Phrasebook

tl In the taxi   »   th ในรถแท็กซี่

38 [tatlumpu’t walo]

In the taxi

In the taxi

38 [สามสิบแปด]

sǎm-sìp-bhæ̀t

ในรถแท็กซี่

[nai-rót-tǽk-sêe]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Tumawag po kayo ng taxi. ช่--เรียก---ท-----ใ--ด-วย----- --คะ ช-วยเร-ยกรถแท-กซ--ให-ด-วย คร-บ / คะ ช-ว-เ-ี-ก-ถ-ท-ก-ี-ใ-้-้-ย ค-ั- / ค- ----------------------------------- ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วย ครับ / คะ 0
ch-̂a---i-a--r---------se------i-d-̂a---ra-p---́ chu-ay-ri-ak-ro-t-tæ-k-se-e-ha-i-du-ay-kra-p-ka- c-u-a---i-a---o-t-t-́---e-e-h-̂---u-a---r-́---a- ------------------------------------------------ chûay-rîak-rót-tǽk-sêe-hâi-dûay-kráp-ká
Magkano ang bayad hanggang sa istasyon ng tren? ไ---า--ร--าเท--ไ- --ับ-/ ค-? ไปสถาน-ราคาเท-าไร คร-บ / คะ? ไ-ส-า-ี-า-า-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ---------------------------- ไปสถานีราคาเท่าไร ครับ / คะ? 0
bhai-s-̀-ta------r--k---â----i----́p-k-́ bhai-sa--ta--nee-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- b-a---a---a---e---a-k---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- bhai-sà-tǎ-nee-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká
Magkano ang bayad hanggang sa paliparan? ไ--นามบ--ร--------ร---ับ-/-ค-? ไปสนามบ-นราคาเท-าไร คร-บ / คะ? ไ-ส-า-บ-น-า-า-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------ ไปสนามบินราคาเท่าไร ครับ / คะ? 0
bh-i---̀--a------ra-k--ta-o--a--k-á--ká bhai-sa--nam-bin-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- b-a---a---a---i---a-k---a-o-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- bhai-sà-nam-bin-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká
Dumiretso lamang. ก---าต--ไ- ค-ับ-/---ะ กร-ณาตรงไป คร-บ / ค-ะ ก-ุ-า-ร-ไ- ค-ั- / ค-ะ --------------------- กรุณาตรงไป ครับ / ค่ะ 0
gr-̀--na-t-------ha-----́----̂ gro-o-na-t-rong-bhai-kra-p-ka- g-o-o-n-̂---o-g-b-a---r-́---a- ------------------------------ gròo-nât-rong-bhai-kráp-kâ
Kumanan ka dito, salamat. กร--า--ว-เล-้ยว-วาต--น-้-ค-ั--- ค-ะ กร-ณาช-วยเล--ยวขวาตรงน-- คร-บ / ค-ะ ก-ุ-า-่-ย-ล-้-ว-ว-ต-ง-ี- ค-ั- / ค-ะ ----------------------------------- กรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ ครับ / ค่ะ 0
grò--na---û----e--o---a-t-r-ng-ne-----a----â gro-o-na-chu-ay-le-eo-kwa-t-rong-ne-e-kra-p-ka- g-o-o-n---h-̂-y-l-́-o-k-a-t-r-n---e-e-k-a-p-k-̂ ----------------------------------------------- gròo-na-chûay-léeo-kwàt-rong-née-kráp-kâ
Lumiko ka sa kanto na iyon, salamat. กร-ณาช่วยเ--้ย---ายตรงหัวม-ม ---- / ค-ะ กร-ณาช-วยเล--ยวซ-ายตรงห-วม-ม คร-บ / ค-ะ ก-ุ-า-่-ย-ล-้-ว-้-ย-ร-ห-ว-ุ- ค-ั- / ค-ะ --------------------------------------- กรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุม ครับ / ค่ะ 0
g-o-o-na-chû-y--éeo--á--d-rong--ǔ--------ra---k-̂ gro-o-na-chu-ay-le-eo-sa-i-dhrong-hu-a-moom-kra-p-ka- g-o-o-n---h-̂-y-l-́-o-s-́---h-o-g-h-̌---o-m-k-a-p-k-̂ ----------------------------------------------------- gròo-na-chûay-léeo-sái-dhrong-hǔa-moom-kráp-kâ
Nagmamadali ako. ผม-/ ด-ฉ-น---บ ผม / ด-ฉ-น ร-บ ผ- / ด-ฉ-น ร-บ -------------- ผม / ดิฉัน รีบ 0
pǒ--d-̀-c--̌--r---p po-m-di--cha-n-re-ep p-̌---i---h-̌---e-e- -------------------- pǒm-dì-chǎn-rêep
May oras ako. ผ- /--ิฉั---ีเว-า ผม / ด-ฉ-น ม-เวลา ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ล- ----------------- ผม / ดิฉัน มีเวลา 0
po----ì-ch-̌n-mee-wa--la po-m-di--cha-n-mee-way-la p-̌---i---h-̌---e---a---a ------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-way-la
Paki dahan-dahan lang ang pagmamaneho. ก-ุณ-ขั----ลงได้ไห---ร-- - คะ กร-ณาข-บช-าลงได-ไหม คร-บ / คะ ก-ุ-า-ั-ช-า-ง-ด-ไ-ม ค-ั- / ค- ----------------------------- กรุณาขับช้าลงได้ไหม ครับ / คะ 0
g--̀o--a--a----h---lon--dâ-----i--------á gro-o-na-ka-p-cha--long-da-i-ma-i-kra-p-ka- g-o-o-n---a-p-c-a---o-g-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- gròo-na-kàp-chá-long-dâi-mǎi-kráp-ká
Pakiusap, huminto dito. ก-ุณ--อ-ร-ที------ร-- / -ะ กร-ณาจอดรถท--น-- คร-บ / คะ ก-ุ-า-อ-ร-ท-่-ี- ค-ั- / ค- -------------------------- กรุณาจอดรถที่นี่ ครับ / คะ 0
gro-o-na-------ro-t-t-̂e-ne----ra-----́ gro-o-na-t-o-t-ro-t-te-e-ne-e-kra-p-ka- g-o-o-n-̂---̀---o-t-t-̂---e-e-k-a-p-k-́ --------------------------------------- gròo-nât-òt-rót-têe-nêe-kráp-ká
Pakiusap, maghintay sandali. กรุณ--อสักครู--นะค-ับ---น--ะ กร-ณารอส-กคร-- นะคร-บ / นะคะ ก-ุ-า-อ-ั-ค-ู- น-ค-ั- / น-ค- ---------------------------- กรุณารอสักครู่ นะครับ / นะคะ 0
g--̀o-----aw-s-̀-----̂o---́--ra-p---́-k-́ gro-o-na-raw-sa-k-kro-o-na--kra-p-na--ka- g-o-o-n---a---a-k-k-o-o-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ----------------------------------------- gròo-na-raw-sàk-krôo-ná-kráp-ná-ká
Babalik ako agad. เด---ว ---/ ดิฉ-- -ลั-มา-ค-ับ-/-คะ เด--ยว ผม / ด-ฉ-น กล-บมา คร-บ / คะ เ-ี-ย- ผ- / ด-ฉ-น ก-ั-ม- ค-ั- / ค- ---------------------------------- เดี๋ยว ผม / ดิฉัน กลับมา ครับ / คะ 0
de-e-------di--c-a------̀p-m--k-áp--á de-eo-po-m-di--cha-n-gla-p-ma-kra-p-ka- d-̌-o-p-̌---i---h-̌---l-̀---a-k-a-p-k-́ --------------------------------------- děeo-pǒm-dì-chǎn-glàp-ma-kráp-ká
Pakiusap, bigyan ako ng resibo. / Pakibigyan ako ng resibo, salamat. ข-ใ-เ---จ-ห- ผม-/ ----น ด้-ย ค-ั- --คะ ขอใบเสร-จให- ผม / ด-ฉ-น ด-วย คร-บ / คะ ข-ใ-เ-ร-จ-ห- ผ- / ด-ฉ-น ด-ว- ค-ั- / ค- -------------------------------------- ขอใบเสร็จให้ ผม / ดิฉัน ด้วย ครับ / คะ 0
k-̌--b---s-̀---̀t----i-po-m-d-̀-cha-n--u-a--kra-p--á ka-w-bai-sa--re-t-ha-i-po-m-di--cha-n-du-ay-kra-p-ka- k-̌---a---a---e-t-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-d-̂-y-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- kǎw-bai-sà-rèt-hâi-pǒm-dì-chǎn-dûay-kráp-ká
Wala akong barya. ผ--/ -ิ-ันไม-ม-เงิ--อน ผม / ด-ฉ-นไม-ม-เง-นทอน ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-เ-ิ-ท-น ---------------------- ผม / ดิฉันไม่มีเงินทอน 0
po----i--cha-n---̂i--e---g------a-n po-m-di--cha-n-ma-i-mee-nger-n-tawn p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-e-̶---a-n ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nger̶n-tawn
Ayos lang, sa iyo na ang sukli. ไม--ป็น-ร--ี่-หลือนี่-ห้คุ- คร-บ---คะ ไม-เป-นไร ท--เหล-อน--ให-ค-ณ คร-บ / คะ ไ-่-ป-น-ร ท-่-ห-ื-น-่-ห-ค-ณ ค-ั- / ค- ------------------------------------- ไม่เป็นไร ที่เหลือนี่ให้คุณ ครับ / คะ 0
mâ--b-----ai--êe-lě-a---̂--h-̂--k----k---p-ká ma-i-bhen-rai-te-e-le-ua-ne-e-ha-i-koon-kra-p-ka- m-̂---h-n-r-i-t-̂---e-u---e-e-h-̂---o-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- mâi-bhen-rai-têe-lěua-nêe-hâi-koon-kráp-ká
Dalhin mo ako sa address na ito. ข-บไป--- ผ- - ด--ั- -า--ี่อ--่--้-คร-บ-/-คะ ข-บไปส-ง ผม / ด-ฉ-น ตามท--อย--น-- คร-บ / คะ ข-บ-ป-่- ผ- / ด-ฉ-น ต-ม-ี-อ-ู-น-้ ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ขับไปส่ง ผม / ดิฉัน ตามที่อยู่นี้ ครับ / คะ 0
k----bhai---̀-g---̌m------------h-m----e----yo-o-ne-e----́----́ ka-p-bhai-so-ng-po-m-di--cha-n-dham-te-e-a--yo-o-ne-e-kra-p-ka- k-̀---h-i-s-̀-g-p-̌---i---h-̌---h-m-t-̂---̀-y-̂---e-e-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- kàp-bhai-sòng-pǒm-dì-chǎn-dham-têe-à-yôo-née-kráp-ká
Dalhin mo ako sa hotel ko. ขับ-ปส่งท-่โรง--ม -อ-ผ- / --ง-ิฉ-- ด--- คร-- - -ะ ข-บไปส-งท--โรงแรม ของผม / ของด-ฉ-น ด-วย คร-บ / คะ ข-บ-ป-่-ท-่-ร-แ-ม ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ด-ว- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ขับไปส่งที่โรงแรม ของผม / ของดิฉัน ด้วย ครับ / คะ 0
kà---ha---o-ng----e---n----m----wng--ǒm--------dì---a-n-dûay--r--p---́ ka-p-bhai-so-ng-te-e-rong-ræm-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n-du-ay-kra-p-ka- k-̀---h-i-s-̀-g-t-̂---o-g-r-m-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌---u-a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------- kàp-bhai-sòng-têe-rong-ræm-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-dûay-kráp-ká
Dalhin mo ako sa dalampasigan. / Dalhin mo ako sa tabing-dagat. ข-บ----ง--ม ---ิ-ั- ท---า---- คร---/ คะ ข-บไปส-ง ผม / ด-ฉ-น ท--ชายหาด คร-บ / คะ ข-บ-ป-่- ผ- / ด-ฉ-น ท-่-า-ห-ด ค-ั- / ค- --------------------------------------- ขับไปส่ง ผม / ดิฉัน ที่ชายหาด ครับ / คะ 0
kà--bh-i-s---g----m-----c-a-----̂--c------̀----áp---́ ka-p-bhai-so-ng-po-m-di--cha-n-te-e-chai-ha-t-kra-p-ka- k-̀---h-i-s-̀-g-p-̌---i---h-̌---e-e-c-a---a-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- kàp-bhai-sòng-pǒm-dì-chǎn-têe-chai-hàt-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -