Phrasebook

tl Conjunctions 2   »   th คำสันธาน 2

95 [siyamnapu’t limang]

Conjunctions 2

Conjunctions 2

95 [เก้าสิบห้า]

gâo-sìp-hâ

คำสันธาน 2

[kam-sǎn-tan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Kailan pa siya tumigil sa pagtatrabaho? เ--ไม่ทำง--ตั------มื่-ไ-? เธอไม-ท-งานต--งแต-เม--อไร? เ-อ-ม-ท-ง-น-ั-ง-ต-เ-ื-อ-ร- -------------------------- เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร? 0
t-r----̂i--am--gan-dh-̂ng-dhæ̀--ê----ai tur--ma-i-tam-ngan-dha-ng-dhæ--me-ua-rai t-r---a-i-t-m-n-a---h-̂-g-d-æ---e-u---a- ---------------------------------------- tur̶-mâi-tam-ngan-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
Simula nung kinasal siya? ต-้ง-ต--ธ---่---นหร--? ต--งแต-เธอแต-งงานหร-อ? ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น-ร-อ- ---------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ? 0
dh-̂---d-æ----r----æ̀n-------r--u dha-ng-dhæ--tur--dhæ-ng-ngan-re-u d-a-n---h-̀-t-r---h-̀-g-n-a---e-u --------------------------------- dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan-rěu
Oo, hindi na siya nagtrabaho mula nang ikasal siya. ใช-----ไม่-ำงา-อ-กเ-ย-ต--ง-ต-เธ-แ-่งง-น ใช- เธอไม-ท-งานอ-กเลย ต--งแต-เธอแต-งงาน ใ-่ เ-อ-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น --------------------------------------- ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน 0
c--̂---ur̶--â--t-m---an-èe--l-нy--h---g-d-æ̀-t-r--dhæ--g---an cha-i-tur--ma-i-tam-ngan-e-ek-luнy-dha-ng-dhæ--tur--dhæ-ng-ngan c-a-i-t-r---a-i-t-m-n-a---̀-k-l-н---h-̂-g-d-æ---u-̶-d-æ-n---g-n --------------------------------------------------------------- châi-tur̶-mâi-tam-ngan-èek-luнy-dhâng-dhæ̀-tur̶-dhæ̀ng-ngan
Mula nung kinasal siya, hindi na siya nagtatrabaho. ตั-งแต่---แต--งา- ---ก็---ม่ทำง-น-ี--ลย ต--งแต-เธอแต-งงาน เธอก---ไม-ท-งานอ-กเลย ต-้-แ-่-ธ-แ-่-ง-น เ-อ-็-็-ม-ท-ง-น-ี-เ-ย --------------------------------------- ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอก็็็ไม่ทำงานอีกเลย 0
dtâ-g -t---ter -t--ng-ng--n · te- -âi-tam -g--n è---lo-e dtâng dtàe ter dtàeng ngaan · ter mâi tam ngaan èek loie d-â-g d-à- t-r d-à-n- n-a-n · t-r m-i t-m n-a-n è-k l-i- -------------------------------------------------------- dtâng dtàe ter dtàeng ngaan · ter mâi tam ngaan èek loie
Mula nung nagkita sila, ang saya na nila. ตั--แ-่พว--ข-ร-้---ก-น พวก-็---มี-วา-สุข ต--งแต-พวกเขาร--จ-กก-น พวกก-เขาม-ความส-ข ต-้-แ-่-ว-เ-า-ู-จ-ก-ั- พ-ก-็-ข-ม-ค-า-ส-ข ---------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกก็เขามีความสุข 0
d-a-ng------pûak-k-------o--àk--an----a---a---k-̌o----e--wa--s---k dha-ng-dhæ--pu-ak-ka-o-ro-o-ja-k-gan-pu-ak-ga-w-ka-o-me-ek-wam-so-ok d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---o-o-j-̀---a---u-a---a-w-k-̌---e-e---a---o-o- -------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-róo-jàk-gan-pûak-gâw-kǎo-mêek-wam-sòok
Mula nung nagkaroon sila ng anak, bihira na silang lumabas. ตั้-----ว-เ--ม-ลูก พ---ข-ก---บ--่-ปไ----ย ต--งแต-พวกเขาม-ล-ก พวกเขาก-แทบไม-ไปไหนเลย ต-้-แ-่-ว-เ-า-ี-ู- พ-ก-ข-ก-แ-บ-ม-ไ-ไ-น-ล- ----------------------------------------- ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาก็แทบไม่ไปไหนเลย 0
d-a-----h----û-k-ka-o-m-e--o--k-p--------o--â----̂p-m-̂i----i-n----l-нy dha-ng-dhæ--pu-ak-ka-o-mee-lo-ok-pu-ak-ka-o-ga-w-tæ-p-ma-i-bhai-na-i-luнy d-a-n---h-̀-p-̂-k-k-̌---e---o-o---u-a---a-o-g-̂---æ-p-m-̂---h-i-n-̌---u-y ------------------------------------------------------------------------- dhâng-dhæ̀-pûak-kǎo-mee-lôok-pûak-kǎo-gâw-tæ̂p-mâi-bhai-nǎi-luнy
Kailan siya tatawag? เธอ-ทร-ั---ต----น? เธอโทรศ-พท-ตอนไหน? เ-อ-ท-ศ-พ-์-อ-ไ-น- ------------------ เธอโทรศัพท์ตอนไหน? 0
t-r------sà--d-a-n-n--i tur--ton-sa-p-dhawn-na-i t-r---o---a-p-d-a-n-n-̌- ------------------------ tur̶-ton-sàp-dhawn-nǎi
Habang nagmamaneho? ขณ---บ-ถ--ือ? ขณะข-บรถหร-อ? ข-ะ-ั-ร-ห-ื-? ------------- ขณะขับรถหรือ? 0
k----á-ka------t---̌u ka--na--ka-p-ro-t-re-u k-̀-n-́-k-̀---o-t-r-̌- ---------------------- kà-ná-kàp-rót-rěu
Oo, habang nagmamaneho. ใช่ -ณะที่--อ-ับ-ถ ใช- ขณะท--เธอข-บรถ ใ-่ ข-ะ-ี-เ-อ-ั-ร- ------------------ ใช่ ขณะที่เธอขับรถ 0
c---i--a--n----e----ur̶-k----r-́t cha-i-ka--na--te-e-tur--ka-p-ro-t c-a-i-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t --------------------------------- châi-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Nasa telepono siya habang nagmamaneho. เ--โทรศัพ-์ข-ะ--่--อขับรถ เธอโทรศ-พท-ขณะท--เธอข-บรถ เ-อ-ท-ศ-พ-์-ณ-ท-่-ธ-ข-บ-ถ ------------------------- เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ 0
tur̶----------k---ná---̂---u----a-p-rót tur--ton-sa-p-ka--na--te-e-tur--ka-p-ro-t t-r---o---a-p-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-k-̀---o-t ----------------------------------------- tur̶-ton-sàp-kà-ná-têe-tur̶-kàp-rót
Nanonood siya ng telebisyon habang nagpaplantsa. เ-อด-โทรทั---ข-ะ--่--อ-ีด--า เธอด-โทรท-ศน-ขณะท--เธอร-ดผ-า เ-อ-ู-ท-ท-ศ-์-ณ-ท-่-ธ-ร-ด-้- ---------------------------- เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า 0
t-r------t------t--à-----t-̂e-t------̂et-pâ tur--doo-ton-ta-t-ka--na--te-e-tur--re-et-pa- t-r---o---o---a-t-k-̀-n-́-t-̂---u-̶-r-̂-t-p-̂ --------------------------------------------- tur̶-doo-ton-tát-kà-ná-têe-tur̶-rêet-pâ
Nakikinig siya ng kanta habang ginagawa niya ang mga gawain sa bahay. เ-อฟ---พ--ข-ะ--่เธ-ทำ--น เธอฟ-งเพลงขณะท--เธอท-งาน เ-อ-ั-เ-ล-ข-ะ-ี-เ-อ-ำ-า- ------------------------ เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน 0
tu-̶-fa-g---a--ngâ---ná-------ur̶-ta--n--n tur--fang-pla--nga-yk-na--te-e-tur--tam-ngan t-r---a-g-p-a---g-̂-k-n-́-t-̂---u-̶-t-m-n-a- -------------------------------------------- tur̶-fang-plá-ngâyk-ná-têe-tur̶-tam-ngan
Wala akong makita kapag wala akong suot na salamin. ผ--/-ดิฉั- มอ--ม่---นอ--ร--- ถ้- ผ--------น-ม--ีแว่น ผม / ด-ฉ-น มองไม-เห-นอะไรเลย ถ-า ผม / ด-ฉ-นไม-ม-แว-น ผ- / ด-ฉ-น ม-ง-ม-เ-็-อ-ไ-เ-ย ถ-า ผ- / ด-ฉ-น-ม-ม-แ-่- ---------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน มองไม่เห็นอะไรเลย ถ้า ผม / ดิฉันไม่มีแว่น 0
p----d---ch-̌n--aw---m-̂--hě---̀---i--u---t---pǒm-----ch-̌n-m-̂---ee--æ-n po-m-di--cha-n-mawng-ma-i-he-n-a--rai-luнy-ta--po-m-di--cha-n-ma-i-mee-wæ-n p-̌---i---h-̌---a-n---a-i-h-̌---̀-r-i-l-н---a---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---e---æ-n --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mawng-mâi-hěn-à-rai-luнy-tâ-pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-wæ̂n
Wala akong naiintindihan kapag malakas ang musika. ผม --ด-ฉ-น ไ---ข-----ะไ-เ-ย----ด-ต-ีด-ง--ิน-ป ผม / ด-ฉ-น ไม-เข-าใจอะไรเลย ถ-าดนตร-ด-งเก-นไป ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ข-า-จ-ะ-ร-ล- ถ-า-น-ร-ด-ง-ก-น-ป --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป 0
pǒ------chǎn-ma---k--o--ai-a--r---luнy-t-̂t----t---e--ang-g--̶--bhai po-m-di--cha-n-ma-i-ka-o-jai-a--rai-luнy-ta-t-no-t-ree-dang-ger-n-bhai p-̌---i---h-̌---a-i-k-̂---a---̀-r-i-l-н---a-t-n-́---e---a-g-g-r-n-b-a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kâo-jai-à-rai-luнy-tât-nót-ree-dang-ger̶n-bhai
Wala akong naaamoy kapag may sipon ako. ผ--/-ด-ฉัน ไม่ได้ก--่น-ะไ---- ตอ---่ ผ----ดิ--- -ป-น---ด ผม / ด-ฉ-น ไม-ได-กล--นอะไรเลย ตอนท-- ผม / ด-ฉ-น เป-นหว-ด ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ก-ิ-น-ะ-ร-ล- ต-น-ี- ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ห-ั- -------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ตอนที่ ผม / ดิฉัน เป็นหวัด 0
p-----ì---a-n-------a-i-g--̀n-à-r---lu-y----w-----e-p-̌m-d-̀-c-a-n-bhen-wàt po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-gli-n-a--rai-luнy-dhawn-te-e-po-m-di--cha-n-bhen-wa-t p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---l-̀---̀-r-i-l-н---h-w---e-e-p-̌---i---h-̌---h-n-w-̀- ------------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-glìn-à-rai-luнy-dhawn-têe-pǒm-dì-chǎn-bhen-wàt
Sasakay kami ng taxi kapag uulan. เ-าจ-น--------ี่--้-ฝนตก เราจะน--งแท-กซ-- ถ-าฝนตก เ-า-ะ-ั-ง-ท-ก-ี- ถ-า-น-ก ------------------------ เราจะนั่งแท็กซี่ ถ้าฝนตก 0
r-------nâ-g-tǽk-sêe-tâ--o-n-----k rao-ja--na-ng-tæ-k-se-e-ta--fo-n-dho-k r-o-j-̀-n-̂-g-t-́---e-e-t-̂-f-̌---h-̀- -------------------------------------- rao-jà-nâng-tǽk-sêe-tâ-fǒn-dhòk
Maglilibot kami sa buong mundo kapag nanalo kami sa lotto. เ----เ-ินท--ร--โลก ถ-า-ร---ก-็-ต--ร-่ เราจะเด-นทางรอบโลก ถ-าเราถ-กล-อตตาร-- เ-า-ะ-ด-น-า-ร-บ-ล- ถ-า-ร-ถ-ก-็-ต-า-ี- ------------------------------------- เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกล็อตตารี่ 0
r-o---̀---r---t--g---̂-p----k-tâ---o---̀o--lá-t--ha--êe rao-ja--der-n-tang-ra-wp-lo-k-ta--rao-to-ok-la-wt-dha-re-e r-o-j-̀-d-r-n-t-n---a-w---o-k-t-̂-r-o-t-̀-k-l-́-t-d-a-r-̂- ---------------------------------------------------------- rao-jà-der̶n-tang-râwp-lôk-tâ-rao-tòok-láwt-dha-rêe
Magsisimula na kaming kumain kapag hindi pa siya darating. ถ้-อีกเ--๋ยว--า-ั---------าจะ-ร-่-ทา-ข้-ว ถ-าอ-กเด--ยวเขาย-งไม-มา เราจะเร--มทานข-าว ถ-า-ี-เ-ี-ย-เ-า-ั-ไ-่-า เ-า-ะ-ร-่-ท-น-้-ว ----------------------------------------- ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา เราจะเริ่มทานข้าว 0
ta--èe--------kǎo--an----̂------ao--a-----r-m--a--ka-o ta--e-ek-de-eo-ka-o-yang-ma-i-ma-rao-ja--re-r-m-tan-ka-o t-̂-e-e---e-e---a-o-y-n---a-i-m---a---a---e-r-m-t-n-k-̂- -------------------------------------------------------- tâ-èek-děeo-kǎo-yang-mâi-ma-rao-jà-rêr̶m-tan-kâo

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -