Phrasebook

tl giving reasons   »   th เหตุผลบางประการ

75 [pitumpu’t lima]

giving reasons

giving reasons

75 [เจ็ดสิบห้า]

jèt-sìp-hâ

เหตุผลบางประการ

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pupunta? ทำไ-ค-ณ-ม่มา ---- /--ะ? ท-ไมค-ณไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------- ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 0
ta----i--oon--â---a-----p-k-́ tam-mai-koon-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-m---r-́---a- ------------------------------ tam-mai-koon-mâi-ma-kráp-ká
Masama ang panahon. อา-า-----าก อากาศแย-มาก อ-ก-ศ-ย-ม-ก ----------- อากาศแย่มาก 0
a---̀--y-̂-mâk a-ga-t-yæ--ma-k a-g-̀---æ---a-k --------------- a-gàt-yæ̂-mâk
Hindi ako pupunta dahil masama ang panahon. ผ--/--ิฉั- ไ--มาเ-ราะอา--ศ-ย่--ก ผม / ด-ฉ-น ไม-มาเพราะอากาศแย-มาก ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-อ-ก-ศ-ย-ม-ก -------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะอากาศแย่มาก 0
p-̌--d-̀---a---m--i-ma-------a-ga---y-̂-ma-k po-m-di--cha-n-ma-i-ma-pra-w-a-ga-t-yæ--ma-k p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́-----a-t-y-̂-m-̂- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-a-gàt-yæ̂-mâk
Bakit hindi siya pupunta? ทำไ-เ-า-ึ-ไ---- ---บ / ค-? ท-ไมเขาถ-งไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-เ-า-ึ-ไ-่-า ค-ั- / ค-? -------------------------- ทำไมเขาถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
t-m-mai-ka----e-u----â--ma-k---p-ká tam-mai-ka-o-te-ung-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-̌---e-u-g-m-̂---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-kǎo-těung-mâi-ma-kráp-ká
Hindi siya imbitado. เขา-ม--ด-รับ--ิญ เขาไม-ได-ร-บเช-ญ เ-า-ม-ไ-้-ั-เ-ิ- ---------------- เขาไม่ได้รับเชิญ 0
k-̌--m-̂i-dâi----p-c-er̶n ka-o-ma-i-da-i-ra-p-cher-n k-̌---a-i-d-̂---a-p-c-e-̶- -------------------------- kǎo-mâi-dâi-ráp-cher̶n
Hindi siya pupunta dahil hindi siya inimbitahan. เ-า-ม-ม----า---า-ม--ด้----ชิญ เขาไม-มาเพราะเขาไม-ได-ร-บเช-ญ เ-า-ม-ม-เ-ร-ะ-ข-ไ-่-ด-ร-บ-ช-ญ ----------------------------- เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ 0
k-̌o----i----pra----ǎo-ma-i-dâi-r-́-----r-n ka-o-ma-i-ma-pra-w-ka-o-ma-i-da-i-ra-p-cher-n k-̌---a-i-m---r-́---a-o-m-̂---a-i-r-́---h-r-n --------------------------------------------- kǎo-mâi-ma-práw-kǎo-mâi-dâi-ráp-cher̶n
Bakit hindi ka pupunta? ท-ไ-ค---ม่---ค--บ - ค-? ท-ไมค-ณไม-มา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------- ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 0
tam--ai-k--n-ma------kr-́--k-́ tam-mai-koon-ma-i-ma-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-m---r-́---a- ------------------------------ tam-mai-koon-mâi-ma-kráp-ká
Wala akong oras. ผม-/ ด-ฉัน ไ-่----ลา ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-เวลา ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-ว-า -------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มีเวลา 0
pǒm-d---c-ǎ--m----m-e-w-y--a po-m-di--cha-n-ma-i-mee-way-la p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-w-y-l- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-way-la
Hindi ako pupunta dahil wala akong oras. ผม / --ฉ-น -ม่มา-------่--เวลา ผม / ด-ฉ-น ไม-มาเพราะไม-ม-เวลา ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-ไ-่-ี-ว-า ------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะไม่มีเวลา 0
pǒ--d-----ǎ---â--ma-----w-mâ--me--w----a po-m-di--cha-n-ma-i-ma-pra-w-ma-i-mee-way-la p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́---a-i-m-e-w-y-l- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-mâi-mee-way-la
Bakit hindi ka magtatagal? ทำ-มคุณ-ม่--ู-ต่-ล-ะ-คร---/-ค-? ท-ไมค-ณไม-อย--ต-อล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-อ-ู-ต-อ-่- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m-----ko-n-m-̂i----y-̂--d---w-l-̂-k-a-p--á tam-mai-koon-ma-i-a--yo-o-dha-w-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-a---o-o-d-a-w-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-à-yôo-dhàw-lâ-kráp-ká
Kailangan kong magtrabaho. ผม-- ดิ-ั----ง--อง-ำ--น คร-บ-/--ะ ผม / ด-ฉ-น ย-งต-องท-งาน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-้-ง-ำ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ยังต้องทำงาน ครับ / คะ 0
pǒm-dì-c-a-n--a---d-â-ng-ta---ga---r------́ po-m-di--cha-n-yang-dha-wng-tam-ngan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-g-d-a-w-g-t-m-n-a---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-yang-dhâwng-tam-ngan-kráp-ká
Hindi ako magtatagal dahil kailangan ko pang magtrabaho. ผม /--ิฉัน ----ยู--่อเ--า--ัง---ง-ำงาน-ครั----คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-อย--ต-อเพราะย-งต-องท-งาน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-่-่-เ-ร-ะ-ั-ต-อ-ท-ง-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่อยู่ต่อเพราะยังต้องทำงาน ครับ / คะ 0
p-̌---ì-----n--â------ôo-d-a-w-p-a-w--an----âw----am--g-n----́p---́ po-m-di--cha-n-ma-i-a--yo-o-dha-w-pra-w-yang-dha-wng-tam-ngan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-a---o-o-d-a-w-p-a-w-y-n---h-̂-n---a---g-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yôo-dhàw-práw-yang-dhâwng-tam-ngan-kráp-ká
Bakit aalis ka na? ทำ---ุ---ไ-แ----------บ-/---? ท-ไมค-ณจะไปแล-วล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ะ-ป-ล-ว-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m-mai--oon-----bha--l-́---a--k--́----́ tam-mai-koon-ja--bhai-læ-o-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a---h-i-l-́---a---r-́---a- ---------------------------------------- tam-mai-koon-jà-bhai-lǽo-lâ-kráp-ká
Pagod na ako. ผ--/ -ิฉั- --วง -รับ /-คะ ผม / ด-ฉ-น ง-วง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ง-ว- ค-ั- / ค- ------------------------- ผม / ดิฉัน ง่วง ครับ / คะ 0
p--m-d-̀-c------gûa----------á po-m-di--cha-n-ngu-ang-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---g-̂-n---r-́---a- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-ngûang-kráp-ká
Aalis na ako dahil pagod na ako. ผ- - --ฉ-- -ะ--เ--า- ผม-- ด---- ง่-งแล-- -รั- /--ะ ผม / ด-ฉ-น จะไปเพราะ ผม / ด-ฉ-น ง-วงแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-เ-ร-ะ ผ- / ด-ฉ-น ง-ว-แ-้- ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปเพราะ ผม / ดิฉัน ง่วงแล้ว ครับ / คะ 0
pǒ----̀-c-a-n--à-bha----a---p-̌--d-̀-cha------̂-ng-l--o-----p---́ po-m-di--cha-n-ja--bhai-pra-w-po-m-di--cha-n-ngu-ang-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---h-i-p-a-w-p-̌---i---h-̌---g-̂-n---æ-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-práw-pǒm-dì-chǎn-ngûang-lǽo-kráp-ká
Bakit aalis ka na? ท-ไ------ไป-ล้ว-----ร-- / --? ท-ไมค-ณจะไปแล-วล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ะ-ป-ล-ว-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 0
t---mai------------ai-l-́--la--k-áp-k-́ tam-mai-koon-ja--bhai-læ-o-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a---h-i-l-́---a---r-́---a- ---------------------------------------- tam-mai-koon-jà-bhai-lǽo-lâ-kráp-ká
dahil gabi na. ดึ-แล้ว --ับ - คะ ด-กแล-ว คร-บ / คะ ด-ก-ล-ว ค-ั- / ค- ----------------- ดึกแล้ว ครับ / คะ 0
dèu--l-́--k---p-k-́ de-uk-læ-o-kra-p-ka- d-̀-k-l-́---r-́---a- -------------------- dèuk-lǽo-kráp-ká
Aalis na ako dahil gabi na. ผ--- ดิฉัน จ-ไ--พรา-----ล---ครั--/ คะ ผม / ด-ฉ-น จะไปเพราะด-กแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-เ-ร-ะ-ึ-แ-้- ค-ั- / ค- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปเพราะดึกแล้ว ครับ / คะ 0
po---di----ǎn--à-b--i--rá--d---k--æ-o-k-á----́ po-m-di--cha-n-ja--bhai-pra-w-de-uk-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---h-i-p-a-w-d-̀-k-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-práw-dèuk-lǽo-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -