Phrasebook

tl In the discotheque   »   th ในดิสโก้เทค

46 [apatnapu’t anim]

In the discotheque

In the discotheque

46 [สี่สิบหก]

sèe-sìp-hòk

ในดิสโก้เทค

[nai-dìt-gôh-tâyk]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
May nakaupo ba dito? ท--นั่--ี-ว่า-ไหม-คร-บ /---? ท--น--งน--ว-างไหม คร-บ / คะ? ท-่-ั-ง-ี-ว-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- ที่นั่งนี้ว่างไหม ครับ / คะ? 0
têe-----g-n-́---â---m----k-a---ká te-e-na-ng-ne-e-wa-ng-ma-i-kra-p-ka- t-̂---a-n---e-e-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ têe-nâng-née-wâng-mǎi-kráp-ká
Maaari ba akong umupo sa tabi mo? ผม---ดิฉั- -ั--กับคุ-ได้------ับ --คะ? ผม / ด-ฉ-น น--งก-บค-ณได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น น-่-ก-บ-ุ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ผม / ดิฉัน นั่งกับคุณได้ไหม ครับ / คะ? 0
po---d-̀--hǎn-n-----ga-p----n-d--i-m--i-kr-́p-ká po-m-di--cha-n-na-ng-ga-p-koon-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-n---a-p-k-o---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-nâng-gàp-koon-dâi-mǎi-kráp-ká
Sige. เชิญ-คร-บ - คะ เช-ญ คร-บ / คะ เ-ิ- ค-ั- / ค- -------------- เชิญ ครับ / คะ 0
ch-r̶n--ráp-ká cher-n-kra-p-ka- c-e-̶---r-́---a- ---------------- cher̶n-kráp-ká
Nagugustuhan mo ba ang Musika? / Gusto mo ba yung tugtugan? ค--ค-ดว่---ต-ีเป็นอ-่าง-ร-คร-บ-/ --? ค-ณค-ดว-าดนตร-เป-นอย-างไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ิ-ว-า-น-ร-เ-็-อ-่-ง-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไร ครับ / คะ? 0
ko---k-́--wâ----́t-re--bh------yân---ai--rá----́ koon-ki-t-wa-t-no-t-ree-bhen-a--ya-ng-rai-kra-p-ka- k-o---i-t-w-̂---o-t-r-e-b-e---̀-y-̂-g-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-kít-wât-nót-ree-bhen-à-yâng-rai-kráp-ká
Medyo malakas. เส---ด-ง-ปนิด----บ-/ คะ เส-ยงด-งไปน-ด คร-บ / คะ เ-ี-ง-ั-ไ-น-ด ค-ั- / ค- ----------------------- เสียงดังไปนิด ครับ / คะ 0
s-̌-ng--a---bhai-n--t-kra-p-k-́ si-ang-dang-bhai-ni-t-kra-p-ka- s-̌-n---a-g-b-a---i-t-k-a-p-k-́ ------------------------------- sǐang-dang-bhai-nít-kráp-ká
Ngunit maganda ang pagtugtog ng banda. แต่-ง--ต----่นดี--- --ับ /--่ะ แต-วงดนตร-เล-นด-มาก คร-บ / ค-ะ แ-่-ง-น-ร-เ-่-ด-ม-ก ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ แต่วงดนตรีเล่นดีมาก ครับ / ค่ะ 0
dh--o-n---t-n-́t-r-e-le-------------r--p--â dhæ-o-ngo-t-no-t-ree-le-n-dee-ma-k-kra-p-ka- d-æ-o-n-o-t-n-́---e---e-n-d-e-m-̂---r-́---a- -------------------------------------------- dhæ̀o-ngót-nót-ree-lên-dee-mâk-kráp-kâ
Madalas ka ba rito? ค---า--่-ี--่อย-หม-คร---/--ะ? ค-ณมาท--น--บ-อยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ี-น-่-่-ย-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมาที่นี่บ่อยไหม ครับ / คะ? 0
k-on-ma-tê----̂e----wy---̌i--r-́----́ koon-ma-te-e-ne-e-ba-wy-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-t-̂---e-e-b-̀-y-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-ma-têe-nêe-bàwy-mǎi-kráp-ká
Hindi, ito ang unang beses. ไ-----ย--ี-เป-น---้---- --ั--/-ค-ะ ไม-บ-อย น--เป-นคร--งแรก คร-บ / ค-ะ ไ-่-่-ย น-่-ป-น-ร-้-แ-ก ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรก ครับ / ค่ะ 0
m-̂i-b--w---ê--b----kr-́-g-ræ̂k--ra-p--â ma-i-ba-wy-ne-e-bhen-kra-ng-ræ-k-kra-p-ka- m-̂---a-w---e-e-b-e---r-́-g-r-̂---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bàwy-nêe-bhen-kráng-ræ̂k-kráp-kâ
Hindi pa ako nakapunta dito. ผ----ดิ----ไ---คยมา--่น-่เลย คร---/ คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-เคยมาท--น--เลย คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ค-ม-ท-่-ี-เ-ย ค-ั- / ค- -------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เคยมาที่นี่เลย ครับ / คะ 0
pǒ--di---h-̌----̂i-k--y--a---̂----̂e--uн--k--́--k-́ po-m-di--cha-n-ma-i-kuнy-ma-te-e-ne-e-luнy-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-k-н---a-t-̂---e-e-l-н---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kuнy-ma-têe-nêe-luнy-kráp-ká
Gusto mo bang sumayaw? ค---ย-ก-ต้นร-ไหม-ครั--/--ะ? ค-ณอยากเต-นร-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ย-ก-ต-น-ำ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณอยากเต้นรำไหม ครับ / คะ? 0
koo-----ya-k-d-----r-m---̌--krá----́ koon-a--ya-k-dhe-n-ram-ma-i-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---h-̂---a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-à-yâk-dhên-ram-mǎi-kráp-ká
Baka mamaya. อ-ก-ด----อ---ะไ--ค-ั- --คะ อ-กเด--ยวอาจจะไป คร-บ / คะ อ-ก-ด-๋-ว-า-จ-ไ- ค-ั- / ค- -------------------------- อีกเดี๋ยวอาจจะไป ครับ / คะ 0
èe---e--o--̀---à--ha--k-á--k-́ e-ek-de-eo-a-t-ja--bhai-kra-p-ka- e-e---e-e---̀---a---h-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- èek-děeo-àt-jà-bhai-kráp-ká
Hindi ako ganoon kagaling sumayaw. ผ- ------- ---นไม่-ก่--ครั--/-คะ ผม / ด-ฉ-น เต-นไม-เก-ง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ไ-่-ก-ง ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน เต้นไม่เก่ง ครับ / คะ 0
p----d----h-̌---------â--g-̀-g--r--p-k-́ po-m-di--cha-n-dhe-n-ma-i-ge-ng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂---a-i-g-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-gèng-kráp-ká
Madali lang yon. ง--ยมา--ลย-ครั- --ค่ะ ง-ายมากเลย คร-บ / ค-ะ ง-า-ม-ก-ล- ค-ั- / ค-ะ --------------------- ง่ายมากเลย ครับ / ค่ะ 0
n-a----a---lu-y---a-p---̂ nga-i-ma-k-luнy-kra-p-ka- n-a-i-m-̂---u-y-k-a-p-k-̂ ------------------------- ngâi-mâk-luнy-kráp-kâ
Ipapakita ko sayo. ผ- / -ิ-ัน-จะแสด--ห้--ณดู ผม / ด-ฉ-น จะแสดงให-ค-ณด- ผ- / ด-ฉ-น จ-แ-ด-ใ-้-ุ-ด- ------------------------- ผม / ดิฉัน จะแสดงให้คุณดู 0
po---d-̀-c-a-n---̀--æ̌--o---h-̂i-k-o--doo po-m-di--cha-n-ja--sæ--dong-ha-i-koon-doo p-̌---i---h-̌---a---æ---o-g-h-̂---o-n-d-o ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-sæ̌-dong-hâi-koon-doo
Hindi, mas mabuti sa ibang pagkakataon na lang. ไม-เ--น-ร---นอ----ี-ว-า --ั- --คะ ไม-เป-นไร ว-นอ--นด-กว-า คร-บ / คะ ไ-่-ป-น-ร ว-น-ื-น-ี-ว-า ค-ั- / ค- --------------------------------- ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่า ครับ / คะ 0
m--i--h----ai--------n---̀---wâ-k-áp-k-́ ma-i-bhen-rai-wan-e-un-de-ek-wa--kra-p-ka- m-̂---h-n-r-i-w-n-e-u---e-e---a---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bhen-rai-wan-èun-dèek-wâ-kráp-ká
May hinihintay ka ba? คุณรอใ----ู่--ื-เปล่- ---บ-/ ---? ค-ณรอใครอย--หร-อเปล-า คร-บ / คะ ? ค-ณ-อ-ค-อ-ู-ห-ื-เ-ล-า ค-ั- / ค- ? --------------------------------- คุณรอใครอยู่หรือเปล่า ครับ / คะ ? 0
k-on-raw-kr-------o-o---̌u--h--̀----áp-k-́ koon-raw-krai-a--yo-o-re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---a---r-i-a---o-o-r-̌---h-a-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-raw-krai-à-yôo-rěu-bhlào-kráp-ká
Oo, ang nobyo ko. ใช- -รับ------ ----น-ย-่ ใช- คร-บ / ค-ะ รอแฟนอย-- ใ-่ ค-ั- / ค-ะ ร-แ-น-ย-่ ------------------------ ใช่ ครับ / ค่ะ รอแฟนอยู่ 0
c-âi-k-----ka--raw--æ-------̂o cha-i-kra-p-ka--raw-fæn-a--yo-o c-a-i-k-a-p-k-̂-r-w-f-n-a---o-o ------------------------------- châi-kráp-kâ-raw-fæn-à-yôo
Ayun na siya! เขา--แล-ว คะ เขามาแล-ว คะ เ-า-า-ล-ว ค- ------------ เขามาแล้ว คะ 0
kǎo-ma-læ-o---́ ka-o-ma-læ-o-ka- k-̌---a-l-́---a- ---------------- kǎo-ma-lǽo-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -