Phrasebook

tl Feelings   »   th ความรู้สึก

56 [limampu’t anim]

Feelings

Feelings

56 [ห้าสิบหก]

hâ-sìp-hòk

ความรู้สึก

[kwam-róo-sèuk]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
para makaramdam ng มีค--มร--สึก /-ต้องการ---อยาก ม-ความร--ส-ก / ต-องการ / อยาก ม-ค-า-ร-้-ึ- / ต-อ-ก-ร / อ-า- ----------------------------- มีความรู้สึก / ต้องการ / อยาก 0
m-̂-k--am-róo-s-̀-k-dha---g-g---a--y--k me-ek-wam-ro-o-se-uk-dha-wng-gan-a--ya-k m-̂-k-w-m-r-́---e-u---h-̂-n---a---̀-y-̂- ---------------------------------------- mêek-wam-róo-sèuk-dhâwng-gan-à-yâk
Nararamdaman namin ito. / Ginaganahan kami. / Interesado kami. เราม--ว--ร-้-ึ--/--ราต้---าร / ----ยาก เราม-ความร--ส-ก / เราต-องการ / เราอยาก เ-า-ี-ว-ม-ู-ส-ก / เ-า-้-ง-า- / เ-า-ย-ก -------------------------------------- เรามีความรู้สึก / เราต้องการ / เราอยาก 0
r-o-m-̂ek---m-róo-s-̀-k---o-d---wng---n--ao-a--y--k rao-me-ek-wam-ro-o-se-uk-rao-dha-wng-gan-rao-a--ya-k r-o-m-̂-k-w-m-r-́---e-u---a---h-̂-n---a---a---̀-y-̂- ---------------------------------------------------- rao-mêek-wam-róo-sèuk-rao-dhâwng-gan-rao-à-yâk
Ayaw namin. เร---่มี--ามรู้ส-ก-/ เ--ไม่ต้--กา- /-เ-----อยาก เราไม-ม-ความร--ส-ก / เราไม-ต-องการ / เราไม-อยาก เ-า-ม-ม-ค-า-ร-้-ึ- / เ-า-ม-ต-อ-ก-ร / เ-า-ม-อ-า- ----------------------------------------------- เราไม่มีความรู้สึก / เราไม่ต้องการ / เราไม่อยาก 0
r-o---̂----̂---wa--r-------uk---o-mâ----âwn--g-n--ao-m-̂--à----k rao-ma-i-me-ek-wam-ro-o-se-uk-rao-ma-i-dha-wng-gan-rao-ma-i-a--ya-k r-o-m-̂---e-e---a---o-o-s-̀-k-r-o-m-̂---h-̂-n---a---a---a-i-a---a-k ------------------------------------------------------------------- rao-mâi-mêek-wam-róo-sèuk-rao-mâi-dhâwng-gan-rao-mâi-à-yâk
matakot กล-ว กล-ว ก-ั- ---- กลัว 0
gl-a glua g-u- ---- glua
Natatakot ako. ผ--- ดิ-ัน---ัว ผม / ด-ฉ-น กล-ว ผ- / ด-ฉ-น ก-ั- --------------- ผม / ดิฉัน กลัว 0
p------̀--ha-n----a po-m-di--cha-n-glua p-̌---i---h-̌---l-a ------------------- pǒm-dì-chǎn-glua
Hindi ako natatakot. ผม-/ ด-ฉ-น ---กล-ว ผม / ด-ฉ-น ไม-กล-ว ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ล-ว ------------------ ผม / ดิฉัน ไม่กลัว 0
pǒ--d----hǎ--m--i--lua po-m-di--cha-n-ma-i-glua p-̌---i---h-̌---a-i-g-u- ------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-glua
magkaroon ng oras ม-เ-ลา ม-เวลา ม-เ-ล- ------ มีเวลา 0
m-e-w---la mee-way-la m-e-w-y-l- ---------- mee-way-la
May oras siya. เ---ี-วลา เขาม-เวลา เ-า-ี-ว-า --------- เขามีเวลา 0
k--o--e------la ka-o-mee-way-la k-̌---e---a---a --------------- kǎo-mee-way-la
Wala siyang oras. เขาไ-่ม--วลา เขาไม-ม-เวลา เ-า-ม-ม-เ-ล- ------------ เขาไม่มีเวลา 0
k-̌----̂i--e---a---a ka-o-ma-i-mee-way-la k-̌---a-i-m-e-w-y-l- -------------------- kǎo-mâi-mee-way-la
naiinip เ-ื-อ เบ--อ เ-ื-อ ----- เบื่อ 0
b--ua be-ua b-̀-a ----- bèua
Naiinip siya. เธ-เบื-อ เธอเบ--อ เ-อ-บ-่- -------- เธอเบื่อ 0
tur̶---̀ua tur--be-ua t-r---e-u- ---------- tur̶-bèua
Hindi siya naiinip. เธอ-ม่เบื-อ เธอไม-เบ--อ เ-อ-ม-เ-ื-อ ----------- เธอไม่เบื่อ 0
t----m--i--e-ua tur--ma-i-be-ua t-r---a-i-b-̀-a --------------- tur̶-mâi-bèua
nagugutom หิว ห-ว ห-ว --- หิว 0
hěw he-w h-̌- ---- hěw
Nagugutom ba kayo? คุณ--วไห-? ค-ณห-วไหม? ค-ณ-ิ-ไ-ม- ---------- คุณหิวไหม? 0
k-o---e-w--ǎi koon-he-w-ma-i k-o---e-w-m-̌- -------------- koon-hěw-mǎi
Hindi ba kayo nagugutom? คุ----ห-วหรือ? ค-ณไม-ห-วหร-อ? ค-ณ-ม-ห-ว-ร-อ- -------------- คุณไม่หิวหรือ? 0
k-on--a-i-h--w-r--u koon-ma-i-he-w-re-u k-o---a-i-h-̌---e-u ------------------- koon-mâi-hěw-rěu
nauuhaw ก-ะ---น-ำ กระหายน-- ก-ะ-า-น-ำ --------- กระหายน้ำ 0
g-a--ha-i-nám gra--ha-i-na-m g-a---a-i-n-́- -------------- grà-hǎi-nám
Nauuhaw sila. พ-ก-ขา-ระหา---ำ พวกเขากระหายน-- พ-ก-ข-ก-ะ-า-น-ำ --------------- พวกเขากระหายน้ำ 0
pûa----̌o---a----̌---ám pu-ak-ka-o-gra--ha-i-na-m p-̂-k-k-̌---r-̀-h-̌---a-m ------------------------- pûak-kǎo-grà-hǎi-nám
Hindi sila nauuhaw. พวกเ----่-ร--า-น-ำ พวกเขาไม-กระหายน-- พ-ก-ข-ไ-่-ร-ห-ย-้- ------------------ พวกเขาไม่กระหายน้ำ 0
pû-k-k-̌---âi-------a-i---́m pu-ak-ka-o-ma-i-gra--ha-i-na-m p-̂-k-k-̌---a-i-g-a---a-i-n-́- ------------------------------ pûak-kǎo-mâi-grà-hǎi-nám

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -