhôo-ton-sàp-glâi-têe-sòot-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
May dala ka bang telepono selular? คุณ-ีโ-ร-ั-ท-ม-อถ--ไ-- ค-ั- --คะ? ค-ณม-โทรศ-พท-ม-อถ-อไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ท-ศ-พ-์-ื-ถ-อ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีโทรศัพท์มือถือไหม ครับ / คะ? 0
k-o--m-e-ton----p-----te-u-ma----ráp-k-́ koon-mee-ton-sa-p-meu-te-u-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o---a-p-m-u-t-̌---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- koon-mee-ton-sàp-meu-těu-mǎi-kráp-ká
Kailangan namin ng tulong. เ--ต้องก-รคว--ช่ว-เ---อ -รับ / -ะ เราต-องการความช-วยเหล-อ คร-บ / คะ เ-า-้-ง-า-ค-า-ช-ว-เ-ล-อ ค-ั- / ค- --------------------------------- เราต้องการความช่วยเหลือ ครับ / คะ 0
r-o--h-̂wng--a--kw---chû-y--ěua-k-----k-́ rao-dha-wng-gan-kwam-chu-ay-le-ua-kra-p-ka- r-o-d-a-w-g-g-n-k-a---h-̂-y-l-̌-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-kwam-chûay-lěua-kráp-ká
Tumawag ka ng doktor! ต--หมอ----ี ครั- / คะ! ตามหมอให-ท- คร-บ / คะ! ต-ม-ม-ใ-้-ี ค-ั- / ค-! ---------------------- ตามหมอให้ที ครับ / คะ! 0
d--m-ma---hâ--t-e----́p-ká dham-ma-w-ha-i-tee-kra-p-ka- d-a---a-w-h-̂---e---r-́---a- ---------------------------- dham-mǎw-hâi-tee-kráp-ká
Tumawag ka ng pulis! เรีย---รวจ---ที-คร-บ----ะ! เร-ยกต-รวจให-ท- คร-บ / คะ! เ-ี-ก-ำ-ว-ใ-้-ี ค-ั- / ค-! -------------------------- เรียกตำรวจให้ที ครับ / คะ! 0
ri-ak---a----̂at----i---e-----p-ká ri-ak-dham-ru-at-ha-i-tee-kra-p-ka- r-̂-k-d-a---u-a---a-i-t-e-k-a-p-k-́ ----------------------------------- rîak-dham-rûat-hâi-tee-kráp-ká
Ang mga papel mo, pakiusap. / Paki-bigay ang mga papel mo, salamat. ข--ู-อกส--ขอ-ค-ณหน่อย---ั- /-คะ ขอด-เอกสารของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-เ-ก-า-ข-ง-ุ-ห-่-ย ค-ั- / ค- ------------------------------- ขอดูเอกสารของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
k-̌--d----̀yk---̌----̌-n--k-on-n--w--kr----ká ka-w-doo-a-yk-sa-n-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---̀-k-s-̌---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- ---------------------------------------------- kǎw-doo-àyk-sǎn-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká
Ang iyong lisensya sa pagmamaneho, pakiusap. ขอ---บขับ---ขอ-คุณ---อย----บ-/--ะ ขอด-ใบข-บข--ของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-ใ-ข-บ-ี-ข-ง-ุ-ห-่-ย ค-ั- / ค- --------------------------------- ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
k----d----a---a-p-k-̀e-kǎ----------a-w--k-a-p--á ka-w-doo-bai-ka-p-ke-e-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---a---a-p-k-̀---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-doo-bai-kàp-kèe-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká
Ang iyong rehistrasyon, pakiusap. ข--ู-ะ---ยน-ถ-องคุณห-่-ย ค--บ - คะ ขอด-ทะเบ-ยนรถของค-ณหน-อย คร-บ / คะ ข-ด-ท-เ-ี-น-ถ-อ-ค-ณ-น-อ- ค-ั- / ค- ---------------------------------- ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อย ครับ / คะ 0
k-̌---oo-t------n-ró--k-------o-n--àw-----́p-k-́ ka-w-doo-ta--bian-ro-t-ka-wng-koon-na-wy-kra-p-ka- k-̌---o---a---i-n-r-́---a-w-g-k-o---a-w---r-́---a- -------------------------------------------------- kǎw-doo-tá-bian-rót-kǎwng-koon-nàwy-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -