Phrasebook

tl Learning foreign languages   »   th การเรียนภาษาต่างชาติ

23 [dalawampu’t tatlo]

Learning foreign languages

Learning foreign languages

23 [ยี่สิบสาม]

yêe-sìp-sǎm

การเรียนภาษาต่างชาติ

[gan-rian-pa-sǎ-dhàng-cha-dhì]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Saan ka natuto ng Espanyol? คุณ---ยน---าสเ----จาก--น---ับ - คะ? ค-ณเร-ยนภาษาสเปนมาจากไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ร-ย-ภ-ษ-ส-ป-ม-จ-ก-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหน ครับ / คะ? 0
ko-n--ia---a------bhayn------̀--nǎi-----p-ká koon-rian-pa-sa-t-bhayn-ma-ja-k-na-i-kra-p-ka- k-o---i-n-p---a-t-b-a-n-m---a-k-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-rian-pa-sàt-bhayn-ma-jàk-nǎi-kráp-ká
Marunong ka rin ba ng Portuges? คุณพูด-าษาโ-ร---ก-ได-ด--ยไ-- -ร-บ-- --? ค-ณพ-ดภาษาโปรต-เกสได-ด-วยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ู-ภ-ษ-โ-ร-ุ-ก-ไ-้-้-ย-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหม ครับ / คะ? 0
ko---pô---pa-sa----ro----o----a----da----û------i---á----́ koon-po-ot-pa-sa--bhroh-dho-o-ga-yt-da-i-du-ay-ma-i-kra-p-ka- k-o---o-o---a-s-̌-b-r-h-d-o-o-g-̀-t-d-̂---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------- koon-pôot-pa-sǎ-bhroh-dhòo-gàyt-dâi-dûay-mǎi-kráp-ká
Oo, at nakakapagsalita rin ako ng onting Italyano. คร-บ-/ -ะ -ละ--ม /-ดิ-ัน-ก-พูดภ------า----น-ด-ด้วย คร-บ / คะ และ ผม / ด-ฉ-น ก-พ-ดภาษาอ-ตาเล-ยนได-ด-วย ค-ั- / ค- แ-ะ ผ- / ด-ฉ-น ก-พ-ด-า-า-ิ-า-ล-ย-ไ-้-้-ย -------------------------------------------------- ครับ / คะ และ ผม / ดิฉัน ก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วย 0
k---p-k-́--æ--pǒm-d---c-a---gâ--pôo--pa--ǎ-ì-d-a---a---a---dûay kra-p-ka--læ--po-m-di--cha-n-ga-w-po-ot-pa-sa--i--dha-lian-da-i-du-ay k-a-p-k-́-l-́-p-̌---i---h-̌---a-w-p-̂-t-p---a---̀-d-a-l-a---a-i-d-̂-y --------------------------------------------------------------------- kráp-ká-lǽ-pǒm-dì-chǎn-gâw-pôot-pa-sǎ-ì-dha-lian-dâi-dûay
Sa tingin ko, ang galing mo ng magsalita. ผม-/--ิฉั- --ดว่----พู--ด้เ-่--าก ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-าค-ณพ-ดได-เก-งมาก ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่-ค-ณ-ู-ไ-้-ก-ง-า- --------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่าคุณพูดได้เก่งมาก 0
po-m--i--ch---------w-----on----o--da-i-gèn-----k po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-po-ot-da-i-ge-ng-ma-k p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---o-o---a-i-g-̀-g-m-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-pôot-dâi-gèng-mâk
Ang mga wika ay halos magkatulad. ภาษาค--น---ง--้า-ก-น--ก ภาษาค-อนข-างคล-ายก-นมาก ภ-ษ-ค-อ-ข-า-ค-้-ย-ั-ม-ก ----------------------- ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก 0
pa-sa----̂w------g-k-á--g---ma-k pa-sa--ka-wn-ka-ng-kla-i-gan-ma-k p---a---a-w---a-n---l-́---a---a-k --------------------------------- pa-sǎ-kâwn-kâng-klái-gan-mâk
Naiintindihan ko silang mabuti. ผม-- ดิฉั- เข้--จภาษา-ด-ดี ผม / ด-ฉ-น เข-าใจภาษาได-ด- ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ใ-ภ-ษ-ไ-้-ี -------------------------- ผม / ดิฉัน เข้าใจภาษาได้ดี 0
pǒ--d-----a---k-̂o--------s-̌--a-i-d-e po-m-di--cha-n-ka-o-jai-pa-sa--da-i-dee p-̌---i---h-̌---a-o-j-i-p---a---a-i-d-e --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kâo-jai-pa-sǎ-dâi-dee
Ngunit ang pagsasalita at pagsusulat ay mahirap. แต-ก-ร---และก-ร---ย----ยาก แต-การพ-ดและการเข-ยนม-นยาก แ-่-า-พ-ด-ล-ก-ร-ข-ย-ม-น-า- -------------------------- แต่การพูดและการเขียนมันยาก 0
d------n--ôot-l----an-k-̌a---------k dhæ--gan-po-ot-læ--gan-ki-an-man-ya-k d-æ---a---o-o---æ---a---i-a---a---a-k ------------------------------------- dhæ̀-gan-pôot-lǽ-gan-kǐan-man-yâk
Marami pa rin akong pagkakamali. ผม-/-ดิ-ัน ยัง--ด-ล--ขียนผิดอ--ม-ก ผม / ด-ฉ-น ย-งพ-ดและเข-ยนผ-ดอ-กมาก ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-ู-แ-ะ-ข-ย-ผ-ด-ี-ม-ก ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ยังพูดและเขียนผิดอีกมาก 0
p-̌m-dì-c-a-n-y----po-o------kǐ-n--ì----e--mâk po-m-di--cha-n-yang-po-ot-læ--ki-an-pi-t-e-ek-ma-k p-̌---i---h-̌---a-g-p-̂-t-l-́-k-̌-n-p-̀---̀-k-m-̂- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-yang-pôot-lǽ-kǐan-pìt-èek-mâk
Kung maari ay itama mo ako. โปรดช-ว-แก-ให้-ผ--- ด--ัน -ุ-ค----ด-วย--คะ /-ครับ โปรดช-วยแก-ให- ผม / ด-ฉ-น ท-กคร--งด-วยนะคะ / คร-บ โ-ร-ช-ว-แ-้-ห- ผ- / ด-ฉ-น ท-ก-ร-้-ด-ว-น-ค- / ค-ั- ------------------------------------------------- โปรดช่วยแก้ให้ ผม / ดิฉัน ทุกครั้งด้วยนะคะ / ครับ 0
b-ro-------a---æ̂--a---pǒm--i--c--̌---o-ok--------d-----n-́-k-́-k---p bhro-t-chu-ay-gæ--ha-i-po-m-di--cha-n-to-ok-kra-ng-du-ay-na--ka--kra-p b-r-̀---h-̂-y-g-̂-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-t-́-k-k-a-n---u-a---a---a---r-́- ---------------------------------------------------------------------- bhròt-chûay-gæ̂-hâi-pǒm-dì-chǎn-tóok-kráng-dûay-ná-ká-kráp
Ang galing ng pagbigkas mo. การ--ก----ง-อง---ดีม-ก การออกเส-ยงของค-ณด-มาก ก-ร-อ-เ-ี-ง-อ-ค-ณ-ี-า- ---------------------- การออกเสียงของคุณดีมาก 0
gan--̀w--s-̌-n--ka-w-g-ko----ee--âk gan-a-wk-si-ang-ka-wng-koon-dee-ma-k g-n-a-w---i-a-g-k-̌-n---o-n-d-e-m-̂- ------------------------------------ gan-àwk-sǐang-kǎwng-koon-dee-mâk
Mayroon kang bahagyang punto. คุณ-ีสำเนี-ง--ด-น่อย ค-ณม-ส-เน-ยงน-ดหน-อย ค-ณ-ี-ำ-น-ย-น-ด-น-อ- -------------------- คุณมีสำเนียงนิดหน่อย 0
k-o--m-----̌m---a---------à-y koon-mee-sa-m-niang-ni-t-na-wy k-o---e---a-m-n-a-g-n-́---a-w- ------------------------------ koon-mee-sǎm-niang-nít-nàwy
Maaaring masabi kung saan ka nanggaling. ค--ั-ส-ม----ู-ว่-คุณมา-ากไ-น คนฟ-งสามารถร--ว-าค-ณมาจากไหน ค-ฟ-ง-า-า-ถ-ู-ว-า-ุ-ม-จ-ก-ห- ---------------------------- คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน 0
k-n-fang-----ma--ót-r-----â--o------jà--nǎi kon-fang-sa--ma-ro-t-ro-o-wa--koon-ma-ja-k-na-i k-n-f-n---a---a-r-́---o-o-w-̂-k-o---a-j-̀---a-i ----------------------------------------------- kon-fang-sǎ-ma-rót-róo-wâ-koon-ma-jàk-nǎi
Ano ang iyong katutubong wika? ภาษาแม่ข---ุ--ือ-าษา---- -----/---? ภาษาแม-ของค-ณค-อภาษาอะไร คร-บ / คะ? ภ-ษ-แ-่-อ-ค-ณ-ื-ภ-ษ-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไร ครับ / คะ? 0
p--s----æ̂--ǎ-n--k--n--e--p--s---à--a--k------á pa-sa--mæ--ka-wng-koon-keu-pa-sa--a--rai-kra-p-ka- p---a---æ---a-w-g-k-o---e---a-s-̌-a---a---r-́---a- -------------------------------------------------- pa-sǎ-mæ̂-kǎwng-koon-keu-pa-sǎ-à-rai-kráp-ká
Kumukuha ka ba ng kursong wika? ค-ณเร-ยนเ-้า--ร์สเ--ยนภ-ษ-ห--อเปล-- ค------คะ? ค-ณเร-ยนเข-าคอร-สเร-ยนภาษาหร-อเปล-า คร-บ / คะ? ค-ณ-ร-ย-เ-้-ค-ร-ส-ร-ย-ภ-ษ-ห-ื-เ-ล-า ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- คุณเรียนเข้าคอร์สเรียนภาษาหรือเปล่า ครับ / คะ? 0
koo---ia--kâ--k-̂w---ian-pa-sǎ----u-bh-à--kra-p--á koon-rian-ka-o-ka-ws-rian-pa-sa--re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---i-n-k-̂---a-w---i-n-p---a---e-u-b-l-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------ koon-rian-kâo-kâws-rian-pa-sǎ-rěu-bhlào-kráp-ká
Aling aklat ang ginagamit mo? คุณ-ช้----สือเรี----่มไ----ร-บ / ค-? ค-ณใช-หน-งส-อเร-ยนเล-มไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-ช-ห-ั-ส-อ-ร-ย-เ-่-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหน ครับ / คะ? 0
koon---a---nǎ-g-s--u--ian-le-----̌----a-p-k-́ koon-cha-i-na-ng-se-u-rian-le-m-na-i-kra-p-ka- k-o---h-́---a-n---e-u-r-a---e-m-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-chái-nǎng-sěu-rian-lêm-nǎi-kráp-ká
Hindi ko maalala sa ngayon, kung ano ang tawag. ต----้ ผม - ดิ-ัน--ำชื---ม่ได้ ค-ับ----ะ? ตอนน-- ผม / ด-ฉ-น จ-ช--อไม-ได- คร-บ / คะ? ต-น-ี- ผ- / ด-ฉ-น จ-ช-่-ไ-่-ด- ค-ั- / ค-? ----------------------------------------- ตอนนี้ ผม / ดิฉัน จำชื่อไม่ได้ ครับ / คะ? 0
d-a-n-née-pǒ-------ha-n-j---c--̂u---̂--da---krá---á dhawn-ne-e-po-m-di--cha-n-jam-che-u-ma-i-da-i-kra-p-ka- d-a-n-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-j-m-c-e-u-m-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- dhawn-née-pǒm-dì-chǎn-jam-chêu-mâi-dâi-kráp-ká
Hindi ko maalala ang pamagat. ผ- /--ิฉัน--ึ-ช-----ังสื--ม่ออก--รับ --คะ ผม / ด-ฉ-น น-กช--อหน-งส-อไม-ออก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น น-ก-ื-อ-น-ง-ื-ไ-่-อ- ค-ั- / ค- ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน นึกชื่อหนังสือไม่ออก ครับ / คะ 0
pǒ---i--c--̌n---́-k----̂u---̌-g--e----â--à-k----́p---́ po-m-di--cha-n-ne-uk-che-u-na-ng-se-u-ma-i-a-wk-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-u---h-̂---a-n---e-u-m-̂---̀-k-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-néuk-chêu-nǎng-sěu-mâi-àwk-kráp-ká
Nakalimutan ko na yan. ผม - --ฉั- ล-ม-ป-ล-ว--รั- - ค่ะ ผม / ด-ฉ-น ล-มไปแล-ว คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ล-ม-ป-ล-ว ค-ั- / ค-ะ ------------------------------- ผม / ดิฉัน ลืมไปแล้ว ครับ / ค่ะ 0
pǒ--di--cha-n--eum--hai--æ-----á----̂ po-m-di--cha-n-leum-bhai-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---e-m-b-a---æ-o-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-leum-bhai-lǽo-kráp-kâ

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -